25.5.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 129/76


ODLUKA VIJEĆA (EU, Euratom) 2018/767

od 22. svibnja 2018.

o određivanju razdoblja za devete izbore zastupnika u Europskom parlamentu neposrednim općim izborima

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Akt od 20. rujna 1976. o izboru članova Europskog parlamenta neposrednim općim izborima (1), a posebno njegov članak 11. stavak 2. drugi podstavak,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

budući da:

(1)

Vijeće je Odlukom 78/639/Euratom, EZUČ, EEZ (3) odredilo razdoblje za prve izbore zastupnika u Europskom parlamentu neposrednim općim izborima od 7. do 10. lipnja 1979.

(2)

Pokazalo se nemogućim održati devete izbore tijekom odgovarajućeg razdoblja 2019. godine.

(3)

Stoga bi trebalo odrediti drugo izborno razdoblje,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Razdoblje iz članka 10. stavka 1. Akta od 20. rujna 1976. o izboru članova Europskog parlamenta neposrednim općim izborima za devete izbore je od 23. do 26. svibnja 2019.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. svibnja 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

K. VALCHEV


(1)  SL L 278, 8.10.1976., str. 5.

(2)  Mišljenje od 18. travnja 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  Odluka Vijeća 78/639/Euratom, EZUČ, EEZ od 25. srpnja 1978. o određivanju razdoblja za prve izbore zastupnika u Europskom parlamentu neposrednim općim izborima (SL L 205, 29.7.1978., str. 75.).