8.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 65/43


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/342

оd 7. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2017/247 o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 1509)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

budući da:

(1)

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/247 (3) donesena je nakon izbijanja visokopatogene influence ptica podtipa H5 u više država članica („predmetne države članice”) i nakon što su nadležna tijela tih država članica uspostavila zaražena i ugrožena područja u skladu s člankom 16. stavkom 1. Direktive Vijeća 2005/94/EZ (4).

(2)

Provedbenom odlukom (EU) 2017/247 predviđeno je da zaražena i ugrožena područja koja su uspostavila nadležna tijela predmetnih država članica u skladu s Direktivom 2005/94/EZ obuhvaćaju barem područja koja su u Prilogu toj provedbenoj odluci navedena kao zaražena i ugrožena područja. Provedbenom odlukom (EU) 2017/247 utvrđeno je i da se mjere koje se provode na zaraženim i ugroženim područjima, kako je predviđeno člankom 29. stavkom 1. i člankom 31. Direktive 2005/94/EZ, zadržavaju barem do datuma određenih za ta područja u Prilogu toj provedbenoj odluci.

(3)

Od datuma njezina donošenja Provedbena odluka (EU) 2017/247 nekoliko se puta mijenjala kako bi se uzeo u obzir razvoj epidemiološke situacije u Uniji u pogledu influence ptica. Konkretno, Provedbena odluka (EU) 2017/247 izmijenjena je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/696 (5) kako bi se utvrdila pravila koja se odnose na otpremanje pošiljaka jednodnevnih pilića iz područja navedenih u Prilogu Provedbenoj odluci (EU) 2017/247. Izmjenom se u obzir uzela činjenica da jednodnevni pilići predstavljaju vrlo nizak rizik od širenja visokopatogene influence ptica u usporedbi s drugim proizvodima od peradi.

(4)

Provedbena odluka (EU) 2017/247 također je naknadno izmijenjena Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/1841 (6) radi jačanja mjera kontrole bolesti koje se primjenjuju kada postoji povećani rizik od širenja visokopatogene influence ptica. U skladu s tim, Provedbenom odlukom (EU) 2017/247 sada se u predmetnim državama članicama nakon slučajeva izbijanja visokopatogene influence ptica uspostavljaju daljnja ograničena područja na razini Unije, u skladu s člankom 16. stavkom 4. Direktive 2005/94/EZ, i utvrđuje trajanje mjera koje se u njima primjenjuju. Provedbenom odlukom (EU) 2017/247 sada se utvrđuju i pravila za otpremu žive peradi, jednodnevnih pilića i jaja za valenje iz daljnjih ograničenih područja u druge države članice pod određenim uvjetima.

(5)

Nadalje, Prilog Provedbenoj odluci (EU) 2017/247 više je puta izmijenjen kako bi se u obzir uzele izmjene granica zaraženih i ugroženih područja koje su uspostavile predmetne države članice u skladu s Direktivom 2005/94/EZ.

(6)

Prilog Provedbenoj odluci (EU) 2017/247 zadnje je izmijenjen Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/314 (7), nakon što je Nizozemska prijavila novi slučaj izbijanja visokopatogene influence ptica u pokrajini Groningen u toj državi članici. Nizozemska je obavijestila Komisiju i da je nakon tog slučaja izbijanja bolesti propisno poduzela potrebne mjere u skladu s Direktivom 2005/94/EZ, uključujući uspostavu zaraženih i ugroženih područja oko zaraženog gospodarstva za uzgoj peradi.

(7)

Od datuma zadnje izmjene Provedbene odluke (EU) 2017/247 Provedbenom odlukom (EU) 2018/314 Bugarska je Komisiji prijavila novi slučaj izbijanja visokopatogene influence ptica podtipa H5N8 na gospodarstvu za uzgoj peradi u regiji Dobrich u toj državi članici. Osim toga, Italija je također prijavila Komisiji novi slučaj izbijanja visokopatogene influence ptica podtipa H5N8 u regiji Lombardija u toj državi članici.

(8)

Bugarska i Italija obavijestile su Komisiju i da su poduzele potrebne mjere u skladu s Direktivom 2005/94/EZ nakon tih najnovijih slučajeva izbijanja bolesti, uključujući uspostavu zaraženih i ugroženih područja oko zaraženih gospodarstava za uzgoj peradi u tim državama članicama.

(9)

Komisija je u suradnji s Bugarskom i Italijom pregledala navedene mjere i uvjerila se da su granice zaraženih i ugroženih područja koje su utvrdila nadležna tijela u Bugarskoj i Italiji na dovoljnoj udaljenosti od gospodarstava za uzgoj peradi na kojima su potvrđena izbijanja bolesti.

(10)

Kako bi se spriječili nepotrebni poremećaji trgovine u Uniji i izbjegle neopravdane prepreke trgovini koje nameću treće zemlje, nakon najnovijih slučajeva izbijanja visokopatogene influence ptica u Bugarskoj i Italiji nužno je na razini Unije, a u suradnji s tim državama članicama, brzo utvrditi zaražena i ugrožena područja uspostavljena u Bugarskoj i Italiji u skladu s Direktivom 2005/94/EZ.

(11)

Stoga bi Provedbenu odluku (EU) 2017/247 trebalo ažurirati kako bi se u obzir uzela najnovija epidemiološka situacija u pogledu visokopatogene influence ptica u Bugarskoj i Italiji. Konkretno, potrebno je u Prilogu Provedbenoj odluci (EU) 2017/247 navesti zaražena i ugrožena područja u Bugarskoj i Italiji, koja sada podliježu ograničenjima u skladu s Direktivom 2005/94/EZ.

(12)

Prilog Provedbenoj odluci (EU) 2017/247 trebalo bi stoga izmijeniti radi ažuriranja regionalizacije na razini Unije kako bi se obuhvatila zaražena i ugrožena područja uspostavljena u Bugarskoj i Italiji u skladu s Direktivom 2005/94/EZ, nakon nedavnih slučajeva izbijanja visokopatogene influence ptica u tim državama članicama, te trajanja ograničenja koja se u njima primjenjuju.

(13)

Provedbenu odluku (EU) 2017/247 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(14)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj odluci (EU) 2017/247 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. ožujka 2018.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/247 оd 9. veljače 2017. o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama (SL L 36, 11.2.2017., str. 62.).

(4)  Direktiva Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice u vezi s kontrolom influence ptica i o stavljanju izvan snage Direktive 92/40/EEZ (SL L 10, 14.1.2006., str. 16.).

(5)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/696 od 11. travnja 2017. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2017/247 o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama (SL L 101, 13.4.2017., str. 80.).

(6)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/1841 od 10. listopada 2017. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2017/247 o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama (SL L 261, 11.10.2017., str. 26.).

(7)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/314 od 1. ožujka 2018. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2017/247 o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama (SL L 60, 2.3.2018., str. 44.).


PRILOG

Prilog Provedbenoj odluci (EU) 2017/247 mijenja se kako slijedi:

1.

dio A mijenja se kako slijedi:

(a)

unos za Bugarsku zamjenjuje se sljedećim:

Država članica: Bugarska

Područje obuhvaća:

Datum do kojeg se primjenjuje u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2005/94/EZ

Regija Dobrič, općina General Toševo

General Toševo

30.3.2018.”

(b)

unos za Italiju zamjenjuje se sljedećim:

Država članica: Italija

Područje obuhvaća:

Datum do kojeg se primjenjuje u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2005/94/EZ

Površina dijelova regije Lombardija (ADNS 18/0001) u krugu polumjera od tri kilometra sa središtem na decimalnim koordinatama N45.561533 E9.752275 koordinatnog sustava WGS84.

28.3.2018.”

2.

dio B mijenja se kako slijedi:

(a)

unos za Bugarsku zamjenjuje se sljedećim:

Država članica: Bugarska

Područje obuhvaća:

Datum do kojeg se primjenjuje u skladu s člankom 31. Direktive 2005/94/EZ

Regija Dobrič, općina General Toševo

General Toševo

od 30.3.2018. do 8.4.2018.

Prisad

Jovkovo

Ravnec

Ljuljakovo

Plenimir

Petleškovo

Malina

Preselenci

Pisarovo

Černookovo

Kardam

Snjagovo

Ogražden

Kapinovo

Dubovik

8.4.2018.”

(b)

unos za Italiju zamjenjuje se sljedećim:

Država članica: Italija

Područje obuhvaća:

Datum do kojeg se primjenjuje u skladu s člankom 31. Direktive 2005/94/EZ

Površina dijelova regije Lombardija (ADNS 18/0001) u krugu polumjera od tri kilometra sa središtem na decimalnim koordinatama N45.561533 E9.752275 koordinatnog sustava WGS84.

od 29.3.2018. do 6.4.2018.

Površina dijelova regije Lombardija (ADNS 18/0001) koja se nalazi izvan površine utvrđene kao zaraženo područje i unutar kruga polumjera od deset kilometara sa središtem na decimalnim koordinatama N45.561533 E9.752275 koordinatnog sustava WGS84.

6.4.2018.”