5.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 62/10


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/319

od 27. veljače 2018.

o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije na 26. sjednici Odbora za reviziju Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz u pogledu određenih izmjena Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu i njezinih dodataka

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Unija je pristupila Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu od 9. svibnja 1980., kako je izmijenjena Protokolom iz Vilniusa od 3. lipnja 1999. („Konvencija COTIF”), u skladu s Odlukom Vijeća 2013/103/EU (1).

(2)

Sve države članice, uz iznimku Cipra i Malte, primjenjuju Konvenciju COTIF.

(3)

Odbor za reviziju Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz (OTIF) („Odbor za reviziju”) osnovan je u skladu s člankom 13. stavkom 1. točkom (c) Konvencije COTIF. Očekuje se da će Odbor za reviziju, na svojoj 26. sjednici koja se treba održati od 27. veljače do 1. ožujka 2018., odlučiti o određenim izmjenama Konvencije COTIF kao i određenih njezinih dodataka, i to dodataka E (Jedinstvena pravila o Ugovoru o korištenju infrastrukture u međunarodnom željezničkom prometu – CUI), F (Jedinstvena pravila o vrednovanju tehničkih standarda i donošenju jedinstvenih tehničkih propisa primjenjivih na željeznička sredstva namijenjena korištenju u međunarodnom prometu – APTU) i G (Jedinstvena pravila o tehničkom odobravanju željezničkih sredstava koja se koriste u međunarodnom prometu – ATMF).

(4)

Na svojoj 26. sjednici Odbor za reviziju također treba odlučiti o donošenju novog Dodatka H o sigurnom upravljanju vlakovima u međunarodnom prometu.

(5)

Cilj je izmjena poslovnika Odbora za reviziju ažurirati određene odredbe slijedom pristupanja Unije Konvenciji COTIF u 2011., osobito u pogledu odredaba kojima se uređuje pravo glasa regionalnih organizacija i utvrđivanje kvoruma.

(6)

Cilj izmjena Konvencije COTIF jest poboljšavanje i olakšavanje postupka za reviziju Konvencije COTIF radi dosljedne i brze provedbe izmjena Konvencije COTIF i njezinih dodataka te radi sprečavanja negativnih učinaka trenutačno dugog postupka revizije, među kojima su opasnost od unutarnje neusklađenosti između izmjena koje je donio Odbor za reviziju i izmjena koje je donijela Opća skupština OTIF-a, te od vanjskih neusklađenosti, osobito neusklađenosti s pravom Unije.

(7)

Cilj je izmjena Dodatka E (CUI) pojasniti područje primjene Jedinstvenih pravila za CUI kako bi se osiguralo da se ta pravila sustavnije primjenjuju za svoju svrhu, tj. u međunarodnom željezničkom prometu kao na primjer u teretnim koridorima ili međunarodnim putničkim vlakovima.

(8)

Cilj je izmjena dodataka F (APTU) i G (ATMF) postići usklađenost između pravila OTIF-a i pravila Unije, osobito nakon što je Unija 2016. donijela četvrti željeznički paket.

(9)

Namjena je novog Dodatka H poboljšati interoperabilnost izvan granica Unije na temelju koncepta usklađenih kriterija za izdavanje, od strane državnih tijela, potvrda o sigurnosti za željezničke prijevoznike kao dokaza da željeznički prijevoznici mogu sigurno upravljati vlakovima u odgovarajućoj državi članici.

(10)

Većina je predloženih izmjena u skladu s pravom i strateškim ciljevima Unije te bi ih stoga Unija trebala podržati. O pojedinim izmjenama potrebno je dodatno raspravljati u okviru Unije te bi ih stoga trebalo odbiti na 26. sjednici Odbora za reviziju.

(11)

Stajalište Unije na 26. sjednici Odbora za reviziju trebalo bi se stoga temeljiti na tekstu priloženom ovoj Odluci,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Stajalište koje treba zauzeti u ime Europske unije na 26. sjednici Odbora za reviziju, osnovanog Konvencijom o međunarodnom željezničkom prijevozu od 9. svibnja 1980., kako je izmijenjena Protokolom iz Vilniusa od 3. lipnja 1999., temelji se na tekstu priloženom ovoj Odluci.

2.   Predstavnici Unije u Odboru za reviziju mogu dogovoriti manje izmjene dokumenata iz teksta priloženog ovoj Odluci bez daljnje odluke Vijeća.

Članak 2.

Nakon donošenja, odluka Odbora za reviziju objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. veljače 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

E. ZAHARIEVA


(1)  Odluka Vijeća 2013/103/EU od 16. lipnja 2011. o potpisivanju i sklapanju Sporazuma između Europske unije i Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz o pristupanju Europske unije Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980., kako je izmijenjena Protokolom iz Vilniusa od 3. lipnja 1999. (SL L 51, 23.2.2013., str. 1.).


PRIVITAK

1.   UVOD

Glavno tajništvo OTIF-a sazvalo je 26. sjednicu Odbora za reviziju COTIF-a 99 koja će se održati u Bernu u Švicarskoj od 27. veljače do 1. ožujka 2018. Dokumenti povezani s točkama dnevnog reda dostupni su na internetskim stranicama OTIF-a na sljedećoj poveznici: http://otif.org/en/?page_id=126

2.   KOMENTARI NA TOČKE DNEVNOG REDA

1. točka dnevnog reda – Početak sastanka i utvrđivanje kvoruma

Dokumenti: nisu dostupni

Nadležnost: Unija (dijeljena nadležnost)

Ostvarivanje prava glasa: nije utvrđeno

Stajalište: nije izraženo

2. točka dnevnog reda – Biranje predsjednika i potpredsjednika

Dokumenti: nisu dostupni

Nadležnost: Unija (dijeljena nadležnost)

Ostvarivanje prava glasa: države članice

Stajalište: nije izraženo

3. točka dnevnog reda – Donošenje dnevnog reda

Dokumenti: LAW-17125-CR 26/3.1

Nadležnost: Unija (dijeljena i isključiva nadležnost)

Ostvarivanje prava glasa: Unija

Stajalište: u korist prihvaćanja nacrta dnevnog reda

4. točka dnevnog reda – Izmjena poslovnika

Dokumenti: LAW-17125-CR 26/4

Nadležnost: Unija (dijeljena i isključiva nadležnost)

Ostvarivanje prava glasa: Unija

Stajalište: Podržati predložene nacrte izmjena Poslovnika Odbora za reviziju OTIF-a, uz iznimku sljedećih točaka:

a.

u članku 9. stavku 2. Poslovnika trebalo bi biti utvrđeno: „Razdoblje traje 12 tjedana ako je dokument podnesen na sva tri radna jezika.”; i

b.

izmjena članka 9. stavka 4. Poslovnika o glasovanju u nedostatku jezičnih verzija odbija se.

Trenutačna verzija poslovnika Odbora za reviziju prethodi pristupanju Unije COTIF-u. Stoga su neke odredbe zastarjele pa ih treba ažurirati. Konkretno, odredbe o pravima glasa Unije i postizanju kvoruma (članci 4., 20. i 21.) moraju se izmijeniti kako bi bile u skladu s člankom 38. COTIF-a i Sporazumom EU-a i OTIF-a.

5. točka dnevnog reda – Djelomična revizija osnovne Konvencije: izmjena postupka za reviziju COTIF-a

Dokumenti: LAW-17126-CR 26/5

Nadležnost: Unija (dijeljena nadležnost)

Ostvarivanje prava glasa: države članice

Stajalište: Podržati donošenje predložene revizije članka 34. Konvencije kako bi se propisao rok (36 mjeseci) za stupanje na snagu izmjena dodataka koje donese Opća skupština, uključujući odredbu o fleksibilnosti kako bi se omogućilo produljenje tog roka u pojedinačnim slučajevima o kojima Opća skupština odluči većinom propisanom u članku 14. stavku 6. COTIF-a.

Cilj je prijedloga poboljšati i olakšati postupak za reviziju COTIF-a s obzirom na dosljednu i brzu provedbu izmjena Konvencije i njezinih dodataka te radi sprečavanja negativnih posljedica trenutačno dugog postupka revizije, među kojima su opasnost od unutarnje nedosljednosti između izmjena koje donese Odbor za reviziju i izmjena koje donese Opća skupština te od vanjske nedosljednosti, osobito neusklađenosti sa zakonodavstvom Unije. U preporuci Tajništva OTIF-a prevladava stajalište relevantne radne skupine koja je radila na ovom pitanju; a to je da bi članovi OTIF-a trebali biti sposobni prenijeti donesene izmjene, među ostalim parlamentarnim postupcima, u roku od tri godine. Prijedlog se čini nužnim za učinkovito funkcioniranje i razvoj OTIF-a.

6. točka dnevnog reda – Djelomična revizija jedinstvenih pravila za CIM – Izvješće glavnog tajnika OTIF-a

Dokumenti: LAW-17126-CR 26/6

Nadležnost: Unija (dijeljena i isključiva nadležnost)

Ostvarivanje prava glasa: Unija (ako bude glasanja)

Stajalište: Primiti na znanje izvješće glavnog tajnika, iznijeti informacije o relevantnim tekućim aktivnostima i kretanjima, potaknuti dodatan rad na ocjenjivanju sučelja između carinskih i prijevoznih propisa te poduprijeti osnivanje radne skupine pravnih stručnjaka ili alternativnih koordinacijskih aranžmana s postojećim tijelima OTIF-a u pogledu carinskih pitanja i digitalizacije prijevoznih isprava za teret.

7. točka dnevnog reda – Djelomična revizija jedinstvenih pravila za CUI

Dokumenti: LAW-17128-CR 26/7.1; LAW-17129-CR 26/7.2

Nadležnost: Unija (dijeljena nadležnost)

Ostvarivanje prava glasa: države članice

Stajalište: Podržati prijedloge za izmjene članka 1. stavaka 1. i 2., članka 3. (nova točka aa) i izmjene točaka b), c) i g)), članka 5. stavka 1., članka 5.a stavaka 1. i 2., članka 7. stavka 2., članka 8. stavaka 1. i 2., članka 9. stavka 1. i članka 10. stavka 3. CUI-ja te zatražiti od glavnog tajnika OTIF-a da sve izmjene Jedinstvenih pravila za CUI podnese na odluku Općoj skupštini.

Cilj je glavne bitne izmjene pojasniti područje primjene Jedinstvenih pravila za CUI tako što će se u članak 3. unijeti definicija „međunarodnog željezničkog prometa” sa značenjem „promet koji zahtijeva upotrebu međunarodne trase vlaka ili upotrebu nekoliko uzastopnih nacionalnih trasa vlaka koje su smještene u najmanje dvije države i koje koordiniraju nadležni upravitelji infrastrukture” te tako što će se u skladu s tim izmijeniti članak 1. (Područje primjene) uz zadržavanje povezanosti s Jedinstvenim pravilima za CIV i CIM.

Cilj je osigurati da se Jedinstvena pravila za CUI sustavnije primjenjuju za svoju namjenu, tj. međunarodni željeznički promet. Nacrt izmjene, kako je predložen Odboru za reviziju, odgovara kompromisnom tekstu koji je sastavila ad hoc radna skupina u okviru OTIF-a, koja se sastala 10. prosinca 2014., 8. srpnja 2015., 24. studenoga 2015. i 31. svibnja 2016. Komisija je pridonijela rezultatu koji, u skladu s područjem primjene i ciljem COTIF-a, tj. međunarodnim prijevozom, potvrđuje da se Jedinstvena pravila za CUI primjenjuju samo u međunarodnom željezničkom prometu, kako je utvrđeno u novoj definiciji.

Komisija je ocijenila da su nacrti izmjena članaka 1. i 3., kako ih je predložilo Tajništvo OTIF-a, dosljedni s definicijama i odredbama pravne stečevine Unije u području upravljanja željezničkom infrastrukturom i koordinacije među upraviteljima infrastrukture (tj. članci 40., 43. i 46. Direktive 2012/34/EU (preinaka)).

Kad je riječ o nacrtu izmjene koji je Tajništvo OTIF-a predložilo za članak 8. (Odgovornost upravitelja), u biti je riječ o redakcijskoj izmjeni koja ne utječe ni na područje primjene ni na bit odredbe. Nacrti izmjena predloženih za članke 9., 3., 5., 5.a, 7. i 10. isključivo su redakcijske izmjene.

8. točka dnevnog reda – Novi Dodatak H o sigurnom prometovanju vlakova u međunarodnom prometu

Dokumenti: LAW-17130-CR26/8/9/10; LAW-17131-CR26/8.1; LAW-17132-CR 26/8.2

Nadležnost: Unija (isključiva nadležnost)

Ostvarivanje prava glasa: Unija

Stajalište:

Podržati (LAW-17131-CR26/8.1) podnošenje novog Dodatka H COTIF-u o sigurnom upravljanju prometom vlakova u međunarodnom prometu Općoj skupštini na odluku, ali uz sljedeće izmjene (brisanje – prekriženo, dodavanje – podcrtano, prema potrebi):

U članku 2. točki (b): zamijeniti riječi „certifikacijsko tijelo” riječima „tijelo za izdavanje potvrda o sigurnosti”. Tu zamjenu treba dosljedno unijeti u cijelom tekstu. Na njemačkom: „Sicherheitsbescheinigungsbehörde” umjesto „Zertifizierungsbehörde”. Na francuskom: „autorité de certification de sécurité” umjesto „autorité de certification”.

U članku 4. stavku 1.: dodati rečenicu „Tijelo za izdavanje potvrda o sigurnosti i nadzorno tijelo iz članka 6. stavka 1. mogu biti različiti subjekti ili mogu biti dijelovi iste organizacije.”

U članku 6. stavku 1.: dodati rečenicu „Nadzorno tijelo i tijelo za izdavanje potvrda o sigurnosti iz članka 4. stavka 1. mogu biti različiti subjekti ili mogu biti dijelovi iste organizacije.”

U članku 8. stavku 3.: izmijeniti tekst tako da glasi: „Kako bi se na usklađen način proveli zahtjevi ovih Jedinstvenih pravila, prilozi ovim Jedinstvenim pravilima uključuju:

[…]

[…]a)

zajedničku sigurnosnu metodu za zahtjeve za sustav upravljanja sigurnošću koje trebaju primjenjivati tijela za izdavanje potvrda o sigurnosti kad izdaju potvrde o sigurnosti te željeznički prijevoznici i upravitelji infrastrukture kada razvijaju, provode, održavaju i poboljšavaju svoje sustave upravljanja sigurnošću;

[…]b)

zajedničku sigurnosnu metodu za nadgledanje koju moraju primjenjivati željeznički prijevoznici […], upravitelji infrastrukture i subjekti zaduženi za održavanje;

c)

nužne poveznice na zajedničku sigurnosnu metodu za evaluaciju i procjenu rizika koju trebaju primjenjivati željeznički prijevoznici, upravitelji infrastrukture i subjekti zaduženi za održavanje kada provode sve tehničke, operativne ili organizacijske izmjene željezničkog sustava;

d)

zajedničku sigurnosnu metodu za nadgledanje koju trebaju primjenjivati nadzorna tijela.

U članku 2. točki (f), redakcijsko poboljšanje, usklađivanje s terminologijom Unije (njemačka verzija): „‚Eisenbahnsystem’ das Schienennetz in jedem Vertragsstaat, bestehend […] aus Strecken, Bahnhöfen, Drehscheiben und Terminals”.

U članku 7. stavku 4., redakcijsko poboljšanje (njemačka verzija): „Die am Betrieb von Zügen im internationalen Verkehr beteiligten Infrastrukturbetreiber und Eisenbahnunternehmen haben […] ein Sicherheitsmanagementsystem einzurichten und dessen korrekte Anwendung in Übereinstimmung mit diesen Einheitlichen Rechtsvorschriften zu kontrollieren.

Dogovoriti da se od glavnog tajnika zatraži da se izmijeni izvješće s obrazloženjem zbog novog Dodatka H te da ga se podnese Općoj skupštini na odobrenje.

Podržati (LAW-17131-CR26/8.2), radi uvrštavanja novog Dodatka H u COTIF, izmjene članaka 2., 6., 20., 33. i 35. COTIF-a te dogovoriti da se od glavnog tajnika zatraži da ih podnese Općoj skupštini na odluku.

U nacrtu novog Dodatka H utvrđuju se odredbe za reguliranje sigurnog upravljanja prometom vlakova u međunarodnom prometu u cilju usklađivanja COTIF-a s pravnom stečevinom Unije i potpore interoperabilnosti izvan Europske unije. Predloženi je tekst u skladu s odredbama nove Direktive o sigurnosti (Direktiva (EU) 2016/798) i povezanog sekundarnog zakonodavstva, osim manjih točaka koje bi trebalo riješiti u skladu s prethodno navedenim prijedlozima. Kao što je navedeno, nužno je izmijeniti određene odredbe COTIF-a kako bi se uvrstio novi Dodatak H.

9. točka dnevnog reda – Djelomična revizija jedinstvenih pravila za ATMF

Dokumenti: LAW-17130-CR26/8/9/10; LAW-17133-CR26/9; LAW-17134-CR26/09-10

Nadležnost: Unija (isključiva nadležnost)

Ostvarivanje prava glasa: Unija

Stajalište: Podržati djelomičnu reviziju Jedinstvenih pravila za ATMF, kako ih je predložilo tajništvo OTIF-a, ali uz sljedeće izmjene (brisanje – prekriženo, dodavanje – podcrtano, prema potrebi):

U članku 7. stavku 1.a izmijeniti tekst tako da glasi: „Vozila moraju ispunjavati jedinstvene tehničke propise primjenjive u trenutku podnošenja zahtjeva za pristup, modernizaciju ili obnovu, u skladu s Jedinstvenim pravilima i uzimajući u obzir migracijsku strategiju za primjenu jedinstvenih tehničkih propisa, kako je utvrđena u članku 8. stavku 2.a i članku 8. stavku 4. točki (f) APTU-a, te mogućnosti za odstupanje utvrđene u članku 7.a ATMF-a; ta se usklađenost mora trajno održavati dok je vozilo u upotrebi.

Odbor tehničkih stručnjaka razmatra potrebu za izradu priloga ovim Jedinstvenim pravilima, uključujući odredbe kojima se podnositeljima zahtjeva još prije podnošenja zahtjeva za pristup, modernizaciju ili obnovu vozila pruža veća pravna sigurnost u pogledu tehničkih propisa koje trebaju primijeniti prije podnošenja zahtjeva za pristup, modernizaciju ili obnovu vozila.

U članku 2. točki (w) izmijeniti definiciju i dosljedno primjenjivati termin „vozila” (svi jezici). Definicija bi trebala glasiti: „„vozila” znači željezničko vozilo na vlastiti pogon ili bez njega koje je prikladno za kretanje svojim vlastitim kotačima po željezničkim prugama.” Direktive o interoperabilnosti (Direktiva (EU) 2016/797). U cijelom tekstu trebalo bi upotrebljavati termin „vozilo/vozila”, a ne termin „željezničko vozilo/vozila”, koji stoji na nekim mjestima.

U članku 5., redakcijsko poboljšanje (njemačka verzija): zamijeniti „Notifikation” s „Notifizierung” u „Jeder Vertragsstaat hat durch […] Notifizierung […].” i zatim u „Die […] Notifizierungen können durch regionale Organisationen, die dem COTIF beigetreten sind, im Namen von Vertragsstaaten, die Mitglied der betreffenden Organisation sind, vorgenommen werden.”

U članku 10., redakcijsko poboljšanje (njemačka verzija): zamijeniti „Verzeichnis” s „Dossier” u „Wenn eine neue Betriebszulassung erforderlich ist, hat der Antragsteller dem betreffenden Vertragsstaat ein das Vorhaben beschreibendes […]Dossier zu übersenden.” i zatim u „Der Vertragsstaat hat seine Entscheidung spätestens vier Monate nach der Vorlage des voll-ständigen […]Dossiers durch den Antragsteller zu treffen.”

U članku 13. stavku 1. točki (a), redakcijsko poboljšanje (njemačka i engleska verzija): zamijeniti CTE punim imenom Odbora u „biti u skladu sa specifikacijama koje je donio […] Odbor tehničkih stručnjaka;” i „mit den vom […] Fachausschuss für technische Fragen angenommenen Spezifikationen übereinstimmen;”

Dodati članak 14. kako slijedi: „Članak 14. – Prilozi i preporuke

Stavak 1.

Odbor tehničkih stručnjaka odlučuje hoće li donijeti prilog ili odredbu koja ga izmjenjuje u skladu s postupkom utvrđenim u člancima 16. i 20. te članku 33. stavku 6. Konvencije. Odluke stupaju na snagu u skladu s člankom 35. stavcima 3. i 4. Konvencije.

Stavak 2.

Zahtjev za donošenje nekog priloga ili odredbe koja ga izmjenjuje može podnijeti: a) bilo koja država stranka; b) bilo koja regionalna organizacija, kako je definirana u članku 2. točki x. ATMF-a; c) bilo koja predstavnička međunarodna organizacija za čije je članove postojanje priloga nužno zbog sigurnosti ili ekonomskih razloga u njihovu radu.

Stavak 3.

Priprema je priloga odgovornost Odbora tehničkih stručnjaka, kojem pomažu radne skupine i glavni tajnik, na temelju zahtjeva podnesenog u skladu sa stavkom 2. Stavak 4.

Stavak 4.

Odbor tehničkih stručnjaka može preporučiti metode i prakse koji se odnose na tehničko odobrenje za prihvatljivost željezničkih sredstava namijenjenih za korištenje u međunarodnom prometu.

Odredbe Jedinstvenih pravila za ATMF kompatibilne su s odredbama Direktive Europske unije o interoperabilnosti (Direktiva 2008/57/EZ) i s dijelom Direktive o sigurnosti (Direktive 2009/49/EZ). Unija je donošenjem četvrtog željezničkog paketa promijenila nekoliko odredaba pravne stečevine. Na temelju analize Komisije Tajništvo OTIF-a i odgovarajuća radna skupina pripremili su izmjene u pogledu članaka 2., 3.a, 5., 6., 7., 10., 10.b, 11. i 13. Jedinstvenih pravila za ATMF. Te su izmjene nužne kako bi se određena terminologija uskladila s novim odredbama EU-a i kako bi se uzele u obzir postupovne izmjene u EU-u, osobito to da će Agencija Europske unije za željeznice biti nadležna za izdavanje odobrenja za vozila. Predložene izmjene ne utječu na osnovni koncept ATMF-a.

10. točka dnevnog reda – Djelomična revizija jedinstvenih pravila za APTU

Dokumenti: LAW-17130-CR26/8/9/10; LAW-17135-CR26/10; LAW-17134-CR26/09-10

Nadležnost: Unija (isključiva nadležnost)

Ostvarivanje prava glasa: Unija

Stajalište: Podržati donošenje izmjena članka 8. Dodatka F COTIF-u i odobriti izmjene odgovarajućeg izvješća s obrazloženjem.

Odredbe Jedinstvenih pravila za ATMF kompatibilne su s odredbama Direktive o interoperabilnosti (Direktiva 2008/57/EZ), osobito kad je riječ o jedinstvenim tehničkim propisima i njihovoj ekvivalentnosti s tehničkim specifikacijama za interoperabilnost (TSI-jevi) Europske unije. Unija je donošenjem četvrtog željezničkog paketa, osobito preinakom Direktive o interoperabilnosti (Direktiva (EU) 2016/797), promijenila nekoliko odredaba pravne stečevine. Na temelju analize Komisije Tajništvo OTIF-a i odgovarajuća radna skupina pripremili su izmjene Jedinstvenih pravila za APTU kako bi se osigurala usklađenost s pravom Unije. Izmjene se odnose na članak 8. Jedinstvenih pravila za APTU i sastoje od dodavanja dvaju odjeljaka u sadržaj jedinstvenih tehničkih propisa ekvivalentnih TSI-jevima EU-a. Te su promjene nužne kako bi se osiguralo da sadržaj budućih TSI-jeva Europske unije i jedinstvenih tehničkih propisa COTIF-a ostane ekvivalentan. Predložene izmjene ne utječu na osnovni koncept APTU-a.

11. točka dnevnog reda – Općenita rasprava o potrebi za usklađivanjem uvjeta za pristup

Dokumenti: LAW-17130-CR26/11

Nadležnost: Unija (dijeljena nadležnost)

Ostvarivanje prava glasa: nije primjenjivo

Stajalište: nije izraženo

12. točka dnevnog reda – Razno

Dokumenti: LAW-17130-CR26/12

Nadležnost: Unija (dijeljena nadležnost)

Ostvarivanje prava glasa: države članice

Stajalište: Ne protiviti se osnivanju radne skupine pravnih stručnjaka za pomaganje i olakšavanje rada postojećih tijela OTIF-a u pravnom području te za osiguravanje djelotvornog upravljanja Konvencijom.

13. točka dnevnog reda – Djelomična revizija jedinstvenih pravila za CUV

Dokumenti: LAW-17144-CR 26/13 (prijedlog koji je podnijela Švicarska)

Nadležnost: Unija (dijeljena nadležnost)

Ostvarivanje prava glasa: države članice

Stajalište: Usprotiviti se prijedlogu za razmatranje izmjene članka 7. Jedinstvenih pravila za CUV koji je podnijela Švicarska.

U članku 7. stavku 1. Jedinstvenih pravila za CUV propisuje se pitanje odgovornosti posjednika vozila i korisnika vozila (željezničkih prijevoznika) u slučaju štete uzrokovane vozilom nastale zbog manjkavosti vozila. Nacrtom predloženih izmjena dodaje se novi kriterij za dokazivanje posjednikove odgovornosti za štetu uzrokovanu manjkavošću vozila. Na temelju trenutačnog članka 7. Jedinstvenih pravila za CUV, ako ga ugovorne stranke primjenjuju, posjednik vozila je odgovoran samo ako se dokaže da je šteta uzrokovana vozilom posljedica kvara za koji je on odgovoran. Čini se da se prijedlogom izmjene dodaje drugi kriterij na temelju kojeg bi posjednik morao dokazati da nije odgovoran za manjkavost koja je temeljni uzrok štete.

U stavku 2. trenutačnog članka 7. CUV-a utvrđeno je da „stranke ugovora mogu ugovoriti odredbe o odstupanju od stavka 1.” CUV-a utvrđeno je da „stranke ugovora mogu ugovoriti odredbe o odstupanju od stavka 1.” Na tom su temelju poduzeća u sektoru vodila pregovore od 2013. do 2016. te postigla sporazum, koji je odobrilo 600 željezničkih poduzeća, koji je omogućio nužne izmjene jedinstvenog općeg Ugovora o korištenju za vagone (GCU) kako bi se bolje objasnile odgovornosti vlasnika vagona. Potpisanim je sporazumom dodan članak 27. GCU-u u pogledu načela odgovornosti u slučaju štete uzrokovane vagonom kako bi se postigla bolja ravnoteža i dalo bolje objašnjenje u cijelom sektoru u slučaju štete uzrokovane vagonom. Tim se člankom uvodi koncept „pretpostavke krivnje”, na temelju koje posjednik može biti odgovoran za kvar vozila zbog kršenja obveze održavanja. Ta se izmjena primjenjuje od 1. siječnja 2017. Danas većina posjednika i željezničkih prijevoznika koji posluju u Uniji primjenjuje GCU. Švicarski prijedlog stoga nije nužan jer su sporazumi koje su dogovorila poduzeća u sektoru dovoljni za jasno definiranje odgovornosti posjednika i željezničkih prijevoznika u slučaju štete uzrokovane vozilom na temelju ugovora o prodaji. Ne postoje naznake da se tim sporazumom ne postiže odgovarajuća ravnoteža interesa odgovarajućih strana. Također, u švicarskom prijedlogu ne postoji ni dobro obrazloženje ni dovoljno opravdanje za predložene izmjene.