16.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 11/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/61

od 21. ožujka 2017.

o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni izmjene Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice o suradnji u području reguliranja sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 100. stavak 2. u vezi s člankom 218. stavkom 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 25. rujna 2014. ovlastilo Komisiju za otvaranje pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama o izmjeni Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice o suradnji u području reguliranja sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu (1) („Sporazum”), koji je stupio na snagu 1. svibnja 2011. Pregovori su uspješno završeni razmjenom pisama elektroničkom poštom između glavnih pregovarača, čime je potvrđeno njihovo obostrano slaganje s tekstom dogovorenim u pregovorima.

(2)

Dogovorenom izmjenom Sporazuma („izmjena 1.”) proširuju se područja suradnje u okviru Sporazuma u kojima se može primjenjivati uzajamno priznavanje nalaza o sukladnosti i odobrenja, čime se omogućuje optimalna upotreba resursa i odgovarajuće uštede, uz istodobno održavanje visoke razine sigurnosti u zračnom prometu.

(3)

Izmjenu 1. trebalo bi potpisati.

(4)

Kako bi se omogućilo donošenje novog priloga o licenciranju pilota u okviru proširenog područja primjene Sporazuma, čiju važnost treba razmatrati u kontekstu relevantnih odredaba o konverziji dozvola pilota izdanih od strane trećih zemalja iz Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 (2), izmjenu 1. trebalo bi privremeno primjenjivati, do zavšetka postupaka potrebnih za njezino stupanje na snagu,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrava se potpisivanje u ime Unije izmjene 1. Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice o suradnji u području reguliranja sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu, podložno sklapanju navedene izmjene.

Tekst izmjene 1. priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednika Vijeća ovlašćuje se da odredi jednu ili više osoba ovlaštenih za potpisivanje izmjene 1. u ime Unije.

Članak 3.

Izmjena 1. privremeno se primjenjuje, u skladu s njezinim člankom 2., od datuma njezina potpisivanja do završetka postupaka potrebnih za njezino stupanje na snagu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. ožujka 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

E. SCICLUNA


(1)  SL L 291, 9.11.2011., str. 3.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011 od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 311, 25.11.2011., str. 1.).