12.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 7/37


ODLUKA (EU) 2018/51 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 25. listopada 2017.

o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za osiguravanje financiranja za Europski fond za održivi razvoj

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (1), a posebno njegovu točku 12.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Instrument fleksibilnosti namijenjen je financiranju jasno određenog rashoda koji nije moguće financirati u okviru gornjih granica raspoloživih za jedan ili više drugih naslova.

(2)

Gornja granica godišnjeg iznosa raspoloživog za instrument fleksibilnosti iznosi 600 000 000 EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 11. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 (2).

(3)

Za rješavanje postojećih izazova koje predstavljaju migracije, priljev izbjeglica i sigurnosne prijetnje potrebno je hitno mobilizirati znatne dodatne iznose za financiranje odgovarajućih mjera.

(4)

Nakon što su razmotrene sve mogućnosti preraspodjele odobrenih sredstava u okviru gornje granice rashoda za naslov 4. (Globalna Europa), potrebno je mobilizirati instrument fleksibilnosti kako bi se dopunilo financiranje dostupno u općem proračunu Unije za financijsku godinu 2017. iznad gornje granice naslova 4. za iznos od 275 000 000 EUR za osiguravanje financiranja Europskog fonda za održivi razvoj. Taj iznos uključuje iznose iz Fonda solidarnosti Europske unije i Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji koji su prestali vrijediti u prethodnim godinama i koji su stavljeni na raspolaganje za instrument fleksibilnosti u skladu s člankom 11. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013.

(5)

Na temelju očekivanog plana isplate odobrena sredstva za plaćanja koja odgovaraju mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti trebala bi biti namijenjena samo na 2017.

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   U općem proračunu Unije za financijsku godinu 2017. instrument fleksibilnosti mobilizira se za osiguravanje iznosa od 275 000 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza u naslovu 4. (Globalna Europa).

Iznos iz prvog stavka upotrebljava se za osiguravanje financiranja za Jamstveni fond Europskog fonda za održivi razvoj.

2.   Na temelju očekivanog plana isplate odobrena sredstva za plaćanje koja odgovaraju mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti iznosit će 275 000 000 EUR za 2017. Iznos se odobrava u skladu s proračunskim postupkom.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Strasbourgu 25. listopada 2017.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

M. MAASIKAS


(1)  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).