24.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 266/1


KONAČNO DONOŠENJE (EU, Euratom) 2018/1577

izmjene proračuna br. 4 Europske unije za financijsku godinu 2018.

PREDSJEDNIK EUROPSKOG PARLAMENTA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 314. stavak 4. točku (a) i stavak 9.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (1),

uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (2),

uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (3),

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (4),

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (5),

uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018., konačno donesen 30. studenog 2017. (6),

uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 4 Europske unije za financijsku godinu 2018., koji je Komisija usvojila 31. svibnja 2018.,

uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2018 koje je Vijeće usvojilo 4. rujna 2018. i proslijedilo Europskom parlamentu sljedećeg dana,

uzimajući u obzir da je Parlament 11. rujna 2018. prihvatio stajalište Vijeća,

uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika Europskog parlamenta,

UTVRĐUJE:

Jedini članak

Postupak u skladu s člankom 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije završen je i izmjena proračuna br. 4 Europske unije za financijsku godinu 2018. konačno je donesena.

Sastavljeno u Strasbourgu 11. rujna 2018.

Predsjednik

A. TAJANI


(1)  SL L 168, 7.6.2014., str. 105.

(2)  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(3)  SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(4)  SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(5)  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(6)  SL L 57, 28.2.2018.


IZMJENA PRORAČUNA BR. 4 ZA FINANCIJSKU GODINU 2018.

SADRŽAJ

OPĆE STANJE PRIHODA

A. Uvod i financiranje općeg proračuna 3
B. Opći račun prihoda po naslovima proračuna 12

— Glava 1:

Vlastita sredstva 13

NACRT PRIHODA I TROŠKOVA PO ODJELJCIMA

Dio III.: Komisija

— Rashodi 18

— Glava 13:

Regionalna i urbana politika 21

A.   UVOD I FINANCIRANJE OPĆEG PRORAČUNA

FINANCIRANJE OPĆEG PRORAČUNA

Odobrena sredstva koja će se financirati tijekom financijske godine 2018. u skladu s člankom 1. Odluke Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije

RASHODI

Opis

Proračun za 2018. (1)

Proračun za 2017. (2)

Promjena (%)

1.

Pametni i uključivi rast

66 624 486 101

49 393 819 321

+34,88

2.

Održivi rast: prirodni resursi

56 083 793 633

54 120 940 747

+3,63

3.

Sigurnost i građanstvo

2 980 707 175

3 224 307 287

–7,56

4.

Globalna Europa

8 906 075 154

9 055 843 969

–1,65

5.

Administracija

9 666 318 627

9 394 599 816

+2,89

6.

Naknada

p.m.

p.m.

Posebni instrumenti

551 238 311

1 581 200 013

–65,14

Ukupni rashodi  (3)

144 812 619 001

126 770 711 153

+14,23


PRIHODI

Opis

Proračun za 2018. (4)

Proračun za 2017. (5)

Promjena (%)

Razni prihodi (glave od 4 do 9)

1 848 645 936

4 882 392 898

–62,14

Raspoloživi višak iz prethodne financijske godine (poglavlje 3 0, članak 3 0 0)

555 542 325

6 404 529 791

–91,33

Vraćanja viška Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja (poglavlje 3 0, članak 3 0 2)

p.m.

p.m.

Neto iznos vlastitih sredstava od PDV-a i vlastitih sredstava temeljenih na BNP-u/BND-u za prethodne godine (poglavlja 3 1, 3 2 i 3 3)

p.m.

p.m.

Ukupni prihodi za glave od 3 do 9

2 404 188 261

11 286 922 689

–78,70

Neto iznos od carina i pristojbi na šećer (poglavlja 1 1 i 1 2)

22 844 000 000

20 507 300 000

+11,39

Vlastita sredstva temeljena na PDV-u po jedinstvenoj stopi (tablice 1. i 2., poglavlje 1 3)

17 249 560 050

16 620 148 350

+3,79

Ostatak koji se financira iz dodatnih sredstava (vlastita sredstva temeljena na BND-u, tablica 3, poglavlje 1 4)

102 314 870 690

78 356 340 114

+30,58

Odobrena sredstva koja se pokrivaju iz vlastitih sredstava iz članka 2. Odluke 2014/335/EU, Euratom (6)

142 408 430 740

115 483 788 464

+23,31

Ukupni prihodi  (7)

144 812 619 001

126 770 711 153

+14,23


TABLICA 1.

Izračun ograničavanja usklađenih osnovica poreza na dodanu vrijednost (PDV) u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (b) Odluke 2014/335/EU, Euratom

Država članica

1 % neograničene osnovice PDV-a

1 % bruto nacionalnog dohotka

Stopa ograničavanja (u %)

1 % bruto nacionalnog dohotka pomnožen sa stopom ograničavanja

1 % ograničene osnovice PDV-a (8)

Države članice čija je osnovica PDV-a ograničena

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgija

1 875 386 000

4 450 833 000

50

2 225 416 500

1 875 386 000

 

Bugarska

238 743 000

503 702 000

50

251 851 000

238 743 000

 

Češka

732 794 000

1 792 468 000

50

896 234 000

732 794 000

 

Danska

1 140 616 000

3 048 528 000

50

1 524 264 000

1 140 616 000

 

Njemačka

13 953 667 000

33 995 907 000

50

16 997 953 500

13 953 667 000

 

Estonija

119 112 000

230 792 000

50

115 396 000

115 396 000

Estonija

Irska

860 539 000

2 431 496 000

50

1 215 748 000

860 539 000

 

Grčka

740 156 000

1 882 276 000

50

941 138 000

740 156 000

 

Španjolska

5 294 283 000

12 003 612 000

50

6 001 806 000

5 294 283 000

 

Francuska

10 445 711 000

23 880 801 000

50

11 940 400 500

10 445 711 000

 

Hrvatska

299 825 000

483 272 000

50

241 636 000

241 636 000

Hrvatska

Italija

6 653 984 000

17 500 853 000

50

8 750 426 500

6 653 984 000

 

Cipar

125 263 000

185 558 000

50

92 779 000

92 779 000

Cipar

Latvija

113 835 000

279 697 000

50

139 848 500

113 835 000

 

Litva

175 208 000

411 930 000

50

205 965 000

175 208 000

 

Luksemburg

282 492 000

394 697 000

50

197 348 500

197 348 500

Luksemburg

Mađarska

525 608 000

1 239 469 000

50

619 734 500

525 608 000

 

Malta

71 317 000

104 602 000

50

52 301 000

52 301 000

Malta

Nizozemska

3 133 325 000

7 354 650 000

50

3 677 325 000

3 133 325 000

 

Austrija

1 730 418 000

3 720 154 000

50

1 860 077 000

1 730 418 000

 

Poljska

1 992 720 000

4 681 410 000

50

2 340 705 000

1 992 720 000

 

Portugal

964 881 000

1 933 791 000

50

966 895 500

964 881 000

 

Rumunjska

686 064 000

1 874 072 000

50

937 036 000

686 064 000

 

Slovenija

200 037 000

429 322 000

50

214 661 000

200 037 000

 

Slovačka

300 056 000

865 923 000

50

432 961 500

300 056 000

 

Finska

962 168 000

2 268 419 000

50

1 134 209 500

962 168 000

 

Švedska

2 144 162 000

5 044 851 000

50

2 522 425 500

2 144 162 000

 

Ujedinjena Kraljevina

11 550 289 000

24 483 615 000

50

12 241 807 500

11 550 289 000

 

Ukupno

67 312 659 000

157 476 700 000

 

78 738 350 000

67 114 110 500

 


TABLICA 2.

Raščlanjivanje vlastitih sredstava od PDV-a u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (b) Odluke 2014/335/EU, Euratom (poglavlje 1 3)

Država članica

1 % ograničene osnovice PDV-a

Jedinstvena stopa vlastitih sredstava temeljenih na PDV-u (u %)

Vlastita sredstva temeljena na PDV-u po jedinstvenoj stopi

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

1 875 386 000

0,30

562 615 800

Bugarska

238 743 000

0,30

71 622 900

Češka

732 794 000

0,30

219 838 200

Danska

1 140 616 000

0,30

342 184 800

Njemačka

13 953 667 000

0,15

2 093 050 050

Estonija

115 396 000

0,30

34 618 800

Irska

860 539 000

0,30

258 161 700

Grčka

740 156 000

0,30

222 046 800

Španjolska

5 294 283 000

0,30

1 588 284 900

Francuska

10 445 711 000

0,30

3 133 713 300

Hrvatska

241 636 000

0,30

72 490 800

Italija

6 653 984 000

0,30

1 996 195 200

Cipar

92 779 000

0,30

27 833 700

Latvija

113 835 000

0,30

34 150 500

Litva

175 208 000

0,30

52 562 400

Luksemburg

197 348 500

0,30

59 204 550

Mađarska

525 608 000

0,30

157 682 400

Malta

52 301 000

0,30

15 690 300

Nizozemska

3 133 325 000

0,15

469 998 750

Austrija

1 730 418 000

0,30

519 125 400

Poljska

1 992 720 000

0,30

597 816 000

Portugal

964 881 000

0,30

289 464 300

Rumunjska

686 064 000

0,30

205 819 200

Slovenija

200 037 000

0,30

60 011 100

Slovačka

300 056 000

0,30

90 016 800

Finska

962 168 000

0,30

288 650 400

Švedska

2 144 162 000

0,15

321 624 300

Ujedinjena Kraljevina

11 550 289 000

0,30

3 465 086 700

Ukupno

67 114 110 500

 

17 249 560 050


TABLICA 3.

Određivanje jedinstvene stope i raščlanjivanje sredstava temeljenih na bruto nacionalnom dohotku u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (c) Odluke 2014/335/EU, Euratom (poglavlje 1 4)

Država članica

1 % bruto nacionalnog dohotka

Jedinstvena stopa vlastitih sredstava iz „dodatne osnovice”

Vlastita sredstva iz „dodatne osnovice” po jedinstvenoj stopi

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

4 450 833 000

 

2 891 770 039

Bugarska

503 702 000

 

327 262 414

Češka

1 792 468 000

 

1 164 592 169

Danska

3 048 528 000

 

1 980 672 367

Njemačka

33 995 907 000

 

22 087 628 385

Estonija

230 792 000

 

149 948 873

Irska

2 431 496 000

 

1 579 777 826

Grčka

1 882 276 000

 

1 222 941 715

Španjolska

12 003 612 000

 

7 798 918 885

Francuska

23 880 801 000

 

15 515 698 934

Hrvatska

483 272 000

 

313 988 750

Italija

17 500 853 000

 

11 370 555 210

Cipar

185 558 000

 

120 559 694

Latvija

279 697 000

0,6497143  (9)

181 723 153

Litva

411 930 000

 

267 636 829

Luksemburg

394 697 000

 

256 440 302

Mađarska

1 239 469 000

 

805 300 787

Malta

104 602 000

 

67 961 420

Nizozemska

7 354 650 000

 

4 778 421 593

Austrija

3 720 154 000

 

2 417 037 412

Poljska

4 681 410 000

 

3 041 579 223

Portugal

1 933 791 000

 

1 256 411 749

Rumunjska

1 874 072 000

 

1 217 611 458

Slovenija

429 322 000

 

278 936 661

Slovačka

865 923 000

 

562 602 593

Finska

2 268 419 000

 

1 473 824 360

Švedska

5 044 851 000

 

3 277 712 053

Ujedinjena Kraljevina

24 483 615 000

 

15 907 355 836

Ukupno

157 476 700 000

 

102 314 870 690


TABLICA 4.

Izračun bruto smanjenja doprinosa koji se temelji na BND-u za Dansku, Nizozemsku i Švedsku te njegovo financiranje u skladu s člankom 2. stavkom 5. Odluke 2014/335/EU, Euratom (poglavlje 1 6)

Država članica

Bruto smanjenje

Postotni udio osnovice BND-a

Ključ BND koji se koristi za bruto smanjenje

Financiranje smanjenja

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgija

 

2,83

31 084 353

31 084 353

Bugarska

 

0,32

3 517 825

3 517 825

Češka

 

1,14

12 518 490

12 518 490

Danska

– 141 559 436

1,94

21 290 739

– 120 268 697

Njemačka

 

21,59

237 425 396

237 425 396

Estonija

 

0,15

1 611 838

1 611 838

Irska

 

1,54

16 981 424

16 981 424

Grčka

 

1,20

13 145 704

13 145 704

Španjolska

 

7,62

83 832 514

83 832 514

Francuska

 

15,16

166 782 096

166 782 096

Hrvatska

 

0,31

3 375 143

3 375 143

Italija

 

11,11

122 224 918

122 224 918

Cipar

 

0,12

1 295 926

1 295 926

Latvija

 

0,18

1 953 387

1 953 387

Litva

 

0,26

2 876 895

2 876 895

Luksemburg

 

0,25

2 756 540

2 756 540

Mađarska

 

0,79

8 656 378

8 656 378

Malta

 

0,07

730 534

730 534

Nizozemska

– 756 798 522

4,67

51 364 437

– 705 434 085

Austrija

 

2,36

25 981 335

25 981 335

Poljska

 

2,97

32 694 690

32 694 690

Portugal

 

1,23

13 505 482

13 505 482

Rumunjska

 

1,19

13 088 408

13 088 408

Slovenija

 

0,27

2 998 359

2 998 359

Slovačka

 

0,55

6 047 555

6 047 555

Finska

 

1,44

15 842 504

15 842 504

Švedska

– 201 449 966

3,20

35 232 940

– 166 217 026

Ujedinjena Kraljevina

 

15,55

170 992 114

170 992 114

Ukupno

–1 099 807 924

100,00

1 099 807 924

0


TABLICA 5.

Korekcija proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu za 2017. u skladu s člankom 4. Odluke 2014/335/EU, Euratom (poglavlje 1 5)

Opis

Koeficijent (10)

Iznos

1.

Udio Ujedinjene Kraljevine (u %) u indikativnoj neograničenoj osnovici PDV-a

17,1194

 

2.

Udio Ujedinjene Kraljevine (u %) u ukupnom iznosu dodijeljenih rashoda prilagođenih proširenju

7,4429

 

3.

(1) – (2)

9,6765

 

4.

Ukupni iznos dodijeljenih rashoda

 

118 550 222 885

5

Rashodi koji se odnose na proširenje (11)

 

25 135 292 635

6.

Ukupan iznos dodijeljenih rashoda prilagođenih proširenju = (4) – (5)

 

93 414 930 250

7.

Prvobitan iznos korekcije za Ujedinjenu Kraljevinu = (3) × (6) × 0,66

 

5 965 942 623

8.

Prednost Ujedinjene Kraljevine (12)

 

1 019 406 910

9.

Temeljni korekcije za Ujedinjenu Kraljevinu = (7) – (8)

 

4 946 535 713

10.

Neočekivani dobici iz tradicionalnih vlastitih sredstavar (13)

 

–45 769 948

11.

Korekcija za Ujedinjenu Kraljevinu = (9) – (10)

 

4 992 305 660


TABLICA 6.

Izračun financiranja korekcije za Ujedinjenu Kraljevinu koji iznosi 4 992 305 660  EUR (poglavlje 1 5)

Država članica

Postotni udio osnovice BND-a

Udjeli bez Ujedinjene Kraljevine

Udjeli bez Njemačke, Nizozemske, Austrije, Švedske i Ujedinjene Kraljevine

Tri četvrtine udjela Njemačke, Nizozemske, Austrije i Švedske u stupcu 2

Stupac 4, raspodijeljen u skladu sa stupcem 3

Ljestvica financiranja

Ljestvica financiranja primijenjena na korekciju

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = + (4) + (5)

(7)

Belgija

2,83

3,35

5,37

 

1,52

4,86

242 848 053

Bugarska

0,32

0,38

0,61

 

0,17

0,55

27 483 181

Češka

1,14

1,35

2,16

 

0,61

1,96

97 801 325

Danska

1,94

2,29

3,68

 

1,04

3,33

166 334 951

Njemačka

21,59

25,56

0,00

–19,17

0,00

6,39

319 035 307

Estonija

0,15

0,17

0,28

 

0,08

0,25

12 592 561

Irska

1,54

1,83

2,93

 

0,83

2,66

132 668 215

Grčka

1,20

1,42

2,27

 

0,64

2,06

102 701 463

Španjolska

7,62

9,03

14,48

 

4,09

13,12

654 945 669

Francuska

15,16

17,96

28,81

 

8,14

26,10

1 302 993 398

Hrvatska

0,31

0,36

0,58

 

0,16

0,53

26 368 472

Italija

11,11

13,16

21,12

 

5,97

19,13

954 888 235

Cipar

0,12

0,14

0,22

 

0,06

0,20

10 124 487

Latvija

0,18

0,21

0,34

 

0,10

0,31

15 260 935

Litva

0,26

0,31

0,50

 

0,14

0,45

22 475 882

Luksemburg

0,25

0,30

0,48

 

0,13

0,43

21 535 609

Mađarska

0,79

0,93

1,50

 

0,42

1,35

67 628 382

Malta

0,07

0,08

0,13

 

0,04

0,11

5 707 334

Nizozemska

4,67

5,53

0,00

–4,15

0,00

1,38

69 019 868

Austrija

2,36

2,80

0,00

–2,10

0,00

0,70

34 911 864

Poljska

2,97

3,52

5,65

 

1,60

5,12

255 428 883

Portugal

1,23

1,45

2,33

 

0,66

2,11

105 512 244

Rumunjska

1,19

1,41

2,26

 

0,64

2,05

102 253 833

Slovenija

0,27

0,32

0,52

 

0,15

0,47

23 424 831

Slovačka

0,55

0,65

1,04

 

0,30

0,95

47 246 822

Finska

1,44

1,71

2,74

 

0,77

2,48

123 770 345

Švedska

3,20

3,79

0,00

–2,84

0,00

0,95

47 343 511

Ujedinjena Kraljevina

15,55

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Ukupno

100,00

100,00

100,00

–28,26

28,26

100,00

4 992 305 660

Izračuni se vrše na petnaest decimala.

TABLICA 7.

Sažetak financiranja (14) općeg proračuna prema kategoriji vlastitih sredstava i državi članici

Država članica

Tradicionalna vlastita sredstva (TVS)

 

Vlastita sredstva temeljena na PDV-u i BND-u, uključujući prilagodbe

Ukupna vlastita sredstva (15)

Neto pristojbe u sektoru šećera (80 %)

Neto carine (80 %)

Ukupna neto tradicionalna vlastita sredstva (80 %)

Troškovi prikupljanja (20 % bruto TVS-a (p.m.)

Vlastita sredstva temeljena na PDV-u

Vlastita sredstva temeljena na BND-u

Smanjenje u korist Danske, Nizozemske i Švedske

Korekcija za Ujedinjenu Kraljevinu

Ukupno „nacionalni doprinosi”

Udio u ukupnim „nacionalnim doprinosima” (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgija

p.m.

2 473 200 000

2 473 200 000

618 300 000

562 615 800

2 891 770 039

31 084 353

242 848 053

3 728 318 245

3,12

6 201 518 245

Bugarska

p.m.

88 100 000

88 100 000

22 025 000

71 622 900

327 262 414

3 517 825

27 483 181

429 886 320

0,36

517 986 320

Češka

p.m.

287 500 000

287 500 000

71 875 000

219 838 200

1 164 592 169

12 518 490

97 801 325

1 494 750 184

1,25

1 782 250 184

Danska

p.m.

377 700 000

377 700 000

94 425 000

342 184 800

1 980 672 367

– 120 268 697

166 334 951

2 368 923 421

1,98

2 746 623 421

Njemačka

p.m.

4 731 600 000

4 731 600 000

1 182 900 000

2 093 050 050

22 087 628 385

237 425 396

319 035 307

24 737 139 138

20,69

29 468 739 138

Estonija

p.m.

32 900 000

32 900 000

8 225 000

34 618 800

149 948 873

1 611 838

12 592 561

198 772 072

0,17

231 672 072

Irska

p.m.

305 400 000

305 400 000

76 350 000

258 161 700

1 579 777 826

16 981 424

132 668 215

1 987 589 165

1,66

2 292 989 165

Grčka

p.m.

177 100 000

177 100 000

44 275 000

222 046 800

1 222 941 715

13 145 704

102 701 463

1 560 835 682

1,31

1 737 935 682

Španjolska

p.m.

1 712 500 000

1 712 500 000

428 125 000

1 588 284 900

7 798 918 885

83 832 514

654 945 669

10 125 981 968

8,47

11 838 481 968

Francuska

p.m.

1 749 800 000

1 749 800 000

437 450 000

3 133 713 300

15 515 698 934

166 782 096

1 302 993 398

20 119 187 728

16,83

21 868 987 728

Hrvatska

p.m.

52 600 000

52 600 000

13 150 000

72 490 800

313 988 750

3 375 143

26 368 472

416 223 165

0,35

468 823 165

Italija

p.m.

2 095 900 000

2 095 900 000

523 975 000

1 996 195 200

11 370 555 210

122 224 918

954 888 235

14 443 863 563

12,08

16 539 763 563

Cipar

p.m.

21 900 000

21 900 000

5 475 000

27 833 700

120 559 694

1 295 926

10 124 487

159 813 807

0,13

181 713 807

Latvija

p.m.

48 000 000

48 000 000

12 000 000

34 150 500

181 723 153

1 953 387

15 260 935

233 087 975

0,19

281 087 975

Litva

p.m.

87 400 000

87 400 000

21 850 000

52 562 400

267 636 829

2 876 895

22 475 882

345 552 006

0,29

432 952 006

Luksemburg

p.m.

22 000 000

22 000 000

5 500 000

59 204 550

256 440 302

2 756 540

21 535 609

339 937 001

0,28

361 937 001

Mađarska

p.m.

157 000 000

157 000 000

39 250 000

157 682 400

805 300 787

8 656 378

67 628 382

1 039 267 947

0,87

1 196 267 947

Malta

p.m.

13 200 000

13 200 000

3 300 000

15 690 300

67 961 420

730 534

5 707 334

90 089 588

0,08

103 289 588

Nizozemska

p.m.

2 746 600 000

2 746 600 000

686 650 000

469 998 750

4 778 421 593

– 705 434 085

69 019 868

4 612 006 126

3,86

7 358 606 126

Austrija

p.m.

221 100 000

221 100 000

55 275 000

519 125 400

2 417 037 412

25 981 335

34 911 864

2 997 056 011

2,51

3 218 156 011

Poljska

p.m.

705 200 000

705 200 000

176 300 000

597 816 000

3 041 579 223

32 694 690

255 428 883

3 927 518 796

3,28

4 632 718 796

Portugal

p.m.

154 700 000

154 700 000

38 675 000

289 464 300

1 256 411 749

13 505 482

105 512 244

1 664 893 775

1,39

1 819 593 775

Rumunjska

p.m.

162 200 000

162 200 000

40 550 000

205 819 200

1 217 611 458

13 088 408

102 253 833

1 538 772 899

1,29

1 700 972 899

Slovenija

p.m.

77 400 000

77 400 000

19 350 000

60 011 100

278 936 661

2 998 359

23 424 831

365 370 951

0,31

442 770 951

Slovačka

p.m.

105 300 000

105 300 000

26 325 000

90 016 800

562 602 593

6 047 555

47 246 822

705 913 770

0,59

811 213 770

Finska

p.m.

154 100 000

154 100 000

38 525 000

288 650 400

1 473 824 360

15 842 504

123 770 345

1 902 087 609

1,59

2 056 187 609

Švedska

p.m.

548 000 000

548 000 000

137 000 000

321 624 300

3 277 712 053

– 166 217 026

47 343 511

3 480 462 838

2,91

4 028 462 838

Ujedinjena Kraljevina

p.m.

3 535 600 000

3 535 600 000

883 900 000

3 465 086 700

15 907 355 836

170 992 114

–4 992 305 660

14 551 128 990

12,17

18 086 728 990

Ukupno

p.m.

22 844 000 000

22 844 000 000

5 711 000 000

17 249 560 050

102 314 870 690

0

0

119 564 430 740

100,00

142 408 430 740

B.   OPĆI RAČUN PRIHODA PO NASLOVIMA PRORAČUNA

Glava

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 4/2018

Novi iznos

1

VLASTITA SREDSTVA

142 374 438 534

33 992 206

142 408 430 740

3

VIŠKOVI, SALDA I PRILAGODBE

555 542 325

 

555 542 325

4

PRIHODI KOJI PROIZLAZE OD OSOBA KOJE RADE U INSTITUCIJAMA I OSTALIM TIJELIMA UNIJE

1 547 408 825

 

1 547 408 825

5

PRIHODI KOJI PROIZLAZE IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJA

45 050 050

 

45 050 050

6

DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI SA SPORAZUMIMA I PROGRAMIMA UNIJE

110 000 000

 

110 000 000

7

ZATEZNE KAMATE I NOVČANE KAZNE

115 000 000

 

115 000 000

8

POSLOVI ZADUŽIVANJA I POZAJMLJIVANJA

6 186 061

 

6 186 061

9

RAZNI PRIHODI

25 001 000

 

25 001 000

 

SVEUKUPNO

144 778 626 795

33 992 206

144 812 619 001

GLAVA 1.

VLASTITA SREDSTVA

Članak

Stavka

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 4/2018

Novi iznos

 

POGLAVLJE 1 1

1 1 0

Nameti na proizvodnju koji se odnose na tržišnu godinu 2005./2006. i prethodne godine

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Nameti na skladištenje šećera

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Naknade koje se naplaćuju za proizvodnju neizvezenih C šećera, C izoglukoze i C inulinskog šećera te za nadomjesni C šećer i nadomjesnu C izoglukozu

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Proizvodna naknada

p.m.

 

p.m.

1 1 8

Jednokratni iznosi za dodatne kvote šećera i dopunske kvote izoglukoze

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Pristojba za prekoračene količine

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVLJE 1 2

1 2 0

Carine i ostale pristojbe iz članka 2. stavka 1. točke (a) Odluke 2014/335/EU, Euratom

22 844 000 000

 

22 844 000 000

 

POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO

22 844 000 000

 

22 844 000 000

 

POGLAVLJE 1 3

1 3 0

Vlastita sredstva koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (b) Odluke 2014/335/EU, Euratom

17 249 560 050

 

17 249 560 050

 

POGLAVLJE 1 3 - UKUPNO

17 249 560 050

 

17 249 560 050

 

POGLAVLJE 1 4

1 4 0

Vlastita sredstva koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (c) Odluke 2014/335/EU, Euratom

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

 

POGLAVLJE 1 4 - UKUPNO

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

 

POGLAVLJE 1 5

1 5 0

Korekcija proračunskih neravnoteža odobrena Ujedinjenoj Kraljevini u skladu s člancima 4. i 5. Odluke 2014/335/EU, Euratom

0 ,—

 

0 ,—

 

POGLAVLJE 1 5 - UKUPNO

0 ,—

 

0 ,—

 

POGLAVLJE 1 6

1 6 0

Bruto smanjenje godišnjeg doprinosa temeljenog na BND-u odobreno nekim državama člancama u skladu s člankom 2. stavkom 5. Odluke 2014/335/EU, Euratom

0 ,—

 

0 ,—

 

POGLAVLJE 1 6 - UKUPNO

0 ,—

 

0 ,—

 

Glava 1 - Ukupno

142 374 438 534

33 992 206

142 408 430 740

POGLAVLJE 1 1 —

NAMETI I OSTALE PRISTOJBE PREDVIĐENE ZAJEDNIČKOM ORGANIZACIJOM TRŽIŠTA U SEKTORU ŠEĆERA (ČLANAK 2. STAVAK 1. TOČKA (A) ODLUKE 2014/335/EU, EURATOM)

POGLAVLJE 1 2 —

CARINE I OSTALE PRISTOJBE IZ ČLANKA 2. STAVKA 1. TOČKE (A) ODLUKE 2014/335/EU, EURATOM

POGLAVLJE 1 3 —

VLASTITA SREDSTVA KOJA PROIZLAZE IZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST U SKLADU S ČLANKOM 2. STAVKOM 1. TOČKOM (B) ODLUKE 2014/335/EU, EURATOM

POGLAVLJE 1 4 —

VLASTITA SREDSTVA KOJA SE TEMELJE NA BRUTO NACIONALNOM DOHOTKU U SKLADU S ČLANKOM 2. STAVKOM 1. TOČKOM (C) ODLUKE 2014/335/EU, EURATOM

POGLAVLJE 1 5 —

KOREKCIJA PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

POGLAVLJE 1 6 —

BRUTO SMANJENJE GODIŠNJEG DOPRINOSA TEMELJENOG NA BND-U ODOBRENO NEKIM DRŽAVAMA ČLANICAMA

POGLAVLJE 1 4 —   VLASTITA SREDSTVA KOJA SE TEMELJE NA BRUTO NACIONALNOM DOHOTKU U SKLADU S ČLANKOM 2. STAVKOM 1. TOČKOM (C) ODLUKE 2014/335/EU, EURATOM

1 4 0
Vlastita sredstva koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (c) Odluke 2014/335/EU, Euratom

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 4/2018

Novi iznos

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

Napomene

Sredstva temeljena na BND-u „dodatna” su sredstva kojima se osiguravaju prihodi potrebni za pokrivanje rashoda koji premašuju iznose prikupljene tradicionalnim vlastitim sredstvima, plaćanjima temeljenima na PDV-u i ostalim prihodima za određenu godinu. Tako se sredstvima temeljenima na BND-u osigurava da je opći proračun Unije uvijek ex ante uravnotežen.

Stopa preuzetih obveza temeljena na BND-u određuje se dodatnim prihodima potrebnima za financiranje rashoda previđenih u proračunu, a koji se ne pokrivaju ostalim sredstvima (plaćanja temeljena na PDV-u, tradicionalna vlastita sredstva i ostali prihodi). Stoga se stopa preuzetih obveza primjenjuje na BND svake države članice.

Stopa koja se u ovoj financijskoj godini primjenjuje na bruto nacionalni dohodak država članica iznosi 0,6497 %.

Pravna osnova

Odluka Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije SL L 168, 7.6.2014., str. 105.), a posebno njezin članak 2. stavak 1. točka (c).

Država članica

Proračun za 2018.

Nacrt izmjene proračuna br. 4/2018

Novi iznos

Belgija

2 890 809 302

960 737

2 891 770 039

Bugarska

327 153 687

108 727

327 262 414

Češka

1 164 205 255

386 914

1 164 592 169

Danska

1 980 014 325

658 042

1 980 672 367

Njemačka

22 080 290 181

7 338 204

22 087 628 385

Estonija

149 899 055

49 818

149 948 873

Irska

1 579 252 975

524 851

1 579 777 826

Grčka

1 222 535 415

406 300

1 222 941 715

Španjolska

7 796 327 840

2 591 045

7 798 918 885

Francuska

15 510 544 132

5 154 802

15 515 698 934

Hrvatska

313 884 433

104 317

313 988 750

Italija

11 366 777 555

3 777 655

11 370 555 210

Cipar

120 519 640

40 054

120 559 694

Latvija

181 662 778

60 375

181 723 153

Litva

267 547 912

88 917

267 636 829

Luksemburg

256 355 105

85 197

256 440 302

Mađarska

805 033 241

267 546

805 300 787

Malta

67 938 841

22 579

67 961 420

Nizozemska

4 776 834 052

1 587 541

4 778 421 593

Austrija

2 416 234 397

803 015

2 417 037 412

Poljska

3 040 568 715

1 010 508

3 041 579 223

Portugal

1 255 994 330

417 419

1 256 411 749

Rumunjska

1 217 206 930

404 528

1 217 611 458

Slovenija

278 843 990

92 671

278 936 661

Slovačka

562 415 679

186 914

562 602 593

Finska

1 473 334 710

489 650

1 473 824 360

Švedska

3 276 623 095

1 088 958

3 277 712 053

Ujedinjena Kraljevina

15 902 070 914

5 284 922

15 907 355 836

Članak 1 4 0 — Ukupno

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

DIO III.

KOMISIJA

RASHODI

Glava

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 4/2018

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

01

GOSPODARSKI I FINANCIJSKI POSLOVI

2 208 268 036

2 153 674 136

 

 

2 208 268 036

2 153 674 136

Pričuve (40 02 40, 40 02 41)

130 185 000

25 000 000

 

 

130 185 000

25 000 000

 

2 338 453 036

2 178 674 136

 

 

2 338 453 036

2 178 674 136

02

UNUTARNJE TRŽIŠTE, INDUSTRIJA, PODUZETNIŠTVO TE MALA I SREDNJA PODUZEĆA

2 356 185 710

2 062 361 812

 

 

2 356 185 710

2 062 361 812

03

TRŽIŠNO NATJECANJE

109 841 980

109 841 980

 

 

109 841 980

109 841 980

04

ZAPOŠLJAVANJE, SOCIJALNA PITANJA I UKLJUČENOST

14 504 772 962

12 207 667 532

 

 

14 504 772 962

12 207 667 532

Pričuve (40 02 41)

11 102 000

8 327 000

 

 

11 102 000

8 327 000

 

14 515 874 962

12 215 994 532

 

 

14 515 874 962

12 215 994 532

05

POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

58 159 838 271

55 462 985 694

 

 

58 159 838 271

55 462 985 694

Pričuve (40 02 41)

1 800 000

1 350 000

 

 

1 800 000

1 350 000

 

58 161 638 271

55 464 335 694

 

 

58 161 638 271

55 464 335 694

06

MOBILNOST I PROMET

4 007 575 953

2 267 065 045

 

 

4 007 575 953

2 267 065 045

07

OKOLIŠ

498 283 862

350 533 612

 

 

498 283 862

350 533 612

Pričuve (40 02 41)

1 000 000

750 000

 

 

1 000 000

750 000

 

499 283 862

351 283 612

 

 

499 283 862

351 283 612

08

ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE

6 890 257 765

6 472 483 396

 

 

6 890 257 765

6 472 483 396

09

KOMUNIKACIJSKE MREŽE, SADRŽAJI I TEHNOLOGIJE

2 132 573 932

2 259 062 678

 

 

2 132 573 932

2 259 062 678

10

IZRAVNO ISTRAŽIVANJE

403 727 789

397 336 829

 

 

403 727 789

397 336 829

11

POMORSTVO I RIBARSTVO

1 084 735 790

659 590 725

 

 

1 084 735 790

659 590 725

Pričuve (40 02 41)

46 565 000

43 302 703

 

 

46 565 000

43 302 703

 

1 131 300 790

702 893 428

 

 

1 131 300 790

702 893 428

12

FINANCIJSKA STABILNOST, FINANCIJSKE USLUGE I UNIJA TRŽIŠTA KAPITALA

94 563 454

94 367 704

 

 

94 563 454

94 367 704

13

REGIONALNA I URBANA POLITIKA

39 909 728 476

34 230 153 557

33 992 206

33 992 206

39 943 720 682

34 264 145 763

14

OPOREZIVANJE I CARINSKA UNIJA

175 802 112

168 303 344

 

 

175 802 112

168 303 344

15

OBRAZOVANJE I KULTURA

3 806 105 904

3 502 751 391

 

 

3 806 105 904

3 502 751 391

Pričuve (40 01 40, 40 02 41)

42 785 652

33 226 000

 

 

42 785 652

33 226 000

 

3 848 891 556

3 535 977 391

 

 

3 848 891 556

3 535 977 391

16

KOMUNIKACIJA

213 021 691

211 969 691

 

 

213 021 691

211 969 691

17

ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE

599 104 264

562 925 962

 

 

599 104 264

562 925 962

18

MIGRACIJE I UNUTARNJI POSLOVI

2 637 400 839

2 257 961 158

 

 

2 637 400 839

2 257 961 158

19

INSTRUMENTI VANJSKE POLITIKE

816 917 462

705 331 155

 

 

816 917 462

705 331 155

Pričuve (40 01 40, 40 02 41)

23 750 000

8 673 000

 

 

23 750 000

8 673 000

 

840 667 462

714 004 155

 

 

840 667 462

714 004 155

20

TRGOVINA

115 924 575

114 524 575

 

 

115 924 575

114 524 575

21

MEĐUNARODNA SURADNJA I RAZVOJ

3 486 428 453

3 248 829 555

 

 

3 486 428 453

3 248 829 555

Pričuve (40 02 41)

6 250 000

 

 

 

6 250 000

 

 

3 492 678 453

3 248 829 555

 

 

3 492 678 453

3 248 829 555

22

SUSJEDSTVO I PREGOVORI O PROŠIRENJU

4 391 105 748

3 680 713 958

 

 

4 391 105 748

3 680 713 958

Pričuve (40 02 41)

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

4 461 105 748

3 715 713 958

 

 

4 461 105 748

3 715 713 958

23

HUMANITARNA POMOĆ I CIVILNA ZAŠTITA

1 189 000 497

1 195 508 750

 

 

1 189 000 497

1 195 508 750

Pričuve (40 02 41)

2 000 000

1 500 000

 

 

2 000 000

1 500 000

 

1 191 000 497

1 197 008 750

 

 

1 191 000 497

1 197 008 750

24

BORBA PROTIV PRIJEVARA

82 294 500

79 884 041

 

 

82 294 500

79 884 041

25

KOORDINACIJA POLITIKA KOMISIJE I PRAVNO SAVJETOVANJE

244 565 633

244 015 633

 

 

244 565 633

244 015 633

26

ADMINISTRACIJA KOMISIJE

1 126 245 771

1 128 233 771

 

 

1 126 245 771

1 128 233 771

Pričuve (40 01 40)

5 915 694

5 915 694

 

 

5 915 694

5 915 694

 

1 132 161 465

1 134 149 465

 

 

1 132 161 465

1 134 149 465

27

PRORAČUN

78 630 924

78 630 924

 

 

78 630 924

78 630 924

28

REVIZIJA

19 359 668

19 359 668

 

 

19 359 668

19 359 668

29

STATISTIKA

144 068 650

130 593 650

 

 

144 068 650

130 593 650

30

MIROVINE I S NJIMA POVEZANI RASHODI

1 899 409 800

1 899 409 800

 

 

1 899 409 800

1 899 409 800

31

JEZIČNE USLUGE

398 802 462

398 802 462

 

 

398 802 462

398 802 462

32

ENERGETIKA

1 640 012 879

1 579 046 002

 

 

1 640 012 879

1 579 046 002

33

PRAVOSUĐE I POTROŠAČI

257 557 182

224 742 182

 

 

257 557 182

224 742 182

34

KLIMATSKA POLITIKA

155 158 150

96 805 400

 

 

155 158 150

96 805 400

Pričuve (40 02 41)

500 000

375 000

 

 

500 000

375 000

 

155 658 150

97 180 400

 

 

155 658 150

97 180 400

40

PRIČUVE

858 755 346

508 019 397

 

 

858 755 346

508 019 397

 

Ukupno

156 696 026 490

140 763 487 169

33 992 206

33 992 206

156 730 018 696

140 797 479 375

Od toga pričuve (40 01 40, 40 02 40, 40 02 41)

341 853 346

163 419 397

 

 

341 853 346

163 419 397

GLAVA 13.

REGIONALNA I URBANA POLITIKA

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 4/2018

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

13 01

ADMINISTRATIVNI RASHODI U PODRUČJU POLITIKE „REGIONALNA I URBANA POLITIKA”

89 843 307

89 843 307

 

 

89 843 307

89 843 307

13 03

EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ I OSTALE REGIONALNE AKTIVNOSTI

30 096 255 130

25 391 963 602

 

 

30 096 255 130

25 391 963 602

13 04

KOHEZIJSKI FOND (KF)

9 418 157 040

8 480 393 602

 

 

9 418 157 040

8 480 393 602

13 05

INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI — REGIONALNI RAZVOJ TE REGIONALNA I TERITORIJALNA SURADNJA

92 853 894

80 306 941

 

 

92 853 894

80 306 941

13 06

FOND SOLIDARNOSTI

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

13 07

UREDBA O POMOĆI

34 473 000

26 000 000

 

 

34 473 000

26 000 000

13 08

PROGRAM POTPORE STRUKTURNIM REFORMAMA (SRSP) — OPERATIVNA TEHNIČKA POMOĆ

30 500 000

14 000 000

 

 

30 500 000

14 000 000

 

Glava 13 - Ukupno

39 909 728 476

34 230 153 557

33 992 206

33 992 206

39 943 720 682

34 264 145 763

POGLAVLJE 13 06 —   FOND SOLIDARNOSTI

Glava

Poglavlje

Članak

Stavka

Podnaslov

FO

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 4/2018

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

13 06

FOND SOLIDARNOSTI

13 06 01

Pomoć državama članicama u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama na životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo

9

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

13 06 02

Pomoć državama u fazi pregovora o pristupanju u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama na životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo

9

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Poglavlje 13 06 - Ukupno

 

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

13 06 01
Pomoć državama članicama u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama na životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 4/2018

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

Napomene

U ovaj članak unose se odobrena sredstva koja proizlaze iz mobilizacije Fonda solidarnosti Europske unije u slučaju katastrofa velikih razmjera ili regionalnih katastrofa u državama članicama. U slučaju prirodnih katastrofa pomoć se treba osigurati pogođenim državama članicama, a u tom se slučaju utvrđuje rok za uporabu dodijeljene financijske pomoći i države korisnice moraju valjano obrazložiti način na koji je primljena pomoć iskorištena. Za primljenu financijsku potporu koja je naknadno prebijena plaćanjima trećih strana, primjerice primjenom načela „onečišćivač plaća”, ili je rezultat prekomjerne isplate u odnosu na konačno procijenjenu štetu, trebao bi se osigurati povrat.

Uz izuzetak predujmova, dodjela odobrenih sredstava vrši se prijenosima odobrenih sredstava iz pričuve ili izmjenom proračuna u slučaju nedostatnih odobrenih sredstava u pričuvi, i to paralelno s odlukom Fonda solidarnosti Europske unije o mobilizaciji.

Pravna osnova

Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 311, 14.11.2002., str. 3.).

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.), a posebno njezin članak 10.


(1)  Iznosi u ovom stupcu odgovaraju iznosima u proračunu za 2018. (SL L 57, 28.2.2018., str. 1.) uz izmjenu proračuna br. 1 do 4/2018.

(2)  Iznosi u ovom stupcu odgovaraju iznosima u proračunu za 2017. (SL L 51, 28.2.2017., str. 1.) uz izmjenu proračuna br. 1. do 6/2017.

(3)  Treći podstavak članka 310. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije glasi: „Prihodi i rashodi prikazani u proračunu moraju biti u ravnoteži”.

(4)  Iznosi u ovom stupcu odgovaraju iznosima u proračunu za 2018. (SL L 57, 28.2.2018., str. 1.) uz izmjenu proračuna br. 1 do 4/2018.

(5)  Iznosi u ovom stupcu odgovaraju iznosima u proračunu za 2017. (SL L 51, 28.2.2017., str. 1.) uz izmjenu proračuna br. 1. do 6/2017.

(6)  Vlastita sredstva za proračun za 2018. određuju se na temelju proračunskih predviđanja donesenih na 169. sastanku Savjetodavnog odbora za vlastita sredstva održanom 19. svibnja 2017.

(7)  Članak 310. stavak 1. treći podstavak Ugovora o funkcioniranju Europske unije glasi: „Prihodi i rashodi prikazani u proračunu moraju biti u ravnoteži.”

(8)  Osnovica koja se upotrebljava ne prelazi 50 % BND-a.

(9)  Izračun stope: (102 314 870 690) / (157 476 700 000) = 0,649714343074245.

(10)  Zaokruženi postotci.

(11)  Iznos rashoda koji se odnose na proširenje odgovara ukupnom iznosu dodijeljenih rashoda u 13 država članica (koje su pristupile EU-u nakon 30. travnja 2004.), osim izravnih plaćanja za poljoprivredu i rashoda povezanih s tržištem te onog dijela rashoda za ruralni razvoj koji proizlazi iz Komponente za jamstva EFSJP-a.

(12)  „Prednost Ujedinjene Kraljevine” znači učinak koji prijelaz na ograničenu osnovicu PDV-a i uvođenje vlastitih sredstava temeljenih na BNP-u/BND-u ima za Ujedinjenu Kraljevinu.

(13)  Ti neočekivani dobici odgovaraju neto dobicima Ujedinjene Kraljevine koji proizlaze iz povećanja – s 10 na 20 % od 1. siječnja 2014. – u postotku tradicionalnih vlastitih sredstava koji države članice zadržavaju kako bi pokrile troškove prikupljanja tradicionalnih vlastitih sredstava (TVS).

(14)  p.m. (vlastita sredstva + ostali prihodi = ukupni prihodi = ukupni rashodi); (142 408 430 740 + 2 404 188 261 = 144 812 619 001 = 144 812 619 001).

(15)  Ukupna vlastita sredstva kao postotak BND-a: (142 408 430 740) / (15 747 670 000 000) = 0,90 %; gornja granica vlastitih sredstava kao postotak BND-a: 1,20 %.