3.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 248/209


ODLUKA (EU) 2018/1364 EUROPSKOG PARLAMENTA

od 18. travnja 2018.

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2016.

EUROPSKI PARLAMENT,

uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2016.,

uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2016., s odgovorom Centra (1),

uzimajući u obzir izjavu o jamstvu (2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0070/2018),

uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (3), a posebno njezin članak 208.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 851/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o osnivanju Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (4), a posebno njezin članak 23.,

uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (5), a posebno njezin članak 108.,

uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0085/2018),

1.

daje razrješnicu direktorici Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za izvršenje proračuna Centra za financijsku godinu 2016.;

2.

iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.

nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktorici Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

Predsjednik

Antonio TAJANI

Glavni tajnik

Klaus WELLE


(1)  SL C 417, 6.12.2017., str. 92.

(2)  Vidjeti bilješku 1.

(3)  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)  SL L 142, 30.4.2004., str. 1.

(5)  SL L 328, 7.12.2013., str. 42.