14.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 331/44


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2313

оd 13. prosinca 2017.

o utvrđivanju specifikacija formata biljne putovnice za premještanje unutar područja Unije i biljne putovnice za unos u zaštićeno područje i premještanje unutar njega

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (1), a posebno njezin članak 83., stavak 7.,

budući da:

(1)

Člankom 83. stavkom 7. Uredbe (EU) 2016/2031 Komisiju se ovlašćuje za utvrđivanje specifikacija formata biljnih putovnica za premještanje unutar područja Unije i biljnih putovnica za unos u zaštićeno područje i premještanje unutar njega. Kako bi se osigurala laka vidljivost i jasna čitljivost, važno je da biljne putovnice imaju standardizirani format. Time se osigurava i da se biljne putovnice jasno razlikuju od svih drugih informacija ili etiketa.

(2)

Zbog razlika u veličini i obilježjima bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta za koje je potrebna biljna putovnica, trebalo bi osigurati određeni stupanj fleksibilnosti u pogledu specifikacija formata biljne putovnice. Stoga bi za svaku kategoriju biljnih putovnica utvrđenih u dijelovima A do D Priloga, trebalo omogućiti različite alternativne obrasce kako bi se uzele u obzir navedene razlike među biljkama, biljnim proizvodima ili drugim predmetima za koje je potrebna biljna putovnica. Osim toga, tim obrascima ne bi se trebala posebno utvrđivati veličina biljnih putovnica, uporaba granične crte, omjer veličina njihovih elemenata i fontovi koji se u njima upotrebljavaju.

(3)

Elemente biljne putovnice trebalo bi rasporediti u pravokutnom ili kvadratnom obliku i jasno ih odvojiti od bilo kojeg drugog pisanog ili slikovnog materijala s pomoću granične crte ili na neki drugi način. Iskustvo je pokazalo da je to važno kako bi se povećala vidljivost biljnih putovnica i njihova prepoznatljivost u odnosu na sve druge informacije ili etikete.

(4)

Radi pravne sigurnosti ova bi se Uredba trebala primjenjivati od istog datuma kao i Uredba (EU) 2016/2031.

(5)

Mnoge biljke, biljni proizvodi i drugi predmeti za koje će se biljne putovnice izdati u skladu s Direktivom Komisije 92/105/EEZ (2) prije datuma primjene ove Uredbe i dalje će biti na tržištu ili se premještati nakon tog datuma. Budući da nema zdravstvenih rizika zbog kojih bi bilo potrebno neposredno izmijeniti specifikacije formata, biljne putovnice izdane prije 14. prosinca 2019. trebale bi ostati valjane do 14. prosinca 2023.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Obrasci za biljne putovnice

1.   Biljne putovnice za premještanje unutar područja Unije moraju biti u skladu s jednim od obrazaca utvrđenih u dijelu A Priloga.

2.   Biljne putovnice za unos u zaštićeno područje i premještanje unutar njega moraju biti u skladu s jednim od obrazaca utvrđenih u dijelu B Priloga.

3.   Biljne putovnice za premještanje unutar područja Unije, u kombinaciji s certifikacijskom etiketom prema članku 83. stavku 5. drugom podstavku Uredbe (EU) 2016/2031, moraju biti u skladu s jednim od obrazaca utvrđenih u dijelu C Priloga.

4.   Biljne putovnice za unos u zaštićeno područje i premještanje unutar njega, u kombinaciji s certifikacijskom etiketom prema članku 83. stavku 5. trećem podstavku Uredbe (EU) 2016/2031, moraju biti u skladu s jednim od obrazaca utvrđenih u dijelu D Priloga.

Članak 2.

Zahtjevi u pogledu elemenata biljne putovnice

Elementi biljne putovnice utvrđeni u Prilogu VII. Uredbi (EU) 2016/2031 raspoređuju se u pravokutnom ili kvadratnom obliku i čitljivi su bez uporabe vidnih pomagala.

Omeđeni su graničnom crtom ili na drugi način jasno odvojeni od bilo kojeg drugog pisanog ili slikovnog materijala kako bi bili lako vidljivi i jasno se razlikovali.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Datum početka primjene

Ova se Uredba primjenjuje od 14. prosinca 2019.

Biljne putovnice izdane prije 14. prosinca 2019. u skladu s Direktivom 92/105/EEZ ostaju valjane do 14. prosinca 2023.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. prosinca 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 317, 23.11.2016., str. 4.

(2)  Direktiva Komisije 92/105/EEZ od 3. prosinca 1992. o utvrđivanju stupnja standardizacije biljnih putovnica koje se koriste pri premještanju određenog bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta unutar Zajednice i o utvrđivanju detaljnih postupaka u vezi s izdavanjem takvih biljnih putovnica te uvjeti i detaljni postupci njihove zamjene (SL L 4, 8.1.1993., str. 22.).


PRILOG

Tehnička specifikacija: Veličina biljnih putovnica, uporaba granične crte, omjer veličina njihovih elemenata i fontovi koji se upotrebljavaju u obrascima navedeni su samo kao primjeri.

Zastava Unije može se otisnuti u boji ili crno-bijelo ili s bijelim zvijezdama na crnoj pozadini ili obrnuto.

Legenda

1.

Riječi „Plant Passport” („Biljna putovnica”) ili „Plant Passport – PZ” („Biljna putovnica – ZP”) na engleskom jeziku i, prema potrebi, na još jednom službenom jeziku Unije, odvojene kosom crtom.

2.

Botanički naziv/nazivi dotične biljne vrste / dotičnih biljnih vrsta ili taksona za bilje i biljne proizvode ili, prema potrebi, naziv dotičnog predmeta te, neobvezno, naziv sorte.

3.

Dvoslovna oznaka u skladu sa standardom ISO 3166-1-alpha-2 (1) iz članka 67. točke (a) Uredbe (EU) 2016/2031 za državu članicu u kojoj je registriran specijalizirani subjekt koji izdaje biljnu putovnicu.

4.

Abecedni, numerički ili alfanumerički nacionalni registracijski broj dotičnog specijaliziranog subjekta.

5.

Prema potrebi kôd sljedivosti dotičnog bilja, biljnog proizvoda ili drugog predmeta.

6.

Prema potrebi jedinstveni crtični kôd, QR-kôd, hologram, čip ili drugi nosač podataka koji dopunjava kôd sljedivosti.

7.

Prema potrebi dvoslovna oznaka u skladu sa standardom ISO 3166-1-alpha-2 iz članka 67. točke (a) Uredbe (EU) 2016/2031 države članice / država članica podrijetla.

8.

Prema potrebi ime treće zemlje / imena trećih zemalja podrijetla ili njezina/njihova dvoslovna oznaka u skladu sa standardom ISO 3166-1-alpha-2.

9.

Znanstveni naziv karantenskog štetnog organizma / nazivi karantenskih štetnih organizama zaštićenog područja ili, alternativno, kodovi posebno dodijeljeni tim štetnim organizmima iz članka 32. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/2031.

10.

Informacije potrebne za službenu etiketu za sjeme ili drugi reprodukcijski materijal koji su navedeni u članku 10. stavku 1. Direktive Vijeća 66/401/EEZ (2), članku 10. stavku 1. Direktive Vijeća 66/402/EEZ (3), članku 10. stavku 1. Direktive Vijeća 68/193/EEZ (4), članku 12. Direktive Vijeća 2002/54/EZ (5), članku 28. stavku 1. Direktive Vijeća 2002/55/EZ (6), članku 13. stavku 1. Direktive Vijeća 2002/56/EZ (7), članku 12. stavku 1. Direktive Vijeća 2002/57/EZ (8) odnosno etiketom za predosnovni, osnovni ili certificirani materijal kako je navedeno u članku 9. stavku 1. točki (b) Direktive Vijeća 2008/90/EZ (9).

DIO A

Obrasci za biljne putovnice za premještanje unutar područja Unije iz članka 1. stavka 1.

Image Image

DIO B

Obrasci za biljne putovnice za unos u zaštićeno područje i premještanje unutar njega iz članka 1. stavka 2.

Image Image

DIO C

Obrasci za biljne putovnice za premještanje unutar područja Unije, u kombinaciji s certifikacijskom etiketom, iz članka 1. stavka 3.

Image

DIO D

Obrasci za biljne putovnice za unos u zaštićeno područje i premještanje unutar njega, u kombinaciji s certifikacijskom etiketom, iz članka 1. stavka 4.

Image

(1)  ISO 3166-1:2006, Oznake za iskazivanje imena država i njihovih potpodjela – Dio 1.: Oznake država. Međunarodna organizacija za normizaciju, Ženeva.

(2)  Direktiva Vijeća 66/401/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja (SL 125, 11.7.1966., str. 2298/66.).

(3)  Direktiva Vijeća 66/402/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena žitarica (SL 125, 11.7.1966., str. 2309/66.).

(4)  Direktiva Vijeća 68/193/EEZ od 9. travnja 1968. o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze (SL L 93, 17.4.1968., str. 15.).

(5)  Direktiva Vijeća 2002/54/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena repe (SL L 193, 20.7.2002., str. 2.).

(6)  Direktiva Vijeća 2002/55/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena povrća (SL L 193, 20.7.2002., str. 33.).

(7)  Direktiva Vijeća 2002/56/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira (SL L 193, 20.7.2002., str. 60.).

(8)  Direktiva Vijeća 2002/57/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja (SL L 193, 20.7.2002., str. 74.).

(9)  Direktiva Vijeća 2008/90/EZ od 29. rujna 2008. o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih proizvodnji voća (SL L 267, 8.10.2008., str. 8.).