12.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 328/3


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2279

оd 11. prosinca 2017.

o izmjeni priloga II., IV., VI., VII. i VIII. Uredbi (EZ) br. 767/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 767/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje, izmjeni Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 79/373/EEZ, Direktive Komisije 80/511/EEZ, direktiva Vijeća 82/471/EEZ, 83/228/EEZ, 93/74/EEZ, 93/113/EZ i 96/25/EZ te Odluke Komisije 2004/217/EZ (1), a posebno njezin članak 20. stavak 2. i članak 27. stavak 1.,

budući da:

(1)

U cilju smislena označivanja, u nekim su jezicima Unije dopušteni određeni izrazi za hranu za kućne ljubimce. Razvoj sektora hrane za kućne ljubimce u dvjema državama članicama upućuje na to da se određeni izrazi za hranu za kućne ljubimce smatraju odgovarajućima i na jeziku tih država članica.

(2)

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 767/2009 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(3)

S obzirom na tehnološki napredak u analitici te iskustva dobre laboratorijske prakse trebalo bi revidirati odstupanja za analitički sastav i dodatke za krmivo i krmne smjese. Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 767/2009 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

U sve većem broju odobrenja za dodatke hrani za životinje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (2) utvrđuje se najveći dopušteni sadržaj dodataka u krmnim smjesama i krmivima za koje te vrijednosti nisu prethodno utvrđene, a neka sadržavaju i novoutvrđeni koncept najveće preporučene količine dodatka u potpunim krmnim smjesama. Osim toga količina dodataka, primjerice vitamina, može se smanjiti zahvaljujući tehnologiji za proizvodnju hrane za životinje ako ih gotov proizvod i prirodno sadržava. To može dovesti do nejasnoća u praksi ako subjekt označi dodanu količinu, a kontrolno tijelo može samo analizirati i provjeriti količinu u gotovu proizvodu. Da bi se taj razvoj uzeo u obzir te postiglo uravnoteženo, primjereno i smisleno označavanje krmiva i krmnih smjesa, na odgovarajući bi način trebalo izmijeniti priloge VI. i VII. Uredbi (EZ) br. 767/2009.

(5)

Zahvaljujući tehnološkom napretku u sve je većoj mjeri moguće hranu koja više nije namijenjena ljudskoj potrošnji iskoristiti kao hranu za životinje. U Uredbi Komisije (EU) br. 68/2013 (3) takva se „bivša hrana” navodi kao krmivo. Međutim, s obzirom na to da kvaliteta te bivše hrane u nekim slučajevima nije u skladu sa zahtjevima koji vrijede za hranu za životinje, na oznakama bivše hrane trebalo bi navoditi da je njezina upotreba u svojstvu hrane za životinje moguća samo nakon obrade. Prilog VIII. Uredbi (EZ) br. 767/2009 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Budući da izmjene priloga nisu potaknute sigurnosnim razlozima koji bi zahtijevali primjenu bez odgode, primjereno je osigurati prijelazne mjere kako bi se omogućila nesmetana prilagodba označivanja te se izbjegle nepotrebne smetnje u poslovnoj praksi i nepotrebno administrativno opterećenje subjekata.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II., IV., VI., VII. i VIII. Uredbi (EZ) br. 767/2009 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

1.   Krmiva i krmne smjese označeni prije 1. siječnja 2019. u skladu s pravilima primjenjivima prije 1. siječnja 2018. mogu se i dalje stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe ako su namijenjene životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane.

2.   Krmiva i krmne smjese označeni prije 1. siječnja 2020. u skladu s pravilima primjenjivima prije 1. siječnja 2018. mogu se i dalje stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe ako su namijenjene životinjama koje se ne koriste za proizvodnju hrane.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. prosinca 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 229, 1.9.2009., str. 1.

(2)  Uredba (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (SL L 268, 18.10.2003., str. 29.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 68/2013 od 16. siječnja 2013. o Katalogu krmiva (SL L 29, 30.1.2013., str. 1).


PRILOG

1.

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

u točki 3. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

u nazivima hrane za kućne ljubimce dopušteni su sljedeći izrazi: na bugarskom ‚храна’; na španjolskom ‚alimento’; na češkom se naziv ‚kompletní krmná směs’ može zamijeniti nazivom ‚kompletní krmivo’, a ‚doplňková krmná směs’ može se zamijeniti nazivom ‚doplňkové krmivo’; na engleskom ‚pet food’; na talijanskom ‚alimento’; na mađarskom ‚állateledel’; na nizozemskom ‚samengesteld voeder’; na poljskom ‚karma’; na slovenskom ‚hrana za hišne živali’; na finskom ‚lemmikkieläinten ruoka’; na estonskom ‚lemmikloomatoit’; na hrvatskom ‚hrana za kućne ljubimce’.”

2.

Prilog IV. mijenja se kako slijedi:

dio A. zamjenjuje se sljedećim:

„Dio A: Dopuštena odstupanja za analitički sastav iz priloga I., V., VI. i VII.

1.

Dopuštena odstupanja utvrđena u ovom dijelu uključuju tehnička i analitička odstupanja. Nakon što se na razini Unije utvrde odstupanja za analitički sastav, uključujući mjerne nesigurnosti i razlike u postupcima, vrijednosti iz točke 2. trebalo bi prilagoditi u skladu s tim kako bi obuhvaćale samo tehnička odstupanja.

2.

Ako se ustanovi da krmivo ili krmna smjesa odstupa od na oznaci navedene vrijednosti analitičkog sastava iz priloga I., V., VI. i VII., primjenjuju se sljedeća odstupanja:

Sastojak

Označena količina sastojka

Dopušteno odstupanje (1)

 

[%]

Ispod označene vrijednosti

Iznad označene vrijednosti

sirova mast

< 8

1

2

8 – 24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

sirova mast, hrana za životinje koje se ne koriste za proizvodnju hrane

< 16

2

4

16 – 24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

sirove bjelančevine

< 8

1

1

8 – 24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

sirove bjelančevine, hrana za životinje koje se ne koriste za proizvodnju hrane

< 16

2

2

16 – 24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

sirovi pepeo

< 8

2

1

8 – 32

25 %

12,5 %

> 32

8

4

sirova vlaknina

< 10

1,75

1,75

10 – 20

17,5 %

17,5 %

> 20

3,5

3,5

šećer

< 10

1,75

3,5

10 – 20

17,5 %

35 %

> 20

3,5

7

škrob

< 10

3,5

3,5

10 – 20

35 %

35 %

> 20

7

7

kalcij

< 1

0,3

0,6

1 – 5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

magnezij

< 1

0,3

0,6

1 – 5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

natrij

< 1

0,3

0,6

1 – 5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

ukupno fosfora

< 1

0,3

0,3

1 – 5

30 %

30 %

> 5

1,5

1,5

pepeo netopljiv u klorovodičnoj kiselini

< 1

bez utvrđenog ograničenja

0,3

1 – < 5

30 %

> 5

1,5

kalij

< 1

0,2

0,4

1 – 5

20 %

40 %

> 5

1

2

vlaga

< 2

bez utvrđenog ograničenja

0,4

2 – < 5

20 %

5 – 12,5

1

> 12,5

8 %

energetska vrijednost (2)

 

5 %

10 %

vrijednost bjelančevina (2)

 

10 %

20 %

3.

Prilog VI. zamjenjuje se sljedećim:

PRILOG VI.

Pojedinosti za označivanje krmiva i krmnih smjesa za životinje koje se koriste za proizvodnju hrane

Poglavlje I.: Obvezno i dobrovoljno označivanje dodataka hrani za životinje iz članka 15. točke (f) i članka 22. stavka 1.

1.

Sljedeći dodaci navode se pod svojim posebnim nazivima, uz identifikacijske brojeve, dodanu količinu i naziv funkcionalne skupine iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1831/2003 ili kategoriju iz članka 6. stavka 1. te uredbe:

(a)

dodaci kod kojih je najveći dopušteni sadržaj utvrđen za najmanje jednu životinju koja se koristi za proizvodnju hrane:

(b)

dodaci koji pripadaju kategorijama ‚zootehničkih dodataka’ i ‚kokcidiostatika i histomonostatika’;

(c)

dodaci čiji je najveći preporučeni sadržaj kako je utvrđen u pravnom aktu o odobrenju dodatka hrani za životinje premašen.

Informacije na oznakama moraju biti navedene u skladu s pravnim aktom o odobrenju predmetnog dodatka hrani za životinje.

Dodana količina iz prvog stavka izražava se kao količina dodatka hrani za životinje, osim ako je u pravnom aktu o odobrenju predmetnog dodatka hrani za životinje u stupcima za maksimalni/minimalni sadržaj navedena tvar. U tom se slučaju dodana količina izražava kao količina te tvari.

2.

U slučaju dodataka hrani za životinje iz funkcionalne skupine vitamina, provitamina i kemijski točno definiranih tvari sličnog učinka koji moraju biti navedeni u skladu s točkom 1., oznaka može sadržavati ukupnu količinu zajamčenu tijekom vijeka trajanja pod naslovom ‚Analitički sastav’ umjesto oznake za dodanu količinu pod naslovom ‚Dodaci’.

3.

Naziv funkcionalne skupine iz točaka 1., 4. i 6. može se zamijeniti sljedećim skraćenim oblicima ako takav oblik nije utvrđen u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1831/2003:

Funkcionalna skupina

Naziv i opis

Skraćeni naziv

1h

Tvari za kontrolu kontaminacije radionuklidima: tvari koje sprečavaju apsorpciju radionuklida ili pospješuju njihovo izlučivanje

Vezivna tvar za radionuklide

1m

Tvari za smanjenje kontaminacije hrane za životinje mikotoksinima: tvari koje mogu spriječiti ili smanjiti apsorpciju mikotoksina, potaknuti njihovo izlučivanje ili promijeniti način njihova djelovanja

Reducensi mikotoksina

1n

Tvari za poboljšanje higijenskog stanja: tvari ili, ako je primjenjivo, mikroorganizmi koji pozitivno utječu na higijenska svojstva hrane za životinje jer smanjuju određenu mikrobiološku kontaminaciju

Poboljšivači higijene

2b

Aromatske tvari: tvari čije uključivanje u hranu za životinje pojačava njezin miris ili okus

Arome

3a

Vitamini, provitamini i kemijski točno definirane tvari sličnog učinka

Vitamini

3b

Spojevi elemenata u tragovima

Elementi u tragovima

3c

Aminokiseline, njihove soli i analogne tvari

Aminokiseline

3d

Urea i njezini derivati

Urea

4c

Tvari koje pozitivno utječu na okoliš

Poboljšivači okoliša

4.

Dodaci hrani za životinje koji su označeni riječima, slikom ili grafičkim prikazom navode se u skladu s točkom 1. ili 2., ovisno o tome što je primjenjivo.

5.

Na zahtjev kupca osoba odgovorna za označivanje priopćava kupcu naziv, identifikacijski broj i funkcionalnu skupinu dodataka hrani za životinje, koji nisu navedeni u točkama 1., 2. ili 4. Ova se odredba ne primjenjuje na aromatske tvari.

6.

Dodaci hrani za životinje koji nisu navedeni u točkama 1., 2. i 4. mogu se dobrovoljno istaknuti barem navođenjem naziva ili, u slučaju aromatskih tvari, navođenjem njihove funkcionalne skupine.

7.

Ne dovodeći u pitanje točku 6., ako se osjetilni ili nutritivni dodatak hrani za životinje navodi dobrovoljno, njegova se dodana količina navodi u skladu s točkom 1. ili 2., ovisno o tome što je primjenjivo.

8.

Ako je dodatak hrani za životinje svrstan u više od jedne funkcionalne skupine, navodi se ona funkcionalna skupina ili kategorija koja je odgovarajuća s obzirom na osnovnu funkciju u slučaju predmetne hrane za životinje.

9.

Na oznakama se navode informacije o pravilnom korištenju krmiva i krmnih smjesa kako je utvrđeno u pravnom aktu o odobrenju predmetnog dodatka hrani za životinje.

Poglavlje II.: Označivanje analitičkog sastava iz članka 17. stavka 1. točke (f) i članka 22. stavka 1.

1.

Analitički sastav krmnih smjesa za životinje koje se koriste za proizvodnju hrane navodi se na oznaci, pod naslovom ‚Analitički sastav’ (3), na sljedeći način:

Krmna smjesa

Ciljana vrsta

Analitički sastav i vrijednosti

Potpuna krmna smjesa

Sve vrste

Sve vrste

Sve vrste

Sve vrste

Sve vrste

Sve vrste

Sve vrste

Svinje i perad

Svinje i perad

sirove bjelančevine

sirova vlaknina

sirova mast

sirovi pepeo

kalcij

natrij

fosfor

lizin

metionin

Dopunska krmna smjesa – mineralne mješavine

Sve vrste

Sve vrste

Sve vrste

Svinje i perad

Svinje i perad

Preživači

kalcij

natrij

fosfor

lizin

metionin

magnezij

Dopunska krmna smjesa – ostalo

Sve vrste

Sve vrste

Sve vrste

Sve vrste

Sve vrste

Sve vrste

Sve vrste

Svinje i perad

Svinje i perad

Preživači

sirove bjelančevine

sirova vlaknina

sirova mast

sirovi pepeo

kalcij ≥ 5 %

natrij

fosfor ≥ 2 %

lizin

metionin

magnezij ≥ 0,5 %

2.

Tvari pod tim naslovom, koje su i osjetilni ili nutritivni dodaci, moraju se označiti u ukupnoj količini.

3.

Ako se navodi energetska vrijednost i/ili vrijednost bjelančevina, navedena vrijednost mora biti u skladu s člankom 11. Uredbe (EZ) br. 882/2004.

4.

Prilog VII. zamjenjuje se sljedećim:

PRILOG VII.

Pojedinosti za označivanje krmiva i krmnih smjesa za životinje koje se ne koriste za proizvodnju hrane

Poglavlje I.: Obvezno i dobrovoljno označivanje dodataka hrani za životinje iz članka 15. točke (f) i članka 22. stavka 1.

1.

Sljedeći dodaci navode se pod svojim posebnim nazivima te/ili uz identifikacijske brojeve, dodanu količinu i naziv funkcionalne skupine iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1831/2003 ili kategoriju iz članka 6. stavka 1. te uredbe:

(a)

dodaci kod kojih je najveći dopušteni sadržaj utvrđen za najmanje jednu životinju koja se ne koristi za proizvodnju hrane;

(b)

dodaci koji pripadaju kategorijama ‚zootehničkih dodataka’ i ‚kokcidiostatika i histomonostatika’;

(c)

dodaci čiji je najveći preporučeni sadržaj kako je utvrđen u pravnom aktu o odobrenju dodatka hrani za životinje premašen.

Informacije na oznakama moraju biti u skladu s pravnim aktom o odobrenju predmetnog dodatka hrani za životinje.

Dodana količina iz prvog stavka izražava se kao količina dodatka hrani za životinje, osim ako je u pravnom aktu o odobrenju predmetnog dodatka hrani za životinje u stupcima za maksimalni/minimalni sadržaj navedena tvar. U tom se slučaju dodana količina izražava kao količina te tvari.

2.

U slučaju dodataka hrani za životinje iz funkcionalne skupine vitamina, provitamina i kemijski točno definiranih tvari sličnog učinka koji moraju biti navedeni u skladu s točkom 1., oznaka može sadržavati ukupnu količinu zajamčenu tijekom vijeka trajanja pod naslovom ‚Analitički sastav’ umjesto oznake za dodanu količinu pod naslovom ‚Dodaci’.

3.

Naziv funkcionalne skupine iz točaka 1., 5. i 7. može se zamijeniti skraćenim oblicima u skladu s tablicom u točki 3. Priloga VI. ako takav oblik nije utvrđen u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1831/2003.

4.

Dodaci hrani za životinje koji su označeni riječima, slikom ili grafičkim prikazom navode se u skladu s točkom 1. ili 2., ovisno o tome što je primjenjivo.

5.

Odstupajući od točke 1., za dodatke iz funkcionalne skupine ‚konzervansi’, ‚antioksidansi’, ‚boje’ i ‚aromatske tvari’ navodi se samo odgovarajuća funkcionalna skupina. U navedenom slučaju informacije iz točaka 1. i 2. osoba odgovorna za označivanje priopćava kupcu na njegov zahtjev.

6.

Na zahtjev kupca osoba odgovorna za označivanje priopćava kupcu naziv, identifikacijski broj i funkcionalnu skupinu dodataka hrani za životinje koji nisu navedeni u točkama 1., 2. i 4. Ova se odredba ne primjenjuje na aromatske tvari.

7.

Dodaci hrani za životinje koji nisu navedeni u točkama 1., 2. i 4. mogu se dobrovoljno istaknuti barem navođenjem naziva ili, u slučaju aromatskih tvari, navođenjem njihove funkcionalne skupine.

8.

Ako se navodi dobrovoljno, dodana količina osjetilnih ili nutritivnih dodataka hrani za životinje navodi se u skladu s točkom 1. ili 2., ovisno o tome što je primjenjivo.

9.

Ako je dodatak hrani za životinje svrstan u više od jedne funkcionalne skupine, navodi se ona funkcionalna skupina ili kategorija koja je odgovarajuća s obzirom na osnovnu funkciju u slučaju predmetne hrane za životinje.

10.

Na oznakama se navode informacije o pravilnom korištenju krmiva i krmnih smjesa kako je utvrđeno u pravnom aktu o odobrenju predmetnog dodatka hrani za životinje.

Poglavlje II.: Označivanje analitičkog sastava iz članka 17. stavka 1. točke (f) i članka 22. stavka 1.

1.

Analitički sastav krmnih smjesa za životinje koje se ne koriste za proizvodnju hrane navodi se pod naslovom ‚Analitički sastav’ (4) na sljedeći način:

Krmna smjesa

Ciljana vrsta

Analitički sastav

Potpuna krmna smjesa

Mačke, psi i krznaši

Mačke, psi i krznaši

Mačke, psi i krznaši

Mačke, psi i krznaši

sirove bjelančevine

sirova vlaknina

sirova mast

sirovi pepeo

Dopunska krmna smjesa – mineralne mješavine

Sve vrste

Sve vrste

Sve vrste

kalcij

natrij

fosfor

Dopunska krmna smjesa – ostalo

Mačke, psi i krznaši

Mačke, psi i krznaši

Mačke, psi i krznaši

Mačke, psi i krznaši

sirove bjelančevine

sirova vlaknina

sirova mast

sirovi pepeo

2.

Tvari pod tim naslovom, koje su i osjetilni ili nutritivni dodaci, moraju se označiti u ukupnoj količini.

3.

Ako se navodi energetska vrijednost i/ili vrijednost bjelančevina, navedena vrijednost mora biti u skladu s člankom 11. Uredbe (EZ) br. 882/2004.

5.

Prilog VIII. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Kontaminirani materijal navodi se kao‚hrana za životinje s previsokim udjelom/udjelima … (naziv nepoželjne/nepoželjnih tvari u skladu s Prilogom I. Direktivi 2002/32/EZ), koristiti samo nakon detoksifikacije u odobrenim objektima’. Odobravanje tih objekata obavlja se u skladu s člankom 10. stavkom 2. ili 3. Uredbe (EZ) br. 183/2005.”

(b)

dodaje se sljedeća točka:

„3.

Ne dovodeći u pitanje točke 1. i 2., bivša hrana koju je potrebno preraditi prije korištenja za hranu za životinje označava se na sljedeći način: ‚bivša hrana, koristiti samo kao krmivo nakon … (naziv odgovarajućeg postupka u skladu s dijelom B Priloga Uredbi (EU) br. 68/2013)’.”


(1)  Dopuštena odstupanja navedena su ili kao apsolutna postotna vrijednost (koja se mora oduzeti od označenog sadržaja ili mu se dodati) ili kao relativna vrijednost označena znakom ‚%’ nakon vrijednosti (taj se postotak mora primijeniti na označeni sadržaj kako bi se izračunalo prihvatljivo odstupanje).

(2)  Dopuštena odstupanja primjenjuju se ako nisu utvrđena u skladu s metodom EU-a ili u skladu sa službenom nacionalnom metodom u državi članici u kojoj se hrana za životinje stavlja na tržište ili u skladu s metodom koju je prihvatio Europski odbor za normizaciju. (https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:6308,25&cs=1C252307F473504B6354F4EE56B99E235).”

(3)  Izraz na njemačkom jeziku ‚analytische Bestandteile’ može se zamijeniti izrazom ‚Inhaltsstoffe’. Izraz na švedskom jeziku ‚Analytiska beståndsdelar’ može se zamijeniti izrazom ‚Analyserat innehåll’.

(4)  Izraz na njemačkom jeziku ‚analytische Bestandteile’ može se zamijeniti izrazom ‚Inhaltsstoffe’. Izraz na švedskom jeziku ‚Analytiska beståndsdelar’ može se zamijeniti izrazom ‚Analyserat innehåll’.