2.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 318/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2215

оd 30. studenoga 2017.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 474/2006 u pogledu popisa zračnih prijevoznika za koje vrijedi zabrana letenja u Uniji ili za koje vrijede ograničenja letenja unutar Unije

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 2111/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2005. o uspostavi liste Zajednice koja sadrži zračne prijevoznike na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice, o informiranju putnika u zračnom prometu o identitetu zračnog prijevoznika koji obavlja let i stavljanju izvan snage članka 9. Direktive 2004/36/EZ (1), a posebno njezin članak 4. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 474/2006 (2) uspostavljen je popis zračnih prijevoznika na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Unije iz poglavlja II. Uredbe (EZ) br. 2111/2005.

(2)

U skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 2111/2005 određene države članice i Europska agencija za sigurnost zračnog prometa („EASA”) dostavile su Komisiji informacije koje su relevantne u kontekstu ažuriranja tog popisa. Treće zemlje i međunarodne organizacije također su dostavile relevantne informacije. Popis je potrebno ažurirati na temelju tih informacija.

(3)

Komisija je izravno ili preko nadležnih tijela odgovornih za njihov regulatorni nadzor obavijestila sve predmetne zračne prijevoznike o bitnim činjenicama i razmatranjima koji čine osnovu za donošenje odluke da se za njih uvede zabrana letenja unutar Unije ili izmijene uvjeti zabrane letenja koja je uvedena za zračnog prijevoznika s popisa.

(4)

Komisija je zračnim prijevoznicima na koje se to odnosi dala mogućnost uvida u dokumente koje su dostavile države članice kao i mogućnost da podnesu pisane primjedbe i daju usmeni podnesak Komisiji i Odboru osnovanom Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3922/1991 (3) („Odbor za sigurnost zračnog prometa”).

(5)

Komisija je u okviru Uredbe (EZ) br. 2111/2005 i Uredbe Komisije (EZ) br. 473/2006 (4) Odboru za sigurnost zračnog prometa dostavila ažurirane podatke o zajedničkim savjetovanjima koja su u tijeku s nadležnim tijelima i zračnim prijevoznicima iz Ekvatorske Gvineje, Nepala, Nigerije, Svetog Vincenta i Grenadina, Tajlanda, Ukrajinei Venezuele. Komisija je Odboru za sigurnost zračnog prometa dostavila i informacije o stanju sigurnosti zračnog prometa u Afganistanu, Boliviji, Indiji, Indoneziji, Iraku, Kazahstanu, Libiji, Moldovi, Mozambiku i Zambiji te o tehničkim konzultacijama s Rusijom.

(6)

EASA je Komisiji i Odboru za sigurnost zračnog prometa izložila rezultate analize izvješća o nadzoru koje je provela Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva („ICAO”) u okviru svojeg Univerzalnog programa nadzora sigurnosti. Države članice u tom su kontekstu pozvane da prednost daju inspekcijskim pregledima na stajanci zračnih prijevoznika certificiranih u trećim zemljama za koje je ICAO utvrdio znatne sigurnosne nedostatke ili za koje je EASA zaključila da u njihovim sustavima nadzora sigurnosti postoje bitni nedostaci. Uz savjetovanja koja je Komisija provela u skladu s Uredbom (EZ) br. 2111/2005, davanjem prednosti inspekcijskim pregledima na stajanci omogućit će se pribavljanje dodatnih informacija o razini sigurnosti zračnih prijevoznika certificiranih u tim trećim zemljama.

(7)

EASA je obavijestila Komisiju i Odbor za sigurnost zračnog prometa i o rezultatima analize inspekcijskih pregleda na stajanci obavljenih na temelju programa ocjenjivanja sigurnosti stranih zrakoplova („program SAFA”) u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 965/2012 (5).

(8)

Osim toga, EASA je obavijestila Komisiju i Odbor za sigurnost zračnog prometa o projektima tehničke pomoći koji se provode u trećim zemljama obuhvaćenima mjerama ili nadzorom uvedenima u skladu s Uredbom (EZ) br. 2111/2005. Dostavila je informacije o planovima i zahtjevima za dodatnu tehničku pomoć i suradnju radi poboljšanja administrativnih i tehničkih mogućnosti tijela nadležnih za civilno zrakoplovstvo u cilju rješavanja svih neusklađenosti s primjenjivim međunarodnim standardima u području civilnog zrakoplovstva. Države članice pozvane su da u koordinaciji s Komisijom i EASA-om na bilateralnoj osnovi odgovore na te zahtjeve. Komisija je u tom pogledu ponovno naglasila korist od dostavljanja informacija međunarodnoj zrakoplovnoj zajednici, a posebno uporabom ICAO-ove baze podataka mreže za pružanje pomoći u pitanjima sigurnosti („SCAN”), o tehničkoj pomoći koju pružaju Unija i države članice radi poboljšanja zrakoplovne sigurnosti u cijelom svijetu.

(9)

Eurocontrol je Komisiji i Odboru za sigurnost zračnog prometa dostavio ažurirane podatke o statusu funkcije za uzbunjivanje programa SAFA te najnovije statističke podatke koji se odnose na poruke upozorenja o zračnim prijevoznicima na koje se primjenjuje zabrana.

Zračni prijevoznici iz Unije

(10)

Nakon EASA-ine analize informacija dobivenih inspekcijskim pregledima na stajanci zrakoplova zračnih prijevoznika iz Unije i inspekcijskim pregledima radi provjere usklađenosti sa standardima koje je provela EASA, kao i posebnim inspekcijskim pregledima i nadzorima koje su provela nacionalna tijela nadležna za zrakoplovstvo, nekoliko država članica poduzelo je određene provedbene mjere te o njima obavijestilo Komisiju i Odbor za sigurnost zračnog prometa.

(11)

Države članice ponovno su potvrdile da su spremne poduzeti potrebne mjere ako se na temelju bilo koje relevantne sigurnosne informacije utvrdi da postoje neposredni sigurnosni rizici zbog nepoštovanja odgovarajućih standarda sigurnosti za koje su odgovorni zračni prijevoznici iz Unije.

Zračni prijevoznici iz Ekvatorske Gvineje

(12)

Dana 7. lipnja 2017. predstavnici Komisije i EASA-e sastali su se s predstavnicima tijela Autoridad Aeronautica de Guinea Ecuatorial („AAGE”) iz Ekvatorske Gvineje. Svrha tog sastanka bio je nastavak savjetovanja započetog prethodnim sastankom održanim 2013. AAGE je obavijestio Komisiju i EASA-u o mjerama poduzetima radi poboljšanja usklađenosti sa zahtjevima ICAO-a u pogledu sustava nadzora sigurnosti i naglasio politička nastojanja koja su poduzeta s ciljem provedbe reformi.

(13)

Tijekom sastanka održanog 7. lipnja 2017. AAGE je potvrdio da zračni prijevoznici iz Ekvatorske Gvineje u prošlosti nisu certificirani u skladu sa zahtjevima ICAO-a. Stoga je AAGE opozvao svjedodžbe nekoliko zračnih prijevoznika certificiranih u toj zemlji i nastavio s novim postupkom certificiranja preostalih zračnih prijevoznika u pet faza. Isto tako, AAGE je dostavio informacije o planiranju radnih mjesta i zapošljavanju osoblja, registru zrakoplova, programu ponovnog certificiranja zračnih prijevoznika i programu nadzora sigurnosti.

(14)

Kao što je uočeno u kontekstu nadzora koji je ICAO proveo u veljači 2017., AAGE-ova stopa djelotvorne provedbe međunarodnih standarda sigurnosti u području zrakoplovstva dostigla je 62,5 %, što je povećanje s oko 10 %, koliko je ta stopa iznosila u prošlosti.

(15)

U Ekvatorskoj Gvineji provedena je Unijina sigurnosna ocjena na terenu u razdoblju od 16. do 20. listopada 2017. Sudjelovali su stručnjaci iz Komisije, EASA-e i država članica. Tom je prilikom ocijenjen rad AAGE-a, a ocjena je potvrđena posjetima dvama aktivnim zračnim prijevoznicima certificiranima u Ekvatorskoj Gvineji. Utvrđeno je da je organizacijska struktura AAGE-a, nedavno uspostavljenog neovisnog i samostalnog tijela za civilno zrakoplovstvo koje je aktivnosti nadzora sigurnosti počelo provoditi 2012., odgovarajuća kad je riječ o razini zrakoplovnih aktivnosti u Ekvatorskoj Gvineji. Utvrđeno je i da su sva područja civilnog zrakoplovstva obuhvaćena AAGE-om te da to tijelo ima svoje financijske i druge resurse. Međutim, uočeno je da su AAGE-u potrebni primjereno kvalificirani inspektori, posebno u području letačkih operacija i komercijalnog zračnog prijevoza, radi provođenja pravilnog i djelotvornog nadzora sigurnosti zračnih prijevoznika certificiranih u Ekvatorskoj Gvineji.

(16)

Nakon provedbe Unijine sigurnosne ocjene na terenu pokazalo se da je u Ekvatorskoj Gvineji uspostavljen sveobuhvatan regulatorni sustav. AAGE trenutačno ažurira propise kako bi ostao usklađen s novostima u međunarodnim standardima sigurnosti u području zrakoplovstva. Međutim, AAGE se uvelike oslanja na svjedodžbe, licencije i odobrenja drugih tijela i organizacija a da ih sam ne provjerava, no vlastita je provjera ključan dio njegovih zadaća nadzora sigurnosti. Stoga bi postupcima koje provodi AAGE trebalo obuhvatiti i postupak provjere, koji je potrebno pravilno provoditi.

(17)

AAGE je utvrdio da u Ekvatorskoj Gvineji trenutačno postoje samo dva zračna prijevoznika koja su certificirana u toj zemlji, a to su CEIBA Intercontinental i Cronos Airlines. Opozvane su svjedodžbe zračnih prijevoznika Punto Azul i Tango Airways.

(18)

Tijekom posjeta zračnom prijevozniku CEIBA Intercontinental, koji je proveden u okviru Unijine sigurnosne ocjene na terenu, uočeno je da posluje na temelju stare svjedodžbe zračnog prijevoznika, a kad je riječ o suvremenom postupku certificiranja zračnih prijevoznika u pet faza, taj se zračni prijevoznik nalazi tek u drugoj fazi. Zračni prijevoznik CEIBA Intercontinental trenutačno uvodi brojne promjene, zbog čega nisu ažurirani ni odobreni priručnik za izvođenje osnovnih letačkih operacija, priručnik za održavanje zrakoplova, kao ni ostala dokumentacija. Nadalje, ti priručnici i dokumentacija nisu prilagođeni operacijama, kao ni zrakoplovima tog zračnog prijevoznika. Sustav upravljanja sigurnošću tog zračnog prijevoznika trenutačno je u fazi razvoja, a nužno je da se njime obuhvati i smislena analiza rizika. Njegove su sigurnosne politike izrađene i uspostavljene, ali nisu svi unutar organizacije dovoljno upoznati s njima. Isto tako, njegov je sustav kvalitete potrebno dalje razvijati.

(19)

Pri posjetu zračnom prijevozniku Cronos Airlines pokazalo se da je taj zračni prijevoznik upoznat s propisima koji se primjenjuju u Ekvatorskoj Gvineji i da radi na provedbi tih standarda u području zrakoplovstva. Taj je zračni prijevoznik uspješno prošao suvremeni postupak certificiranja zračnih prijevoznika u pet faza. Njegova je svjedodžba zračnog prijevoznika obnovljena u siječnju 2017. Međutim, primijećeno je da nekoliko priručnika nije prilagođeno njegovim postojećim operacijama i da njegov sustav kvalitete nije u potpunosti razvijen. Nadalje, utvrđeno je da je sustav upravljanja sigurnošću zračnog prijevoznika Cronos Airlines još uvijek u fazi razvoja, a provedba tog sustava trenutačno je u drugoj fazi, od njih četiri. Njegove su sigurnosne politike izrađene i uspostavljene i svi su unutar organizacije dovoljno upoznati s njima. Taj je zračni prijevoznik dobrovoljno počeo provoditi program za nadzor podataka o letu svojih zrakoplova.

(20)

U skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 2111/2005 Komisija i Odbor za sigurnost zračnog prometa saslušali su AAGE i zračne prijevoznike CEIBA Intercontinental i Cronos Airlines14. studenoga 2017. Tijekom tog saslušanja predstavnik Vlade Ekvatorske Gvineje izrazio je njezinu snažnu predanost daljnjem poboljšanju sigurnosti zračnog prometa u Ekvatorskoj Gvineji kako bi se omogućila dobra domaća i regionalna povezanost. Tijekom saslušanja AAGE je iznio podatke o korektivnim mjerama koje se provode kako bi se uklonili nedostaci uočeni tijekom provedbe Unijine sigurnosne ocjene na terenu. AAGE je procijenio da je rok za provedbu tih korektivnih mjera godina dana.

(21)

Informacije koje je tijekom saslušanja iznio zračni prijevoznik CEIBA Intercontinental, a koje su se odnosile na plan korektivnih mjera za uklanjanje nedostataka uočenih tijekom provedbe Unijine sigurnosne ocjene na terenu, pokazale su da taj zračni prijevoznik nije proveo analizu temeljnih uzroka i da su provedene samo hitne korektivne mjere, dok se o dugoročnim preventivnim mjerama nije vodilo računa.

(22)

Kad je riječ o zračnom prijevozniku Cronos Airlines, on je tijekom saslušanja iznio podatke o korektivnim mjerama za uklanjanje nedostataka uočenih tijekom provedbe Unijine sigurnosne ocjene na terenu te je naveo da je proveo analizu temeljnih uzroka, hitne korektivne mjere, kao i mjere za sprečavanje ponovne pojave utvrđenih problema.

(23)

Na temelju svih dostupnih informacija, uključujući rezultate Unijine sigurnosne ocjene na terenu i informacije iznesene tijekom saslušanja održanog 14. studenoga 2017., smatra se da je AAGE znatno poboljšao sustav nadzora sigurnosti zračnog prometa u Ekvatorskoj Gvineji iako i dalje postoje znatni nedostaci u sustavu nadzora sigurnosti u Ekvatorskoj Gvineji. Procjenjuje se da AAGE ne može u potpunosti izvršavati svoje obveze u pogledu nadzora zračnih prijevoznika certificiranih u Ekvatorskoj Gvineji. To dokazuje činjenica da se zračni prijevoznici certificiraju i da se nadzor sigurnosti provodi a da u tome ne sudjeluju primjereno kvalificirani inspektori, kao što je propisano, i činjenica da niz nedostataka uočenih tijekom provedbe Unijine sigurnosne ocjene na terenu nije utvrdio sam AAGE tijekom provedbe svojih aktivnosti certificiranja i nadzora. Stoga trenutačno ne postoji dovoljno dokaza kojima bi se mogla opravdati odluka o ukidanju ili izmjeni zabrane letenja za sve zračne prijevoznike certificirane u Ekvatorskoj Gvineji. Međutim, s obzirom na to da su svjedodžbe zračnih prijevoznika Punto Azul i Tango Airways opozvane, te bi zračne prijevoznike trebalo izbrisati s popisa onih zračnih prijevoznika na koje se primjenjuje zabrana letenja.

(24)

U skladu sa zajedničkim kriterijima iz Priloga Uredbi (EZ) br. 2111/2005 stoga se smatra da bi popis onih zračnih prijevoznika na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Unije trebalo izmijeniti kako bi se zračni prijevoznici Punto Azul i Tango Airways izbrisali iz Priloga A Uredbi (EZ) br. 474/2006.

Zračni prijevoznici iz Nepala

(25)

Tijelo za civilno zrakoplovstvo Nepala („CAAN”) poslalo je dopis Komisiji 5. ožujka 2017., a taj je dopis sadržavao informacije o trenutačnom stanju sustava nadzora sigurnosti u Nepalu. Nakon što je 2015. provedeno ponovno certificiranje svih zračnih prijevoznika u Nepalu CAAN je ponovio postupak 2016. uz pomoć ICAO-a kako bi još jednom ponovno potvrdio svjedodžbe zračnih prijevoznika.

(26)

Dana 13. ožujka 2017. Ministarstvo vanjskih poslova Nepala dostavilo je dodatnu dokumentaciju Delegaciji Unije u Kathmanduu u Nepalu, a u toj se dokumentaciji kratko izlaže postignuti napredak i priložen joj je izvadak iz izvješća o posjetu Nepalu koji je sastavio zajednički akcijski tim ICAO-a. Kad je riječ o operacijama i plovidbenosti, zajednički akcijski tim ICAO-a uočio je niz nedostataka. Riječ je o istim nedostacima koji su uočeni tijekom ranijih ocjena, uključujući Unijinu sigurnosnu ocjenu na terenu provedenu u veljači 2014. i Unijinu misiju tehničke pomoći provedenu u listopadu 2015. S obzirom na te informacije Komisija je 4. srpnja 2017. od CAAN-a zatražila dodatne informacije.

(27)

ICAO je u razdoblju od 4. do 11. srpnja 2017. u Nepalu proveo koordiniranu validacijsku misiju. Na temelju rezultata te misije ICAO je 27. srpnja 2017. objavio da su nadležna tijela Nepala uklonila znatne sigurnosne nedostatke u pogledu certificiranja zračnih prijevoznika.

(28)

CAAN je 3. kolovoza 2017. Komisiji dostavio tražene podatke. Među ostalim je naveo podatke o nositeljima svjedodžbi zračnih prijevoznika, rezultatima aktivnosti nadzora sigurnosti, zrakoplovima registriranima u Nepalu, nesrećama i ozbiljnim incidentima, provedbenim mjerama te o organizaciji, propisima i aktivnostima tehničke pomoći u Nepalu. Međutim, CAAN nije naveo je li postupljeno u skladu s preporukama iz objavljenih izvješća o istrazi nesreće.

(29)

CAAN je 7. studenoga 2017. dostavio konačno izvješće koordinirane validacijske misije ICAO-a provedene u razdoblju od 4. do 11. srpnja 2017. u kojem se navodi da je stopa djelotvorne provedbe međunarodnih standarda sigurnosti u području zrakoplovstva porasla na 66 %. Međutim, iz izvješća je vidljivo da su potrebna daljnja poboljšanja kad je riječ o kvalificiranom tehničkom osoblju i uklanjanju sigurnosnih nedostataka. ICAO nije provjeravao postupke licenciranja letačkog osoblja iako su nakon provedbe Unijine sigurnosne ocjene na terenu u veljači 2014. uočeni nedostaci u tom području.

(30)

Iako je CAAN ostvario određeni napredak u pogledu provedbe međunarodnih standarda sigurnosti u području zrakoplovstva, na temelju trenutačno dostupnih informacija čini se da je sustav nadzora sigurnosti zračnog prometa u Nepalu i dalje manjkav, što dokazuje i činjenica da nakon nesreća nisu poduzete djelotvorne mjere za sprečavanje daljnjih nesreća, pa čak ni nakon fatalnih zrakoplovnih nesreća koje su se dogodile u zadnjih nekoliko godina.

(31)

Stoga se, u skladu sa zajedničkim kriterijima utvrđenima u Prilogu Uredbi (EZ) br. 2111/2005, smatra da u ovoj fazi nema razloga za izmjenu popisa onih zračnih prijevoznika na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Unije u pogledu zračnih prijevoznika iz Nepala.

Zračni prijevoznici iz Nigerije

(32)

Komisija uz potporu EASA-e i dalje pomno prati razinu sigurnosti zračnih prijevoznika certificiranih u Nigeriji. U svojim je dopisima od 15. svibnja i 20. lipnja 2017. Komisija naglasila da tijelo za civilno zrakoplovstvo Nigerije („NCAA”) treba pomno pratiti sve zahtjeve zračnih prijevoznika certificiranih u Nigeriji za izdavanje odobrenja statusa prijevoznika iz treće zemlje („odobrenje TCO”).

(33)

NCAA je svojim dopisom od 30. svibnja 2017. obavijestio Komisiju da namjerava provesti opsežan nadzor nad operacijama zračnog prijevoznika Med-View Airline, registriranog u Nigeriji, a izvijestio je i o mjerama koje je donio u pogledu drugih nigerijskih zračnih prijevoznika.

(34)

U dopisu od 10. listopada 2017. Komisija je naglasila da su te aktivnosti nedostatne kad je riječ o primjenjivim zahtjevima i očekivanom rastu zrakoplovnih aktivnosti u Nigeriji. Komisija je obavijestila NCAA da su konzultacije započete u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 473/2006.

(35)

Dana 30. listopada 2017. predstavnici Komisije i EASA-e sastali su se s višim predstavnicima NCAA-a na tehničkim konzultacijama. Te su konzultacije održane kako bi NCAA mogao obrazložiti korektivne i preventivne mjere koje je poduzeo u pogledu zračnog prijevoznika Med-View Airline i drugih zračnih prijevoznika certificiranih u Nigeriji. NCAA je svoje obrazloženje na tim konzultacijama potkrijepio dokazima koji pokazuju da je postignut određeni napredak kad je riječ o nadzoru sigurnosti zračnih prijevoznika za koje su, prema primjenjivim međunarodnim propisima, odgovorna nigerijska tijela.

(36)

Tijekom tih konzultacija NCAA je obavijestio Komisiju i EASA-u o mjerama poduzetima radi poboljšanja usklađenosti sa zahtjevima ICAO-a u pogledu sustava nadzora sigurnosti. Dostavio je i informacije o nadzoru provedenom nad zračnim prijevoznikom Med-View Airline i drugim zračnim prijevoznicima registriranima u Nigeriji, posebno zračnim prijevoznicima Arik Air, Air Peace i Kabo Air, kao i o broju svojeg osoblja, osposobljavanju i kvalifikacijama svojih inspektora i svojem programu nadzora sigurnosti. NCAA je uspostavio i provodi program nadzora letačkih operacija i plovidbenosti radi osiguravanja kontinuirane usklađenosti s propisima. Nigerija trenutačno provodi nacionalni program sigurnosti, čija se potpuna provedba očekuje do kraja 2018.

(37)

Trenutačno dostupne informacije, uključujući one koje je NCAA iznio tijekom tehničkih konzultacija održanih 30. listopada 2017., upućuju na to da se sustav nadzora sigurnosti u Nigeriji poboljšava. Posve je jasno da je takvo poboljšanje i dalje od ključne važnosti. To je posebno slučaj kad je riječ o upoznatosti NCAA-a s planiranim aktivnostima zračnih prijevoznika pod njegovim nadzorom, kao i o stvarnoj djelotvornoj provedbi njegova programa nadzora sigurnosti, uključujući upravljanje nalazima. Komisija je 1. studenoga 2017. o tome zatražila dodatne informacije. Usto, Komisija je predložila NCAA-u da pokuša odvratiti nigerijske zračne prijevoznike od podnošenja zahtjeva EASA-i za izdavanje odobrenja TCO dok nisu u potpunosti uvjereni da su usklađeni s primjenjivim međunarodnim standardima sigurnosti u području zrakoplovstva.

(38)

Stoga se, u skladu sa zajedničkim kriterijima utvrđenima u Prilogu Uredbi (EZ) br. 2111/2005, smatra da u ovoj fazi nema razloga za izmjenu popisa onih zračnih prijevoznika na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Unije u pogledu zračnih prijevoznika iz Nigerije.

(39)

Ako se na temelju bilo koje relevantne sigurnosne informacije utvrdi da postoje neposredni sigurnosni rizici koji su posljedica nepoštovanja međunarodnih standarda sigurnosti u području zrakoplovstva, Komisija može biti obvezna poduzeti daljnje mjere u skladu s Uredbom (EZ) br. 2111/2005.

Zračni prijevoznici iz Rusije

(40)

Komisija, EASA i nadležna tijela država članica nastavljaju pomno pratiti razinu sigurnosti zračnih prijevoznika certificiranih u Rusiji koji lete unutar Unije, među ostalim davanjem prednosti inspekcijskim pregledima na stajanci koje treba izvršiti nad određenim ruskim zračnim prijevoznicima u skladu s Uredbom (EU) br. 965/2012.

(41)

Dana 20. listopada 2017. predstavnici Komisije i EASA-e susreli su se s predstavnicima ruske Savezne agencije za zračni promet („FATA”). Sastanak je održan radi preispitivanja razine sigurnosti zračnih prijevoznika certificiranih u Rusiji na temelju izvješća o inspekcijskim pregledima na stajanci provedenima od 6. listopada 2016. do 5. listopada 2017. te radi utvrđivanja slučajeva u kojima bi FATA mogla provoditi stroži nadzor.

(42)

Komisija je na tom sastanku detaljnije preispitala rezultate inspekcijskih pregleda na stajanci koji su u okviru programa SAFA provedeni nad četiri zračna prijevoznika certificirana u Rusiji. Iako nisu utvrđeni nikakvi sigurnosni nedostaci, FATA je obavijestila Komisiju o aktivnostima nadzora sigurnosti koje je provela nad tim zračnim prijevoznicima.

(43)

Na temelju trenutačno dostupnih informacija, uključujući one koje je FATA iznijela tijekom tehničkih konzultacija održanih 20. listopada 2017., smatra se da je FATA sposobna i voljna ukloniti sigurnosne nedostatke zračnih prijevoznika certificiranih u Rusiji. Na temelju toga Komisija je zaključila da nije potrebno saslušanje ruskih zrakoplovnih tijela ni zračnih prijevoznika certificiranih u Rusiji pred Komisijom i Odborom za sigurnost zračnog prometa.

(44)

U skladu sa zajedničkim kriterijima iz Priloga Uredbi (EZ) br. 2111/2005 smatra se da u ovoj fazi nema razloga da se popis zračnih prijevoznika na koje se primjenjuje zabrana letenja u Uniji izmijeni uključivanjem zračnih prijevoznika iz Rusije.

(45)

Države članice moraju i dalje provjeravati poštuju li zaista zračni prijevoznici iz Rusije međunarodne standarde sigurnosti u području zrakoplovstva, i to davanjem prednosti pregledima na stajanci u skladu s Uredbom (EU) br. 965/2012.

(46)

Ako se na temelju tih inspekcijskih pregleda utvrdi da postoji neposredni sigurnosni rizik koji je posljedica neusklađenosti s odgovarajućim standardima sigurnosti, Komisija može biti obvezna poduzeti mjere protiv zračnih prijevoznika iz Rusije u skladu s Uredbom (EZ) br. 2111/2005.

Zračni prijevoznici iz Svetog Vincenta i Grenadina

(47)

Dana 2. veljače 2017. zračni prijevoznik Mustique Airways, certificiran u Svetom Vincentu i Grenadinima, podnio je novi zahtjev EASA-i za izdavanje odobrenja TCO. Taj je novi zahtjev uslijedio nakon ranijeg zahtjeva za izdavanje odobrenja TCO, koji je EASA odbila iz sigurnosnih razloga. EASA je ocijenila da je taj novi zahtjev u skladu sa zahtjevima iz Uredbe Komisije (EU) br. 452/2014 (6).

(48)

EASA smatra prihvatljivim korektivni akcijski plan za djelovanje u vezi s njezinim nalazima u pogledu zahtjeva zračnog prijevoznika Mustique Airways za izdavanje odobrenja TCO, a odlučila je i da će nastaviti s ocjenom zahtjeva dok svi nalazi ne budu zaključeni. EASA je 11. rujna 2017. obavijestila Komisiju da je zaključen posljednji od navedenih nalaza i da bi u skladu s time mogla izdati odobrenje tom zračnom prijevozniku bude li on uklonjen sa sigurnosnog popisa zračnih prijevoznika.

(49)

S obzirom na te informacije, Komisija je na saslušanje pozvala Mustique Airways kako bi taj zračni prijevoznik mogao predstaviti provedene korektivne mjere i pružiti informacije o mjerama koje je proveo kako bi spriječio ponovnu pojavu sigurnosnih nedostataka koje je EASA utvrdila tijekom provedbe svoje ocjene potrebne za izdavanje odobrenja TCO. Dana 14. studenoga 2017.Mustique Airways te je korektivne mjere predstavio Komisiji i Odboru za sigurnost zračnog prometa. Te se mjere sastoje od znatnih promjena u organizaciji i provedbi sustava upravljanja sigurnošću, uz upotrebu novog internetskog alata i provedbu nove sigurnosne politike kako bi Mustique Airways mogao ukloniti temeljne uzroke nedostataka i spriječiti njihovu ponovnu pojavu.

(50)

Tijekom saslušanja Mustique Airways iznio je i informacije o nizu mjera koje je poduzeo kako bi u svojoj organizaciji uveo kulturu sigurnosti u području zrakoplovstva. Te mjere uključuju održavanje redovnih sastanaka u pogledu sigurnosti na razini rukovodstva i na razini osoblja kako bi Mustique Airways mogao podići razinu svijesti osoblja o sigurnosti i učinkovitije izvješćivati o sigurnosnim događajima.

(51)

Na temelju trenutačno dostupnih informacija, uključujući ocjenu koju je provela EASA i informacije iznesene na saslušanju, potrebno je zaključiti da je Mustique Airways uklonio utvrđene sigurnosne nedostatke i da je sposoban to činiti i u budućnosti.

(52)

U skladu sa zajedničkim kriterijima iz Priloga Uredbi (EZ) br. 2111/2005 stoga je ocijenjeno da bi popis onih zračnih prijevoznika na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Unije trebalo izmijeniti brisanjem zračnog prijevoznika Mustique Airways iz Priloga A Uredbi (EZ) br. 474/2006.

(53)

Države članice moraju, davanjem prednosti inspekcijskim pregledima na stajanci koje treba izvršiti nad zračnim prijevoznicima certificiranima u Svetom Vincentu i Grenadinima, i dalje provjeravati stvarno poštovanje odgovarajućih standarda sigurnosti u skladu s Uredbom (EU) br. 965/2012.

(54)

Ako se na temelju bilo koje relevantne sigurnosne informacije utvrdi da postoje neposredni sigurnosni rizici koji su posljedica nepoštovanja međunarodnih standarda sigurnosti u području zrakoplovstva, Komisija može biti obvezna poduzeti daljnje mjere u skladu s Uredbom (EZ) br. 2111/2005.

Zračni prijevoznici iz Tajlanda

(55)

ICAO je od 20. do 27. rujna 2017. u Tajlandu provodio koordiniranu validacijsku misiju ICAO-a kako bi preispitao pitanja protokola na kojima su se u toj zemlji temeljili znatni sigurnosni nedostaci. Smatralo se da su korektivne mjere koje je poduzelo tijelo za civilno zrakoplovstvo Tajlanda („CAAT”) dovoljne za uklanjanje znatnih sigurnosnih nedostataka, a stopa djelotvorne provedbe međunarodnih standarda sigurnosti u području zrakoplovstva porasla je na otprilike 41 %. Međutim, trenutačno se dodatno radi na daljnjem povećanju stope djelotvorne provedbe i CAAT očekuje da će tijekom 2018. biti provedena koordinirana validacijska misija ICAO-a kojom će biti obuhvaćena sva područja sustava nadzora sigurnosti civilnog zrakoplovstva.

(56)

CAAT je pozvan na saslušanje 13. studenoga 2017. kako bi obavijestio Komisiju o novostima, a Odbor za sigurnost zračnog prometa o korektivnim mjerama koje su poduzete radi poboljšanja sigurnosti zračnog prometa u Tajlandu.

(57)

Tijekom saslušanja CAAT je iznio informacije o veličini industrije civilnog zrakoplovstva u Tajlandu i aktivnostima te industrije te o rezultatima koordinirane validacijske misije ICAO-a, među ostalim o tome da su uklonjeni znatni sigurnosni nedostaci. CAAT je izvijestio i o napretku koji je postignut u provedbi plana održivosti, koji uključuje rad na strateškom planu za blisku budućnost, ažuriranje zakonodavstva i propisa, organizaciju i osoblje tijela, financiranje aktivnosti tijela i informacijske sustave koje će CAAT upotrebljavati radi provedbe svojih aktivnosti. Naveo je i podatke o aktivnostima nadzora koje provodi kad je riječ o zračnim prijevoznicima certificiranima u Tajlandu. Komisija je potaknula CAAT da nastavi s dosadašnjim radom kako bi osigurao održivost poboljšanja sigurnosti zračnog prometa u Tajlandu.

(58)

Dostupne informacije upućuju na to da se sustav nadzora sigurnosti u Tajlandu poboljšao. CAAT je posebno dokazao da je tijekom protekle godine ostvaren napredak. Informacije koje su trenutačno dostupne o zračnim prijevoznicima certificiranima u Tajlandu ne idu u prilog odluci o uvođenju zabrane ili određenih ograničenja letenja za te zračne prijevoznike.

(59)

Radi pomnog praćenja razvoja događaja savjetovanja s tajlandskim tijelima trebaju se nastaviti u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 473/2006.

(60)

Stoga se smatra, u skladu sa zajedničkim kriterijima utvrđenima u Prilogu Uredbi (EZ) br. 2111/2005, da u ovoj fazi nema razloga za izmjenu popisa onih zračnih prijevoznika na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Unije u pogledu zračnih prijevoznika iz Tajlanda.

(61)

Države članice moraju, davanjem prednosti inspekcijskim pregledima na stajanci koje treba izvršiti nad zračnim prijevoznicima certificiranima u Tajlandu, i dalje provjeravati stvarno poštovanje odgovarajućih standarda sigurnosti u skladu s Uredbom (EU) br. 965/2012.

(62)

Ako se na temelju bilo koje relevantne sigurnosne informacije utvrdi da postoje neposredni sigurnosni rizici koji su posljedica nepoštovanja međunarodnih standarda sigurnosti u području zrakoplovstva, Komisija može biti obvezna poduzeti daljnje mjere u skladu s Uredbom (EZ) br. 2111/2005.

Zračni prijevoznici iz Ukrajine

(63)

Dana 19. travnja 2017. zračni prijevoznik International Joint-Stock Aviation Company „URGA”, certificiran u Ukrajini, podnio je novi zahtjev EASA-i za izdavanje odobrenja TCO. EASA je prvi zahtjev za izdavanje odobrenja TCO odbila iz sigurnosnih razloga, a kad je riječ o novom zahtjevu, ocijenila je da je on u skladu sa zahtjevima iz Uredbe Komisije (EU) br. 452/2014.

(64)

U tom je kontekstu EASA 28. i 29. lipnja 2017. provela nadzor na terenu u sjedištu zračnog prijevoznika International Joint-Stock Aviation Company „URGA”. Iako su, zahvaljujući tom nadzoru, zaključeni svi nalazi utvrđeni tijekom ocjene prvog zahtjeva, utvrđeno je pet novih nalaza, posebno povezanih s plovidbenošću. Zračni prijevoznik International Joint-Stock Aviation Company „URGA” naknadno je EASA-i dostavio plan korektivnih mjera kao odgovor na te nalaze. Svi su nalazi zaključeni 4. listopada 2017. na temelju tog plana korektivnih mjera, čime je EASA bila zadovoljna. EASA je o tome obavijestila Komisiju i navela da bi u skladu s time mogla izdati odobrenje tom zračnom prijevozniku bude li on uklonjen sa sigurnosnog popisa zračnih prijevoznika.

(65)

Na temelju toga zračnog su prijevoznika International Joint-Stock Aviation Company „URGA” Komisija i Odbor za sigurnost zračnog prometa pozvali na saslušanje, koje se održalo 13. studenoga 2017. Tijekom tog saslušanja zračni je prijevoznik pružio detaljne informacije o provedbi plana korektivnih mjera koji je izrađen kao odgovor na nalaze utvrđene EASA-inim nadzorom na terenu provedenim u lipnju 2017. Objasnio je i da su njegova organizacija i njegovi postupci uvelike promijenjeni kako bi se mogao lakše uskladiti s međunarodnim standardima sigurnosti u području zrakoplovstva. Kako bi te mjere bile održive i kako bi mogao imati djelotvornu kontrolu nad svojim aktivnostima, International Joint-Stock Aviation Company „URGA” reorganizirao je i svoj unutarnji sustav kvalitete.

(66)

Na temelju trenutačno dostupnih informacija, uključujući ocjenu koju je provela EASA i informacije iznesene na saslušanju, potrebno je zaključiti da je International Joint-Stock Aviation Company „URGA” uklonio utvrđene sigurnosne nedostatke i da je sposoban to činiti i u budućnosti.

(67)

U skladu sa zajedničkim kriterijima iz Priloga Uredbi (EZ) br. 2111/2005 Komisija smatra da bi popis onih zračnih prijevoznika na koje se primjenjuje zabrana letenja u Uniji trebalo izmijeniti brisanjem zračnog prijevoznika International Joint-Stock Aviation Company „URGA” iz Priloga A Uredbi (EZ) br. 474/2006.

(68)

Države članice moraju, davanjem prednosti inspekcijskim pregledima na stajanci koje treba izvršiti nad zračnim prijevoznicima certificiranima u Ukrajini, i dalje provjeravati stvarno poštovanje odgovarajućih standarda sigurnosti u skladu s Uredbom (EU) br. 965/2012.

(69)

Ako se na temelju bilo koje relevantne sigurnosne informacije utvrdi da postoje neposredni sigurnosni rizici koji su posljedica nepoštovanja međunarodnih standarda sigurnosti u području zrakoplovstva, Komisija može biti obvezna poduzeti daljnje mjere u skladu s Uredbom (EZ) br. 2111/2005.

Zračni prijevoznici iz Venezuele

(70)

Dana 6. ožujka 2017. zračni prijevoznik Avior Airlines, certificiran u Venezueli, podnio je zahtjev EASA-i za izdavanje odobrenja TCO. EASA je ocijenila taj zahtjev u skladu sa zahtjevima iz Uredbe (EU) br. 452/2014.

(71)

EASA je tijekom ocjene sigurnosti zračnog prijevoznika Avior Airlines potrebne za izdavanje odobrenja TCO izrazila zabrinutost zbog činjenice da Avior Airlines nije pokazao da je ispunio primjenjive zahtjeve. EASA je stoga zaključila da daljnja ocjena ne bi završila izdavanjem odobrenja TCO zračnom prijevozniku Avior Airlines i da taj zračni prijevoznik ne ispunjuje primjenjive zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 452/2014. Stoga je EASA 4. listopada 2017. iz sigurnosnih razloga odbila zahtjev zračnog prijevoznika Avior Airlines za izdavanje odobrenja TCO.

(72)

Komisija je 10. listopada 2017. zatražila informacije od tijela za civilno zrakoplovstvo Venezuele („INAC”) o mjerama koje su poduzete nakon što je EASA odbila zahtjev zračnog prijevoznika Avior Airlines za izdavanje odobrenja TCO. Tim su dopisom započeta savjetovanja s tijelima odgovornima za regulatorni nadzor zračnih prijevoznika certificiranih u Venezueli u skladu s kriterijima utvrđenima u članku 3. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 473/2006. S obzirom na to da sigurnosni nedostaci utvrđeni EASA-inom ocjenom sigurnosti zračnog prijevoznika Avior Airlines potrebnom za izdavanje odobrenja TCO nisu uklonjeni, INAC i Avior Airlines dobili su mogućnost da ih saslušaju Komisija i Odbor za sigurnost zračnog prometa u skladu s Uredbom (EZ) br. 2111/2005.

(73)

Dana 13. studenoga 2017. INAC je Komisiji dostavio informacije o aktivnostima nadzora koje su tijekom proteklih godina provedene nad zračnim prijevoznicima certificiranima u Venezueli, kao i opis nadzora provedenog nad zračnim prijevoznikom Avior Airlines.

(74)

Tijekom saslušanja održanog 14. studenoga 2017. INAC je Komisiji i Odboru za sigurnost zračnog prometa iznio informacije o strukturi, funkcijama, nadležnostima i sredstvima, broju zrakoplovnih incidenata i nesreća, razini djelotvorne provedbe međunarodnih standarda sigurnosti u području zrakoplovstva, svojem statusu prema programu ocjene sigurnosti međunarodnog zrakoplovstva kojeg provodi Savezna uprava za zrakoplovstvo SAD-a („FAA”) te o broju i vrsti organizacija pod njegovim nadzorom. Objasnio je i svoj postupak nadzora i iznio rezultate aktivnosti nadzora sigurnosti provedenih nad zračnim prijevoznikom Avior Airlines u zadnjih nekoliko godina. INAC je naveo da češće provodi inspekcijske preglede nad zračnim prijevoznikom Avior Airlines s obzirom na to da je taj zračni prijevoznik proširio svoju flotu. Na taj je način u slučaju tog zračnog prijevoznika utvrđen znatan broj sigurnosnih nedostataka, posebno kad je riječ o osposobljavanju osoblja, upravljanju promjenama i sustavu kontrole dokumenata.

(75)

INAC je izjavio da nije upoznat s nalazima utvrđenima tijekom inspekcijskih pregleda na stajanci koje su države članice izvršile nad zračnim prijevoznicima certificiranima u Venezueli i da namjerava surađivati s EASA-om kako bi mogao poduzeti odgovarajuće daljnje korake na temelju tih nalaza.

(76)

Dostavljene informacije ukazuju na to da bi INAC trebao dodatno razvijati svoj kapacitet za inspekcije u pogledu zračnih prijevoznika za koje je odgovoran.

(77)

Tijekom saslušanja Avior Airlines obavijestio je Komisiju i Odbor za sigurnost zračnog prometa o korektivnim mjerama koje su poduzete radi uklanjanja ozbiljnih nedostataka koje je utvrdila EASA tijekom provođenja ocjene sigurnosti potrebne za izdavanje odobrenja TCO, kao što su plovidbenost i kontrola održavanja, provedba direktiva o plovidbenosti i nadzor nad njihovom provedbom te sustav upravljanja sigurnošću i kvalitetom. Međutim, pokazalo se da Avior Airlines ne shvaća ozbiljnost sigurnosnih nedostataka koje je utvrdila EASA, kao i države članice tijekom inspekcijskih pregleda na stajanci. Nadalje, mjere koje je poduzeo Avior Airlines pokazuju da nije provedena primjerena analiza temeljnih uzroka i da ne postoji odgovarajući korektivni akcijski plan kojim bi se spriječila pojava istih ili sličnih neusklađenosti koje su uzrokovale te nedostatke.

(78)

Iz trenutačno raspoloživih informacija, koje se temelje na EASA-inoj ocjeni potrebnoj za izdavanje odobrenja TCO, pregledima na stajanci koje su izvršile države članice te na informacijama koje su dostavili INAC i Avior Airlines, vidljivo je da postoje jasni dokazi o ozbiljnim sigurnosnim nedostacima kad je riječ o zračnom prijevozniku Avior Airlines. Te informacije upućuju na to da Avior Airlines ne može ukloniti navedene sigurnosne nedostatke, na što među ostalim ukazuju neodgovarajući i nedostatan plan korektivnih mjera koji je taj zračni prijevoznik predstavio kao odgovor na EASA-ine nalaze i nedostatak primjerenog odgovora na nalaze utvrđene pregledima na stajanci koje su izvršile države članice.

(79)

Stoga se, u skladu sa zajedničkim kriterijima iz Priloga Uredbi (EZ) br. 2111/2005, smatra da bi popis onih zračnih prijevoznika na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Unije trebalo izmijeniti dodavanjem zračnog prijevoznika Avior Airlines u Prilog A Uredbi (EZ) br. 474/2006.

(80)

Države članice moraju, davanjem prednosti inspekcijskim pregledima na stajanci koje treba izvršiti nad zračnim prijevoznicima certificiranima u Venezueli, i dalje provjeravati stvarno poštovanje odgovarajućih standarda sigurnosti u skladu s Uredbom (EU) br. 965/2012.

(81)

Ako se na temelju bilo koje relevantne sigurnosne informacije utvrdi da postoje neposredni sigurnosni rizici koji su posljedica nepoštovanja međunarodnih standarda sigurnosti u području zrakoplovstva, Komisija može biti obvezna poduzeti daljnje mjere u skladu s Uredbom (EZ) br. 2111/2005.

(82)

Uredbu (EZ) br. 474/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(83)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za sigurnost zračnog prometa,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 474/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog A zamjenjuje se tekstom iz Priloga I. ovoj Uredbi;

2.

Prilog B zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. studenoga 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Violeta BULC

Članica Komisije


(1)  SL L 344, 27.12.2005., str. 15.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 474/2006 od 22. ožujka 2006. o uspostavi popisa Zajednice onih zračnih prijevoznika na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice iz poglavlja II. Uredbe (EZ) br. 2111/2005 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 84, 23.3.2006., str. 14.).

(3)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 3922/91 od 16. prosinca 1991. o usklađivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva (SL L 373, 31.12.1991., str. 4.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 473/2006 od 22. ožujka 2006. o utvrđivanju provedbenih pravila za popis Zajednice onih zračnih prijevoznika na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice iz poglavlja II. Uredbe (EZ) br. 2111/2005 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 84, 23.3.2006., str. 8.).

(5)  Uredba Komisije (EU) br. 965/2012 od 5. listopada 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, SL L 296 (25.10.2012., str. 1.).

(6)  Uredba Komisije (EU) br. 452/2014 od 29. travnja 2014. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama operatora iz trećih zemalja u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 133, 6.5.2014., str. 12.).


PRILOG I.

PRILOG A

POPIS ZRAČNIH PRIJEVOZNIKA ZA KOJE VRIJEDI ZABRANA LETENJA U UNIJI, S IZNIMKAMA  (1)

Naziv pravne osobe zračnog prijevoznika kako je naveden u njegovu AOC-u (i njegovo poslovno ime, ako je različito)

Broj svjedodžbe zračnog prijevoznika (AOC) ili broj operativne licencije

ICAO troslovna oznaka

Država zračnog prijevoznika

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Islamska Republika Iran

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irak

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10-12/05

MEV

Nigerija

AIR ZIMBABWE (PVT) LTD

177/04

AZW

Zimbabve

Svi zračni prijevoznici koje su certificirala afganistanska tijela nadležna za regulatorni nadzor, među ostalim

 

 

Islamska Republika Afganistan

AFGHAN JET INTERNATIONAL AIRLINES

AOC 008

AJA

Islamska Republika Afganistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Islamska Republika Afganistan

EAST HORIZON AIRLINES

AOC 1013

EHN

Islamska Republika Afganistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Islamska Republika Afganistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Islamska Republika Afganistan

Svi zračni prijevoznici koje su certificirala angolska tijela nadležna za regulatorni nadzor, osim prijevoznika TAAG Angola Airlines koji je uvršten u Prilog B, među ostalim

 

 

Republika Angola

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Republika Angola

AIR GICANGO

009

Nepoznata

Republika Angola

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Republika Angola

AIR NAVE

017

Nepoznata

Republika Angola

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Republika Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Nepoznata

Republika Angola

DIEXIM

007

Nepoznata

Republika Angola

FLY540

AO 004-01 FLYA

Nepoznata

Republika Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Republika Angola

HELIANG

010

Nepoznata

Republika Angola

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Nepoznata

Republika Angola

MAVEWA

016

Nepoznata

Republika Angola

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Republika Angola

Svi zračni prijevoznici koje su certificirala tijela Republike Kongo nadležna za regulatorni nadzor, među ostalim

 

 

Republika Kongo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republika Kongo

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Nepoznata

Republika Kongo

EMERAUDE

RAC06-008

Nepoznata

Republika Kongo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Republika Kongo

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Republika Kongo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Nepoznata

Republika Kongo

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Nepoznata

Republika Kongo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Republika Kongo

Svi zračni prijevoznici koje su certificirala tijela Demokratske Republike Kongo (DRK) nadležna za regulatorni nadzor, među ostalim

 

 

Demokratska Republika Kongo (DRK)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

Nepoznata

Demokratska Republika Kongo (DRK)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

Nepoznata

Demokratska Republika Kongo (DRK)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

Nepoznata

Demokratska Republika Kongo (DRK)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

Nepoznata

Demokratska Republika Kongo (DRK)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Demokratska Republika Kongo (DRK)

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

Nepoznata

Demokratska Republika Kongo (DRK)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Nepoznata

Demokratska Republika Kongo (DRK)

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

Nepoznata

Demokratska Republika Kongo (DRK)

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

Nepoznata

Demokratska Republika Kongo (DRK)

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

Nepoznata

Demokratska Republika Kongo (DRK)

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Nepoznata

Demokratska Republika Kongo (DRK)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Nepoznata

Demokratska Republika Kongo (DRK)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Nepoznata

Demokratska Republika Kongo (DRK)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Demokratska Republika Kongo (DRK)

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Nepoznata

Demokratska Republika Kongo (DRK)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Nepoznata

Demokratska Republika Kongo (DRK)

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

Nepoznata

Demokratska Republika Kongo (DRK)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Nepoznata

Demokratska Republika Kongo (DRK)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Nepoznata

Demokratska Republika Kongo (DRK)

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Nepoznata

Demokratska Republika Kongo (DRK)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Nepoznata

Demokratska Republika Kongo (DRK)

Svi zračni prijevoznici koje su certificirala džibutijska tijela nadležna za regulatorni nadzor, među ostalim

 

 

Džibuti

DAALLO AIRLINES

Nepoznat

DAO

Džibuti

Svi zračni prijevoznici koje su certificirala tijela Ekvatorske Gvineje nadležna za regulatorni nadzor, među ostalim

 

 

Ekvatorska Gvineja

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Ekvatorska Gvineja

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Nepoznata

Ekvatorska Gvineja

Svi zračni prijevoznici koje su certificirala eritrejska tijela nadležna za regulatorni nadzor, među ostalim

 

 

Eritreja

ERITREAN AIRLINES

AOC br. 004

ERT

Eritreja

NASAIR ERITREA

AOC br. 005

NAS

Eritreja

Svi zračni prijevoznici koje su certificirala tijela Gabonske Republike nadležna za regulatorni nadzor, osim prijevoznika Afrijet i SN2AG koji su uvršteni u Prilog B, među ostalim

 

 

Gabonska Republika

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Gabonska Republika

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Gabonska Republika

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Gabonska Republika

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Gabonska Republika

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Gabonska Republika

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

Nepoznata

Gabonska Republika

Svi zračni prijevoznici koje su certificirala indonezijska tijela nadležna za regulatorni nadzor, osim prijevoznika Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia, Citilink, Lion Air i Batik Air, među ostalim

 

 

Republika Indonezija

AIR BORN INDONESIA

135-055

Nepoznata

Republika Indonezija

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Nepoznata

Republika Indonezija

ALDA TRANS PAPUA

135-056

Nepoznata

Republika Indonezija

ALFA TRANS DIRGANTARA

135-012

Nepoznata

Republika Indonezija

AMA

135-054

Nepoznata

Republika Indonezija

ANGKASA SUPER SERVICE

135-050

LBZ

Republika Indonezija

ASI PUDJIASTUTI

135-028

SQS

Republika Indonezija

AVIASTAR MANDIRI

135-029

VIT

Republika Indonezija

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Nepoznata

Republika Indonezija

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republika Indonezija

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Republika Indonezija

EASTINDO

135-038

ESD

Republika Indonezija

ELANG LINTAS INDONESIA

135-052

Nepoznata

Republika Indonezija

ELANG NUSANTARA AIR

135-053

Nepoznata

Republika Indonezija

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

Nepoznata

Republika Indonezija

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

Nepoznata

Republika Indonezija

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republika Indonezija

HEVILIFT AVIATION

135-042

Nepoznata

Republika Indonezija

INDONESIA AIR ASIA EXTRA

121-054

Nepoznata

Republika Indonezija

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Republika Indonezija

INDO STAR AVIATION

135-057

Nepoznata

Republika Indonezija

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Nepoznata

Republika Indonezija

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

JWD

Republika Indonezija

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Republika Indonezija

KAL STAR AVIATION

121-037

KLS

Republika Indonezija

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republika Indonezija

KOMALA INDONESIA

135-051

Nepoznata

Republika Indonezija

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Republika Indonezija

MARTA BUANA ABADI

135-049

Nepoznata

Republika Indonezija

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

Nepoznata

Republika Indonezija

MIMIKA AIR

135-007

Nepoznata

Republika Indonezija

MY INDO AIRLINES

121-042

Nepoznata

Republika Indonezija

NAM AIR

121-058

Nepoznata

Republika Indonezija

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Nepoznata

Republika Indonezija

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

SJK

Republika Indonezija

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

Nepoznata

Republika Indonezija

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republika Indonezija

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Nepoznata

Republika Indonezija

PURA WISATA BARUNA

135-025

Nepoznata

Republika Indonezija

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Republika Indonezija

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Nepoznata

Republika Indonezija

SMAC

135-015

SMC

Republika Indonezija

SPIRIT AVIATION SENTOSA

135-058

Nepoznata

Republika Indonezija

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republika Indonezija

SURYA AIR

135-046

Nepoznata

Republika Indonezija

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

TNU

Republika Indonezija

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

TWT

Republika Indonezija

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republika Indonezija

TRAVIRA UTAMA

135-009

TVV

Republika Indonezija

TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Republika Indonezija

TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES

135-037

Nepoznata

Republika Indonezija

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republika Indonezija

UNINDO

135-040

Nepoznata

Republika Indonezija

WESTSTAR AVIATION INDONESIA

135-059

Nepoznata

Republika Indonezija

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Republika Indonezija

Svi zračni prijevoznici koje su certificirala tijela Kirgiske Republike nadležna za regulatorni nadzor, među ostalim

 

 

Kirgiska Republika

AIR BISHKEK (nekadašnji EASTOK AVIA)

15

EAA

Kirgiska Republika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgiska Republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgiska Republika

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kirgiska Republika

HELI SKY

47

HAC

Kirgiska Republika

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgiska Republika

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Kirgiska Republika

S GROUP INTERNATIONAL (nekadašnji S GROUP AVIATION)

45

IND

Kirgiska Republika

SKY BISHKEK

43

BIS

Kirgiska Republika

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgiska Republika

SKY WAY AIR

39

SAB

Kirgiska Republika

TEZ JET

46

TEZ

Kirgiska Republika

VALOR AIR

07

VAC

Kirgiska Republika

Svi zračni prijevoznici koje su certificirala liberijska tijela nadležna za regulatorni nadzor.

 

 

Liberija

Svi zračni prijevoznici koje su certificirala libijska tijela nadležna za regulatorni nadzor, među ostalim

 

 

Libija

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libija

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libija

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libija

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Libija

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Libija

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libija

PETRO AIR

025/08

PEO

Libija

Svi zračni prijevoznici koje su certificirala nepalska tijela nadležna za regulatorni nadzor, među ostalim

 

 

Republika Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Nepoznata

Republika Nepal

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Nepoznata

Republika Nepal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Republika Nepal

FISHTAIL AIR

017/2001

Nepoznata

Republika Nepal

GOMA AIR

064/2010

Nepoznata

Republika Nepal

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

Nepoznata

Republika Nepal

MAKALU AIR

057 A/2009

Nepoznata

Republika Nepal

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

Nepoznata

Republika Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Nepoznata

Republika Nepal

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Nepoznata

Republika Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Republika Nepal

SAURYA AIRLINES

083/2014

Nepoznata

Republika Nepal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Republika Nepal

SIMRIK AIR

034/2000

Nepoznata

Republika Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Republika Nepal

SITA AIR

033/2000

Nepoznata

Republika Nepal

TARA AIR

053/2009

Nepoznata

Republika Nepal

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Republika Nepal

Svi zračni prijevoznici koje su certificirala tijela Svetog Tome i Prinsipea nadležna za regulatorni nadzor, među ostalim

 

 

Sveti Toma i Prinsipe

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Sveti Toma i Prinsipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Sveti Toma i Prinsipe

Svi zračni prijevoznici koje su certificirala tijela Sijere Leonea nadležna za regulatorni nadzor, među ostalim

 

 

Sijera Leone

AIR RUM, LTD

Nepoznat

RUM

Sijera Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Nepoznat

DTY

Sijera Leone

HEAVYLIFT CARGO

Nepoznat

Nepoznata

Sijera Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Nepoznat

ORJ

Sijera Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Nepoznat

PRR

Sijera Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Nepoznat

SVT

Sijera Leone

TEEBAH AIRWAYS

Nepoznat

Nepoznata

Sijera Leone

Svi zračni prijevoznici koje su certificirala sudanska tijela nadležna za regulatorni nadzor, među ostalim

 

 

Republika Sudan

ALFA AIRLINES

54

AAJ

Republika Sudan

BADR AIRLINES

35

BDR

Republika Sudan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Republika Sudan

ELDINDER AVIATION

8

DND

Republika Sudan

GREEN FLAG AVIATION

17

Nepoznata

Republika Sudan

HELEJETIC AIR

57

HJT

Republika Sudan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Republika Sudan

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Republika Sudan

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Republika Sudan

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Republika Sudan

SUN AIR

51

SNR

Republika Sudan

TARCO AIR

56

TRQ

Republika Sudan


(1)  Zračnim prijevoznicima navedenima u Prilogu A može se dopustiti ostvarenje prava prometovanja tako da od zračnog prijevoznika koji nema zabranu letenja zakupe zrakoplov s posadom, održavanjem i osiguranjem, uz uvjet da su zadovoljeni odgovarajući standardi sigurnosti.


PRILOG II.

PRILOG B

POPIS ZRAČNIH PRIJEVOZNIKA ZA KOJE VRIJEDE OGRANIČENJA LETENJA UNUTAR UNIJE  (1)

Naziv pravne osobe zračnog prijevoznika kako je naveden u njegovu AOC-u (i njegovo poslovno ime, ako je različito)

Broj svjedodžbe zračnog prijevoznika (AOC)

ICAO troslovna oznaka

Država zračnog prijevoznika

Tip zrakoplova za koji vrijede ograničenja

Registarske oznake i, ako su poznati, tvornički serijski brojevi zrakoplova za koji vrijede ograničenja

Država registracije

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Republika Angola

Cjelokupna flota, osim: zrakoplova tipa Boeing B737-700, zrakoplova tipa Boeing B777-200, zrakoplova tipa Boeing B777-300 i zrakoplova tipa Boeing B777-300ER.

Cjelokupna flota, osim: zrakoplova tipa Boeing B737-700, kako je navedeno u AOC-u; zrakoplova tipa Boeing B777-200, kako je navedeno u AOC-u; zrakoplova tipa Boeing B777-300, kako je navedeno u AOC-u i zrakoplova tipa Boeing B777-300ER, kako je navedeno u AOC-u.

Republika Angola

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komori

Cjelokupna flota, osim: LET 410 UVP.

Cjelokupna flota, osim: D6-CAM (851336).

Komori

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Gabonska Republika

Cjelokupna flota, osim: 2 zrakoplova tipa Falcon 50, 2 zrakoplova tipa Falcon 900.

Cjelokupna flota, osim: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.

Gabonska Republika

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gabonska Republika

Cjelokupna flota, osim: 1 zrakoplova tipa Challenger CL-601, 1 zrakoplova tipa HS-125-800.

Cjelokupna flota, osim: TR-AAG, ZS-AFG.

Gabonska Republika; Južnoafrička republika

IRAN AIR

FS100

IRA

Islamska Republika Iran

Svi zrakoplovi tipa Fokker F100 i tipa Boeing B747.

Zrakoplov tipa Fokker F100, kako je navedeno u AOC-u; zrakoplov tipa Boeing B747, kako je navedeno u AOC-u.

Islamska Republika Iran

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Demokratska Narodna Republika Koreja

Cjelokupna flota, osim: 2 zrakoplova tipa TU-204.

Cjelokupna flota, osim: P-632, P-633.

Demokratska Narodna Republika Koreja

”.

(1)  Zračnim prijevoznicima navedenima u Prilogu B može se dopustiti ostvarenje prava prometovanja tako da od zračnog prijevoznika koji nema zabranu letenja zakupe zrakoplov s posadom, održavanjem i osiguranjem, uz uvjet da su zadovoljeni odgovarajući standardi sigurnosti.

(2)  Prijevozniku Afrijet za tekuće je prometovanje u Europskoj uniji dopuštena upotreba samo ovdje navedenih zrakoplova