22.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 306/9


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2169

оd 21. studenoga 2017.

o obliku i načinu dostavljanja europske statistike o cijenama prirodnog plina i električne energije u skladu s Uredbom (EU) 2016/1952 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1952 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o europskoj statistici cijena prirodnog plina i električne energije te stavljanju izvan snage Direktive 2008/92/EZ (1), a posebno njezin članak 5. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2016/1952 uspostavlja se zajednički okvir za proizvodnju usporedive europske statistike o cijenama prirodnog plina i električne energije za kupce iz kategorije kućanstva i krajnje kupce koji nisu kućanstva u Uniji.

(2)

U skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1952 države članice trebale bi dostaviti statističke podatke u elektroničkom obliku u odgovarajućem tehničkom formatu koji utvrđuje Komisija.

(3)

U okviru razmjene statističkih podataka i metapodataka (SDMX) dostupni su statistički i tehnički standardi za razmjenu službene statistike. Komisija (Eurostat) bi stoga u skladu s tim standardima te u okviru Europskog statističkog sustava i u bliskoj suradnji s državama članicama trebala utvrditi tehnički format.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za Europski statistički sustav,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Podaci o cijenama prirodnog plina i električne energije za kupce iz kategorije kućanstva i krajnje kupce koji nisu kućanstva u Uniji dostavljaju se Eurostatu putem jedinstvene ulazne točke kako bi Komisija (Eurostat) te podatke mogla preuzeti elektroničkim putem.

Članak 2.

Struktura koja se upotrebljava za dostavu podataka Komisiji (Eurostatu) utvrđena je u prilozima.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. studenoga 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 311, 17.11.2016., str. 1.


PRILOG I.

Struktura za dostavljanje statističkih podataka o cijeni prirodnog plina

Informacije koje treba uključiti u poslanu dokumentaciju:

Opće informacije

Polje

Napomene

Učestalost izvješćivanja

Država

Ime države koja izvješćuje

polugodišnje

Organizacija

Naziv organizacije koja izvješćuje

polugodišnje

Osoba za kontakt

Ime službenika koji izvješćuje

polugodišnje

Adresa e-pošte

Adresa e-pošte službenika koji izvješćuje

polugodišnje

Godina

Referentna godina za podatke (2017., 2018. itd.)

polugodišnje

Semestar

1. ili 2.

polugodišnje

Za svaku skupinu potrošača po razinama potrošnje dostavljaju se polja u tablicama 1., 2. i 4.

Skupine potrošača iz kategorije kućanstva jesu:

Skupina-D1 (mala): godišnja potrošnja manja od 20 GJ;

Skupina-D2 (srednja): godišnja potrošnja 20 GJ ili više, ali manja od 200 GJ;

Skupina-D3 (velika): godišnja potrošnja 200 GJ ili više.

Skupine potrošača koji nisu kućanstva jesu:

Skupina-I1: godišnja potrošnja manja od 1 000 GJ;

Skupina-I2: godišnja potrošnja 1 000 GJ ili više, ali manja od 10 000 GJ;

Skupina-I3: godišnja potrošnja 10 000 GJ ili više, ali manja od 100 000 GJ;

Skupina-I4: godišnja potrošnja 100 000 GJ ili više, ali manja od 1 000 000 GJ;

Skupina-I5: godišnja potrošnja 1 000 000 GJ ili više, ali manja od 4 000 000 GJ;

Skupina-I6: godišnja potrošnja 4 000 000 GJ ili više.

Podaci u tablici 3. navode se kao prosječne vrijednosti koje obuhvaćaju sve skupine potrošača po razinama potrošnje zajedno.

Tablica 1. Glavna razina cijena

Polje

Napomene

Učestalost izvješćivanja

Status povjerljivosti

 

polugodišnje

Cijena bez poreza

vrijednost

status opažanja

Ova razina cijena uključuje samo sastavnicu energije i opskrbe te mrežnu sastavnicu.

polugodišnje

Cijena bez PDV-a i drugih poreza čiji se povrat može zatražiti

vrijednost

status opažanja

Ova razina cijena uključuje sastavnicu energije i opskrbe, mrežnu sastavnicu i poreze, pristojbe, doprinose i naknade za koje krajnji kupci koji nisu kućanstva ne mogu zatražiti povrat. Za kupce iz kategorije kućanstva ova razina cijena uključuje sastavnicu energije i mrežnu sastavnicu te poreze, pristojbe, doprinose i naknade, ali ne uključuje PDV.

polugodišnje

Cijena sa svim porezima i PDV-om (čiji se povrat može zatražiti i čiji se povrat ne može zatražiti)

vrijednost

status opažanja

Ova razina cijena uključuje sastavnicu energije i opskrbe, mrežnu sastavnicu te sve poreze, pristojbe, doprinose i naknade čiji se povrat može zatražiti i one čiji se povrat ne može zatražiti, uključujući PDV.

polugodišnje

Vrijednosti su navedene u nacionalnoj valuti po gigadžulu (bruto kalorična vrijednost).

Status povjerljivosti i opažanja utvrđuju se s pomoću popisâ standardnih oznaka.

Tablica 2. Detaljna raščlamba cijena u sastavnice i podsastavnice

Polje

Napomene

Učestalost izvješćivanja

Status povjerljivosti

 

 

Cijena energije i opskrbe

vrijednost

status opažanja

Ova sastavnica uključuje cijenu energenata za prirodni plin koju plaća opskrbljivač ili cijenu prirodnog plina na točki ulaza u transportni sustav, uključujući, ako je primjenjivo, sljedeće troškove za krajnjeg korisnika: troškove skladištenja i troškove povezane s prodajom prirodnog plina krajnjim kupcima.

godišnje

Mrežna cijena

vrijednost

status opažanja

Mrežna cijena uključuje sljedeće troškove za krajnjeg korisnika: tarife za prijenos i distribuciju, gubitke pri prijenosu i distribuciji, troškove mreže, troškove usluga nakon prodaje, troškove održavanja sustava te najma i očitavanja brojila.

godišnje

Porez na dodanu vrijednost

vrijednost

status opažanja

Porez na dodanu vrijednost kako je definiran u Direktivi Vijeća 2006/112/EZ (1)

godišnje

Porezi na obnovljive izvore energije

vrijednost

status opažanja

Porezi, pristojbe, doprinosi ili naknade povezani s poticanjem upotrebe obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i kogeneracijske proizvodnje toplinske i električne energije.

godišnje

Porezi na kapacitete

vrijednost

status opažanja

Porezi, pristojbe, doprinosi ili naknade povezani sa strateškim zalihama, plaćanjima za kapacitete i energetskom sigurnošću; porezi na distribuciju prirodnog plina; izgubljena ulaganja i doprinosi za financiranje energetskih regulatornih tijela ili tržišnih operatora i operatora sustava.

godišnje

Porezi za zaštitu okoliša

vrijednost

status opažanja

Porezi, pristojbe, doprinosi ili naknade povezani s kvalitetom zraka i za druge svrhe povezane s okolišem; porezi na emisije CO2 ili drugih stakleničkih plinova.

godišnje

Ostali porezi

vrijednost

status opažanja

Svi ostali porezi, pristojbe, doprinosi ili naknade koji nisu obuhvaćeni s prethodnih pet kategorija: potpora za centralizirano grijanje; lokalne ili regionalne fiskalne naknade; pristojba za opskrbu otoka energijom; koncesijske pristojbe u vezi s dozvolama i pristojbe za mreže ili druge uređaje postavljene na zemljištima i javnoj ili privatnoj imovini.

godišnje

Referentno je razdoblje za sve sastavnice i sve podsastavnice godišnje.

Vrijednosti su navedene u nacionalnoj valuti po gigadžulu (GJ), na temelju bruto kalorične vrijednosti (GCV).

Status povjerljivosti i opažanja utvrđuju se s pomoću popisâ standardnih oznaka.

Tablica 3. Troškovi mreže

Polje

Napomene

Učestalost izvješćivanja

Status povjerljivosti

 

 

Troškovi prijenosa

postotak

status opažanja

Prosječni relativni udio troškova prijenosa za kupce iz kategorije kućanstva i prosječni relativni udio troškova prijenosa za krajnje kupce koji nisu kućanstva, izražen kao postotak ukupnih troškova mreže.

godišnje

Troškovi distribucije

postotak

status opažanja

Prosječni relativni udio troškova distribucije za kupce iz kategorije kućanstva i prosječni relativni udio troškova distribucije za krajnje kupce koji nisu kućanstva, izražen kao postotak ukupnih troškova mreže.

godišnje

Referentno je razdoblje za troškove prijenosa i distribucije godišnje.

Vrijednosti su navedene u postotcima.

Status povjerljivosti i opažanja utvrđuju se s pomoću popisâ standardnih oznaka.

Tablica 4. Količine potrošnje

Polje

Napomene

Učestalost izvješćivanja

Status povjerljivosti

 

 

Količine potrošnje

postotak

status opažanja

Relativni udio prirodnog plina za svaku skupinu potrošača po razinama potrošnje temeljene na ukupnoj količini na koju se cijene odnose.

godišnje

Referentno je razdoblje za količine potrošnje godišnje.

Vrijednosti su navedene u postotcima.

Status povjerljivosti i opažanja utvrđuju se s pomoću popisâ standardnih oznaka.


(1)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).


PRILOG II.

Struktura za dostavljanje statističkih podataka o cijeni električne energije

Informacije koje treba uključiti u poslanu dokumentaciju:

Opće informacije

Polje

Napomene

Učestalost izvješćivanja

Država

Ime države koja izvješćuje

polugodišnje

Organizacija

Naziv organizacije koja izvješćuje

polugodišnje

Osoba za kontakt

Ime službenika koji izvješćuje

polugodišnje

Adresa e-pošte

Adresa e-pošte službenika koji izvješćuje

polugodišnje

Godina

Referentna godina za podatke (2017., 2018. itd.)

polugodišnje

Semestar

1. ili 2.

polugodišnje

Za svaku skupinu potrošača po razinama potrošnje dostavljaju se polja u tablicama 1., 2. i 4.

Skupine potrošača iz kategorije kućanstva jesu:

Skupina-DA (vrlo mala): godišnja potrošnja manja od 1 000 kWh;

Skupina-DB (mala): godišnja potrošnja 1 000 kWh ili više, ali manja od 2 500 kWh;

Skupina-DC (srednja): godišnja potrošnja 2 500 kWh ili više, ali manja od 5 000 kWh;

Skupina-DD (velika): godišnja potrošnja 5 000 kWh ili više, ali manja od 15 000 kWh;

Skupina-DE (vrlo velika): godišnja potrošnja 15 000 kWh ili više.

Skupine potrošača koji nisu kućanstva jesu:

Skupina-IA: godišnja potrošnja manja od 20 MWh;

Skupina-IB: godišnja potrošnja 20 MWh ili više, ali manja od 500 MWh;

Skupina-IC: godišnja potrošnja 500 MWh ili više, ali manja od 2 000 MWh;

Skupina-ID: godišnja potrošnja 2 000 MWh ili više, ali manja od 20 000 MWh;

Skupina-IE: godišnja potrošnja 20 000 MWh ili više, ali manja od 70 000 MWh;

Skupina-IF: godišnja potrošnja 70 000 MWh ili više, ali manja od 150 000 MWh;

Skupina-IG: godišnja potrošnja 150 000 MWh ili više.

Podaci u tablici 3. navode se kao prosječne vrijednosti koje obuhvaćaju sve skupine potrošača po razinama potrošnje.

Tablica 1. Glavna razina cijena

Polje

Napomene

Učestalost izvješćivanja

Status povjerljivosti

 

polugodišnje

Cijena bez poreza:

vrijednost

status opažanja

Ova razina cijena uključuje samo sastavnicu energije i opskrbe te mrežnu sastavnicu.

polugodišnje

Cijena bez PDV-a i drugih poreza čiji se povrat može zatražiti

vrijednost

status opažanja

Ova razina cijena uključuje sastavnicu energije i opskrbe, mrežnu sastavnicu i poreze, pristojbe, doprinose i naknade za koje krajnji kupci koji nisu kućanstva ne mogu zatražiti povrat. Za kupce iz kategorije kućanstva ova razina cijena uključuje sastavnicu energije i mrežnu sastavnicu te poreze, pristojbe, doprinose i naknade, ali ne uključuje PDV.

polugodišnje

Cijena sa svim porezima i PDV-om (čiji se povrat može zatražiti i čiji se povrat ne može zatražiti)

vrijednost

status opažanja

Ova razina cijena uključuje sastavnicu energije i opskrbe, mrežnu sastavnicu te sve poreze, pristojbe, doprinose i naknade čiji se povrat može zatražiti i one čiji se povrat ne može zatražiti, uključujući PDV.

polugodišnje

Cijene su navedene u nacionalnoj valuti po kilovatsatu.

Status povjerljivosti i opažanja utvrđuju se s pomoću popisâ standardnih oznaka.

Tablica 2. Detaljna raščlamba cijena u sastavnice i podsastavnice

Polje

Napomene

Učestalost izvješćivanja

Status povjerljivosti

 

 

Cijena energije i opskrbe

vrijednost

status opažanja

Sastavnica ukupne cijene koja se odnosi na energiju i opskrbu, bez poreza.

Ova sastavnica uključuje sljedeće troškove za krajnjeg korisnika: troškove proizvodnje, agregiranja, uravnoteživanja energije, troškove isporučene energije, troškove usluga za kupce, troškove upravljanja nakon prodaje i ostale troškove povezane s opskrbom.

godišnje

Mrežna cijena

vrijednost

status opažanja

Sastavnica ukupne cijene koja se odnosi na mrežne cijene, bez poreza.

Mrežna cijena uključuje sljedeće troškove za krajnjeg korisnika: tarife za prijenos i distribuciju, gubitke pri prijenosu i distribuciji, troškove mreže, troškove usluga nakon prodaje, troškove održavanja sustava te najma i očitavanja brojila.

godišnje

Porez na dodanu vrijednost

vrijednost

status opažanja

Porez na dodanu vrijednost kako je definiran u Direktivi 2006/112/EZ.

godišnje

Porezi na obnovljive izvore energije

vrijednost

status opažanja

Porezi, pristojbe, doprinosi ili naknade povezani s poticanjem upotrebe obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i kogeneracijske proizvodnje toplinske i električne energije.

godišnje

Porezi na kapacitete

vrijednost

status opažanja

Porezi, pristojbe, doprinosi ili naknade povezani s plaćanjima za kapacitete, energetskom sigurnošću i prikladnošću proizvodnje; porezi na restrukturiranje industrije ugljena; porezi na distribuciju električne energije; izgubljena ulaganja i doprinosi za financiranje energetskih regulatornih tijela ili tržišnih operatora i operatora sustava.

godišnje

Porezi za zaštitu okoliša

vrijednost

status opažanja

Porezi, pristojbe, doprinosi ili naknade povezani s kvalitetom zraka i za druge svrhe povezane s okolišem; porezi na emisije CO2 ili drugih stakleničkih plinova.

godišnje

Porezi na nuklearnu energiju

vrijednost

status opažanja

Porezi, pristojbe, doprinosi ili naknade povezani s nuklearnim sektorom, uključujući povlačenje nuklearnih postrojenja iz uporabe, inspekcije i pristojbe za nuklearna postrojenja.

godišnje

Ostali porezi

vrijednost

status opažanja

Svi ostali porezi, pristojbe, doprinosi ili naknade koji nisu obuhvaćeni s prethodnih pet kategorija: potpora za centralizirano grijanje; lokalne ili regionalne fiskalne naknade; pristojba za opskrbu otoka energijom; koncesijske pristojbe u vezi s dozvolama i pristojbe za mreže ili druge uređaje postavljene na zemljištima i javnoj ili privatnoj imovini.

godišnje

Referentno je razdoblje za sve sastavnice i sve podsastavnice godišnje.

Cijene su navedene u nacionalnoj valuti po kilovatsatu.

Status povjerljivosti i opažanja utvrđuju se s pomoću popisâ standardnih oznaka.

Tablica 3. Troškovi mreže

Polje

Napomene

Učestalost izvješćivanja

Status povjerljivosti

 

 

Troškovi prijenosa

postotak

status opažanja

Prosječni relativni udio troškova prijenosa za kupce iz kategorije kućanstva i prosječni relativni udio troškova prijenosa za krajnje kupce koji nisu kućanstva, izražen kao postotak ukupnih troškova mreže.

godišnje

Troškovi distribucije

postotak

status opažanja

Prosječni relativni udio troškova distribucije za kupce iz kategorije kućanstva i prosječni relativni udio troškova distribucije za krajnje kupce koji nisu kućanstva, izražen kao postotak ukupnih troškova mreže.

godišnje

Referentno je razdoblje za troškove prijenosa i distribucije godišnje.

Vrijednosti su navedene u postotcima.

Status povjerljivosti i opažanja utvrđuju se s pomoću popisâ standardnih oznaka.

Tablica 4. Količine potrošnje

Polje

Napomene

Učestalost izvješćivanja

Status povjerljivosti

 

 

Količine potrošnje

postotak

status opažanja

Relativni udio električne energije za svaku skupinu potrošača po razinama potrošnje temeljene na ukupnoj količini na koju se cijene odnose.

godišnje

Referentno je razdoblje za količine potrošnje godišnje.

Vrijednosti su navedene u postotcima.

Status povjerljivosti i opažanja utvrđuju se s pomoću popisâ standardnih oznaka.