11.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 294/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2055

оd 23. lipnja 2017.

o dopuni Direktive (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o suradnji i razmjeni informacija između nadležnih tijela koje se odnose na ostvarivanje prava poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga institucija za platni promet

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (1), a posebno njezin članak 28. stavak 5.,

budući da:

(1)

Da bi se unaprijedila suradnja nadležnih tijela te osigurao dosljedan i učinkovit postupak obavješćivanja o institucijama za platni promet koje namjeravaju ostvariti pravo na poslovni nastan i slobodu pružanja usluga na prekograničnoj osnovi, potrebno je utvrditi okvir za suradnju i razmjenu informacija između nadležnih tijela matične države članice i države članice domaćina te metode, sredstva i pojedinosti suradnje, a posebno opseg i postupanje s informacijama koje se dostavljaju, uključujući zajedničku terminologiju i standardne obrasce za obavješćivanje.

(2)

U svrhu zajedničke terminologije i standardnih obrazaca za obavješćivanje potrebno je definirati neke tehničke pojmove kako bi se jasno razlikovali zahtjevi koje institucije za platni promet koje namjeravaju poslovati u drugoj državi članici podnose radi odobrenja poslovanja podružnice, pružanja usluga i poslovanja zastupnika.

(3)

Uspostavom standardnih postupaka o jeziku i načinu razmjene obavijesti o zahtjevima za prekogranično poslovanje između nadležnih tijela matične države članice i države članice domaćina olakšava se ostvarivanje prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga te poboljšava učinkovitost izvršavanja odgovarajućih zadaća i obveza nadležnih tijela matične države članice i države članice domaćina.

(4)

Od nadležnih tijela matične države članice trebalo bi zahtijevati procjenu točnosti i cjelovitosti informacija koje dostave institucije za platni promet koje namjeravaju pružati usluge u drugoj državi članici kako bi se osigurala kvaliteta obavijesti o izdavanju odobrenja za prekogranično poslovanje. Stoga bi nadležna tijela matične države članice trebala obavijestiti institucije za platni promet o određenim slučajevima u kojima se smatra da su zahtjevi za prekogranično poslovanje nepotpuni ili netočni kako bi se olakšao postupak utvrđivanja i dostave elemenata koji nedostaju ili su netočni te obavješćivanja o njima. Nadalje, ocjenom cjelovitosti i točnosti trebalo bi osigurati učinkovit postupak obavješćivanja tako da se utvrdi da rok od mjesec dana iz članka 28. stavka 2. prvog podstavka, odnosno rok od tri mjeseca iz članka 28. stavka 3. prvog podstavka Direktive (EU) 2015/2366 počinje teći od datuma primitka zahtjeva za prekogranično poslovanje koji sadržava informacije koje su nadležna tijela matične države članice ocijenila potpunima i točnima.

(5)

Ako je u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2) pokrenut postupak za rješavanje sporova između nadležnih tijela različitih država članica, nadležna tijela matične države članice trebala bi obavijestiti instituciju za platni promet da se donošenje odluke o zahtjevu za prekogranično poslovanje odgađa do rješenja spora u skladu s navedenom odredbom.

(6)

Da bi se osigurao učinkovit i neometan postupak obavješćivanja kojim se nadležnim tijelima matične države članice i države članice domaćina omogućuje odgovarajuća procjena u skladu s Direktivom (EU) 2015/2366, u informacijama o zahtjevima za prekogranično poslovanje koje nadležna tijela razmjenjuju trebalo bi jasno razlikovati zahtjeve za prekogranično poslovanje podružnice i zastupnika, odnosno zahtjeve za prekogranično pružanje usluga. Osim toga, primjereno je osigurati standardne obrasce za dostavu tih informacija. Ti bi obrasci trebali sadržavati i identifikacijsku oznaku pravnog subjekta, ako je ta oznaka dostupna.

(7)

Da bi se olakšala identifikacija institucija za platni promet koje posluju prekogranično u različitim državama članicama, primjereno je utvrditi format relevantnog jedinstvenog identifikacijskog broja kojim se svaka država članica koristi za identifikaciju institucija za platni promet, njihovih podružnica ili zastupnika koje su institucije za platni promet angažirale za pružanje usluga platnog prometa u državi članici domaćinu.

(8)

Ako institucija za platni promet koja posluje u drugoj državi članici izmijeni informacije koje su dostavljene u prvotnom zahtjevu, nadležna tijela matične države članice trebala bi nadležnim tijelima države članice domaćina dostaviti samo informacije na koje su promjene utjecale, u skladu s člankom 28. stavkom 4. Direktive (EU) 2015/2366.

(9)

U skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Direktive 2009/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3), institucije za e-novac imaju pravo, uz izdavanje elektroničkog novca, pružati usluge platnog prometa. Osim toga, u skladu s člankom 3. stavkom 1. te Direktive, postupci obavješćivanja institucija za platni promet o odobrenju prekograničnog poslovanja primjenjuju se mutatis mutandis i na institucije za e-novac. Člankom 3. stavkom 4. Direktive 2009/110/EZ utvrđeno je i da se odredbe o obavješćivanju o odobrenju za prekogranično poslovanje primjenjuju mutatis mutandis na institucije za elektronički novac koje distribuiraju e-novac u drugoj državi članici posredstvom fizičkih ili pravnih osoba koje djeluju u njihovo ime. Člankom 3. stavkom 5. Direktive 2009/110/EZ predviđeno je da institucije za e-novac ne smiju izdavati e-novac posredstvom zastupnika, ali da smiju pružati usluge platnog prometa posredstvom zastupnika pod uvjetima utvrđenima u članku 19. Direktive (EU) 2015/2366. Stoga bi trebalo olakšati razmjenu obavijesti između nadležnih tijela o informacijama koje se odnose na zahtjev za prekogranično poslovanje koji je podnijela institucija za e-novac koja namjerava izvršavati svoje pravo na poslovni nastan ili slobodu pružanja usluga među ostalim angažiranjem zastupnika za pružanje usluga platnog prometa ili distribuiranjem i iskupom e-novca posredstvom distributera koji posluju u njihovo ime u drugoj državi članici, u skladu s važećim okvirom djelatnosti koje te institucije za e-novac imaju pravo obavljati.

(10)

Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koje je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) dostavilo Komisiji.

(11)

EBA je provela otvoreno javno savjetovanje o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE 1.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Područje primjene

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju pravila o suradnji i razmjeni informacija između nadležnih tijela matične države članice i države članice domaćina o obavijestima o pravu poslovnog nastana ili slobodi pružanja usluga za institucije za platni promet u skladu s člankom 28. Direktive (EU) 2015/2366.

2.   Ova se Uredba primjenjuje mutatis mutandis na obavijesti koje razmjenjuju nadležna tijela matične države članice i države članice domaćina o pravu poslovnog nastana ili slobodi pružanja usluga za institucije za e-novac, među ostalim i ako te institucije distribuiraju e-novac posredstvom fizičkih ili pravnih osoba, u skladu s člankom 3. stavcima 1., 4. i 5. Direktive 2009/110/EZ i člankom 111. Direktive (EU) 2015/2366.

3.   Opseg i postupanje s informacijama koje nadležna tijela razmjenjuju u skladu s okvirom za suradnju utvrđenim u ovoj Uredbi ni na koji način ne utječu na nadležnost tijela matične države članice i tijela države članice domaćina kako je utvrđeno Direktivom (EU) 2015/2366.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„zahtjev za prekogranično poslovanje” znači zahtjev za rad podružnice, zahtjev za pružanja usluga ili zahtjev za rad zastupnika;

(b)

„zahtjev za prekogranično poslovanje podružnice” znači zahtjev koji u skladu s člankom 28. stavkom 1. Direktive (EU) 2015/2366 podnosi institucija za platni promet s odobrenjem za rad koja namjerava osnovati podružnicu u drugoj državi članici;

(c)

„zahtjev za prekogranično pružanje usluga” znači zahtjev koji u skladu s člankom 28. stavkom 1. Direktive (EU) 2015/2366 podnosi institucija za platni promet s odobrenjem za rad koja namjerava pružati usluge u drugoj državi članici;

(d)

„zahtjev za prekogranično poslovanje zastupnika” znači zahtjev koji u skladu s člankom 28. stavkom 1. Direktive (EU) 2015/2366 podnosi institucija za platni promet s odobrenjem za rad koja namjerava pružati usluge platnog prometa u drugoj državi članici posredstvom zastupnika, kako je utvrđeno u članku 19. stavku 5. te Direktive.

Članak 3.

Opći zahtjevi

1.   Obavijesti iz članka 1. stavka 1. dostavljaju se na obrascima iz Priloga II., III., V. i VI.

2.   Obavijesti iz članka 1. stavka 2. dostavljaju se na obrascima iz Priloga II., III., V. i VI.

3.   Obavijesti iz članka 1. stavka 2. o institucijama za e-novac koje e-novac distribuiraju posredstvom fizičke ili pravne osobe dostavljaju se putem obrazaca iz Priloga IV. i VI.

4.   Obrasci iz stavaka 1., 2. i 3. i informacije koje su u njima sadržane ispunjuju sljedeće zahtjeve:

(a)

u pisanom su obliku i na jeziku koji prihvaćaju nadležna tijela matične države članice i nadležna tijela države članice domaćina;

(b)

dostavljaju se elektroničkim putem ako su to prihvatila nadležna tijela države članice domaćina u kojoj institucija za platni promet namjerava pružati usluge platnog prometa, nakon čega ta nadležna tijela šalju potvrdu primitka u elektroničkom obliku, ili se šalju preporučenom poštom.

5.   Svako nadležno tijelo drugim nadležnim tijelima dostavlja sljedeće informacije:

(a)

o jeziku koji je prihvaćen, u skladu sa stavkom 4. točkom (a);

(b)

adresu e-pošte na koju se šalju informacije i obrasci ako se šalju elektroničkim putem ili poštansku adresu na koju se informacije i obrasci šalju poštanskim putem.

Članak 4.

Procjena cjelovitosti i točnosti

1.   Po primitku zahtjeva za prekogranično poslovanje nadležna tijela matične države članice ocjenjuju cjelovitost i točnost informacija dostavljenih u skladu s člankom 28. stavkom 1. Direktive (EU) 2015/2366.

2.   Ako se informacije dostavljene u zahtjevu ocijene nepotpunima ili netočnima u skladu sa stavkom 1., nadležno tijelo matične države članice odmah o tome obavješćuje instituciju za platni promet, uz obrazloženje zašto se informacije smatraju nepotpunima ili netočnima.

3.   Smatra se da rok iz članka 28. stavka 2. prvog podstavka i rok iz članka 28. stavka 3. prvog podstavka Direktive (EU) 2015/2366 počinje teći na dan primitka potpunog i točnog zahtjeva za prekogranično poslovanje.

Članak 5.

Rješavanje sporova između nadležnih tijela

Ako je pokrenut postupak za rješavanje sporova između nadležnih tijela različitih država članica u skladu s člankom 27. Direktive (EU) 2015/2366 u vezi sa zahtjevom za prekogranično poslovanje koji je podnijela institucija za platni promet u skladu s člankom 28. te Direktive, nadležna tijela matične države članice obavješćuju instituciju za platni promet o odgodi donošenja odluke o zahtjevu za prekogranično poslovanje do rješenja spora u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

POGLAVLJE 2.

ZAHTJEV ZA PREKOGRANIČNO POSLOVANJE PODRUŽNICE

Članak 6.

Informacije koje se dostavljaju

1.   Za potrebe članka 28. stavka 2. prvog podstavka Direktive (EU) 2015/2366, ako je institucija za platni promet podnijela zahtjev za prekogranično poslovanje podružnice, nadležna tijela matične države članice nadležnim tijelima države članice domaćina dostavljaju sljedeće informacije:

(a)

datum primitka potpunog i točnog zahtjeva za prekogranično poslovanje od institucije za platni promet u skladu s člankom 4.;

(b)

naziv države članice u kojoj institucija za platni promet namjerava poslovati;

(c)

vrstu zahtjeva za prekogranično poslovanje;

(d)

naziv, adresu i, prema potrebi, broj odobrenja za rad te jedinstveni identifikacijski broj institucije za platni promet u matičnoj državi članici u skladu s formatima iz Priloga I.;

(e)

identifikacijsku oznaku pravne osobe te institucije za platni promet, ako je ta oznaka dostupna;

(f)

podatke za identifikaciju i kontakt osobe za kontakt u instituciji za platni promet koja podnosi obavijest o podružnici;

(g)

adresu podružnice koja se osniva u državi članici domaćinu;

(h)

podatke za identifikaciju i kontakt osoba odgovornih za upravljanje podružnicom koja se osniva u državi članici domaćinu;

(i)

usluge platnog prometa koje će se pružati u državi članici domaćinu;

(j)

organizacijski ustroj podružnice koja se osniva u državi članici domaćinu;

(k)

poslovni plan, uključujući izračun projekcije proračuna za prve tri financijske godine kojim se dokazuje da je podružnica u stanju koristiti adekvatne i razmjerne sustave, resurse i postupke za neometano poslovanje u državi članici domaćinu;

(l)

opis upravljačkih rješenja u podružnici i mehanizama unutarnje kontrole, uključujući administrativne postupke i postupke upravljanja rizicima kojima se dokazuje da su ta upravljačka rješenja, mehanizmi unutarnje kontrole i postupci razmjerni, odgovarajući, solidni i adekvatni za djelatnost pružanja usluga platnog prometa u državi članici domaćinu te da su usklađeni sa zahtjevima o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma iz Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

2.   Ako institucija za platni promet obavijesti nadležna tijela u državi članici domaćinu o svojoj namjeri da eksternalizira operativne funkcije usluga platnog prometa na druge subjekte u državi članici domaćinu, nadležna tijela države članice domaćina o tome obavješćuju nadležna tijela matične države članice.

Članak 7.

Dostava informacija

1.   Nadležna tijela matične države članice dostavljaju informacije iz članka 6. nadležnim tijelima države članice domaćina na obrascu iz Priloga II. te obavješćuju instituciju za platni promet o dostavi tih informacija.

2.   Ako se dostavlja nekoliko obavijesti, nadležna tijela mogu dostaviti agregirane informacije u poljima iz Priloga II.

Članak 8.

Obavješćivanje o promjenama zahtjeva

1.   Kada u skladu s člankom 28. stavkom 4. Direktive (EU) 2015/2366 institucija za platni promet obavijesti nadležna tijela matične države članice o svim bitnim promjenama prethodnog zahtjeva, nadležna tijela matične države članice obavješćuju nadležna tijela države članice domaćina o tim bitnim promjenama.

2.   Za potrebe stavka 1., nadležna tijela matične države članice dostavljaju sve bitne promjene nadležnim tijelima države članice domaćina tako što popune samo one dijelove obrasca iz Priloga II. ovoj Uredbi na koje te promjene utječu.

Članak 9.

Informacije o početku rada podružnice

Za potrebe članka 28. stavka 3. trećeg podstavka Direktive (EU) 2015/2366, nadležna tijela matične države članice bez nepotrebnog kašnjenja dostavljaju datum početka obavljanja djelatnosti institucije za platni promet u državi članici domaćinu nadležnim tijelima te države članice domaćina na obrascu iz Priloga VI. ovoj Uredbi.

POGLAVLJE 3.

ZAHTJEV ZA PREKOGRANIČNO POSLOVANJE ZASTUPNIKA

Članak 10.

Informacije koje se dostavljaju

1.   Za potrebe članka 28. stavka 2. prvog podstavka Direktive (EU) 2015/2366, ako je institucija za platni promet podnijela zahtjev za prekogranično poslovanje zastupnika, nadležna tijela matične države članice nadležnim tijelima države članice domaćina dostavljaju sljedeće informacije:

(a)

datum primitka potpunog i točnog zahtjeva za prekogranično poslovanje od institucije za platni promet u skladu s člankom 4.;

(b)

naziv države članice u kojoj institucija za platni promet namjerava poslovati posredstvom zastupnika;

(c)

vrstu zahtjeva za prekogranično poslovanje;

(d)

prirodu zahtjeva za prekogranično poslovanje te opis okolnosti koje je nadležno tijelo matične države članice uzelo u obzir pri svojoj procjeni, ako poslovanje posredstvom zastupnika u matičnoj državi članici ne uvjetuje osnivanjem podružnice;

(e)

naziv, adresu i, prema potrebi, broj odobrenja za rad te jedinstveni identifikacijski broj institucije za platni promet u matičnoj državi članici u skladu s formatima iz Priloga I.;

(f)

identifikacijsku oznaku pravne osobe te institucije za platni promet, ako je ta oznaka dostupna;

(g)

podatke za identifikaciju i kontakt osobe za kontakt u instituciji za platni promet koja podnosi obavijest o odobrenju prekograničnog poslovanja zastupnika;

(h)

podatke za identifikaciju i kontakt zastupnika kojeg je institucija za platni promet angažirala;

(i)

jedinstveni identifikacijski broj zastupnika u državi članici u kojoj se zastupnik nalazi, prema potrebi, u skladu s formatima iz Priloga I.;

(j)

prema potrebi, podatke za identifikaciju i kontakt osoba odgovornih za središnju kontaktnu točku, ako je ona imenovana u skladu s člankom 29. stavkom 4. Direktive (EU) 2015/2366;

(k)

usluge platnog prometa koje će u državi članici domaćinu pružati angažirani posrednik;

(l)

opis mehanizama unutarnje kontrole koje će zastupnici primjenjivati radi ispunjenja zahtjeva o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma u skladu s Direktivom (EU) 2015/849;

(m)

podatke za identifikaciju i kontakt direktora i osoba odgovornih za praćenje rada zastupnika koji će pružati usluge platnog prometa te, ako je riječ o zastupnicima koji nisu pružatelji usluga platnog prometa, dokaze da se radi o osobama odgovarajućeg ugleda i stručnosti.

2.   Ako institucija za platni promet obavijesti nadležna tijela matične države članice da namjerava eksternalizirati operativne funkcije platnog prometa na druge subjekte u državi članici domaćinu, nadležna tijela matične države članice o tome obavješćuju nadležna tijela države članice domaćina.

Članak 11.

Dostava informacija

1.   Nadležna tijela matične države članice dostavljaju informacije iz članka 10. nadležnim tijelima države članice domaćina na obrascu iz Priloga III. te obavješćuju instituciju za platni promet o dostavi tih informacija.

2.   Ako se dostavlja nekoliko obavijesti, nadležna tijela mogu dostaviti agregiranu informaciju u poljima iz Priloga III.

Članak 12.

Obavješćivanje o promjenama zahtjeva

1.   Ako u skladu s člankom 28. stavkom 4. Direktive (EU) 2015/2366 institucija za platni promet obavijesti nadležna tijela matične države članice o bitnim promjenama prvotnog zahtjeva za prekogranično poslovanje zastupnika, nadležna tijela matične države članice dostavljaju te bitne promjene nadležnim tijelima države članice domaćina.

2.   Za potrebe stavka 1., nadležna tijela matične države članice dostavljaju bitne promjene nadležnim tijelima države članice domaćina tako što popunjavaju samo one dijelove obrasca iz Priloga III. na koje te promjene utječu.

Članak 13.

Informacije o početku rada zastupnika

Za potrebe članka 28. stavka 3. trećeg podstavka Direktive (EU) 2015/2366, nadležna tijela matične države članice bez nepotrebnog kašnjenja dostavljaju datum početka obavljanja djelatnosti institucije za platni promet posredstvom zastupnika u državi članici domaćinu nadležnim tijelima te države članice domaćina na obrascu iz Priloga VI. ovoj Uredbi.

POGLAVLJE 4.

ZAHTJEV ZA PREKOGRANIČNO PRUŽANJE USLUGA

Članak 14.

Informacije koje se dostavljaju

1.   Za potrebe članka 28. stavka 2. prvog podstavka Direktive (EU) 2015/2366, ako je institucija za platni promet podnijela zahtjev za prekogranično pružanje usluga, nadležna tijela matične države članice nadležnim tijelima države članice domaćina dostavljaju sljedeće informacije:

(a)

datum primitka potpunog i točnog zahtjeva za prekogranično poslovanje od institucije za platni promet u skladu s člankom 4.;

(b)

naziv države članice u kojoj institucija za platni promet namjerava pružati usluge;

(c)

vrstu zahtjeva za prekogranično poslovanje;

(d)

naziv, adresu i, prema potrebi, broj odobrenja za rad te jedinstveni identifikacijski broj institucije za platni promet u matičnoj državi članici u skladu s formatima iz Priloga I.;

(e)

identifikacijsku oznaku pravne osobe te institucije za platni promet, ako je ta oznaka dostupna;

(f)

podatke za identifikaciju i kontakt osobe za kontakt u instituciji za platni promet koja podnosi zahtjev za prekogranično poslovanje;

(g)

planirani datum početka pružanja usluga u državi članici domaćinu;

(h)

usluge platnog prometa koje će se pružati u državi članici domaćinu.

2.   Ako institucija za platni promet obavijesti nadležna tijela u državi članici domaćinu o svojoj namjeri da eksternalizira operativne funkcije platnih usluga na druge subjekte u državi članici domaćinu, nadležna tijela države članice domaćina o tome obavješćuju nadležna tijela matične države članice.

Članak 15.

Dostava informacija

1.   Nadležna tijela matične države članice dostavljaju informacije iz članka 14. nadležnim tijelima države članice domaćina na obrascu iz Priloga V. te obavješćuju instituciju za platni promet o dostavi tih informacija.

2.   Ako se dostavlja nekoliko obavijesti, nadležna tijela mogu dostaviti agregiranu informaciju u poljima iz Priloga V.

Članak 16.

Obavješćivanje o promjenama zahtjeva za prekogranično pružanje usluga

1.   Ako u skladu s člankom 28. stavkom 4. Direktive (EU) 2015/2366 institucija za platni promet obavijesti nadležna tijela matične države članice o bitnim promjenama prvotnog zahtjeva za prekogranično pružanje usluga, nadležna tijela matične države članice dostavljaju te bitne promjene nadležnim tijelima države članice domaćina.

2.   Za potrebe stavka 1., nadležna tijela matične države članice dostavljaju bitne promjene nadležnim tijelima države članice domaćina tako što popunjavaju samo one dijelove obrasca iz Priloga V. na koje te promjene utječu.

POGLAVLJE 5.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. lipnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 337, 23.12.2015., str. 35.

(2)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

(3)  Direktiva 2009/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o osnivanju, obavljanju djelatnosti i bonitetnom nadzoru poslovanja institucija za e-novac te o izmjeni direktiva 2005/60/EZ i 2006/48/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2000/46/EZ (SL L 267, 10.10.2009., str. 7.).

(4)  Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.).


PRILOG I.

Format odgovarajućega jedinstvenog identifikacijskog broja u svakoj državi članici

Država članica

Pravna osoba

Fizička osoba

Vrsta identifikacijskog broja

Format identifikacijskog broja

Vrsta identifikacijskog broja

Format identifikacijskog broja

Austrija

Za registrirane:

Firmenbuchnummer (https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90fc2ca620b.de.html)

Najviše: šest znamenki i jedno kontrolno slovo

Za neregistrirane:

Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID-Nummer) (https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/UID-und-ZM.html)

Belgija

Broj KBO/BCE (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

0 + PDV broj (0XXX.XXX.XXX)

Broj KBO/BCE (KBO, KruispuntBank van Ondernemingen; BCE, Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

10 znamenki (0 + deveteroznamenkasti PDV broj)

Bugarska

Jedinstvena identifikacijska oznaka, kako je regulirana člankom 23. stavkom 1. bugarskog Zakona o poslovnom registru.

9 znamenki

Jedinstvena identifikacijska oznaka, kako je regulirana člankom 23. stavkom 1. bugarskog Zakona o poslovnom registru.

9 znamenki

Hrvatska

OIB

(porezni broj; Osobni identifikacijski broj

11 znamenki

(10 nasumičnih znamenki + 1 kontrolna znamenka)

OIB

(porezni broj; osobni identifikacijski broj)

11 znamenki

(10 nasumičnih znamenki + 1 kontrolna znamenka)

Cipar

Porezni identifikacijski broj (PIB)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 znamenki i 1 slovo (npr.: 99999999L)

Porezni identifikacijski broj (TIC)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 znamenki i 1 slovo (prva je znamenka uvijek 0)

Češka

Osobni identifikacijski broj (Identifikační číslo osoby (IČO))

8 znamenki (npr.:12345678)

Osobni identifikacijski broj (Identifikační číslo osoby (IČO))

8 znamenki (npr. 12345678)

Danska

Registracijski broj poduzeća (broj CVR)

Osmeroznamenkasti broj (npr. 12345678)

Osobni registracijski broj (broj CPR)

deseteroznamenkasti broj u formatu „123456-7890”

Estonija

Registarska oznaka poduzeća koja je dostupna na web-mjestu poslovnog registra poduzeća https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng

osmeroznamenkasti broj

Osobna identifikacijska oznaka (ID oznaka)

Osobna identifikacijska oznaka (ID oznaka)

Finska

Lokalna identifikacijska oznaka poduzeća (https://www.ytj.fi/en/index/businessid.html)

ili

međunarodni PDV broj

Lokalna identifikacijska oznaka poduzeća 7 znamenki, spojnica i kontrolna oznaka, npr. 1234567-8

PDV broj: 8 znamenki, npr. FI12345678

Francuska

SIREN

9 znamenki

SIREN

9 znamenki

Njemačka

Za registrirane:

Handelsregisternummer (HReg-Nr.) (broj u poslovnom registru; https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do), incl. place of registration

HRA; HRB; GnR; PR;VR

HRA xxxx

HRB xxxx

GnR xxxx

PR xxxxx

VR xxxx

Odabire se odgovarajući format, ovisno o vrsti (pravne) osobe, nakon čega slijedi broj različite dužine

Za neregistrirane:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) (http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/USt_Identifikationsnummer/Merkblaetter/Aufbau_USt_IdNr.html?nn=19560)

(PDV broj)

DExxxxxxxxx

nakon čega slijedi deveteroznamenkasti broj

Grčka

Porezni identifikacijski broj (TIN – ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

9 znamenki

Porezni identifikacijski broj (TIN – ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

9 znamenki

Mađarska

Registracijski broj poduzeća

Brojevi (##-##-######)

Registracijski broj privatnih poduzetnika

Registracijski broj obrta

Brojevi (########);

Brojevi (##-##-######)

Island

Irska

Registracijski broj poduzeća

https://www.cro.ie/

6 znamenki

Italija

Registracijski broj

5 znamenki

Porezni broj dostupan na web-mjestu OAM-a (Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attivita' Finanziaria e dei Mediatori Creditizi):

https://www.organismo-am.it/elenco-agenti-servizi-di-pagamento

Alfanumerička oznaka od 16 znakova („SP” i znamenke)

Latvija

Porezni registracijski broj (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

11 znamenki

Osobni identifikacijski broj (XXXXXX-XXXXX), a ako je osoba porezni obveznik – samostalni poduzetnik, porezni registracijski broj (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

Porezni registracijski broj: 11 znamenki

Lihtenštajn

Ako je dostupna, identifikacijska oznaka pravne osobe, a ako nije dostupna,

Broj u poslovnom registru (Handelsregister-Nummer)

Predznak FL + 11 znamenki (FL-XXXX.XXX.XXX-X).

Personenidentifikationsnummer (Osobni identifikacijski broj)

Najviše 12 znamenki

Litva

Oznaka poduzeća iz registra pravnih osoba koji vodi Centar za registre Republike Litve (http://www.registrucentras.lt/jar/p_en/);

ili

9 znamenki (do 2004. bilo ih je 7)

Oznaka poreznog obveznika – ime i prezime (ta je oznaka jednaka osobnoj oznaci; međutim, obično se ne otkriva radi zaštite podataka) ili

Ime i prezime (slova)

Luksemburg

Registracijski broj poduzeća

Slovo B i 6 znamenki (npr. B 123456)

Broj socijalnog osiguranja

13 znamenki (prvih je 8 znamenki datum rođenja osobe: GGGGMMDD)

Malta

Registracijski broj poduzeća:

http://rocsupport.mfsa.com.mt/pages/default.aspx

Slovo C i 5 znamenki, npr. C 28938

Broj osobne iskaznice ILI broj putovnice:

http://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-documents/mlt/all/index.html

6 znamenki i veliko slovo, npr. 034976M

ILI

6 znamenki, npr. 728349

Nizozemska

Broj u trgovačkoj komori (KvK)

8 znamenki

Broj u trgovačkoj komori (KvK)

8 znamenki

Norveška

Broj u poslovnom registru (broj organizacije)

9 znamenki (npr. 981 276 957)

Nacionalni identifikacijski broj/D-broj

11 znamenki (prvih je 6 znamenki datum rođenja osobe: DD.MM.GG.)

Poljska

Poljski NIP (numer identyfikacji podatkowej)

Poljski NIP (numer identyfikacji podatkowej)

Portugal

Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)

9 znamenki

Número de Identificação Fiscal (NIF)

9 znamenki

Rumunjska

Slovačka Republika

Identifikačné číslo organizácie/Registracijski broj poduzeća (IČO)

8 znamenki

IČO – 00 000 000

Registracijski broj poduzeća (IČO) dodjeljuje se pravnim osobama i poduzetnicima

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY7RCoIwGEafKPfPqdsuV-BcLGnJlu0mLCKEpl1E0dtn0m3Wd_fBOXCQRzXyXXNvz82t7bvm8v4-2zu9ZvM5FsCwo6DyyiTGrrA06QDsBmAhRZFQDcC0TEGJwm64IQQE-c-HLxPwy18i3x5C9DiGCKKE4pRzChnlLOYEbZEffWGMqbRzIF2cgyJYQmktQE4_wFT_CEwElkUfTugabP2s1OwFKhgzhg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

8 znamenki

IČO – 00 000 000

Slovenija

Identifikacijski (registracijski) broj koji dodjeljuje Agencija Republike Slovenije za javnopravnu evidenciju i usluge (www.ajpes.si)

10 znamenki

Identifikacijski (registracijski) broj koji dodjeljuje Agencija Republike Slovenije za javnopravnu evidenciju i usluge (www.ajpes.si)

10 znamenki

Španjolska

Oznaka LEI

Ako je nema:

NIF („Número de Identificación Fiscal”), odnosno porezni identifikacijski broj.

Dodatne informacije o strukturi poreznog identifikacijskog broja dostupne su na sljedećim poveznicama:

NIF (pravne osobe):

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Empresas_y_profesionales__Declaracion_censal__Modelos_036_y_037/Informacion/NIF_de_personas_juridicas_y_entidades.shtml

Sastoji se od 20 znakova kako slijedi:

Znakovi 1. – 4.: predznak koji se sastoji od 4 znaka i isključivo dodjeljuje svakom LOU-u (lokalna operativna jedinica).

Znakovi 5. – 6.: 2 rezervna mjesta postavljena na nulu.

Znakovi 7. – 18.: dio specifične oznake subjekta koji dodjeljuju LOU-i na temelju transparentnih, utemeljenih i pouzdanih politika dodjele.

Znakovi 19. – 20.: dvije kontrolne znamenke koje su opisane u okviru norme ISO 17442.

Sastoji se od 9 znakova kako slijedi:

a)

slovo koje daje informaciju o pravnom obliku:

A.

Dionička društva

B.

Društva s ograničenom odgovornošću

C.

Javna trgovačka društva

D.

Komanditna društva

E.

Suvlasništva i nasljedstva u mirovanju

F.

Zadruge

G.

Udruženja

H.

Zajednice vlasnika nekretnina

J.

Civilne udruge

N.

Strani subjekti

P.

Lokalna tijela državne uprave

Q.

Javne organizacije

R.

Vjerske zajednice i ustanove

S.

Središnja tijela državne uprave i tijela autonomnih regija

U.

Zajednički pothvati s pravnom osobnošću

V.

Ostali koji nisu navedeni na ovom popisu

W.

Stalne poslovne jedinice nerezidentnih subjekata

b)

nasumični sedmeroznamenkasti broj

c)

slovo ili broj, ovisno o pravnom obliku (kontrolna oznaka).

NIF („Número de Identificación Fiscal”) ili porezni identifikacijski broj.

Za nerezidentne španjolske državljane, za španjolske državljane mlađe od 14 godina i za nerezidentne strane državljane koji obavljaju porezno relevantne transakcije:

Za strane državljane: NIE („Número de Identidad de Extranjero”).

Dodatne informacije o strukturi poreznog identifikacijskog broja dostupne su na sljedećim poveznicama:

NIF (fizičke osobe) i NIE:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Ciudadanos/Informacion/NIF_de_personas_fisicas.shtml

Sastoji se od 9 znakova:

8 znamenki i zadnje slovo kao kontrolna oznaka na kraju.

Sastoji se od slova („L” za španjolske nerezidente, „K” za osobe mlađe od 14 godina i „M” za strance nerezidente),

7 alfanumeričkih znakova i jednog slova (kontrolna oznaka)

Sastoji se od 9 znakova: početnog slova „X” i 7 znamenki te zadnjeg slova kao kontrolne oznake.

Nakon što se iscrpi numerički kapacitet slova „X”, slijed se nastavlja abecednim redom (prvo „Y” pa „Z”).

Švedska

Registracijski broj (www.bolagsverket.se)

NNNNNN-XXXX

Broj socijalnog osiguranja

YYMMDD-XXXX

Ujedinjena Kraljevina

Porezni identifikacijski broj (PIB)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf

Porezni identifikacijski broj (PIB)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf


PRILOG II.

Obrazac za obavješćivanje za razmjenu informacija o zahtjevima za prekogranično poslovanje podružnica koje podnose institucije za platni promet i institucije za e-novac

1)

Matična država članica

 

2)

Ime nadležnih tijela matične države članice

 

3)

Datum na koji je nadležno tijelo matične države članice primilo potpun i točan zahtjev institucije za platni promet/institucije za e-novac

DD/MM/GG

4)

Država članica u kojoj se osniva podružnica

 

5)

Vrsta zahtjeva

☐ Prvi zahtjev

☐ Promjena prijašnjeg zahtjeva

☐ Kraj poslovanja/prestanak

6)

Vrsta institucije

☐ Institucija za platni promet

☐ Institucija za e-novac

7)

Naziv institucije za platni promet/institucije za e-novac

 

8)

Adresa mjesta uprave institucije za platni promet/institucije za e-novac

 

9)

Jedinstveni identifikacijski broj institucije za platni promet/institucije za e-novac u formatu matične države članice kako je navedeno u Prilogu I. (ako je potrebno)

 

10)

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) institucije za platni promet/institucije za e-novac (ako je dostupan)

 

11)

Broj odobrenja za rad institucije za platni promet/institucije za e-novac u matičnoj državi članici (ako je potrebno)

 

12)

Osoba za kontakt u instituciji za platni promet/instituciji za e-novac

 

13)

Adresa e-pošte osobe za kontakt u instituciji za platni promet/instituciji za e-novac

 

14)

Telefonski broj osobe za kontakt u instituciji za platni promet/instituciji za e-novac

 

15)

Adresa podružnice

 

16)

Identitet osoba nadležnih za upravljanje podružnicom

 

17)

Adresa e-pošte osoba nadležnih za upravljanje podružnicom

 

18)

Telefonski broj osoba nadležnih za upravljanje podružnicom

 

19)

Platne usluge koje će se pružati

1.

☐ Usluge kojima se omogućuju gotovinske uplate na račune za obavljanje platnog prometa te svi poslovi vođenja računa za obavljanje platnog prometa.

2.

☐ Usluge kojima se omogućuje podizanje gotovine s računa za obavljanje platnog prometa te svi poslovi vođenja računa za obavljanje platnog prometa.

3.

Izvršenje platnih transakcija, uključujući prijenos sredstava na račun za obavljanje platnog prometa kod korisnikova pružatelja platnih usluga ili kod drugog pružatelja platnih usluga:

a)

izvršenje izravnog terećenja uključujući jednokratna izravna terećenja ☐

b)

izvršenje platnih transakcija platnim karticama ili sličnim uređajima ☐

c)

izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge ☐

4.

Izvršenje platnih transakcija kod kojih su novčana sredstva pokrivena kreditnom linijom za korisnika platnih usluga:

a)

izvršenje izravnog terećenja uključujući jednokratna izravna terećenja ☐

b)

izvršenje platnih transakcija platnim karticama ili sličnim uređajima ☐

c)

izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge ☐

Uključujući odobravanje kredita u skladu s člankom 18. stavkom 4. Direktive (EU) 2015/2366: ☐ da ☐ ne

5.

☐ Izdavanje platnih instrumenata

☐ Prihvaćanje platnih transakcija

Uključujući odobravanje kredita u skladu s člankom 18. stavkom 4. Direktive (EU) 2015/2366: ☐ da ☐ ne

6.

☐ Novčane doznake

7.

☐ Usluge iniciranja plaćanja

8.

☐ Usluge pružanja informacija o računu

20)

Usluge e-novca koje će se pružati (odnosi se samo na institucije za e-novac)

☐ Izdavanje elektroničkog novca

☐ Distribucija i/ili iskup e-novca

21)

Opis organizacijske strukture podružnice

 

22)

Poslovni plan kojim se dokazuje da je podružnica sposobna upotrebljavati adekvatne i razmjerne sustave, resurse i postupke za stabilno poslovanje u državi članici domaćinu, uključujući:

a.

glavne ciljeve i poslovnu strategiju podružnice te obrazloženje načina na koji će podružnica pridonijeti strategiji institucije te, prema potrebi, njezine grupe;

b.

izračun projekcije proračuna za prve tri cijele financijske godine.

 

23)

Sustavi upravljanja i mehanizmi unutarnje kontrole koji se sastoje od sljedećeg:

a.

opisa upravljačke strukture podružnice, uključujući funkcionalne i pravne linije odgovornosti te položaj i ulogu podružnice unutar korporativne strukture institucije te, prema potrebi, njezine grupe;

b.

opis mehanizama unutarnje kontrole podružnice, uključujući sljedeće:

i.

interni postupci kontrole rizika u podružnici, povezanost s internim postupkom kontrole rizika institucije za platni promet/institucije za e-novac i, ako je potrebno, njezine grupe;

ii.

podaci o postupcima unutarnje revizije podružnice;

iii.

podaci o postupcima sprječavanja pranja novca koje će provoditi podružnica u državi članici domaćinu na temelju Direktive (EU) 2015/849.

 

24)

U slučaju eksternalizacije operativnih funkcija usluga platnog prometa/e-novca:

a.

naziv i adresa subjekta kojem će se eksternalizirati operativne funkcije;

b.

kontaktni podaci (adresa e-pošte i telefonski broj) osobe za kontakt u subjektu kojem će se eksternalizirati operativne funkcije;

c.

vrsta i iscrpan opis eksternaliziranih operativnih funkcija.

 


PRILOG III.

Obrazac za obavješćivanje za razmjenu informacija o zahtjevima za prekogranično poslovanje koje podnose institucije za platni promet i institucije za e-novac koje posluju posredstvom zastupnika

1)

Matična država članica

 

2)

Država članica domaćin u kojoj će zastupnik pružati platne usluge

 

3)

Naziv nadležnog tijela matične države članice

 

4)

Datum na koji je nadležno tijelo matične države članice primilo potpun i točan zahtjev institucije za platni promet/institucije za e-novac

DD/MM/GG

5)

Vrsta zahtjeva

☐ Prvi zahtjev

☐ Promjena prijašnjeg zahtjeva

☐ Dodatni zastupnici

☐ Deaktivacija zastupnika

6)

Priroda zahtjeva (ocjena nadležnog tijela matične države članice)

☐ Pravo poslovnog nastana

☐ Sloboda pružanja usluga temeljena na sljedećim okolnostima:

7)

Vrsta institucije

☐ Institucija za platni promet

☐ Institucija za e-novac

8)

Naziv institucije za platni promet/institucije za e-novac

 

9)

Adresa mjesta uprave institucije za platni promet/institucije za e-novac

 

10)

Jedinstveni identifikacijski broj institucije za platni promet/institucije za e-novac u formatu matične države članice kako je navedeno u Prilogu I. (ako je potrebno)

 

11)

Identifikator pravne osobe (LEI) institucije za platni promet/institucije za e-novac (ako je dostupan)

 

12)

Broj odobrenja za rad institucije za platni promet/institucije za e-novac u matičnoj državi članici (ako je potrebno)

 

13)

Osoba za kontakt u instituciji za platni promet/instituciji za e-novac

 

14)

Adresa e-pošte osobe za kontakt u instituciji za platni promet/instituciji za e-novac

 

15)

Telefonski broj osobe za kontakt u instituciji za platni promet/instituciji za e-novac

 

16)

Podaci o zastupniku:

a.

Ako je pravna osoba:

i.

Naziv:

ii.

Adresa/adrese sjedišta

iii.

Jedinstveni identifikacijski broj u formatu države članice u kojoj se zastupnik nalazi kako je navedeno u Prilogu I. (ako je potrebno)

iv.

Identifikator pravne osobe (LEI) zastupnika (ako je dostupan)

v.

Telefonski broj

vi.

Adresa e-pošte

vii.

Ime i prezime, mjesto i datum rođenja pravnog zastupnika

b.

Ako je fizička osoba:

i.

Ime i prezime, mjesto i datum rođenja

ii.

Adresa/adrese sjedišta poduzeća

iii.

Jedinstveni identifikacijski broj u formatu države članice u kojoj se zastupnik nalazi kako je navedeno u Prilogu I. (ako je potrebno)

iv.

Telefonski broj

v.

Adresa e-pošte

 

17)

Ako je na temelju prava na poslovni nastan, središnja kontaktna točka, ako su tijela države članice domaćina već imenovala i/ili to zahtijevaju u skladu s člankom 29. stavkom 4. Direktive (EU) 2015/2366:

a.

Ime i prezime zastupnika

b.

Adresa

c.

Telefonski broj

d.

Adresa e-pošte

 

18)

Usluge platnog prometa koje će pružati zastupnik

1.

☐ Usluge kojima se omogućuju gotovinske uplate na račune za obavljanje platnog prometa te svi poslovi vođenja računa za obavljanje platnog prometa.

2.

☐ Usluge kojima se omogućuje podizanje gotovine s računa za obavljanje platnog prometa te svi poslovi vođenja računa za obavljanje platnog prometa.

3.

Izvršenje platnih transakcija, uključujući prijenos sredstava na računu za obavljanje platnog prometa kod korisnikova pružatelja platnih usluga ili kod drugog pružatelja platnih usluga:

a)

izvršenje izravnog terećenja uključujući jednokratna izravna terećenja ☐

b)

izvršenje platnih transakcija platnim karticama ili sličnim uređajima ☐

c)

izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge ☐

4.

Izvršenje platnih transakcija kod kojih su novčana sredstva pokrivena kreditnom linijom za korisnika platnih usluga:

a)

izvršenje izravnog terećenja uključujući jednokratna izravna terećenja ☐

b)

izvršenje platnih transakcija platnim karticama ili sličnim uređajima ☐

c)

izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge ☐

Uključujući odobravanje kredita u skladu s člankom 18. stavkom 4. Direktive (EU) 2015/2366: ☐ da ☐ ne

5.

☐ Izdavanje platnih instrumenata

☐ Prihvaćanje platnih transakcija

Uključujući odobravanje kredita u skladu s člankom 18. stavkom 4. Direktive (EU) 2015/2366: ☐ da ☐ ne

6.

☐ Novčane doznake

7.

☐ Usluge iniciranja plaćanja

8.

☐ Usluge pružanja informacija o računu

19)

Opis mehanizama unutarnje kontrole koje će institucija za platni promet/institucija za e-novac/zastupnik upotrebljavati s ciljem ispunjavanja obveza povezanih s sprječavanjem pranja novca i financiranjem terorizma u skladu s Direktivom (EU) 2015/849

 

20)

podaci za identifikaciju i kontakt direktora i osoba odgovornih za praćenje rada angažiranog zastupnika

 

21)

Za zastupnike koji nisu pružatelji platnih usluga kriteriji kojima bi se trebalo osigurati da su direktori i osobe odgovorne za praćenje rada zastupnika koji će pružati usluge platnog prometa osobe odgovarajućeg ugleda i stručnosti.

a.

☐ Dokazi koje je prikupila institucija za platni promet o tome da su direktori i osobe odgovorne za praćenje rada zastupnika koji će pružati usluga platnog prometa osobe odgovarajućeg ugleda i stručnosti.

b.

☐ Radnje koje je poduzelo nadležno tijelo u matičnoj državi članici u skladu s člankom 19. stavkom 3. Direktive (EU) 2015/2366 radi provjere informacija koje je dostavila institucija za platni promet.

22)

U slučaju eksternalizacije operativnih funkcija usluga platnog prometa/e-novca:

a.

naziv i adresa subjekta kojem će se eksternalizirati operativne funkcije

b.

kontaktni podaci (adresa e-pošte i telefonski broj) osobe za kontakt u subjektu kojem će se eksternalizirati operativne funkcije

c.

vrsta i iscrpan opis eksternaliziranih operativnih funkcija

 


PRILOG IV.

Obrazac za obavješćivanje za razmjenu informacija o zahtjevima za prekogranično poslovanje koje podnose institucije za e-novac koje posluju posredstvom distributera

1)

Matična država članica

 

2)

Država članica domaćin u kojoj će se pružati usluge e-novca

 

3)

Naziv nadležnog tijela matične države članice

 

4)

Datum na koji je nadležno tijelo matične države članice primilo potpun i točan zahtjev institucije za e-novac

DD/MM/GG

5)

Vrsta zahtjeva

☐ Prvi zahtjev

☐ Promjena prijašnjeg zahtjeva

☐ Dodatni distributeri

☐ Deaktivacija distributera

6)

Priroda zahtjeva (ocjena nadležnog tijela matične države članice)

☐ Pravo poslovnog nastana

☐ Sloboda pružanja usluga temeljena na sljedećim okolnostima:

7)

Naziv institucije za e-novac

 

8)

Adresa mjesta uprave institucije za e-novac

 

9)

Jedinstveni identifikacijski broj institucije za e-novac u formatu matične države članice kako je navedeno u Prilogu I. (ako je potrebno)

 

10)

Identifikator pravne osobe (LEI) institucije za e-novac (ako je dostupan)

 

11)

Broj odobrenja za rad institucije za e-novac u matičnoj državi članici (ako je potrebno)

 

12)

Osoba za kontakt u instituciji za e-novac

 

13)

Adresa e-pošte osobe za kontakt u instituciji za e-novac

 

14)

Telefonski broj osobe za kontakt u instituciji za e-novac

 

15)

Podaci o distributeru:

a.

Ako je pravna osoba:

i.

Naziv:

ii.

Adresa/adrese sjedišta

iii.

Jedinstveni identifikacijski broj u formatu države članice u kojoj se distributer nalazi kako je navedeno u Prilogu I. (ako je potrebno)

iv.

Identifikator pravne osobe (LEI) distributera (ako je dostupan)

v.

Telefonski broj

vi.

Adresa e-pošte

vii.

Ime i prezime, mjesto i datum rođenja pravnog zastupnika

b.

Ako je fizička osoba:

i.

Ime i prezime, mjesto i datum rođenja

ii.

Adresa/adrese sjedišta poduzeća

iii.

Jedinstveni identifikacijski broj u formatu države članice u kojoj se distributer nalazi kako je navedeno u Prilogu I. (ako je potrebno)

iv.

Telefonski broj

v.

Adresa e-pošte

 

16)

Usluge e-novca koje će pružati distributer

☐ Distribuiranje

☐ Otkup e-novca

17)

Opis mehanizama unutarnje kontrole koje će institucija za platni promet/institucija za e-novac/zastupnik upotrebljavati s ciljem ispunjavanja obveza povezanih s sprječavanjem pranja novca i financiranjem terorizma u skladu s Direktivom (EU) 2015/849.

 

18)

U slučaju eksternalizacije operativnih funkcija usluga e-novca:

a.

naziv i adresa subjekta kojem će se eksternalizirati operativne funkcije

b.

kontaktni podaci (adresa e-pošte i telefonski broj) osobe za kontakt u subjektu kojem će se eksternalizirati operativne funkcije

c.

vrsta i iscrpan opis eksternaliziranih operativnih funkcija

 


PRILOG V.

Obrazac za obavješćivanje za razmjenu informacija u vezi sa zahtjevima za slobodu pružanja usluga bez zastupnika ili distributera

1)

Matična država članica

 

2)

Naziv nadležnog tijela matične države članice

 

3)

Datum na koji je nadležno tijelo matične države članice primilo potpun i točan zahtjev institucije za platni promet/institucije za e-novac

DD/MM/GG

4)

Država članica u kojoj će se pružati usluge

 

5)

Vrsta zahtjeva

☐ Prvi zahtjev

☐ Promjena prijašnjeg zahtjeva

☐ Kraj poslovanja/prestanak

6)

Vrsta institucije

☐ Institucija za platni promet

☐ Institucija za e-novac

7)

Naziv institucije za platni promet/institucije za e-novac

 

8)

Adresa mjesta uprave institucije za platni promet/institucije za e-novac

 

9)

Jedinstveni identifikacijski broj institucije za platni promet/institucije za e-novac u formatu matične države članice kako je navedeno u Prilogu I. (ako je potrebno)

 

10)

Identifikator pravne osobe (LEI) institucije za platni promet/institucije za e-novac (ako je dostupan)

 

11)

Broj odobrenja za rad institucije za platni promet/institucije za e-novac u matičnoj državi članici (ako je potrebno)

 

12)

Osoba za kontakt u instituciji za platni promet/instituciji za e-novac

 

13)

Adresa e-pošte osobe za kontakt u instituciji za platni promet/instituciji za e-novac

 

14)

Telefonski broj osobe za kontakt u instituciji za platni promet/instituciji za e-novac

 

15)

Planirani datum početka pružanja usluga platnog prometa/e-novca (ne smije biti prije obavijesti o odluci nadležnog tijela matične države članice iz članka 28. stavka 3. Direktive (EU) 2015/2366)

DD/MM/GGGG

16)

Platne usluge koje će se pružati

1.

☐ Usluge kojima se omogućuju gotovinske uplate na račune za obavljanje platnog prometa te svi poslovi vođenja računa za obavljanje platnog prometa.

2.

☐ Usluge kojima se omogućuje podizanje gotovine s računa za obavljanje platnog prometa te svi poslovi vođenja računa za obavljanje platnog prometa.

3.

Izvršenje platnih transakcija, uključujući prijenos sredstava na računu za obavljanje platnog prometa kod korisnikova pružatelja platnih usluga ili kod drugog pružatelja platnih usluga:

a)

izvršenje izravnog terećenja uključujući jednokratna izravna terećenja ☐

b)

izvršenje platnih transakcija preko platnih kartica ili sličnih uređaja ☐

c)

izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge ☐

4.

Izvršenje platnih transakcija kod kojih su novčana sredstva pokrivena kreditnom linijom za korisnika platnih usluga:

a)

izvršenje izravnog terećenja uključujući jednokratna izravna terećenja ☐

b)

izvršenje platnih transakcija platnim karticama ili sličnim uređajima ☐

c)

izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge ☐

Uključujući odobravanje kredita u skladu s člankom 18. stavkom 4. Direktive (EU) 2015/2366: ☐ da ☐ ne

5.

☐ Izdavanje platnih instrumenata

☐ Prihvaćanje platnih transakcija

Uključujući odobravanje kredita u skladu s člankom 18. stavkom 4. Direktive (EU) 2015/2366: ☐ da ☐ ne

6.

☐ Novčane doznake

7.

☐ Usluge iniciranja plaćanja

8.

☐ Usluge pružanja informacija o računu

17)

Usluge e-novca koje će se pružati (odnosi se samo na institucije za e-novac)

☐ Izdavanje elektroničkog novca

☐ Raspodjela i/ili otkup e-novca

18)

U slučaju eksternalizacije operativnih funkcija usluga platnog prometa/e-novca:

a.

naziv i adresa subjekta kojem će se eksternalizirati operativne funkcije

b.

kontaktni podaci (adresa e-pošte i telefonski broj) osobe za kontakt u subjektu kojem će se eksternalizirati operativne funkcije

c.

vrsta i iscrpan opis eksternaliziranih operativnih funkcija

 


PRILOG VI.

Obrazac za obavješćivanje za razmjenu informacija o početku prekograničnog poslovanja podružnice/zastupnika/distributera institucija za platni promet i institucija za e-novac

Početak poslovanja

1)

Matična država članica

 

2)

Naziv nadležnog tijela matične države članice

 

3)

Datum prvotnog zahtjeva u skladu s Prilogom II., III. ili IV.

 

4)

Država članica u kojoj će podružnica/zastupnik/distributer započeti s poslovanjem

 

5)

Vrsta institucije

☐ Institucija za platni promet

☐ Institucija za e-novac

6)

Naziv institucije za platni promet/institucije za e-novac

 

7)

Adresa mjesta uprave institucije za platni promet/institucije za e-novac

 

8)

Jedinstveni identifikacijski broj institucije za platni promet/institucije za e-novac u formatu matične države članice kako je navedeno u Prilogu I. (ako je potrebno)

 

9)

Identifikator pravne osobe (LEI) institucije za platni promet/institucije za e-novac (ako je dostupan)

 

10)

Broj odobrenja za rad institucije za platni promet/institucije za e-novac u matičnoj državi članici (ako je potrebno)

 

11)

Vrsta odobrenja za prekogranično poslovanje

☐ Podružnica

☐ Zastupnik

☐ Distributer

12)

Za zastupnike/distributere

a.

Ako je pravna osoba:

i.

Naziv:

ii.

Jedinstveni identifikacijski broj u formatu države članice u kojoj se zastupnik/distributer nalazi kako je navedeno u Prilogu I. (ako je potrebno)

iii.

Identifikator pravne osobe (LEI) zastupnika/distributera (ako je dostupan)

iv.

Telefonski broj

b.

Ako je fizička osoba:

i.

Ime i prezime, mjesto i datum rođenja

ii.

Jedinstveni identifikacijski broj u formatu države članice u kojoj se zastupnik/distributer nalazi kako je navedeno u Prilogu I. (ako je potrebno)

13)

Za zastupnike i podružnice, datum upisa u registar nadležnih tijela matične države članice.

DD/MM/GGGG

14)

Datum početka rada podružnice/zastupnika/distributera (za zastupnike i podružnice, datum ne smije prethoditi datumu upisa zastupnika/podružnice u registar matične države članice, kako je navedeno u članku 28. stavku 3. Direktive (EU) 2015/2366)

DD/MM/GGGG