26.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 276/22


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1945

оd 19. lipnja 2017.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu obavijesti koje šalju podnositelj zahtjeva i ovlaštena investicijska društva ili koje se njima šalju u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (1), a posebno njezin članak 7. stavak 5. treći podstavak,

budući da:

(1)

Primjereno je odrediti uobičajene standardne obrasce, predloške i postupke kako bi se osigurao jedinstveni mehanizam kojim bi nadležna tijela država članica učinkovito izvršavala svoje ovlasti u pogledu odobrenja društvima da pružaju investicijske usluge, obavljaju investicijske aktivnosti i, prema potrebi, pružaju pomoćne usluge.

(2)

Kako bi se pojednostavnila komunikacija između podnositelja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad kao investicijsko društvo u skladu s glavom II. Direktive 2014/65/EU i nadležnog tijela, nadležna bi tijela trebala odrediti posebnu kontaktnu točku za postupak podnošenja zahtjeva te bi informacije o kontaktnoj točki trebala objaviti na svojem web-mjestu.

(3)

Kako bi se nadležnim tijelima omogućilo da procijene čine li promjene u upravljačkom tijelu društva rizik za učinkovito, dobro i razborito upravljanje društvom te da na primjeren način uzmu u obzir interese svojih klijenata i integritet tržišta, trebalo bi odrediti jasne rokove za podnošenje informacija o tim promjenama.

(4)

Društva bi ipak trebala biti oslobođena zahtjeva za podnošenje informacija o promjenama u upravljačkom tijelu prije nego što ta promjena stupi na snagu ako je promjena uzrokovana čimbenicima na koje društvo ne može utjecati, primjerice smrću člana upravljačkog tijela. U tom slučaju društvima bi trebalo omogućiti da nadležno tijelo obavijeste u roku od 10 radnih dana nakon promjene.

(5)

Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju države članice vrše u okviru primjene ove Uredbe.

(6)

Ova Uredba temelji se na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji.

(7)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja, analizirala moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Određivanje kontaktne točke

Nadležna tijela određuju kontaktnu točku za rukovanje svim informacijama zaprimljenima od podnositeljâ zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad kao investicijsko društvo u skladu s glavom II. Direktive 2014/65/EU. Podaci za kontakt s određenom kontaktnom točkom objavljuju se i redovito ažuriraju na web-mjestima nadležnih tijela.

Članak 2.

Podnošenje zahtjeva

1.   Podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad kao investicijsko društvo u skladu s glavom II. Direktive 2014/65/EU nadležnom tijelu podnosi svoj zahtjev ispunjavanjem predloška iz Priloga I.

2.   Podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja informacije o svim članovima svojeg upravljačkog tijela ispunjavanjem predloška iz Priloga II.

Članak 3.

Zaprimanje obrasca zahtjeva i potvrda o primitku

U roku od deset radnih dana od zaprimanja zahtjeva nadležno tijelo podnositelju zahtjeva šalje potvrdu o primitku, uključujući podatke za kontakt s određenom kontaktnom točkom iz članka 1.

Članak 4.

Zahtjev za dodatne informacije

Kad su za procjenu zahtjeva potrebne dodatne informacije, nadležno tijelo podnositelju zahtjeva šalje zahtjev u kojem su navedene informacije koje se moraju dostaviti.

Članak 5.

Obavijest o promjenama u članstvu upravljačkog tijela

1.   Investicijsko društvo obavješćuje nadležno tijelo o svakoj promjeni u članstvu svojeg upravljačkog tijela prije nego što ta promjena stupi na snagu.

Ako zbog opravdanih razloga obavijest nije moguće dostaviti prije nego što promjena stupi na snagu, ona se dostavlja u roku od deset radnih dana nakon promjene.

2.   Investicijsko društvo dostavlja informacije o promjeni iz stavka 1. u obliku određenom u Prilogu III.

Članak 6.

Obavješćivanje o odluci

Nadležno tijelo podnositelja zahtjeva obavješćuje o odluci o tome je li mu izdano odobrenje za rad u papirnatoj ili elektroničkoj verziji ili u objema verzijama u roku od šest mjeseci navedenom u članku 7. stavku 3. Direktive 2014/65/EU.

Članak 7.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 3. siječnja 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. lipnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 173, 12.6.2014., str. 349.

(2)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(3)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).


PRILOG I.

Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad kao investicijsko društvo

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

PRILOG II.

Popis članova upravljačkog tijela

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

PRILOG III.

Dostavljanje informacija o promjenama u članstvu upravljačkog tijela

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike