26.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 276/1


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/1942

od 25. listopada 2017.

o provedbi članka 15. stavka 3. Uredbe (EU) br. 747/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Sudanu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 747/2014 od 10. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Sudanu i o stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 131/2004 i (EZ) br. 1184/2005 (1), a posebno njezin članak 15. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 10. srpnja 2014. donijelo Uredbu (EU) br. 747/2014.

(2)

Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, osnovan na temelju Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1591 (2005), 17. listopada 2017. ažurirao je podatke koji se odnose na jednu osobu koja podliježe mjerama ograničavanja.

(3)

Prilog I. Uredbi (EU) br. 747/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 747/2014 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. listopada 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

M. MAASIKAS


(1)  SL L 203, 11.7.2014., str. 1.


PRILOG

Unos koji se odnosi na „ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla” zamjenjuje se sljedećim unosom:

„2.

ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Također poznat kao: (a) Sheikh Musa Hilal; (b) Abd Allah; (c) Abdallah; (d) AlNasim; (e) Al Nasim; (f) AlNaseem; (g) Al Naseem; (h) AlNasseem; (i) Al Nasseem.

Položaj: (a) bivši član Nacionalne skupštine Sudana iz okruga Al-Waha; (b) bivši posebni savjetnik pri Ministarstvu za savezna pitanja; (c) vrhovni vođa plemena Mahamid u Sjevernom Darfuru.

Datum rođenja: (a) 1. siječnja 1964.; (b) 1959.

Mjesto rođenja: Kutum

Državljanstvo: Sudan

Adresa: (a) Kabkabiya, Sudan; (b) Kutum, Sudan (boravište: Kabkabiya i grad Kutum, Sjeverni Darfur, ranije boravište u: Kartum).

Putovnica: (a) diplomatska putovnica broj D014433, izdana 21. veljače 2013. (istekla 21. veljače 2015.); (b) diplomatska putovnica broj D009889, izdana 17. veljače 2011. (istekla 17. veljače 2013.).

Identifikacijska oznaka: broj potvrde o državljanstvu A0680623.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 25. travnja 2006.

Ostale informacije: Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065

Informacije iz sažetka razloga za uvrštavanje na popis Odbora za sankcije:

Alnsiem je uvršten na popis 25. travnja 2006. na temelju stavka 1. Rezolucije 1672 (2006) kao ‚vrhovni vođa plemena Jalul u Sjevernom Darfuru’.

U izvješću organizacije Human Rights Watch navodi se da raspolažu dopisom ureda lokalnih vlasti u Sjevernom Darfuru od 13. veljače 2004. u kojem se ‚sigurnosnim jedinicama na toj lokaciji’ zapovijeda da ‚dopuste nastavljanje aktivnosti mudžahedina i dragovoljaca pod zapovjedništvom šeika Muse Hilala u područjima [Sjevernog Darfura] i da osiguraju zadovoljenje njihovih osnovnih potreba’. Dana 28. rujna 2005. 400 pripadnika arapskih milicija izvelo je napad na sela Aro Sharrow (uključujući tamošnji kamp za interno raseljene osobe), Acho i Gozmenu u Zapadnom Darfuru. Također se pretpostavlja da je Musa Hilal bio prisutan tijekom napada na kamp za interno raseljene osobe u selu Aro Sharrow: njegov sin ubijen je u napadu Sudanske oslobodilačke vojske na Shareiju tako da je on od tada bio uključen u osobnu krvnu osvetu. Može se osnovano pretpostaviti da je on kao vrhovni vođa bio izravno odgovoran za te postupke i da je odgovoran za povrede međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog prava o ljudskim pravima te za druge zločine.”.