20.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 271/30


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1918

оd 19. listopada 2017.

o utvrđivanju koeficijenta dodjele koji se primjenjuje na količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole i zahtjevima za uvozna prava podnesenima od 1. do 7. listopada 2017. i o određivanju količina koje je potrebno dodati količini utvrđenoj za podrazdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2018. u okviru carinskih kvota koje su Uredbom (EZ) br. 616/2007 otvorene u sektoru mesa peradi

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 188.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 616/2007 (2) otvorene su godišnje carinske kvote za uvoz proizvoda iz sektora mesa peradi podrijetlom iz Brazila, Tajlanda i ostalih trećih zemalja.

(2)

Količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 1. do 7. listopada 2017. za podrazdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. za neke kvote premašuju raspoložive količine. Stoga je potrebno odrediti u kojoj se mjeri uvozne dozvole mogu izdavati tako da se odredi koeficijent dodjele koji će se primjenjivati na količine za koje je podnesen zahtjev, izračunan u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1301/2006 (3).

(3)

Količine obuhvaćene zahtjevima za uvozna prava podnesenima od 1. do 7. listopada 2017. za podrazdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. za neke kvote premašuju raspoložive količine. Stoga je potrebno odrediti u kojoj se mjeri uvozna prava mogu izdavati tako da se odredi koeficijent dodjele koji će se primjenjivati na količine za koje je podnesen zahtjev, izračunan u skladu s člankom 6. stavkom 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 1301/2006 u vezi s člankom 7. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1301/2006.

(4)

Količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole i zahtjevima za uvozna prava podnesenima od 1. do 7. listopada 2017. za podrazdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. za neke su kvote manje od raspoloživih količina. Stoga je potrebno odrediti količine za koje nisu podneseni zahtjevi i dodati ih količini utvrđenoj za sljedeće podrazdoblje kvote.

(5)

Kako bi se osigurala učinkovitost mjere, ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima u skladu s Uredbom (EZ) br. 616/2007 za podrazdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. množe se s koeficijentom dodjele iz dijela A Priloga ovoj Uredbi.

2.   Količine za koje nisu podneseni zahtjevi za uvozne dozvole u skladu s Uredbom (EZ) br. 616/2007, koje je potrebno dodati podrazdoblju od 1. travnja do 30. lipnja 2018., navedene su u dijelu A Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

1.   Količine obuhvaćene zahtjevima za uvozna prava podnesenima u skladu s Uredbom (EZ) br. 616/2007 za podrazdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. množe se s koeficijentom dodjele iz dijela B Priloga ovoj Uredbi.

2.   Količine za koje nisu podneseni zahtjevi za uvozna prava u skladu s Uredbom (EZ) br. 616/2007, koje je potrebno dodati podrazdoblju od 1. travnja do 30. lipnja 2018., navedene su u dijelu B Priloga ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. listopada 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor

Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 616/2007 od 4. lipnja 2007. o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskim kvotama Zajednice u sektoru mesa peradi podrijetlom iz Brazila, Tajlanda i drugih trećih zemalja (SL L 142, 5.6.2007., str. 3.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1301/2006 od 31. kolovoza 2006. o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje uvoznim carinskim kvotama za poljoprivredne proizvode kojima upravlja sustav uvoznih dozvola (SL L 238, 1.9.2006., str. 13.).


PRILOG

DIO A

Skupina br.

Redni broj

Koeficijent dodjele – zahtjevi podneseni za podrazdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018.

(%)

Količine za koje nije podnesen zahtjev koje treba dodati količini raspoloživoj za podrazdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2018.

(u kg)

1

09.4211

0,388838

2

09.4212

13 622 005

4A

09.4214

0,709344

09.4251

20,408202

09.4252

1,407574

6A

09.4216

0,270271

09.4260

0,297978

7

09.4217

47 043 200

8

09.4218

9 276 800

DIO B

Skupina br.

Redni broj

Koeficijent dodjele – zahtjevi podneseni za podrazdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018.

(%)

Količine za koje nije podnesen zahtjev koje treba dodati količini raspoloživoj za podrazdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2018.

(u kg)

5A

09.4215

0,455581

09.4254

0,479158

09.4255

1,779372

09.4256

6 250 002