19.9.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 239/3


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1576

оd 26. lipnja 2017.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 540/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za sustav zvučnog upozorenja vozila za EU homologaciju vozila

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 540/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o razini buke motornih vozila i zamjenskih sustava za prigušivanje te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 70/157/EEZ (1), a posebno njezin članak 8. drugi stavak i članak 9.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 540/2014 utvrđuju se zahtjevi za EU homologaciju tipa za sva nova vozila kategorije M (vozila koja se upotrebljavaju za prijevoz putnika) i N (vozila koja se upotrebljavaju za prijevoz robe) s obzirom na njihovu razinu buke. Tom se Uredbom određuju i mjere u pogledu sustava zvučnog upozorenja vozila (AVAS) za hibridna električna i potpuno električna vozila s ciljem upozoravanja nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu.

(2)

Nakon donošenja Pravilnika UN-a br. 138 o homologaciji tihih cestovnih vozila na 168. sastanku Svjetskog foruma za usklađivanje pravilnikâ o vozilima Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE), koji se održao 8. – 11. ožujka 2016., trebalo bi preispitati Prilog VIII. Uredbi (EU) br. 540/2014 kako bi se poboljšala preciznost zahtjeva za AVAS u pogledu vrste i jačine emitiranog zvuka, načina proizvodnje zvuka, prekidača za pauziranje i zvuka u stanju mirovanja.

(3)

Trebalo bi preispitati opisni dokument iz Priloga I. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) koji se odnosi na EU homologaciju tipa vozila s obzirom na dopuštenu razinu buke kao i dopunu certifikatu o EU homologaciji kako bi odražavali detaljne zahtjeve za AVAS.

(4)

Usto, kako bi se omogućila homologacija hibridnih električnih i potpuno električnih vozila koja su opremljena sustavom AVAS, primjereno je uvesti zahtjeve za ispitivanje minimalnih razina emisija zvuka sustava AVAS pri vožnji unaprijed i unatrag kao i frekvencijskog pomaka emitiranog zvuka.

(5)

Uredbu (EU) br. 540/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Budući da se Uredba (EU) br. 540/2014 primjenjuje od 1. srpnja 2016. i da se ne može u potpunosti primjenjivati bez izmjena Priloga VIII. uključenih u ovaj akt, ova bi Uredba trebala što prije stupiti na snagu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EU) br. 540/2014

Uredba (EU) br. 540/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)

u Dodatku 1. dodaje se sljedeća točka 12.8.:

„12.8.   AVAS

12.8.1.

homologacijski broj tipa vozila s obzirom na emisiju zvuka u skladu s Pravilnikom UNECE-a br. 138 (1)

ili

12.8.2.

cjelovito upućivanje na rezultate ispitivanja razina emisije zvuka sustava AVAS, mjerene u skladu s Uredbom (EU) br. 540/2014 (1)”;

(b)

u Dodatku 2. Dopuna se mijenja kako slijedi:

i.

točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

ugrađen AVAS: da/ne (1)”;

ii.

dodaje se sljedeća točka 4.:

„4.

Napomene …”.

2.

Prilog VIII. zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. lipnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 158, 27.5.2014., str. 131.

(2)  Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (SL L 263, 9.10.2007., str. 1.).


PRILOG

PRILOG VIII.

MJERE KOJE SE ODNOSE NA SUSTAV ZVUČNOG UPOZORENJA VOZILA (AVAS)

ODJELJAK I.

Ovim se Prilogom određuju mjere koje se odnose na sustav zvučnog upozorenja vozila (AVAS) za hibridna električna i potpuno električna vozila.

I.1.   Ne dovodeći u pitanje točku 2. podtočke (a) i (b), odredbe odjeljka II. primjenjuju se na ugrađeni AVAS:

(a)

u svim tipovima vozila homologiranima prije 1. srpnja 2019.;

(b)

u svim novim vozilima koja se temelje na tipovima iz točke (a), prije 1. srpnja 2021.

I.2.   Odredbe odjeljka III. primjenjuju se na ugrađeni AVAS:

(a)

u svim tipovima vozila homologiranima prije 1. srpnja 2019., ako proizvođač tako odluči;

(b)

u svim novim vozilima koja se temelje na tipu iz točke (a);

(c)

u svim tipovima vozila homologiranima 1. srpnja 2019. ili nakon tog datuma;

(d)

u svim novim vozilima koja se temelje na tipu iz točke (c);

(e)

u svim novim vozilima na dan 1. srpnja 2021. ili nakon tog datuma.

ODJELJAK II.

II.1.   Učinkovitost sustava

Ako je sustav AVAS ugrađen na vozilo, mora biti u skladu sa zahtjevima iz točaka II.2. i II.3.

II.2.   Radni uvjeti

(a)

Način proizvodnje zvuka

Sustav AVAS mora automatski proizvesti zvuk u najnižem rasponu brzine vozila od pokretanja vozila do brzine od približno 20 km/h te prilikom vožnje unatrag. Ako je vozilo opremljeno motorom s unutarnjim izgaranjem koji radi u prethodno navedenom rasponu brzine vozila, sustav AVAS ne smije proizvoditi zvuk.

Kad je riječ o vozilima koja imaju zvučni uređaj za upozorenje pri vožnji unatrag, nije potrebno da sustav AVAS proizvodi zvuk prilikom takve vožnje.

(b)

Prekidač

Sustav AVAS mora biti opremljen prekidačem koji je vozaču vozila lako dostupan tako da može uključiti i isključiti sustav. Pri ponovnom pokretanju vozila sustav AVAS mora se automatski uključiti.

(c)

Smanjenje

Razina zvuka sustava AVAS može se smanjiti tijekom razdobljâ rada vozila.

II.3.   Vrsta i jačina zvuka

(a)

Zvuk koji proizvodi sustav AVAS mora biti neprekinuti zvuk koji pješacima i drugim sudionicima u cestovnom prometu pruža informaciju o vozilu u vožnji. Zvuk bi trebao jasno ukazivati na ponašanje vozila i zvučati slično zvuku vozila iste kategorije opremljenog motorom s unutarnjim izgaranjem.

(b)

Zvuk koji proizvodi sustav AVAS mora jasno ukazivati na ponašanje vozila, na primjer, automatskom varijacijom razine zvuka ili značajkama u skladu s brzinom vozila.

(c)

Razina zvuka koji proizvodi AVAS ne smije prekoračiti približnu razinu zvuka vozila kategorije M1 opremljenog motorom s unutarnjim izgaranjem koje radi u istim uvjetima.

ODJELJAK III.

III.1.   Učinkovitost sustava

Sustav AVAS ispunjava zahtjeve iz točaka od III.2. do III.6.

III.2.   Radni uvjeti

(a)

Način proizvodnje zvuka

Sustav AVAS mora automatski proizvesti zvuk u najnižem rasponu brzine vozila od pokretanja vozila do brzine od približno 20 km/h te prilikom vožnje unatrag. Ako je vozilo opremljeno motorom s unutarnjim izgaranjem koji radi u tom rasponu brzine vozila, sustav AVAS ne smije proizvoditi zvuk.

Vozila čije su ukupne razine zvuka u skladu sa zahtjevima iz stavka 6.2.8. Pravilnika UNECE-a br. 138 (1) unutar margine od +3 dB(A) ne moraju biti opremljena sustavom AVAS. Zahtjevi utvrđeni u stavku 6.2.8. Pravilnika UNECE-a br. 138 za tercne pojaseve i zahtjevi utvrđeni u stavku 6.2.3. Pravilnika UNECE-a br. 138 za frekvencijski pomak kako je definiran u stavku 2.4. tog Pravilnika UNECE-a („frekvencijski pomak”) ne primjenjuju se na ta vozila.

Kad je riječ o vozilima koja imaju zvučni uređaj za upozorenje pri vožnji unatrag, nije potrebno da sustav AVAS proizvodi zvuk prilikom takve vožnje uz uvjet da je zvuk uređaja za upozorenje pri vožnji unatrag u skladu sa zahtjevima utvrđenima u stavku 6.2. drugom podstavku i stavku 6.2.2. Pravilnika UNECE-a br. 138.

Zvuk koji proizvodi tip vozila podnesen za homologaciju mora se mjeriti u skladu s metodama utvrđenima u Prilogu 3. i podstavcima 6.2.1.3. i 6.2.2.2. Pravilnika UNECE-a br. 138.

(b)

Prekidač

Sustav AVAS može biti opremljen mehanizmom koji vozaču omogućuje zaustavljanje rada AVAS-a („funkcija pauziranja”) i koji je vozaču vozila lako dostupan kako bi uključio ili isključio sustav. Ako je funkcija pauziranja ugrađena, sustav AVAS mora se automatski uključiti pri ponovnom pokretanju vozila.

Usto, funkcija pauziranja mora biti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u stavku 6.2.6. Pravilnika UNECE-a br. 138.

(c)

Smanjenje

Razina zvuka sustava AVAS može se smanjiti tijekom razdobljâ rada vozila. U tim slučajevima razina zvuka sustava AVAS mora biti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u stavku 6.2.8. Pravilnika UNECE-a br. 138.

III.3.   Vrsta i jačina zvuka

(a)

Zvuk koji proizvodi sustav AVAS mora biti neprekinuti zvuk koji pješacima i drugim sudionicima u cestovnom prometu pruža informaciju o vozilu u vožnji. Taj zvuk mora jasno ukazivati na ponašanje vozila, na primjer, automatskom varijacijom razine zvuka ili značajkama u skladu s brzinom vozila. Zvuk mora zvučati slično zvuku vozila iste kategorije opremljenog motorom s unutarnjim izgaranjem.

Primjenjuju se sljedeća pravila:

i.

ako sustav AVAS proizvodi zvuk dok se vozilo kreće, taj zvuk mora biti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u stavcima 6.2.1.1., 6.2.1.2., 6.2.1.3., 6.2.2.1., 6.2.2.2. i 6.2.3. Pravilnika UNECE-a br. 138, kako je primjenjivo;

ii.

vozilo može emitirati zvuk dok je u mirovanju, kako je utvrđeno u stavku 6.2.4. Pravilnika UNECE-a br. 138.

(b)

Proizvođač vozila može vozaču omogućiti odabir među različitim zvukovima, što mora biti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u stavku 6.2.5. Pravilnika UNECE-a br. 138.

(c)

Razina zvuka koji proizvodi AVAS ne smije prekoračiti približnu razinu zvuka vozila kategorije M1 opremljenog motorom s unutarnjim izgaranjem koje radi u istim uvjetima. Usto, primjenjuju se zahtjevi iz stavka 6.2.7. Pravilnika UNECE-a br. 138.

(d)

Ukupna razina zvuka koju emitira vozilo koje ispunjava zahtjeve iz točke 2.(a) drugog podstavka ne smije prekoračiti približnu razinu zvuka vozila kategorije M1 opremljenog motorom s unutarnjim izgaranjem koje radi u istim uvjetima.

III.4.   Zahtjevi u pogledu ispitne staze

Do 30. lipnja 2019. standard ISO 10844:1994 može se primjenjivati kao alternativa standardu ISO 10844:2014 za provjeru usklađenosti ispitne staze kako je opisano u stavku 2.1.2. Priloga 3. Pravilnika UNECE-a br. 138.

III.5.   Certifikat o homologaciji

Uz certifikat o homologaciji proizvođač vozila mora priložiti bilo koji od sljedećih dokumenata:

(a)

izjavu iz stavka 5. točke 3. Pravilnika UNECE-a br. 138 u skladu s modelom utvrđenim u Prilogu 1. tom Pravilniku;

(b)

rezultate ispitivanja razina emisije zvuka sustava AVAS, mjerene u skladu s ovom Uredbom.

III.6.   Označivanje

Svaka komponenta sustava AVAS mora nositi sljedeće oznake:

(a)

trgovački naziv ili oznaku proizvođača;

(b)

utvrđeni identifikacijski broj.

Te oznake moraju biti neizbrisive i jasno čitljive.


(1)  SL L 9, 13.1.2017., str. 33.