8.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 177/29


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1234

оd 3. srpnja 2017.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 57. stavak 4. i članak 58. stavak 2.,

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (2) potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila o tumačenju kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvodi daljnja podjela te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije radi primjene tarifnih i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima robu opisanu u stupcu (1) tablice u Prilogu ovoj Uredbi trebalo bi na temelju obrazloženja navedenog u stupcu (3) razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca (2).

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 osoba kojoj su dane obvezujuće tarifne informacije za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, može nastaviti navoditi te informacije tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca (1) tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca (2) te tablice.

Članak 2.

U skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. srpnja 2017.

Za Komisiju,

u ime Predsjednika,

Stephen QUEST

Glavni direktor

Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje (oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Složeni proizvod koji se sastoji od sljedećih dijelova:

vertikalnog aluminijskog stupa visine otprilike 95 cm s osovinom na dnu i plastičnim kotačima pričvršćenima na oba kraja osovine,

sklopive vodoravne aluminijske ploče predviđene za stajanje, s plastičnim kotačem pričvršćenim na njezinu kraju i opremljenim mehanizmom za kočenje,

kovčega s vanjskom površinom od lijevanog plastičnog materijala, dimenzija otprilike 55 cm × 30 cm × 20 cm i pričvršćenog na vertikalni stup stegama koje se mogu otvoriti.

Proizvod je namijenjen osobama starosti 8 godina ili više. Njegova funkcija kao sredstvo prijevoza robe može se kombinirati s funkcijom romobila ili se može vući ili gurati kako bi se kovčeg prevozio na kotačima, kada je vodoravna ploča podignuta.

Vidjeti fotografije proizvoda (*1).

4202 12 50

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1., 3. (b) i 6. za tumačenje kombinirane nomenklature i nazivima oznaka KN 4202 , 4202 12 i 4202 12 50 .

Proizvod je složena roba. Proizvod je prvenstveno namijenjen za prijevoz robe u kovčegu. To se može obaviti tako da osoba stoji na vodoravnoj ploči i gura proizvod (sa spuštenom pločom) ili je osoba može gurati ili vući na isti način kao i obične kovčege s kotačima (s podignutom pločom).

Sastavni dijelovi romobila (sastavni dijelovi koji nisu dio uobičajenih kovčega s kotačima, to jest sklopiva vodoravna ploča s plastičnim kotačem (s kočnicom)) sporedni su i olakšavaju prijevoz robe u kovčegu. Stoga kovčeg daje proizvodu njegovu bitnu značajku. Razvrstavanje u tarifni broj 8716 kao ostala vozila, ili u tarifni broj 9503 kao romobil stoga je isključeno.

Proizvod se stoga razvrstava u oznaku KN 4202 12 50 kao kovčeg s vanjskom površinom od lijevanog plastičnog materijala.

Image


(*1)  Slike služe isključivo u informativne svrhe.