17.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 155/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1018

оd 29. lipnja 2016.

o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o tržištu financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju informacije koje moraju dostavljati investicijska društva, tržišni operateri i kreditne institucije

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (1), a posebno njezin članak 34. stavak 8. podstavak treći i članak 35. stavak 11. podstavak treći,

budući da:

(1)

Kako bi se uspostavili jedinstveni zahtjevi u pogledu informacija i iskoristila mogućnost pružanja usluga u cijeloj Uniji, važno je odrediti koje bi informacije investicijska društva, tržišni operateri i, u slučajevima u kojima je to propisano Direktivom 2014/65/EU, kreditne institucije trebali dostavljati nadležnim tijelima svoje matične države članice ako žele pružati investicijske usluge ili obavljati investicijske aktivnosti te pružati pomoćne usluge u drugoj državi članici.

(2)

Opseg i sadržaj informacija koje investicijska društva, kreditne institucije ili tržišni operateri moraju dostaviti nadležnom tijelu u matičnoj državi članici ako žele pružati investicijske usluge ili obavljati investicijske aktivnosti te pružati pomoćne usluge ili uspostaviti mehanizme za olakšavanje pristupa ili trgovanja razlikuju se s obzirom na namjenu i oblik prava obuhvaćenih putovnicom. Stoga je, za potrebe ove Uredbe, radi jasnoće primjereno definirati različite vrste obavijesti o putovnici.

(3)

Zbog istih je razloga isto tako važno pobliže odrediti informacije koje bi investicijska društva ili tržišni operateri koji upravljaju multilateralnom trgovinskom platformom (MTP) ili organiziranom trgovinskom platformom (OTP) trebali dostavljati kada korisnicima s udaljenim pristupom, članovima ili sudionicima s poslovnim nastanom u drugoj državi članici žele, na državnom području te države članice, olakšati pristup tim sustavima i trgovanje u njima.

(4)

U slučaju bilo kakve promjene podataka iz obavijesti o putovnici, uključujući povlačenje ili poništavanje odobrenja za pružanje investicijskih usluga ili obavljanje investicijskih aktivnosti, nadležnim tijelima u matičnoj državi članici i državi članici domaćinu trebale bi se dostaviti ažurirane informacije. Tim bi se informacijama trebalo osigurati da su nadležna tijela sposobna donijeti informiranu odluku koja je u skladu s njihovim ovlastima i odgovornostima.

(5)

Promjene imena, adrese i podataka za kontakt investicijskih društava u matičnoj državi članici moraju se smatrati relevantnima te bi ih stoga trebalo prijaviti kao promjenu dostavljenih podataka o poslovnici ili promjenu dostavljenih podataka o vezanom zastupniku.

(6)

Važno je da nadležna tijela u matičnoj državi članici i državi članici domaćinu surađuju u otklanjanju prijetnje pranja novca. Ovom Uredbom, a osobito obavješćivanjem o programu rada investicijskog društva, nadležnom tijelu države članice domaćina trebali bi se olakšati ocjena i nadzor primjerenosti sustavâ i kontrola poslovnice s poslovnim nastanom na njegovu državnom području za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, uključujući stručnost, znanje i dobar ugled službenika poslovnice odgovornog za prijavljivanje slučajeva pranja novca.

(7)

Odredbe ove Uredbe međusobno su usko povezane jer se odnose na obavijesti povezane s ostvarivanjem slobode pružanja investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti te ostvarivanjem prava poslovnog nastana koji vrijede za investicijska društva, tržišne operatere i, kada je tako predviđeno, kreditne institucije. Kako bi se osigurala međusobna usklađenost tih odredaba, koje bi trebale stupiti na snagu u isto vrijeme, a osobama koje podliježu tim obvezama omogućio sveobuhvatan pregled i jednostavan pristup tim odredbama, poželjno je uvrstiti sve regulatorne tehničke standarde za dostavljanje informacija koje se zahtijevaju u skladu s glavom II. poglavljem III. Direktive 2014/65/EU u jednu uredbu.

(8)

Radi dosljednosti i kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje financijskih tržišta, potrebno je da se odredbe ove Uredbe i povezane nacionalne odredbe kojima se prenosi Direktiva 2014/65/EU primjenjuju od istog datuma.

(9)

Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) podnijelo Komisiji.

(10)

U skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2) ESMA je provela otvoreno javno savjetovanje o tom nacrtu regulatornih tehničkih standarda, analizirala moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržište kapitala osnovane u skladu s člankom 37. te uredbe,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Područje primjene

1.   Ova se Uredba primjenjuje na investicijska društva i tržišne operatere koji upravljaju multilateralnom trgovinskom platformom (MTP) ili organiziranom trgovinskom platformom (OTP).

2.   Ova se Uredba primjenjuje i na kreditne institucije, kojima je izdano odobrenje za rad na temelju Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (3), koje pružaju jednu ili više investicijskih usluga ili obavljaju investicijske aktivnosti te koje se žele koristiti vezanim zastupnicima na temelju sljedećih prava:

(a)

pravo na slobodu pružanja investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti u skladu s člankom 34. stavkom 5. Direktive 2014/65/EU;

(b)

pravo poslovnog nastana u skladu s člankom 35. stavkom 7. Direktive 2014/65/EU.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„obavijest o putovnici za investicijske usluge i aktivnosti” znači obavijest dostavljena u skladu s člankom 34. stavkom 2. Direktive 2014/65/EU ili u skladu s člankom 34. stavkom 5. Direktive 2014/65/EU;

(b)

„obavijest o putovnici poslovnice” ili „obavijest o putovnici vezanog zastupnika” znači obavijest dostavljena u skladu s člankom 35. stavkom 2. Direktive 2014/65/EU ili u skladu s člankom 35. stavkom 7. Direktive 2014/65/EU;

(c)

„obavijest o uvođenju mehanizama za olakšanje pristupa MTP-u ili OTP-u” znači obavijest dostavljena u skladu s člankom 34. stavkom 7. Direktive 2014/65/EU;

(d)

„obavijest o putovnici” znači obavijest o putovnici za investicijske usluge i aktivnosti, obavijest o putovnici poslovnice, obavijest o putovnici vezanog zastupnika ili obavijest o uvođenju mehanizama za olakšanje pristupa MTP-u ili OTP-u.

Članak 3.

Informacije koje se moraju dostaviti za potrebe obavijesti o putovnici za investicijske usluge i aktivnosti

1.   Investicijska društva osiguravaju da obavijest o putovnici za investicijske usluge i aktivnosti dostavljena u skladu s člankom 34. stavkom 2. Direktive 2014/65/EU sadržava sljedeće informacije:

(a)

ime, adresu i podatke za kontakt investicijskog društva i ime osobe za kontakt u investicijskom društvu;

(b)

program poslovanja koji obuhvaća sljedeće stavke:

i.

podrobne informacije o određenim investicijskim uslugama, aktivnostima i pomoćnim uslugama koje se moraju osigurati u državi članici domaćinu i financijskim instrumentima koji se moraju upotrijebiti; i

ii.

potvrdu o tome želi li se investicijsko društvo koristiti vezanim zastupnicima s poslovnim nastanom u njegovoj matičnoj državi članici za pružanje usluga u državi članici domaćinu te, ako želi, ime, adresu i podatke za kontakt tih vezanih zastupnika te investicijske usluge ili aktivnosti, pomoćne usluge i financijske instrumente koje ti vezani zastupnici moraju osigurati.

2.   Kreditne institucije iz članka 1. stavka 2. točke (a) koje, u skladu s člankom 34. stavkom 5. Direktive 2014/65/EU, dostavljaju obavijest o putovnici za investicijske usluge i aktivnosti osiguravaju da ta obavijest sadržava informacije iz stavka 1. točke (a) i točke (b) podtočke ii.

Članak 4.

Informacije koje se moraju dostaviti u vezi s promjenom podataka o investicijskim uslugama i aktivnostima

Investicijska društva i kreditne institucije iz članka 1. stavka 2. točke (a) osiguravaju da su u obavijesti kojom se prijavljuje promjena podataka, u skladu s člankom 34. stavkom 4. Direktive 2014/65/EU, podrobno opisane sve promjene informacija sadržanih u prvotnoj obavijesti o putovnici za investicijske usluge i aktivnosti.

Članak 5.

Informacije koje se moraju dostaviti u vezi s mehanizmima za olakšanje pristupa MTP-u i OTP-u

Investicijska društva i tržišni operateri koji dostavljaju obavijesti u vezi s mehanizmima za olakšanje pristupa MTP-u ili OTP-u u skladu s člankom 34. stavkom 7. Direktive 2014/65/EU osiguravaju da te obavijesti sadržavaju sljedeće informacije:

(a)

ime, adresu i podatke za kontakt investicijskog društva ili tržišnog operatera i ime osobe za kontakt u investicijskom društvu ili tržišnom operateru;

(b)

kratak opis odgovarajućih mehanizama koje je potrebno uspostaviti i datum od kojega će ti mehanizmi biti uspostavljeni u državi članici domaćinu;

(c)

kratak opis poslovnog modela MTP-a ili OTP-a, uključujući vrstu financijskih instrumenata kojima se trguje, vrstu sudionikâ i marketinški pristup koji MTP ili OTP primjenjuju na korisnike s udaljenim pristupom, članove i sudionike.

Članak 6.

Informacije koje se moraju dostaviti u obavijesti o putovnici poslovnice ili u obavijesti o putovnici vezanog zastupnika

1.   Investicijska društva i kreditne institucije iz članka 1. stavka 2. točke (b) osiguravaju da obavijest o putovnici poslovnice ili obavijest o putovnici vezanog zastupnika, dostavljene u skladu s člankom 35. stavkom 2. ili, ovisno o slučaju, člankom 35. stavkom 7. Direktive 2014/65/EU, sadržavaju sljedeće informacije:

(a)

ime, adresu i podatke za kontakt investicijskog društva ili kreditne institucije u matičnoj državi članici i ime osobe za kontakt u investicijskom društvu ili kreditnoj instituciji;

(b)

ime, adresu i podatke za kontakt poslovnice ili vezanog zastupnika u državi članici domaćinu od kojih se mogu dobiti dokumenti;

(c)

imena osoba koje su odgovorne za upravljanje poslovnicom ili vezanim zastupnikom;

(d)

elektroničko ili drugo upućivanje na lokaciju javnoga registra u kojem je registriran vezani zastupnik; i

(e)

program poslovanja.

2.   Program poslovanja iz stavka 1. točke (e) sadržava sljedeće informacije:

(a)

popis investicijskih usluga i aktivnosti, pomoćnih usluga i financijskih instrumenata koji se moraju osigurati;

(b)

pregled u kojem je izloženo kako će poslovnica ili vezani zastupnik doprinijeti strategiji investicijskog društva, kreditne institucije ili grupe te u kojem je navedeno je li investicijsko društvo član grupe i koje će biti glavne funkcije poslovnice ili vezanog zastupnika;

(c)

opis vrste klijenta ili druge ugovorne strane s kojom će poslovnica ili vezani zastupnik poslovati te načina na koji će investicijsko društvo ili kreditna institucija pridobiti te klijente i druge ugovorne strane i s njima poslovati;

(d)

sljedeće informacije o organizacijskoj strukturi poslovnice ili vezanog zastupnika:

i.

funkcionalne, geografske i pravne linije izvješćivanja ako se primjenjuje matrična organizacijska struktura;

ii.

opis toga kako se poslovnica ili vezani zastupnik uklapa u korporacijsku strukturu investicijskog društva, kreditne institucije ili grupe ako je investicijsko društvo ili kreditna institucija član grupe;

iii.

pravila za izvješćivanje poslovnice ili vezanog zastupnika sjedištu;

(e)

podaci o osobama koje obavljaju ključne funkcije u poslovnici ili vezanom zastupniku, uključujući osobe odgovorne za svakodnevno poslovanje poslovnice ili vezanog zastupnika, poštovanje pravila i obradu pritužbi;

(f)

podaci o svim sporazumima o izdvajanju poslovnih procesa koji su ključni za poslovanje poslovnice ili vezanog zastupnika;

(g)

sažeti podaci o sustavima i kontrolama koji će biti uspostavljeni, uključujući sljedeće:

i.

mehanizme koji će biti uspostavljeni za zaštitu novca i imovine klijenata;

ii.

mehanizme kojima se osigurava poštovanje pravila o poslovanju i drugih obveza za koje je odgovorno nadležno tijelo države članice domaćina u skladu s člankom 35. stavkom 8. Direktive 2014/65/EU te obveza vođenja evidencije u skladu s člankom 16. stavkom 6. te direktive;

iii.

interne mehanizme kontrole osoblja koji obuhvaćaju kontrole poslova za svoj račun;

iv.

mehanizme kojima se osigurava ispunjavanje obveza sprečavanja pranja novca;

v.

podroban opis kontrola u području sporazuma o izdvajanju poslovnih procesa i drugih sporazuma s trećim stranama u vezi s investicijskim uslugama ili aktivnostima koje obavlja poslovnica ili vezani zastupnik;

vi.

ime, adresa i podaci za kontakt priznatog sustava za zaštitu ulagatelja čiji je investicijsko društvo ili kreditna institucija član;

(h)

predviđanja u vezi s računom dobiti i gubitka i novčanim tokom za početno razdoblje od 36 mjeseci.

3.   Ako poslovnica ima poslovni nastan u državi članici domaćinu i namjerava se koristiti vezanim zastupnicima u toj državi članici u skladu s člankom 35. stavkom 2. točkom (c) Direktive 2014/65/EU, program poslovanja iz stavka 1. točke (e) sadržava i informacije o identitetu svakog od tih vezanih zastupnika, njihove adrese i podatke za kontakt.

Članak 7.

Informacije koje se moraju dostaviti u slučaju promjene podataka koji se odnose na poslovnicu ili vezanog zastupnika

1.   Investicijska društva i kreditne institucije iz članka 1. stavka 2. točke (b) osiguravaju da su u obavijesti kojom se prijavljuje promjena podataka, u skladu s člankom 35. stavkom 10. Direktive 2014/65/EU, podrobno opisane sve promjene informacija sadržanih u prvotnoj obavijesti o putovnici poslovnice ili obavijesti o putovnici vezanog zastupnika.

2.   Investicijska društva i kreditne institucije iz članka 1. stavka 2. točke (b) osiguravaju da svaka promjena obavijesti o putovnici poslovnice ili obavijesti o putovnici vezanog zastupnika koja se odnosi na prestanak poslovanja poslovnice ili prestanak korištenja vezanog zastupnika sadržava sljedeće informacije:

(a)

ime osobe ili osoba koje će biti odgovorne za postupak prestanka poslovanja poslovnice ili korištenja vezanog zastupnika;

(b)

vremenski raspored planiranog postupka prestanka poslovanja;

(c)

pojedinosti i predložene postupke za gašenje poslovanja, uključujući pojedinosti o tome kako će se zaštititi interesi klijenata, rješavati pritužbe i podmiriti sve nepodmirene obveze.

Članak 8.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od prvog navedenog datuma iz članka 93. stavka 1. drugog podstavka Direktive 2014/65/EU.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. lipnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 173, 12.6.2014., str. 349.

(2)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(3)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).