25.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 107/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/723

оd 16. veljače 2017.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (1), a posebno njezin članak 77. stavak 7.,

budući da:

(1)

Na temelju iskustva stečenog nakon uvođenja plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš („plaćanje za ekologizaciju”) kako je predviđeno u glavi III. poglavlju 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2), primjereno je pojednostavniti određena pravila koja se odnose na metodu izračuna plaćanja za ekologizaciju utvrđena Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 640/2014 (3).

(2)

U okviru integriranog administrativnog i kontrolnog sustava izračun potpore na koju korisnik ima pravo temelji se na konceptu skupine kultura. Međutim, čini se da taj koncept nije potreban u specifičnom kontekstu plaćanja za ekologizaciju jer se plaćanje za ekologizaciju mora temeljiti na ukupnoj površini gospodarstva. Stoga je radi pojednostavnjenja potrebno ukinuti koncept skupine kultura u pogledu plaćanja za ekologizaciju.

(3)

U člancima 24. i 26. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 utvrđena su pravila za izračun smanjenja plaćanja za ekologizaciju u slučaju nesukladnosti sa zahtjevima raznolikosti usjeva odnosno zahtjevima ekološki značajne površine. Ti izračuni obuhvaćaju omjer razlike i faktor smanjenja od 50 %. Radi jasnoće, a da se pritom ne mijenja razina smanjenja, opravdano je preformulirati predmetne odredbe te omjer razlike i faktor smanjenja od 50 % zamijeniti multiplikatorom.

(4)

Radi postizanja veće ravnoteže između razine težine smanjenja i potrebe očuvanja razmjernih i pravednih smanjenja, primjereno je ublažiti smanjenja plaćanja za ekologizaciju kada je za raznolikost usjeva potrebno uzgajati tri različite kulture.

(5)

Delegiranu uredbu (EU) br. 640/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Kako bi se izbjegla situacija u kojoj bi države članice trebale prilagoditi svoje sustave izračuna plaćanja za godinu podnošenja zahtjeva 2016. tijekom razdoblja plaćanja te kako bi se za korisnike osigurala predvidljivost u pogledu pravila primjenjivih na izračun plaćanja, ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 16. listopada 2017. u pogledu godina podnošenja zahtjeva koje počinju od 1. siječnja 2017.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014

Delegirana uredba (EU) br. 640/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 22. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 22.

Opća načela

Za potrebe ovog odjeljka ako je ista površina utvrđena za više od jedne poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš u skladu s člankom 43. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013., ona se uzima u obzir posebno za svaku od tih praksi za izračun plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš, dalje u tekstu: ‚plaćanje za ekologizaciju’.”

2.

U članku 23. stavku 2. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Ne dovodeći u pitanje administrativne kazne primjenjive u skladu s člankom 28., ako je površina prijavljena u jedinstvenom zahtjevu za osnovno plaćanje ili jedinstveno plaćanje po površini veća od utvrđene površine, utvrđena površina koristi se za izračun plaćanja za ekologizaciju.”

3.

Članak 24. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 24.

Smanjenje plaćanja za ekologizaciju u slučaju nesukladnosti s raznolikošću usjeva

1.   Kada je riječ o obradivoj površini u pogledu koje se člankom 44. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 1307/2013 zahtijevaju najmanje dvije različite kulture pri čemu glavna kultura ne obuhvaća više od 75 % ukupne obradive površine, ali površina koja je utvrđena za glavnu kulturu obuhvaća više od 75 % utvrđene ukupne obradive površine, površina koju treba koristiti za izračun plaćanja za ekologizaciju u skladu s člankom 23. ove Uredbe smanjuje se za dvostruki iznos za koji površina glavne kulture prelazi 75 % utvrđene ukupne obradive površine.

2.   Kada je riječ o obradivoj površini u pogledu koje se člankom 44. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1307/2013 zahtijevaju najmanje tri različite kulture pri čemu glavna kultura ne obuhvaća više od 75 % ukupne obradive površine, ali površina koja je utvrđena za glavnu kulturu obuhvaća više od 75 % utvrđene ukupne obradive površine, površina koju treba koristiti za izračun plaćanja za ekologizaciju u skladu s člankom 23. ove Uredbe smanjuje se za površinu glavne kulture koja prelazi 75 % utvrđene ukupne obradive površine.

3.   Kada je riječ o obradivoj površini u pogledu koje se člankom 44. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1307/2013 zahtijevaju najmanje tri različite kulture pri čemu dvije glavne kulture ne obuhvaćaju više od 95 % ukupne obradive površine, ali površina koja je utvrđena za dvije glavne kulture obuhvaća više od 95 % utvrđene ukupne obradive površine, površina koju treba koristiti za izračun plaćanja za ekologizaciju u skladu s člankom 23. ove Uredbe smanjuje se za peterostruki iznos za koji površina dviju glavnih kultura prelazi 95 % utvrđene ukupne obradive površine.

4.   Kada je riječ o poljoprivrednim gospodarstvima u pogledu kojih se člankom 44. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 zahtijeva da glavna kultura na preostaloj obradivoj površini ne obuhvaća više od 75 % te preostale obradive površine, ali površina koja je utvrđena za glavnu kulturu na utvrđenoj preostaloj obradivoj površini obuhvaća više od 75 %, površina koju treba koristiti za izračun plaćanja za ekologizaciju u skladu s člankom 23. ove Uredbe smanjuje se za dvostruki iznos za koji površina glavne kulture prelazi 75 % te utvrđene preostale obradive površine.

5.   Ako se utvrdi da korisnik tijekom tri godine nije poštovao raznolikost usjeva kako je navedeno u ovom članku, površina za koju se smanjuje površina koja se koristi za izračun plaćanja za ekologizaciju u skladu sa stavcima 1. do 4. u narednim godinama množi se sa 2.”

4.

U članku 26. stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2.   Ako je propisana ekološki značajna površina veća od utvrđene ekološki značajne površine uzimajući u obzir ponderiranje ekološki značajnih površina predviđeno člankom 46. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013, površina koju treba koristiti za izračun plaćanja za ekologizaciju u skladu s člankom 23. ove Uredbe smanjuje se za deseterostruki iznos izostavljene ekološki značajne površine.

Za potrebe prvog podstavka utvrđena ekološki značajna površina ne prelazi udio ekološki značajnih površina prijavljenih u ukupnoj obradivoj površini koja je prijavljena.

3.   Ako se utvrdi da korisnik tijekom tri godine nije poštovao zahtjeve ekološki značajne površine kako je navedeno u ovom članku, površina za koju se smanjuje površina koja se koristi za izračun plaćanja za ekologizaciju u skladu sa stavkom 2. u narednim godinama množi se sa 2.”.

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ona se od 16. listopada 2017. primjenjuje na zahtjeve za potporu u pogledu plaćanja za ekologizaciju i na jedinstvene zahtjeve koji se odnose na godine podnošenja zahtjeva koje počinju od 1. siječnja 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. veljače 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 640/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (SL L 181, 20.6.2014., str. 48.).