4.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 90/6


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/630

оd 3. travnja 2017.

o 264. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 881/2002 od 27. svibnja 2002. o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom (1), a posebno njezin članak 7. stavak 1. točku (a) i članak 7.a stavak 5.,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 navode se osobe, skupine i subjekti na koje se odnosi zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora u skladu s tom Uredbom.

(2)

Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda odlučio je 29. ožujka 2017. izmijeniti jedan unos na popisu osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuje zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora. Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. travnja 2017.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Vršitelj dužnosti voditelja Službe za instrumente vanjske politike


(1)  SL L 139, 29.5.2002., str. 9.


PRILOG

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 podaci za utvrđivanje identiteta za unos „Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi, (alias Mera'i). Adresa: Via Cilea 40, Milano, Italija (boravište). Datum rođenja: 2.1.1972. Mjesto rođenja: El Gharbia (Egipat). Druge informacije: (a) u zatvoru u Italiji, čeka puštanje na slobodu 6.1.2012.; (b) nakon odsluženja kazne bit će protjeran iz Italije. Datum određenja u skladu s člankom 2.a stavkom 4. točkom (b): 12.11.2003.”, pod naslovom „Fizičke osobe”, zamjenjuju se sljedećim:

„Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi (alias Mera'i). Adresa: Via Cilea 40, Milano, Italija (stalna adresa). Datum rođenja: 2.1.1972. Mjesto rođenja: El Gharbia Governorate (Egipat). Državljanstvo: egipatsko. Datum uvrštenja u skladu s člankom 7.d stavkom 2. točkom (i): 12.11.2003.”