31.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 87/229


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/583

оd 14. srpnja 2016.

o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda u vezi sa zahtjevima u pogledu transparentnosti za mjesta trgovanja i investicijska društva u odnosu na obveznice, strukturirane financijske proizvode, emisijske jedinice i izvedenice

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 1. stavak 8., članak 9. stavak 5., članak 11. stavak 4., članak 21. stavak 5. i članak 22. stavak 4.,

budući da:

(1)

Visoki stupanj transparentnosti ključan je kako bi se osiguralo da su ulagatelji odgovarajuće obaviješteni o točnoj razini stvarnih i potencijalnih transakcija obveznicama, strukturiranim financijskim proizvodima, emisijskim jedinicama i izvedenicama bez obzira na to odvijaju li se te transakcije na uređenim tržištima, multilateralnim trgovinskim platformama, organiziranim trgovinskim platformama, sistematskim internalizatorima ili izvan tih sustava. Na temelju te visoke razine transparentnosti trebali bi se uspostaviti i jednaki konkurentski uvjeti među mjestima trgovanja na način da proces utvrđivanja cijena u pogledu određenog financijskog instrumenta nije narušen fragmentacijom likvidnosti te da se stoga time ne šteti ulagateljima.

(2)

Istodobno je ključno prepoznati da mogu postojati okolnosti u kojima bi se trebala osigurati izuzeća od obveza u pogledu transparentnosti prije trgovanja ili odgode obveza u pogledu transparentnosti poslije trgovanja kako bi se izbjeglo narušavanje likvidnosti koje je nenamjerna posljedica obveza izvješćivanja o transakcijama te javno objavile rizične pozicije. Stoga je prikladno precizno utvrditi okolnosti u kojima se mogu odobriti izuzeća od obveza u pogledu transparentnosti prije trgovanja i odgode obveza u pogledu transparentnost poslije trgovanja.

(3)

Odredbe ove Uredbe blisko su povezane jer se odnose na utvrđivanje zahtjeva u pogledu transparentnosti prije trgovanja i poslije trgovanja koji se primjenjuju na trgovanje nevlasničkim financijskim instrumentima. Kako bi se osigurala dosljednost tih odredaba, koje bi trebale istovremeno stupiti na snagu, te kako bi se dionicima a posebno osobama koje podliježu tim obvezama omogućio sveobuhvatan pregled, potrebno je te regulatorne tehničke standarde obuhvatiti jednom uredbom.

(4)

Ako odobre izuzeća u odnosu na zahtjeve u pogledu transparentnosti prije trgovanja ili odgodu obveza u pogledu transparentnosti poslije trgovanja, nadležna tijela trebala bi na nediskriminirajući i istovjetan način tretirati sva uređena tržišta, multilateralne trgovinske platforme, organizirane trgovinske platforme i investicijska društva koja trguju izvan mjesta trgovanja.

(5)

Prikladno je objasniti ograničeni broj tehničkih pojmova. Te su tehničke definicije potrebne kako bi se u Uniji osigurala ujednačena primjena odredbi sadržanih u ovoj Uredbi te time pridonijelo uspostavljanju jedinstvenih pravila za financijska tržišta u Uniji. Te definicije služe samo za potrebe utvrđivanja obveza u pogledu transparentnosti za nevlasničke financijske instrumente te bi ih trebalo stoga strogo ograničiti na potrebe tumačenja ove Uredbe.

(6)

Roba kojom se trguje na burzi (ETC-ovi) i dužnički instrumenti kojima se trguje na burzi (ETN-ovi) obuhvaćeni ovom Uredbom trebali bi se zbog svoje pravne strukture smatrati dužničkim instrumentima. Međutim, s obzirom na to da se njima trguje slično kao s fondovima čijim se udjelima trguje na burzi (ETF-ovi), trebao bi se primijeniti režim transparentnosti sličan režimu za ETF-ove.

(7)

U skladu s Uredbom (EU) br. 600/2014 niz instrumenata trebalo bi smatrati prihvatljivim za izuzeće od obveza u pogledu transparentnosti prije trgovanja za instrumente za koje ne postoji likvidno tržište. Taj bi se zahtjev trebao primjenjivati i na izvedenice koje podliježu obvezi poravnanja, a koje ne podliježu obvezama trgovanja, kao i na obveznice, izvedenice, strukturirane financijske proizvode i emisijske jedinice koje nisu likvidne.

(8)

Mjesto trgovanja koje upravlja sustavom zahtjeva za ponude trebalo bi javno objaviti obvezujuće ponude za prodaju i ponudu ili provedive iskaze interesa te dubinu vezanu uz te cijene najkasnije u trenutku u kojem podnositelj zahtjeva može izvršiti transakciju u skladu s pravilima sustava. Time se prije svega osigurava da se članove ili sudionike koji svoje ponude prvo dostavljaju podnositelju zahtjeva ne dovodi u nepovoljan položaj.

(9)

Većina likvidnih pokrivenih obveznica jesu hipotekarne obveznice koje se izdaju kako bi se odobrili krediti za financiranje privatnih pojedinačnih kupnji stambenih objekata čija je prosječna vrijednost izravno povezana s vrijednošću kredita. Na tržištu pokrivenih obveznica pružatelji likvidnosti osiguravaju da su profesionalni ulagatelji koji izvršavaju transakcije velikog tržišnog obujma upareni s kućevlasnicima koji izvršavaju transakcije manjeg tržišnog obujma. Kako bi se izbjegao poremećaj u okviru te funkcije i moguće štetne posljedice za kućevlasnike, veličina karakteristična za instrument u slučaju čijeg prekoračenja pružatelji likvidnosti mogu imati koristi od izuzeća od obveza u pogledu transparentnosti prije trgovanja trebala bi biti jednaka veličini transakcije ispod koje se nalazi 40 % transakcija s obzirom na to da se smatra da ta veličina transakcije odražava prosječnu cijenu stambenog objekta.

(10)

Informacije koje se moraju staviti na raspolaganje što je moguće bliže stvarnom vremenu trebalo bi staviti na raspolaganje što je prije tehnički moguće, pod pretpostavkom razumne razine učinkovitosti i troškova za sustave dotičnog tržišnog operatera, ovlaštenog sustava objavljivanja (APA) ili investicijskog društva. Informacije bi trebalo objavljivati blizu propisanog najduljeg roka samo u iznimnim slučajevima kad dostupni sustavi ne omogućuju njihovo objavljivanje u kraćem roku.

(11)

Investicijska društva trebala bi putem APA-e objavljivati pojedinosti o transakcijama izvršenima izvan mjesta trgovanja. Ovom Uredbom trebao bi se utvrditi način na koji investicijska društva izvješćuju APA-e o svojim transakcijama te bi se ona trebala primjenjivati zajedno s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/571 (2).

(12)

Mogućnost utvrđivanja primjene obveze objave poslije trgovanja transakcija izvršenih između dvaju investicijskih društava, uključujući sistematske internalizatore, koje se odnose na obveznice, strukturirane financijske proizvode, emisijske jedinice i izvedenice i koje su određene čimbenicima koji se razlikuju od trenutačne tržišne cijene, kao što je prijenos financijskih instrumenata kao kolaterala, utvrđena je Uredbom (EU) br. 600/2014. Takve transakcije ne pridonose procesu utvrđivanja cijena ili tome da rizik omete ulagatelje ili onemogući najpovoljnije izvršenje i stoga se ovom Uredbom utvrđuju transakcije koje su određene čimbenicima koji se razlikuju od trenutačne tržišne cijene koje ne bi trebale biti javno objavljene.

(13)

Investicijska društva često, za vlastiti račun ili za račun klijenata, izvršavaju transakcije izvedenicama i drugim financijskim instrumentima ili imovinom koje se sastoje od niza međusobno povezanih, uvjetovanih transakcija. Takve paketne transakcije investicijskim društvima i njihovim klijentima omogućuju bolje upravljanje rizicima, a cijena svake sastavnice paketne transakcije odražava sveukupni rizični profil paketa umjesto prevladavajućih tržišnih cijena svake sastavnice. Paketne transakcije mogu imati različite oblike, kao što je zamjena instrumenta za fizičku imovinu, strategije trgovanja izvršene na mjestima trgovanja ili nestandardizirane paketne transakcije te je važno te posebnosti uzeti u obzir pri utvrđivanju primjenjivog režima transparentnosti. Stoga je prikladno za potrebe ove Uredbe utvrditi uvjete za primjenu odgode obveza u pogledu transparentnosti poslije trgovanja na paketne transakcije. Takve mjere ne bi trebale biti dostupne za transakcije kojima se štite financijski instrumenti kojima se trguje u okviru uobičajenog poslovanja.

(14)

Zamjena instrumenta za fizičku imovinu sastavni je dio financijskih tržišta kojima se sudionicima na tržištu omogućuje organizacija i izvršavanje transakcija izvedenicama kojima se trguje na burzi a koje su izravno povezane s transakcijom na tržištu odnosne fizičke imovine. Njezina je primjena široka te uključuje različite sudionike, primjerice poljoprivrednike te osobe koje proizvode, izrađuju i obrađuju robu. Uobičajeno se transakcija zamjene instrumenta za fizičku imovinu odvija kada prodavatelj fizičke imovine svoju pripadajuću poziciju za zaštitu u ugovoru o izvedenicama želi zatvoriti s kupcem fizičke imovine te kada potonji isto tako drži odgovarajuću poziciju za zaštitu u istom ugovoru o izvedenicama. Njome se stoga omogućuje učinkovito zatvaranje pozicija za zaštitu koje više nisu potrebne.

(15)

U pogledu transakcija koje se ne izvršavaju u skladu s pravilima mjesta trgovanja važno je razjasniti koje investicijsko društvo transakciju objavljuje u slučajevima kad su obje strane u transakciji investicijska društva s poslovnim nastanom u Uniji kako bi se osiguralo da se transakcije na objavljuju dvostruko. Stoga bi objava transakcije uvijek trebala biti u nadležnosti investicijskog društva koje prodaje, osim ako je jedna od ugovornih strana sistematski internalizator i društvo koje kupuje.

(16)

Ako je samo jedna od ugovornih strana u određenom financijskom instrumentu sistematski internalizator te je on istovremeno i društvo koje kupuje taj instrument, ta bi strana trebala biti odgovorna za objavljivanje transakcije jer bi to njezini klijenti od nje i očekivali te je najprikladnija za ispunjavanje obrasca u kojemu se navodi njezin status sistematskog internalizatora. Kako bi se osiguralo da se transakciju objavi samo jednom, sistematski internalizator trebao bi drugu stranu obavijestiti o tome da objavljuje transakciju.

(17)

Važno je održavati postojeće standarde za objavljivanje transakcija koje se izvršavaju kao naizmjenične transakcije (back-to-back trades) radi izbjegavanja objavljivanja jedinstvene transakcije kao više njih te radi jamčenja pravne sigurnosti u pogledu toga koje je investicijsko društvo odgovorno za objavu transakcije. Stoga bi dvije podudarajuće transakcije koje su unesene istodobno i po jednakoj cijeni uz posredovanje jedne ugovorne strane trebalo objaviti kao jedinstvenu transakciju.

(18)

Uredbom (EU) br. 600/2014 nadležnim tijelima omogućuje se da zahtijevaju objavu dodatnih pojedinosti kada se na objavljivanje informacija primjenjuje odgoda ili da odobre produženi rok za odgodu. Kako bi se pridonijelo ujednačenoj primjeni ovih odredbi u Uniji, potrebno je izraditi okvir za uvjete i kriterije na temelju kojih nadležna tijela mogu odobriti dodatne odgode.

(19)

Trgovanje nevlasničkim financijskim instrumentima, a posebno izvedenicama, epizodno je i promjenjivo te podliježe redovitim izmjenama uzoraka trgovanja. Statično utvrđivanje financijskih instrumenata koji nemaju likvidno tržište i statično utvrđivanje različitih pragova radi usklađivanja obveza u pogledu transparentnosti prije trgovanja i poslije trgovanja a da se pritom ne pruže mogućnosti prilagodbe statusa likvidnosti i pragova s obzirom na promjene u uzorcima trgovanja stoga ne bi bilo prikladno. Stoga je prikladno utvrditi metodologiju i parametre potrebne za periodičnu provedbu procjene likvidnosti i izračuna pragova za primjenu izuzeća od obveza u pogledu transparentnosti prije trgovanja i odgode obveza u pogledu transparentnosti poslije trgovanja.

(20)

Kako bi se osigurala dosljedna primjena izuzeća od obveza u pogledu transparentnosti prije trgovanja i odgoda obveza u pogledu transparentnosti poslije trgovanja, potrebno je izraditi jedinstvena pravila u pogledu sadržaja i učestalosti zahtjeva za podacima koje nadležna tijela mogu zahtijevati od mjesta trgovanja, APA-e i pružatelja konsolidiranih podataka o trgovanju (CTP-ova) za potrebe transparentnosti. Potrebno je i utvrditi metodologiju za izračun odgovarajućih pragova i izraditi jedinstvena pravila u pogledu objave informacija u Uniji. Pravila o posebnoj metodologiji i podacima potrebnima za provedbu izračuna za potrebe utvrđivanja režima transparentnosti primjenjivog na nevlasničke financijske instrumente trebalo bi primjenjivati zajedno s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/577 (3) kojom se utvrđuju zajednički elementi u pogledu sadržaja i učestalosti zahtjeva za podatke koji se upućuju mjestima trgovanja, APA-i i CTP-ovima za potrebe transparentnosti i druge izračune u širem smislu.

(21)

Za obveznice osim ETC-ova i ETN-ova transakcije manje od 100 000 EUR trebale bi se isključiti iz izračuna pragova za transparentnost prije trgovanja i poslije trgovanja s obzirom na to da se one smatraju transakcijama malih ulagatelja. Te transakcije malih ulagatelja trebale bi u svim slučajevima imati koristi od novog režima transparentnosti te bi svaki prag kojim je dopušteno izuzeće ili odgoda obveza u pogledu transparentnosti trebao biti iznad te razine.

(22)

Svrha je izuzeća od obveza u pogledu transparentnosti navedenih u Uredbi (EU) br. 600/2014 osigurati da djelotvornost operacija koje provodi Eurosustav pri izvršavanju osnovnih zadataka kako je utvrđeno Statutom Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke priloženom Ugovoru o funkcioniranju Europske unije („Statut”) te u skladu s jednakovrijednim nacionalnim odredbama za članove Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) u državama članicama čija valuta nije euro, koja se temelji na pravodobnim i povjerljivim transakcijama, nije ugrožena objavom informacija o takvim transakcijama. Ključno je da središnje banke mogu kontrolirati objavljuju li se, kada i kako informacije o njihovim aktivnostima kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri povećao planirani učinak i ograničio svaki neplanirani učinak na tržište. Stoga bi se članovima ESSB-a i njihovim drugim ugovornim stranama trebala osigurati pravna sigurnost u vezi s područjem primjene izuzeća od zahtjeva u pogledu transparentnosti.

(23)

Jedna od osnovnih odgovornosti ESSB-a na temelju Ugovora i Statuta te na temelju jednakovrijednih nacionalnih odredaba za članove ESSB-a u državama članicama čija valuta nije euro jest provedba devizne politike, koja podrazumijeva držanje deviznih pričuva i upravljanje njima kako bi se osigurala, kad god je to potrebno, dostatna likvidna sredstava dostupna za obavljanje deviznih operacija. Primjena zahtjeva u pogledu transparentnosti na operacije upravljanja deviznim pričuvama može dovesti do slanja nenamjernih poruka tržištu, što bi moglo utjecati na deviznu politiku Eurosustava i članova ESSB-a u državama članicama čija valuta nije euro. Slična se razmatranja mogu primijeniti i na operacije upravljanja deviznim pričuvama pri provedbi monetarne politike i politike financijske stabilnosti na pojedinačnoj osnovi.

(24)

Izuzeće od obveza u pogledu transparentnosti za transakcije u kojima je ugovorna strana član ESSB-a ne bi se trebalo primjenjivati na transakcije koje sklopi bilo koji član ESSB-a u okviru obavljanja investicijskih operacija. To bi trebalo uključivati operacije provedene u administrativne svrhe ili za potrebe osoblje člana ESSB-a, uključujući transakcije provedene u svojstvu upravitelja mirovinskog sustava u skladu s člankom 24. Statuta.

(25)

Privremena suspenzija obveza u pogledu transparentnosti trebala bi se uvesti samo u iznimnim situacijama koje predstavljaju značajan pad likvidnosti po razredima financijskih instrumenata na temelju objektivnih i mjerljivih čimbenika. Potrebno je razlikovati razrede za koje je inicijalno utvrđeno da za njih postoji ili ne postoji likvidno tržište jer je vjerojatno da će u razredu za koji je već utvrđeno da ne postoji likvidno tržište doći do dodatnog značajnog pada u relativnom smislu. Stoga bi se suspenzija zahtjeva u pogledu transparentnosti za instrumente za koje je utvrđeno da ne postoji likvidno tržište trebala uvesti samo ako je došlo do pada u odnosu na relativno viši prag.

(26)

Režim transparentnosti prije trgovanja i poslije trgovanja utvrđen Uredbom (EU) br. 600/2014 trebalo bi na odgovarajući način prilagoditi tržištu i ujednačeno primijeniti u Uniji. Stoga je ključno utvrditi koje je izračune potrebno provesti, uključujući razdoblja i metode izračuna. U tom pogledu, kako bi se izbjegli učinci narušavanja tržišta, razdobljima izračuna navedenima u ovoj Uredbi trebalo bi se osigurati da se relevantni pragovi režima ažuriraju u odgovarajućim intervalima kako bi oni odražavali tržišne uvjete. Isto je tako prikladno omogućiti centraliziranu objavu rezultata izračuna kako bi svim sudionicima na financijskom tržištu i nadležnim tijelima u Uniji bili na raspolaganju na jednom mjestu i na način koji je jednostavan za upotrebu. U tu bi svrhu nadležna tijela trebala ESMA-u obavijestiti o rezultatima svojih izračuna, a ESMA bi te izračune trebala objaviti na svojem web-mjestu.

(27)

Kako bi se osigurala pravilna provedba novih zahtjeva u pogledu transparentnosti, prikladno je postupno uvoditi odredbe u pogledu transparentnosti. Prag za likvidnost „prosječni dnevni broj transakcija” koji se upotrebljava za utvrđivanje obveznica za koje postoji likvidno tržište trebao bi se postupno prilagođavati.

(28)

Do 30. srpnja godine od datuma početka primjene Uredbe (EU) br. 600/2014 ESMA bi na godišnjoj razini trebala Komisiji dostaviti procjenu praga likvidnosti kojim se određuju obveze u pogledu transparentnosti u skladu s člancima 8. i 9. Uredbe (EU) br. 600/2014 i, ako je primjenjivo, dostaviti revidirani regulatorni tehnički standard kako bi se prag likvidnosti prilagodio.

(29)

Isto tako, percentili trgovanja koji se upotrebljavaju za utvrđivanje veličine karakteristične za instrument a kojima se omogućuje izuzeće od obveza u pogledu transparentnosti prije trgovanja za nevlasničke instrumente trebali bi se postupno prilagođavati.

(30)

U tu bi svrhu ESMA Komisiji trebala na godišnjoj osnovi dostaviti procjenu pragova za izuzeća i, ako je primjenjivo, dostaviti revidirani regulatorni tehnički standard kako bi se prilagodili pragovi za izuzeća primjenjivi na nevlasničke instrumente.

(31)

Za potrebe izračuna transparentnosti potrebni su referentni podaci kako bi se utvrdilo kojem podrazredu imovine pripada pojedinačni financijski instrument. Stoga je potrebno od mjesta trgovanja zahtijevati dostavljanje dodatnih referentnih podataka uz podatke propisane Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/585 (4).

(32)

Pri utvrđivanju da za financijske instrumente ne postoji likvidno tržište u pogledu deviznih izvedenica bila je potrebna kvalitativna procjena zbog nedostatka podataka potrebnih za sveobuhvatnu kvalitativnu analizu cjelokupnog tržišta. Zbog toga bi se, dok ne budu dostupni podaci bolje kvalitete, trebalo smatrati da za devizne izvedenice ne postoji likvidno tržište za potrebe ove Uredbe.

(33)

Kako bi se omogućio djelotvoran početak primjene novih pravila o transparentnosti, sudionici na tržištu trebali bi dovoljno prije datuma početka primjene Uredbe (EU) br. 600/2014 dostaviti podatke za izračun i objavu financijskih instrumenata za koje ne postoji likvidno tržište te veličine naloga koji imaju veliki tržišni obujam ili premašuju veličinu karakterističnu za instrument.

(34)

Radi dosljednosti i kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje financijskih tržišta, potrebno je da se odredbe ove Uredbe i odredbe utvrđene u Uredbi (EU) br. 600/2014 primjenjuju od istog datuma. Međutim, kako bi se osiguralo da novi regulatorni režim transparentnosti učinkovito funkcionira, određene bi odredbe ove Uredbe trebalo primjenjivati od datuma njezina stupanja na snagu.

(35)

Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji.

(36)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (5),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

DEFINICIJE

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„paketna transakcija” znači jedno od sljedećeg:

(a)

transakcija s ugovorom o izvedenicama ili drugim financijskim instrumentom koja je uvjetovana istodobnim izvršenjem transakcije s jednakovrijednom količinom odnosne fizičke imovine (zamjena instrumenta za fizičku imovinu);

(b)

transakcija koja podrazumijeva izvršenje dviju ili više sastavnih transakcija s financijskim instrumentima i:

i.

izvršava se između dviju ili više drugih ugovornih strana;

ii.

svaka sastavnica transakcije ima značajan ekonomski ili financijski rizik koji je povezan sa svim drugim sastavnicama;

iii.

izvršenje svake sastavnice istovremeno je i uvjetovano izvršenjem svih drugih sastavnica.

2.

„sustav zahtjeva za ponude” znači sustav trgovanja u kojemu su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

ponuda ili ponude člana ili sudionika dostavljaju se na temelju zahtjeva za ponude koji je podnio jedan ili više članova ili sudionika;

(b)

ponudu može izvršiti isključivo član ili sudionik koji je podnio zahtjev;

(c)

član ili sudionik na tržištu koji je podnio zahtjev može zaključiti transakciju prihvaćanjem ponude ili ponuda koje su mu dostavljene na zahtjev.

3.

„sustav glasovnog trgovanja” znači sustav trgovanja u kojemu članovi transakcije dogovaraju glasovnim pregovaranjem.

POGLAVLJE II.

TRANSPARENTNOST PRIJE TRGOVANJA ZA UREĐENA TRŽIŠTA MULTILATERALNE TRGOVINSKE PLATFORME I ORGANIZIRANE TRGOVINSKE PLATFORME

Članak 2.

Obveze u pogledu transparentnosti prije trgovanja

(članak 8. stavci 1. i 2. Uredbe (EU) br. 600/2014)

Tržišni operateri i investicijska društva koji upravljaju mjestom trgovanja objavljuju raspon ponuda cijena za kupnju i prodaju te dubinu trgovinskog interesa po tim cijenama, u skladu s vrstom sustava trgovanja kojim upravljaju i zahtjevima za informacije navedenima u Prilogu I.

Članak 3.

Nalozi velikog tržišnog obujma

(članak 9. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) br. 600/2014)

Nalog ima veliki tržišni obujam u odnosu na uobičajenu veličinu tržišta ako je, u trenutku unošenja naloga ili nakon njegove izmjene, jednak minimalnoj veličini naloga koja se utvrđuje u skladu s metodologijom iz članka 13. ili veći od te veličine.

Članak 4.

Vrsta i minimalna veličina naloga koji su zaprimljeni u sustav za upravljanje nalozima

(članak 9. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) br. 600/2014)

1.   Vrsta naloga koji je zaprimljen u sustav za upravljanje nalozima mjesta trgovanja do njegova objavljivanja na tržištu na koji se može primijeniti izuzeće od obveza u pogledu transparentnosti prije trgovanja jest nalog:

(a)

koji se namjerava objaviti u knjizi naloga koju vodi mjesto trgovanja i ovisi o objektivnim uvjetima koji su unaprijed definirani protokolima sustava;

(b)

koji nije u interakciji s drugim trgovinskim interesima prije objavljivanja u knjizi naloga koju vodi mjesto trgovanja;

(c)

koji nakon objavljivanja u knjizi naloga dolazi u interakciju s drugim nalozima u skladu s pravilima koja se primjenjuju na naloge te vrste u trenutku objavljivanja.

2.   Minimalna veličina naloga zaprimljenih u sustav za upravljanje nalozima mjesta trgovanja do njihova objavljivanja na tržištu na koje se može primijeniti izuzeće u pogledu obveza transparentnosti prije trgovanja, u trenutku unošenja i nakon izmjena naloga, jedna je od sljedećih:

(a)

u slučaju naloga sa skrivenom količinom iznosi 10 000 EUR ili više;

(b)

za sve druge naloge veličina veća od minimalne količine kojom se može trgovati ili jednaka toj količini a koju unaprijed utvrđuje operater sustava u skladu sa svojim pravilima i protokolima.

3.   Nalog sa skrivenom količinom iz stavka 2. točke (a) smatra se limitiranim nalogom koji se sastoji od objavljenog naloga koji se odnosi na dio određene količine i neobjavljenog naloga koji se odnosi na ostatak količine ako je neobjavljenu količinu moguće izvršiti tek nakon njezina objavljivanja u knjizi naloga kao novog objavljenog naloga.

Članak 5.

Veličina karakteristična za financijski instrument

(članak 8. stavak 4. i članak 9. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) br. 600/2014)

1.   Provediv iskaz interesa premašuje veličinu karakterističnu za financijski instrument ako je, u trenutku unošenja ili nakon izmjene, jednak ili veći od minimalne veličine provedivog iskaza interesa koja se utvrđuje u skladu s metodologijom iz članka 13.

2.   Indikativne cijene prije trgovanja za provedive iskaze interesa koje premašuju veličinu karakterističnu za financijski instrument utvrđenu u skladu sa stavkom 1. te su manje od relevantnog velikog tržišnog obujma utvrđenog u skladu s člankom 3. smatraju se blizu cijenama trgovinskih interesa ako mjesto trgovanja objavi bilo što od sljedećega:

(a)

najbolju dostupnu cijena;

(b)

jednostavni prosjek cijena;

(c)

prosječnu cijenu ponderiranu volumenom, cijenom, vremenom ili brojem provedivih iskaza interesa.

3.   Pri unosu i ažuriranju indikativnih cijena prije trgovanja tržišni operateri i investicijska društva koji upravljaju mjestom trgovanja objavljuju metodologiju za izračun cijena prije trgovanja i vrijeme objave.

Članak 6.

Razredi financijskih instrumenata za koje ne postoji likvidno tržište

(članak 9. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) br. 600/2014)

Smatra se da za financijski instrument ili razred financijskih instrumenata ne postoji likvidno tržište ako je tako utvrđeno u skladu s metodologijom iz članka 13.

POGLAVLJE III.

TRANSPARENTNOST POSLIJE TRGOVANJA ZA MJESTA TRGOVANJA I INVESTICIJSKA DRUŠTVA KOJA TRGUJU IZVAN MJESTA TRGOVANJA

Članak 7.

Obveze u pogledu transparentnosti poslije trgovanja

(članak 10. stavak 1. i članak 21. stavci 1. i 5. Uredbe (EU) br. 600/2014)

1.   Investicijska društva koja ne trguju u skladu s pravilima mjesta trgovanja te tržišni operateri i investicijska društva koji upravljaju mjestom trgovanja objavljuju za svaku transakciju pojedinosti utvrđene u tablicama 1. i 2. Priloga II. i upotrebljavaju odgovarajuće oznake iz tablice 3. Priloga II.

2.   Ako je prethodno objavljeno izvješće o trgovanju poništeno, investicijska društva koja trguju izvan mjesta trgovanja te tržišni operateri i investicijska društva koji upravljaju mjestom trgovanja objavljuju novo izvješće o trgovanju koje sadržava sve pojedinosti iz izvornog izvješća o trgovanju te oznaku za poništenje utvrđenu u tablici 3. Priloga II.

3.   Ako je prethodno objavljeno izvješće o trgovanju izmijenjeno, investicijska društva koja trguju izvan mjesta trgovanja te tržišni operateri i investicijska društva koji upravljaju mjestom trgovanja objavljuju sljedeće informacije:

(a)

novo izvješće o trgovanju koje sadržava sve pojedinosti iz izvornog izvješća o trgovanju te oznaku za poništenje utvrđenu u tablici 3. Priloga II.;

(b)

novo izvješće o trgovanju koje sadržava sve pojedinosti iz izvornog izvješća o trgovanju u kojem su ispravljene sve potrebne pojedinosti te oznaku za izmjenu utvrđenu u tablici 3. Priloga II.

4.   Informacije poslije trgovanja objavljuju se što je bliže moguće stvarnom vremenu, a u svakom slučaju:

(a)

tijekom prve tri godine primjene Uredbe (EU) br. 600/2014, u roku od 15 minuta od izvršenja relevantne transakcije;

(b)

nakon toga, u roku od pet minuta od izvršenja relevantne transakcije.

5.   Ako transakcija između dvaju investicijskih društava nije zaključena u skladu s pravilima mjesta trgovanja, za vlastiti račun ili za račun klijenata, transakciju putem APA-e objavljuje samo investicijsko društvo koje prodaje dotični financijski instrument.

6.   Odstupajući od stavka 5., ako je samo jedno od investicijskih društava koja su strane u transakciji sistematski internalizator za određeni financijski instrument i djeluje kao društvo koje kupuje, samo to društvo objavljuje transakciju putem APA-e, obavješćujući prodavatelja o poduzetim radnjama.

7.   Investicijska društva poduzimaju sve razumne mjere kako bi osigurala da se transakcija objavi kao jedinstvena transakcija. U tu se svrhu dvije podudarajuće transakcije koje su sklopljene istodobno i po jednakoj cijeni uz posredovanje jedne ugovorne strane smatraju jedinstvenom transakcijom.

8.   Informacije koje se odnose na paketnu transakciju objavljuju se u pogledu svih sastavnica što je tehnički moguće bliže stvarnom vremenu, uzimajući u obzir potrebu alokacije cijena određenim financijskim instrumentima i sadržavaju oznaku paketne transakcije ili oznaku transakcije zamjene instrumenta za fizičku imovinu kako je utvrđeno u tablici 3. Priloga II. Ako je paketna transakcija prihvatljiva za odgođeno objavljivanje u skladu s člankom 8., informacije o svim sastavnicama objavljuju se nakon što razdoblje odgode za transakciju prestane važiti.

Članak 8.

Odgođeno objavljivanje transakcija

(članak 11. stavci 1. i 3. i članak 21. stavak 4. Uredbe (EU) br. 600/2014)

1.   Ako nadležno tijelo odobri odgođeno objavljivanje pojedinosti o transakcijama u skladu s člankom 11. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 600/2014, investicijska društva koja trguju izvan mjesta trgovanja te tržišni operateri i investicijska društva koji upravljaju mjestom trgovanja objavljuju sve transakcije najkasnije u 19:00 sati po lokalnom vremenu drugog radnog dana od datuma transakcije, pod uvjetom da je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

(a)

transakcija ima veliki tržišni obujam u odnosu na uobičajenu veličinu tržišta kako je utvrđeno u članku 9.;

(b)

transakcija se odnosi na financijski instrument ili razred financijskih instrumenata za koji ne postoji likvidno tržište kako je utvrđeno u skladu s metodologijom iz članka 13.;

(c)

transakcija se izvršava između investicijskog društva koje trguje za vlastiti račun osim na temelju uparivanja naloga u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 38. Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (6) i druge ugovorne strane te premašuje veličinu karakterističnu za instrument kako je navedeno u članku 10.;

(d)

transakcija je paketna transakcija koja ispunjuje jedan od sljedećih kriterija:

i.

jedna ili više njezinih sastavnica jesu transakcije financijskim instrumentima za koje ne postoji likvidno tržište;

ii.

jedna ili više njezinih sastavnica jesu transakcije financijskim instrumentima koje imaju veliki tržišni obujam u odnosu na uobičajenu veličinu tržišta kako je utvrđeno u članku 9.;

iii.

transakcija se izvršava između investicijskog društva koje trguje za vlastiti račun osim na temelju uparivanja naloga u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 38. Direktive 2014/65/EU i druge ugovorne strane, a jedna ili više njezinih sastavnica jesu transakcije financijskim instrumentima koje premašuju veličinu karakterističnu za instrument kako je utvrđeno u članku 10.

2.   Nakon što rok za odgodu iz stavka 1. prestane važiti, objavljuju se sve pojedinosti o transakciji osim ako je u skladu s člankom 11. odobreno produženo ili neodređeno razdoblje odgode.

3.   Ako se transakcija između dvaju investicijskih društava, za vlastiti račun ili za račun klijenta, ne izvršava u skladu s pravilima mjesta trgovanja, nadležno tijelo za potrebe utvrđivanja primjenjivog režima odgode nadležno je tijelo investicijskog društva odgovornog za objavljivanje transakcije putem APA-e u skladu s člankom 7. stavcima 5. 6. i 7.

Članak 9.

Transakcije velikog tržišnog obujma

(članak 11. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) br. 600/2014)

Smatra se da transakcija ima veliki tržišni obujam u odnosu na uobičajenu veličinu tržišta ako je jednaka minimalnoj veličini transakcije ili veća od nje, pri čemu se ta veličina izračunava u skladu s metodologijom iz članka 13.

Članak 10.

Veličina karakteristična za financijski instrument

(članak 11. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) br. 600/2014)

Smatra se da transakcija premašuje veličinu karakterističnu za financijski instrument ako je jednaka minimalnoj veličini transakcije ili veća od nje, pri čemu se ta veličina izračunava u skladu s metodologijom iz članka 13.

Članak 11.

Zahtjevi u pogledu transparentnosti u vezi s odgođenim objavljivanjem koje odobravaju nadležna tijela

(članak 11. stavak 3. Uredbe (EU) br. 600/2014)

1.   Ako nadležna tijela izvršavaju svoje ovlasti u vezi s odobravanjem odgođenog objavljivanja u skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 600/2014, primjenjuje se sljedeće:

(a)

ako se primjenjuje članak 11. stavak 3. točka (a) Uredbe (EU) br. 600/2014, nadležna tijela zahtijevaju objavu bilo koje od sljedećih informacija tijekom cijelog razdoblja odgode kako je utvrđeno u članku 8.:

i.

svih pojedinosti o transakciji utvrđenih u tablicama 1. i 2. Priloga II. uz iznimku pojedinosti koje se odnose na volumen;

ii.

transakcije u zbirnom obliku po danu za najmanje pet transakcija izvršenih istoga dana, koje se objavljuju sljedećeg radnog dana prije 9:00 sati po lokalnom vremenu.

(b)

ako se primjenjuje članak 11. stavak 3. točka (b) Uredbe (EU) br. 600/2014, nadležna tijela dopuštaju da se volumen pojedinačne transakcije ne objavi tijekom produženog razdoblja od četiri tjedna.

(c)

u pogledu nevlasničkih instrumenata koji nisu državni dužnički instrumenti i ako se primjenjuje članak 11. stavak 3. točka (c) Uredbe (EU) br. 600/2014, nadležna tijela dopuštaju da se tijekom produženog razdoblja odgode od četiri tjedna nekoliko transakcija izvršenih tijekom jednog kalendarskog tjedna objavi u zbirnom obliku sljedećeg utorka prije 9:00 sati po lokalnom vremenu.

(d)

u pogledu državnih dužničkih instrumenata i ako se primjenjuje članak 11. stavak 3. točka (d) Uredbe (EU) br. 600/2014, nadležna tijela dopuštaju da se na neodređeno razdoblje nekoliko transakcija izvršenih tijekom jednog kalendarskog tjedna objavi u zbirnom obliku sljedećeg utorka prije 9:00 sati po lokalnom vremenu.

2.   Ako je produženo razdoblje odgode iz stavka 1. točke (b) prestalo važiti, primjenjuju se sljedeći uvjeti:

(a)

u pogledu svih instrumenata koji nisu državni dužnički instrumenti, sve pojedinosti o svim pojedinačnim transakcijama objavljuju se sljedećeg radnog dana prije 9:00 sati po lokalnom vremenu;

(b)

u pogledu državnih dužničkih instrumenata, ako nadležna tijela odluče da mogućnosti predviđene člankom 11. stavkom 3. točkama (b) i (d) Uredbe (EU) br. 600/2014 neće uzastopno iskoristiti u skladu s člankom 11. stavkom 3. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 600/2014, sve pojedinosti o svim pojedinačnim transakcijama objavljuju se sljedećeg radnog dana prije 9:00 sati po lokalnom vremenu;

(c)

u pogledu državnih dužničkih instrumenata, ako nadležna tijela mogućnosti predviđene člankom 11. stavkom 3. točkama (b) i (d) Uredbe (EU) br. 600/2014 primijene uzastopno u skladu s člankom 11. stavkom 3. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 600/2014, nekoliko transakcija izvršenih istog kalendarskog tjedna objavljuju se u zbirnom obliku u utorak prije 9:00 sati po lokalnom vremenu nakon što prestane važiti produženo razdoblje odgode od četiri tjedna koje počinje zadnjeg dana tog kalendarskog tjedna.

3.   U pogledu svih instrumenata koji nisu državni dužnički instrumenti, sve pojedinosti o transakcijama na pojedinačnoj osnovi objavljuju se četiri tjedna od objave pojedinosti u zbirnom obliku u skladu sa stavkom 1. točkom (c) prije 9:00 sati po lokalnom vremenu.

4.   Dnevni ili tjedni podaci u zbirnom obliku iz stavaka 1. i 2. sadržavaju sljedeće informacije za obveznice, strukturirane financijske proizvode, izvedenice i emisijske jedinice za svaki dan ili tjedan dotičnog kalendarskog razdoblja:

(a)

ponderiranu prosječnu cijenu;

(b)

ukupni volumen trgovanja kako je navedeno u tablici 4. Priloga II.;

(c)

ukupan broj transakcija.

5.   Transakcije se objedinjavaju prema oznaci ISIN. Ako oznaka ISIN nije dostupna, transakcije se objedinjavaju na razini razreda financijskih instrumenata na koji se primjenjuje test likvidnosti iz članka 13.

6.   Ako dan u tjednu predviđen za objave iz stavka 1. točki (c) i (d) te stavaka 2. i 3. nije radni dan, objave se provode sljedeći radni dan prije 9:00 sati po lokalnom vremenu.

Članak 12.

Primjena transparentnosti poslije trgovanja na određene transakcije izvršene izvan mjesta trgovanja

(članak 21. stavak 1. Uredbe (EU) br. 600/2014)

Obveza objavljivanja volumena i cijena transakcija te vremena kad su sklopljene kako je utvrđeno u članku 21. stavku 1. Uredbe (EU) br. 600/2014 ne primjenjuje se na sljedeće:

(a)

transakcije navedene u članku 2. stavku 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/590 (7);

(b)

transakcije koje izvršava društvo za upravljanje kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki (b) Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8) ili upravitelj alternativnih investicijskih fondova kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki (b) Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća (9), koji prenosi stvarno vlasništvo nad financijskim instrumentima s jednog subjekta za zajednička ulaganja na drugi, pri čemu ni jedno investicijsko društvo nije strana u transakciji;

(c)

„prepuštenu transakciju” ili „primljenu transakciju”, odnosno transakciju kod kojih investicijsko društvo prepusti transakciju klijenta drugom investicijskom društvu ili primi transakciju klijenta od drugog investicijskog društva za potrebe obrade poslije trgovanja;

(d)

prijenose financijskih instrumenata kao kolaterala u bilateralnim transakcijama ili u kontekstu maržnih ili kolateralnih zahtjeva središnje druge ugovorne strane ili kao dio postupka upravljanja neispunjenim obvezama središnje druge ugovorne strane.

POGLAVLJE IV.

ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA TRANSPARENTNOST PRIJE TRGOVANJA I POSLIJE TRGOVANJA

Članak 13.

Metodologija za izračun transparentnosti

(članak 9. stavci 1. i 2., članak 11. stavak 1. i članak 22. stavak 1. Uredbe (EU) br. 600/2014)

1.   Za utvrđivanje financijskih instrumenata ili razreda financijskih instrumenata za koje ne postoji likvidno tržište za potrebe članka 6. i članka 8. stavka 1. točke (b) primjenjuju se sljedeće metodologije u svim razredima imovine:

(a)

statično utvrđivanje likvidnosti za:

i.

razred imovine sekuritiziranih izvedenica kako je definirano u tablici 4.1. Priloga III.;

ii.

sljedeće podrazrede imovine vlasničkih izvedenica: opcije na dioničke indekse, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na dioničke indekse, opcije na dionice, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na dionice, opcije na dividendu dionice, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na dividendu dionice, opcije na indeks dividendi, budućnosnice/terminski ugovori koje se odnose na indeks dividendi, opcije na indeks volatilnosti, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na indeks volatilnosti, opcije na fondove čijim se udjelima trguje na burzi, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na fondove čijim se udjelima trguje na burzi i druge vlasničke izvedenice kako je definirano u tablici 6.1. Priloga III.;

iii.

razred imovine valutnih izvedenica kako je definirano u tablici 8.1. Priloga III.;

iv.

podrazrede imovine drugih kamatnih izvedenica, drugih robnih izvedenica, drugih kreditnih izvedenica, drugih C10 izvedenica, drugih ugovora za razlike (CFD-ova), drugih emisijskih jedinica i drugih izvedenica emisijskih jedinica kako je definirano u tablicama 5.1., 7.1., 9.1., 10.1., 11.1., 12.1. i 13.1. Priloga III.

(b)

periodička procjena na temelju kvantitativnih i, ako je primjenjivo, kvalitativnih kriterija likvidnosti za:

i.

sve vrste obveznica osim robe kojom se trguje na burzi (ETC-ovi) i dužničkih instrumenata kojima se trguje na burzi (ETN-ovi) kako je definirano u tablici 2.1. Priloga III. i kako je dodatno utvrđeno u članku 17. stavku 1.;

ii.

vrste obveznica ETC i ETN kako je definirano u tablici 2.4. Priloga III.;

iii.

razred imovine kamatnih izvedenica osim podrazreda imovine drugih kamatnih izvedenica kako je definirano u tablici 5.1. Priloga III.;

iv.

sljedeće podrazrede imovine vlasničkih izvedenica: ugovori o razmjeni i ugovori o razmjeni na razini portfelja kako je definirano u tablici 6.1. Priloga III.;

v.

razred imovine robnih izvedenica osim podrazreda imovine drugih robnih izvedenica kako je definirano u tablici 7.1. Priloga III.;

vi.

sljedeće podrazrede imovine kreditnih izvedenica: indeksni ugovori o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza i ugovori o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza jednog subjekta kako je definirano u tablici 9.1. Priloga III.;

vii.

razred imovine C10 izvedenica osim podrazreda imovine drugih C10 izvedenica kako je definirano u tablici 10.1. Priloga III.;

viii.

sljedeće podrazrede imovine ugovora za razlike (CFD): valutni CFD-ovi i robni CFD-ovi kako je definirano u tablici 11.1. Priloga III.;

ix.

razred imovine emisijskih jedinica osim podrazreda imovine drugih emisijskih jedinica kako je definirano u tablici 12.1. Priloga III.;

x.

razred imovine izvedenica emisijskih jedinica osim podrazreda imovine drugih izvedenica emisijskih jedinica kako je definirano u tablici 13.1. Priloga III.;

(c)

periodička procjena na temelju kvalitativnih kriterija likvidnosti za:

i.

sljedeće podrazrede imovine kreditnih izvedenica: opcije na indeks CDS-ova i opcije na CDS jednog subjekta kako je definirano u tablici 9.1. Priloga III.;

ii.

sljedeće podrazrede imovine ugovora za razlike (CFD): vlasnički CFD-ovi, CFD-ovi koji se odnose na obveznice, CFD-ovi koji se odnose na vlasničke budućnosnice/terminske ugovore i CFD-ovi koji se odnose na vlasničke opcije kako je definirano u tablici 11.1. Priloga III.

(d)

periodička procjena na temelju metodologije koja se sastoji od dva testa za strukturirane financijske proizvode kako je definirano u tablici 3.1. Priloga III.

2.   Za utvrđivanje veličine karakteristične za financijski instrument iz članka 5. i za naloge velikog tržišnog obujma u odnosu na uobičajenu veličinu tržišta iz članka 3. primjenjuju se sljedeće metodologije:

(a)

granična vrijednost za:

i.

vrste obveznica ETC i ETN kako je definirano u tablici 2.5. Priloga III.;

ii.

razred imovine sekuritiziranih izvedenica kako je definirano u tablici 4.2. Priloga III.;

iii.

sve podrazrede vlasničkih izvedenica kako je definirano u tablicama 6.2. i 6.3. Priloga III.;

iv.

sve podrazrede valutnih izvedenica kako je definirano u tablici 8.2. Priloga III.;

v.

sve podrazrede za koje se smatra da ne postoji likvidno tržište u pogledu razreda imovine kamatnih izvedenica, robnih izvedenica, kreditnih izvedenica, C10 izvedenica i ugovora za razlike (CFD) kako je definirano u tablicama 5.3., 7.3., 9.3., 10.3. i 11.3. Priloga III.;

vi.

sve podrazrede imovine za koje se smatra da ne postoji likvidno tržište u pogledu razreda imovine emisijskih jedinica i izvedenica emisijskih jedinica kako je definirano u tablicama 12.3. i 13.3. Priloga III.;

vii.

sve strukturirane financijske proizvode ako nije uspješno proveden test 1 u skladu sa stavkom 1. točkom (d) kako je definirano u tablici 3.2. Priloga III.;

viii.

sve strukturirane financijske proizvode za koje se smatra da ne postoji likvidno tržište ako je uspješno proveden samo test 1 u skladu sa stavkom 1. točkom (d) kako je definirano u tablici 3.3. Priloga III.

(b)

veličina transakcije ispod koje se nalazi postotak transakcija koja odgovara percentilu trgovanja kako je dodatno utvrđeno u članku 17. stavku 3. i granična vrijednost, ovisno o tome koja je vrijednost veća, za:

i.

sve vrste obveznica osim ETC-ova i ETN-ova kako je definirano u tablici 2.3. Priloga III.;

ii.

sve podrazrede s likvidnim tržištem za razrede imovine kamatnih izvedenica, robnih izvedenica, kreditnih izvedenica, C10 izvedenica i ugovora za razlike (CFD) kako je definirano u tablicama 5.2., 7.2., 9.2., 10.2. i 11.2. Priloga III.;

iii.

sve podrazrede imovine s likvidnim tržištem za razrede imovine emisijskih jedinica i izvedenica emisijskih jedinica kako je definirano u tablicama 12.2. i 13.2. Priloga III.;

iv.

sve strukturirane financijske proizvode za koje se smatra da postoji likvidno tržište ako su uspješno provedeni test 1 i test 2 u skladu sa stavkom 1. točkom (d) kako je definirano u tablici 3.3. Priloga III.

3.   Za utvrđivanje veličine karakteristične za financijski instrument iz članka 8. stavka 1. točke (c) i za transakcije velikog tržišnog obujma u odnosu na uobičajenu veličinu tržišta iz članka 8. stavka 1. točke (a) primjenjuju se sljedeće metodologije:

(a)

granična vrijednost za:

i.

vrste obveznica ETC i ETN kako je definirano u tablici 2.5. Priloga III.;

ii.

razred imovine sekuritiziranih izvedenica kako je definirano u tablici 4.2. Priloga III.;

iii.

sve podrazrede vlasničkih izvedenica kako je definirano u tablicama 6.2. i 6.3. Priloga III.;

iv.

sve podrazrede valutnih izvedenica kako je definirano u tablici 8.2. Priloga III.;

v.

sve podrazrede za koje se smatra da ne postoji likvidno tržište u pogledu razreda imovine kamatnih izvedenica, robnih izvedenica, kreditnih izvedenica, C10 izvedenica i ugovora za razlike (CFD) kako je definirano u tablicama 5.3., 7.3., 9.3., 10.3. i 11.3. Priloga III.;

vi.

sve podrazrede imovine za koje se smatra da ne postoji likvidno tržište u pogledu razreda imovine emisijskih jedinica i izvedenica emisijskih jedinica kako je definirano u tablicama 12.3. i 13.3. Priloga III.;

vii.

sve strukturirane financijske proizvode ako nije uspješno proveden test 1 u skladu sa stavkom 1. točkom (d) kako je definirano u tablici 3.2. Priloga III.;

viii.

sve strukturirane financijske proizvode za koje se smatra da ne postoji likvidno tržište ako je uspješno proveden samo test 1 u skladu sa stavkom 1. točkom (d) kako je definirano u tablici 3.3. Priloga III.

(b)

veličina transakcije ispod koje se nalazi postotak transakcija koja odgovara percentilu trgovanja za sve vrste obveznica, osim ETC-ova i ETN-ova, kako je definirano u tablici 2.3. Priloga III.;

(c)

veličina transakcije ispod koje se nalazi postotak transakcija koja odgovara percentilu trgovanja, veličina transakcije ispod koje se nalazi postotak volumena koja odgovara percentilu volumena i granična vrijednost, ovisno o tome koja je vrijednost najveća, za sve podrazrede za koje se smatra da imaju likvidno tržište u pogledu razreda imovine kamatnih izvedenica, robnih izvedenica, kreditnih izvedenica, C10 izvedenica i ugovora za razlike (CFD-ova) kako je predviđeno u tablicama 5.2., 7.2., 9.2., 10.2. i 11.2. Priloga III.;

(d)

veličina transakcije ispod koje se nalazi postotak transakcija koja odgovara percentilu trgovanja i granična vrijednost, ovisno o tome koja je vrijednost veća, za:

i.

sve podrazrede imovine za koje se smatra da postoji likvidno tržište u pogledu razreda imovine emisijskih jedinica i izvedenica emisijskih jedinica kako je definirano u tablicama 12.2. i 13.2. Priloga III.;

ii.

sve strukturirane financijske proizvode za koje se smatra da postoji likvidno tržište ako su uspješno provedeni test 1 i test 2 u skladu sa stavkom 1. točkom (d) kako je definirano u tablici 3.3. Priloga III.

4.   Za potrebe stavka 3. točke (c), ako je veličina transakcije koja odgovara percentilu volumena za utvrđivanje transakcije koja ima veliki tržišni obujam u odnosu na uobičajenu veličinu tržišta veća od 97,5 percentila trgovanja, volumen trgovanja ne uzima se u obzir, a veličina karakteristična za financijski instrument iz članka 8. stavka 1. točke (c) i veličina transakcija velikog tržišnog obujma u odnosu na uobičajenu veličinu tržišta iz članka 8. stavka 1. točke (a) utvrđuju se kao veličina transakcije ispod koje se nalazi postotak transakcija koja odgovara percentilu trgovanja i granična vrijednost, ovisno o tome koja je vrijednost veća.

5.   U skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2017/590 i Delegiranom uredbom (EU) 2017/577 nadležna tijela od mjesta trgovanja, APA-a i CTP-ova svakodnevno prikupljaju podatke koji su potrebni za izvršavanje izračuna za utvrđivanje:

(a)

financijskih instrumenata i razreda financijskih instrumenata za koje ne postoji likvidno tržište kako je utvrđeno u stavku 1.;

(b)

veličine velikog tržišnog obujma u odnosu na uobičajenu veličinu tržišta i veličine karakteristične za instrument kako je utvrđeno u stavcima 2. i 3.

6.   Nadležna tijela koja provode izračune za razred financijskih instrumenata utvrđuju aranžmane za međusobnu suradnju kako bi se osiguralo objedinjavanje podataka u Uniji koji su potrebni za izračune.

7.   Za potrebe stavka 1. točki (b) i (d), stavka 2. točke (b) i stavka 3. točki (b), (c) i (d) nadležna tijela u obzir uzimaju transakcije izvršene u Uniji od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine.

8.   Veličina transakcije za potrebe stavka 2. točke (b) i stavka 3. točki (b), (c) i (d) utvrđuje se na temelju mjere volumena kako je definirano u tablici 4. Priloga II. Ako se veličina transakcije definirana za potrebe stavaka 2. i 3. izražava u monetarnoj vrijednosti, a financijski instrument nije denominiran u eurima, veličina transakcije preračunava se u valutu u kojoj je denominiran financijski instrument primjenom referentnog tečaja za euro Europske središnje banke od 31. prosinca prethodne godine.

9.   Tržišni operateri i investicijska društva koji upravljaju mjestom trgovanja mogu veličine transakcija utvrđene u skladu sa stavcima 2. i 3. preračunati u odgovarajući broj jedinica koje je unaprijed odredilo to mjesto trgovanja za predmetni podrazred ili podrazred imovine. Tržišni operateri i investicijska društva koji upravljaju mjestom trgovanja mogu primjenjivati te veličine transakcije sve do primjene rezultata sljedećih izračuna koji se provode u skladu sa stavkom 17.

10.   Iz izračuna navedenih u stavku 2. točki (b) podtočki i. te stavku 3. točki (b) isključuju se transakcije čija veličina iznosi 100 000 eura ili manje.

11.   Za potrebe utvrđivanja iz stavaka 2. i 3., stavak 2. točka (b) i stavak 3. točke (b), (c) i (d) ne primjenjuju se kad je broj transakcija koje se uzimaju u obzir u izračunima manji od 1 000, a u tom se slučaju primjenjuju sljedeći pragovi:

(a)

100 000 EUR za sve vrste obveznica osim ETC-ova i ETN-ova;

(b)

granične vrijednosti definirane u stavku 2. točki (a) i stavku 3. točki (a) za sve financijske instrumente koji nisu obuhvaćeni točkom (a) ovog stavka.

12.   Osim kad se odnose na emisijske jedinice ili njihove izvedenice, izračuni iz stavka 2. točke (b) i stavka 3. točki (b), (c) i (d) zaokružuju se na sljedeće iznose:

(a)

100 000 ako granična vrijednost iznosi manje od 1 milijun;

(b)

500 000 ako granična vrijednost iznosi 1 milijun ili više, ali manje od 10 milijuna;

(c)

5 milijuna ako granična vrijednost iznosi 10 milijuna ili više, ali manje od 100 milijuna;

(d)

25 milijuna ako granična vrijednost iznosi 100 milijuna ili više.

13.   Za potrebe stavka 1. kvantitativni kriteriji likvidnosti navedeni za svaki razred imovine u Prilogu III. utvrđuju se u skladu s odjeljkom 1. Priloga III.

14.   Za vlasničke izvedenice koje su uvrštene za trgovanje ili se njima prvi put trguje na mjestu trgovanja, a koje ne pripadaju podrazredu za koji su objavljene veličina karakteristična za financijski instrument iz članka 5. i članka 8. stavka 1. točke (c) te veličina naloga i transakcija velikog tržišnog obujma u odnosu na uobičajenu veličinu tržišta iz članka 3. i članka 8. stavka 1. točke (a) te koje pripadaju jednom od podrazreda imovine navedenih u stavku 1. točki (a) podtočki ii., veličina karakteristična za financijski instrument i veličina naloga i transakcija velikog tržišnog obujma u odnosu na uobičajenu veličinu tržišta jesu veličine koje su primjenjive na kategoriju najmanjeg prosječnog dnevnog zamišljenog iznosa (ADNA) podrazreda imovine kojem pripada vlasnička izvedenica.

15.   Za financijske instrumente koji su uvršteni za trgovanje ili se njima prvi put trguje na mjestu trgovanja, a koji ne pripadaju podrazredu za koji su objavljene veličina karakteristična za financijski instrument iz članka 5. i članka 8. stavka 1. točke (c) te veličina naloga i transakcija velikog tržišnog obujma u odnosu na uobičajenu veličinu tržišta iz članka 3. i članka 8. stavka 1. točke (a) smatra se da likvidno tržište ne postoji sve do primjene rezultata izračuna provedenih u skladu sa stavkom 17. Primjenjiva veličina karakteristična za financijski instrument iz članka 5. i članka 8. stavka 1. točke (c) te veličina naloga i transakcija velikog tržišnog obujma u odnosu na uobičajenu veličinu tržišta iz članka 3. i članka 8. stavka 1. točke (a) jesu veličine podrazreda za koje je utvrđeno da nemaju likvidno tržište koji pripadaju istom podrazredu imovine.

16.   Nakon završetka dana trgovanja, ali prije kraja tog dana, mjesta trgovanja nadležnim tijelima dostavljaju pojedinosti uključene u Prilog IV. za provedbu izračuna iz stavka 5. kad god se financijski instrument uvrštava za trgovanje ili se njime prvi put trguje na tom mjestu trgovanja ili kad god se izmijene prethodno dostavljene pojedinosti.

17.   Nadležna tijela osiguravaju da se rezultati izračuna iz stavka 5. za svaki financijski instrument i razred financijskog instrumenta objave do 30. travnja godine od datuma početka primjene Uredbe (EU) br. 600/2014 i do 30. travnja svake sljedeće godine. Rezultati izračuna primjenjuju se od 1. lipnja svake godine od objavljivanja.

18.   Za potrebe izračuna iz stavka 1. točke (b) podtočke i. te odstupajući od stavaka 7., 15. i 17., nadležna tijela u pogledu obveznica osim ETC-ova i ETN-ova osiguravaju da se izračuni iz stavka 5. točke (a) objavljuju na tromjesečnoj osnovi prvog dana veljače, svibnja, kolovoza i studenoga od datuma početka primjene Uredbe (EU) br. 600/2014 te prvog dana veljače, svibnja, kolovoza i studenoga svake sljedeće godine. U izračune se uključuju transakcije izvršene u Uniji tijekom prethodnog kalendarskog tromjesečja i primjenjuju se u tromjesečnom razdoblju koje počinje šesnaestog dana veljače, svibnja, kolovoza i studenoga svake godine.

19.   Za obveznice, osim ETC-ova i ETN-ova, koje su uvrštene za trgovanje ili se njima prvi put trguje na mjestu trgovanja tijekom prva dva mjeseca tromjesečja smatra se da likvidno tržište postoji kako je utvrđeno u tablici 2.2. Priloga III. sve do primjene rezultata izračuna za kalendarsko tromjesečje.

20.   Za obveznice, osim ETC-ova i ETN-ova, koje su uvrštene za trgovanje ili se njima prvi put trguje na mjestu trgovanja tijekom zadnjeg mjeseca tromjesečja smatra se da postoji likvidno tržište kako je utvrđeno u tablici 2.2. Priloga III. sve do primjene rezultata izračuna za sljedeće kalendarsko tromjesečje.

Članak 14.

Transakcije na koje se primjenjuje izuzeće iz članka 1. stavka 6. Uredbe (EU) br. 600/2014

(članak 1. stavak 6. Uredbe (EU) br. 600/2014)

Smatra se da je član Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) sklopio transakciju u okviru provedbe monetarne politike, devizne politike i politike financijske stabilnosti ako ta transakcija ispunjava sljedeće uvjete:

(a)

transakcija se izvršava za potrebe monetarne politike, uključujući operaciju koja se izvršava u skladu s člancima 18. i 20. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji ili operaciju koja se izvršava u okviru jednakovrijednih nacionalnih odredbi za članove ESSB-a u državama članicama čija valuta nije euro;

(b)

transakcija je devizna operacija, uključujući operacije koje se izvršavaju radi držanja službenih valutnih pričuva država članica ili upravljanja njima ili uslugu upravljanja pričuvama koju pruža član ESSB-a središnjim bankama u drugim zemljama za koje je razdoblje odgode produljeno u skladu s člankom 1. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 600/2014.;

(c)

transakcija se izvršava za potrebe politike financijske stabilnosti.

Članak 15.

Transakcije na koje se ne primjenjuje izuzeće iz članka 1. stavka 6. Uredbe (EU) br. 600/2014

(članak 1. stavak 7. Uredbe (EU) br. 600/2014)

Članak 1. stavak 6. Uredbe (EU) br. 600/2014 ne primjenjuje se na sljedeće vrste transakcija koje je sklopio član ESSB-a radi izvršenja operacije ulaganja koja nije povezana s izvršavanjem jednog od zadataka iz članka 14. od strane tog člana:

(a)

transakcije koje se sklapaju radi upravljanja kapitalom;

(b)

transakcije koje se sklapaju u administrativne svrhe ili za potrebe osoblja člana ESSB-a, a uključuju transakcije koje se sklapaju u svojstvu upravitelja mirovinskog sustava za osoblje;

(c)

transakcije koje član sklapa za potrebe portfelja ulaganja u skladu s obvezama u okviru nacionalnog prava.

Članak 16.

Privremena suspenzija obveza u pogledu transparentnosti

(članak 9. stavak 5. točka (a) Uredbe (EU) br. 600/2014)

1.   Za financijske instrumente za koje postoji likvidno tržište u skladu s metodologijom iz članka 13., nadležno tijelo može privremeno suspendirati obveze utvrđene u člancima 8. i 10. Uredbe (EU) br. 600/2014 ako za razred obveznica, strukturiranih financijskih proizvoda, emisijskih jedinica ili izvedenica ukupni volumen kako je definiran u tablici 4. Priloga II. izračunan za prethodnih 30 kalendarskih dana čini manje od 40 % prosječnog mjesečnog volumena izračunanog za punih 12 mjeseci prije tih 30 kalendarskih dana.

2.   Za financijske instrumente za koje ne postoji likvidno tržište u skladu s metodologijom iz članka 13., nadležno tijelo može privremeno suspendirati obveze iz članaka 8. i 10. Uredbe (EU) br. 600/2014 ako za razred obveznica, strukturiranih financijskih proizvoda, emisijskih jedinica ili izvedenica ukupni volumen kako je definiran u tablici 4. Priloga II. izračunan za prethodnih 30 kalendarskih dana čini manje od 20 % prosječnog mjesečnog volumena izračunanog za punih 12 mjeseci prije tih 30 kalendarskih dana.

3.   Pri provedbi izračuna iz stavaka 1. i 2. nadležna tijela uzimaju u obzir transakcije izvršene na svim mjestima trgovanja u Uniji za dotični razred obveznica, strukturiranih financijskih proizvoda, emisijskih jedinica ili izvedenica. Izračuni se provode na razini razreda financijskih instrumenata na koji se primjenjuje test likvidnosti iz članka 13.

4.   Prije nego što donesu odluku o suspenziji obveza u pogledu transparentnosti, nadležna tijela osiguravaju da značajan pad u likvidnosti na svim mjestima trgovanja nije posljedica sezonskih učinaka relevantnog razreda financijskih instrumenata na likvidnost.

Članak 17.

Odredbe koje se odnose na procjenu likvidnosti za obveznice i utvrđivanje pragova za veličinu karakterističnu za instrument prije trgovanja na temelju percentila trgovanja

1.   Za utvrđivanje obveznica za koje ne postoji likvidno tržište za potrebe članka 6. i u skladu s metodologijom iz članka 13. stavku 1. točki (b), pristup za kriterij likvidnosti „prosječni dnevni broj transakcija” upotrebljava se primjenom „prosječnog dnevnog broja transakcija” koje odgovara fazi S1 (15 dnevnih transakcija).

2.   Za korporativne obveznice i pokrivene obveznice koje su uvrštene za trgovanje ili se njima prvi put trguje na mjestu trgovanja smatra se da likvidno tržište postoji sve do primjene rezultata izračuna likvidnosti za prvo tromjesečje kako je navedeno u članku 13. stavku 18. ako:

(a)

veličina izdavanja veća je od 1 000 000 000 EUR u fazama S1 i S2, kako je utvrđeno u skladu sa stavkom 6.;

(b)

veličina izdavanja veća je od 500 000 000 EUR u fazama S3 i S4, kako je utvrđeno u skladu sa stavkom 6.;

3.   Za utvrđivanje veličine karakteristične za financijski instrument za potrebe članka 5. i u skladu s metodologijom iz članka 13. stavka 2. točke (b), pristup za percentil trgovanja koji treba primijeniti upotrebljava se primjenom percentila trgovanja koji odgovara fazi S1 (30. percentil).

4.   Do 30. srpnja godine od datuma početka primjene Uredbe (EU) br. 600/2014 i do 30. srpnja svake sljedeće godine ESMA Komisiji dostavlja procjenu funkcioniranja praga za kriterij likvidnosti „prosječni dnevni broj transakcija” za obveznice te percentila trgovanja kojima se utvrđuje veličina karakteristična za financijske instrumente obuhvaćene stavkom 8. Obveza dostavljanja procjene funkcioniranja praga za kriterij likvidnosti za obveznice prestaje važiti nakon što se dosegne S4 u slijedu iz stavka 6. Obveza dostavljanja procjene percentila trgovanja prestaje važiti nakon što se dosegne S4 iz slijeda iz stavka 8.

5.   U procjeni iz stavka 4. u obzir se uzimaju:

(a)

kretanje volumena trgovanja nevlasničkim instrumentima obuhvaćenima obvezama u pogledu transparentnosti prije trgovanja u skladu s člancima 8. i 9. Uredbe (EU) br. 600/2014.;

(b)

učinak percentila pragova koji se primjenjuju za utvrđivanje veličine karakteristične za financijski instrument na pružatelje likvidnosti; i

(c)

svi drugi relevantni čimbenici.

6.   Uzimajući u obzir procjenu provedenu u skladu sa stavcima 4. i 5., ESMA Komisiji dostavlja izmijenjenu verziju regulatornog tehničkog standarda u kojem se prag za kriterij likvidnosti „prosječni dnevni broj transakcija” za obveznice prilagođava u skladu sa sljedećim slijedom:

(a)

S2 (deset dnevnih transakcija) do 30. srpnja godine od datuma početka primjene Uredbe (EU) br. 600/2014;

(b)

S3 (sedam dnevnih transakcija) do 30. srpnja sljedeće godine; i

(c)

S4 (dvije dnevne transakcije) do 30. srpnja sljedeće godine.

7.   Ako ESMA ne dostavi izmijenjeni regulatorni tehnički standard kojim se prag prilagođava na sljedeću fazu u skladu sa slijedom iz stavka 6., u procjeni ESMA-e provedenoj u skladu sa stavcima 4. i 5. objašnjava se zašto prilagodba praga na odgovarajuću sljedeću fazu nije opravdana. U tom se slučaju prijelaz u sljedeću fazu odgađa za jednu godinu.

8.   Uzimajući u obzir procjenu provedenu u skladu sa stavcima 4. i 5., ESMA Komisiji dostavlja izmijenjenu verziju regulatornog tehničkog standarda u kojem se prag za percentile trgovanja prilagođava u skladu sa sljedećim slijedom:

(a)

S2 (40. percentil) do 30. srpnja godine od datuma početka primjene Uredbe (EU) br. 600/2014;

(b)

S3 (50. percentil) do 30. srpnja sljedeće godine; i

(c)

S4 (60. percentil) do 30. srpnja sljedeće godine.

9.   Ako ESMA ne dostavi izmijenjeni regulatorni tehnički standard kojim se prag prilagođava na sljedeću fazu u skladu sa slijedom iz stavka 8., u procjeni ESMA-e provedenoj u skladu sa stavcima 4. i 5. objašnjava se zašto prilagodba praga na odgovarajuću sljedeću fazu nije opravdana. U tom se slučaju prijelaz u sljedeću fazu odgađa za jednu godinu.

Članak 18.

Prijelazne odredbe

1.   Najkasnije šest mjeseci prije datuma početka primjene Uredbe (EU) br. 600/2014 nadležna tijela prikupljaju potrebne podatke, provode izračune i osiguravaju objavu pojedinosti iz članka 13. stavka 5.

2.   Za potrebe stavka 1.:

(a)

izračuni se temelje na šestomjesečnom referentnom razdoblju koje počinje 18 mjeseci prije datuma početka primjene Uredbe (EU) br. 600/2014;

(b)

rezultati izračuna navedeni u prvoj objavi upotrebljavaju se do početka primjene rezultata prvih redovnih izračuna iz članka 13. stavka 17.

3.   Odstupajući od stavka 1., u pogledu svih obveznica osim ETC-ova i ETN-ova, nadležna tijela ulažu najveće napore kako bi osigurala da se rezultati izračuna u pogledu transparentnosti iz članka 13. stavka 1. točke (b) podtočke i. objave najkasnije prvog dana mjeseca koji prethodi datumu početka primjene Uredbe (EU) br. 600/2014, na temelju tromjesečnog referentnog razdoblja koje počinje prvog dana petog mjeseca prije datuma početka primjene Uredbe (EU) br. 600/2014.

4.   Nadležna tijela, tržišni operateri i investicijska društva uključujući investicijska društva koja upravljaju mjestom trgovanja upotrebljavaju informacije objavljene u skladu sa stavkom 3. sve do primjene rezultata prvog redovnog izračuna iz članka 13. stavka 18.

5.   Za obveznice, osim ETC-ova i ETN-ova, koje su uvrštene za trgovanje ili se njima prvi put trguje na mjestu trgovanja u razdoblju od tri mjeseca prije datuma početka primjene Uredbe (EU) br. 600/2014 smatra se da likvidno tržište ne postoji kako je navedeno u tablici 2.2. Priloga III. sve do primjene rezultata prvog redovnog izračuna iz članka 13. stavka 18.

Članak 19.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 3. siječnja 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. srpnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 173, 12.6.2014., str. 84.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/571 od 2. lipnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za izdavanje odobrenja za rad, organizacijske zahtjeve i objavljivanje transakcija za pružatelje usluga dostave podataka (vidjeti stranicu 126. ovoga Službenog lista).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/577 оd 13. lipnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda o mehanizmu najvećeg volumena i pružanju informacija za potrebe transparentnosti i drugih izračuna (vidjeti stranicu 174. ovoga Službenog lista).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/585 od 14. srpnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za standarde i formate podataka za referentne podatke o financijskom instrumentu i tehničke mjere u odnosu na aranžmane koje trebaju uvesti Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala i nadležna tijela (vidjeti stranicu 368. ovoga Službenog lista).

(5)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.)

(6)  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/590 od 28. srpnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za izvješćivanje nadležnih tijela o transakcijama (vidjeti stranicu 449. ovoga Službenog lista).

(8)  Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).

(9)  Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).


PRILOG I.

Opis vrste sustava i povezanih informacija koje se objavljuju u skladu s člankom 2.

Informacije koje se objavljuju u skladu s člankom 2.

Vrsta sustava

Opis sustava

Informacije koje se objavljuju

Sustav trgovanja koji se temelji na knjizi naloga i neprekinutoj dražbi

Sustav u okviru kojeg se s pomoću knjige naloga i algoritma trgovanja koji djeluje bez ljudske intervencije nalozi za prodaju uparuju s nalozima za kupnju na temelju najbolje raspoložive cijene na kontinuiranoj osnovi.

Za svaki financijski instrument ukupan broj naloga i volumena koji su predstavljeni na svakoj cjenovnoj razini za najmanje pet cjenovno najpovoljnijih ponuda za kupnju i prodaju.

Sustav trgovanja koji se temelji na ponudama

Sustav u kojem se transakcije zaključuju na temelju obvezujućih ponuda koje su neprekidno na raspolaganju sudionicima, što od održavatelja tržišta zahtijeva da ponude održava na razinama koje odražavaju ravnotežu između potreba članova i sudionika za trgovanjem na komercijalnoj razini i rizika kojima se održavatelj tržišta izlaže.

Za svaki financijski instrument cjenovno najpovoljnija ponuda za kupnju i prodaju svakog održavatelja tržišta za taj instrument, zajedno s volumenima povezanima s tim cijenama.

Objavljene ponude predstavljaju obvezujuće ponude za kupnju ili prodaju financijskih instrumenata te se u njima navode cijena i volumen financijskih instrumenata koje su registrirani održavatelji tržišta spremni kupiti ili prodati. U iznimnim tržišnim uvjetima, moguće je dopustiti indikativne ili jednostrane cijene tijekom ograničenog razdoblja.

Sustav trgovanja koji se temelji na periodičnim dražbama

Sustav koji uparuje naloge na temelju periodičnih dražbi i algoritma trgovanja, koji djeluje bez ljudske intervencije.

Za svaki financijski instrument cijena po kojoj bi sustav trgovanja koji se temelji na dražbama najbolje zadovoljio uvjete svojeg algoritma trgovanja i volumen koji bi sudionici u tom sustavu eventualno mogli izvršiti po toj cijeni.

Sustav trgovanja koji se temelji na zahtjevima za ponude

Sustav trgovanja u kojem se ponuda ili ponude dostavljaju na temelju zahtjeva za ponude koji je podnio jedan ili više članova ili sudionika. Ponudu može izvršiti isključivo član ili sudionik na tržištu koji je podnio zahtjev. Član ili sudionik koji je podnio zahtjev može zaključiti transakciju prihvaćanjem ponude ili ponuda koje su mu dostavljene na zahtjev.

Ponude i povezani volumeni bilo kojeg člana ili sudionika koji bi u slučaju prihvaćanja podrazumijevali transakciju na temelju pravila sustava. Sve ponude dostavljene na temelju zahtjeva za ponude mogu se objaviti istodobno, ali najkasnije kada postanu izvršive.

Sustav glasovnog trgovanja

Sustav trgovanja u kojemu članovi transakcije dogovaraju glasovnim pregovaranjem.

Ponude i povezani volumeni bilo kojeg člana ili sudionika koji bi u slučaju prihvaćanja podrazumijevali transakciju na temelju pravila sustava.

Sustavi trgovanja koji ne pripadaju vrstama iz prvih pet redaka

Hibridni sustav koji obuhvaća dvije ili više vrsta iz prvih pet redaka ili sustav u kojemu je utvrđivanje cijene drugačije u odnosu na ono koje se primjenjuje na vrste sustava iz prvih pet redaka.

Odgovarajuće informacije o razini naloga ili ponuda i trgovinskog interesa; prije svega, pet cjenovno najpovoljnijih ponuda za kupnju i prodaju i/ili istovremenih ponuda svakog održavatelja tržišta za navedeni instrument, ako obilježja mehanizma utvrđivanja cijene to omogućuju.


PRILOG II.

Pojedinosti o transakcijama koje se stavljaju na raspolaganje javnosti

Tablica 1.

Tablica s oznakama za tablicu 2.

OZNAKA

VRSTA PODATKA

DEFINICIJA

{ALPHANUM-n}

Do n alfanumeričkih znakova

Rubrika za slobodan unos teksta.

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerička znaka

Troslovna oznaka države, kako je definirano u valutnim oznakama u skladu s normom ISO 4217

{DATE_TIME_FORMAT}

Format datuma i vremena u skladu s normom ISO 8601

Datum i vrijeme u sljedećem formatu:

GGGG-MM-DDTss:mm:ss.ddddddZ.

pri čemu je:

„GGGG” je godina;

„MM” je mjesec;

„DD” je dan;

„T” – znači da se upotrebljava slovo „T”

„ss” je sat;

„mm” je minuta;

„ss.dddddd” je sekunda i dio sekunde;

Z je UTC vrijeme.

Datumi i vremena navode se u UTC formatu.

{DECIMAL-n/m}

Decimalni broj od ukupno najviše n znamenki od kojih najviše m znamenki može biti dio decimale

Numeričko polje za pozitivne i negativne vrijednosti.

decimalni razdjelnik je „.” (točka);

negativni znakovi imaju predznak „–” (minus);

Vrijednosti se, prema potrebi, zaokružuju, a ne skraćuju.

{ISIN}

12 alfanumerička znaka

Oznaka ISIN, kako je definirano u normi ISO 6166

{MIC}

4 alfanumerička znaka

Identifikacijska oznaka tržišta, kako je definirano u normi ISO 10383


Tablica 2.

Popis podataka za potrebe transparentnosti poslije trgovanja

Pojedinosti

Financijski instrumenti

Opis/podaci koji se objavljuju

Vrsta mjesta izvršenja ili objave

Format koji se upotrebljava kako je definirano u tablici 1.

Datum i vrijeme trgovanja

Za sve financijske instrumente

Datum i vrijeme kada je transakcija izvršena.

Za transakcije koje su izvršene na mjestu trgovanja razina preciznosti u skladu je sa zahtjevima iz članka 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/574 (1).

Za transakcije koje nisu izvršene na mjestu trgovanja, datum i vrijeme kada su strane dogovorile sadržaj sljedećih rubrika: količina, cijena, valute (u rubrikama 31, 34 i 40 kako je navedeno u tablici 2. Priloga I. Delegiranoj uredbi (EU) 2017/590, identifikacijska oznaka instrumenta, razred instrumenta i oznaka odnosnog instrumenta, ako je primjenjivo. Za transakcije koje nisu izvršene na mjestu trgovanja razina preciznosti navedenog vremena mora biti barem najbliža sekunda.

Ako je transakcija izvršena na temelju naloga koji je društvo za izvršenje za račun klijenta prenijelo trećoj strani, pri čemu uvjeti prijenosa navedeni u članku 5. Delegirane uredbe (EU) 2017/590 nisu ispunjeni, navode se datum i vrijeme same transakcije, a ne vrijeme prijenosa naloga.

Uređeno tržište (RM), multilateralna trgovinska platforma (MTP), organizirana trgovinska platforma (OTP)

Ovlašteni sustav objavljivanja (APA)

Pružatelj konsolidiranih podataka o trgovanju (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

Vrsta identifikacijske oznake instrumenta

Za sve financijske instrumente

Vrsta oznake koja se upotrebljava za identifikaciju financijskog instrumenta

RM, MTP, OTP

APA

CTP

„ISIN” = oznaka ISIN, ako je ISIN dostupan

„OTHR” = ostale identifikacijske oznake

Identifikacijska oznaka instrumenta

Za sve financijske instrumente

Oznaka koja se upotrebljava za identifikaciju financijskog instrumenta

RM, MTP, OTP

APA

CTP

{ISIN}

Ako identifikacijska oznaka instrumenta nije ISIN, identifikacijska oznaka kojom se označuje izvedeni instrument u skladu s rubrikama 3 do 5, 7, 8 i 12 do 42 kako je utvrđeno u Prilogu IV. i rubrikama 13 i 24 do 48 kako je utvrđeno u Prilogu Delegiranoj uredbi (EU) 2017/585 i grupiranjem izvedenih instrumenata kako je utvrđeno u Prilogu III.

Cijena

Za sve financijske instrumente

Cijena izvršenja transakcije koja, ako je primjenjivo, ne uključuje proviziju i obračunate kamate.

U slučaju ugovora o opciji riječ je o premiji ugovora o izvedenicama po odnosnom instrumentu ili indeksnom bodu.

U slučaju oklada na raspone (spread bets) riječ je o referentnoj cijeni odnosnog instrumenta.

U slučaju ugovora o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza riječ je o kuponu izraženom u baznim bodovima.

Ako je cijena izražena u monetarnoj vrijednosti, iskazuje se u glavnoj valutnoj jedinici.

Ako cijena trenutačno nije dostupna, ali će to postati, vrijednost bi trebala biti „PNDG”.

Ako cijena nije primjenjiva, rubrika se ne popunjava.

Informacije koje se navode u ovoj rubrici moraju biti u skladu s vrijednosti navedenoj u rubrici „Količina”.

RM, MTP, OTP

APA

CTP

{DECIMAL-18/13} ako je cijena izražena u monetarnoj vrijednosti

{DECIMAL-11/10} ako je cijena izražena u postotku ili prinosu

„PNDG” ako cijena nije dostupna

{DECIMAL-18/17} ako je cijena izražena u baznim bodovima

Mjesto izvršenja

Za sve financijske instrumente

Identifikacija mjesta izvršenja na kojem je izvršena transakcija.

Oznaka MIC segmenta u skladu s normom ISO 10383 upotrebljava se za transakcije izvršene na mjestu trgovanja. Ako oznaka MIC segmenta ne postoji, upotrebljava se operativni MIC.

Oznaka MIC „XOFF” upotrebljava se za financijske instrumente uvrštene za trgovanje ili kojima se trguje na mjestu trgovanja, ako se transakcija s tim financijskim instrumentom ne izvršava na mjestu trgovanja, putem sistematskog internalizatora ili organizirane trgovinske platforme izvan Unije.

Oznaka SINT upotrebljava se za financijski instrument uvršten za trgovanje ili kojim se trguje na mjestu trgovanja, ako se transakcija s tim financijskim instrumentom izvršava putem sistematskog internalizatora.

RM, MTP, OTP

APA

CTP

{MIC} – mjesta trgovanja

„SINT” – sistematski internalizator

Označivanje cijene

Za sve financijske instrumente

Naznaka o tome izražava li se cijena u monetarnoj vrijednosti, postotku ili prinosu

RM, MTP, OTP

APA

CTP

„MONE” – monetarna vrijednost

„PERC” – postotak

„YIEL” – prinos

„BAPO” – bazni bodovi

Valuta cijene

Za sve financijske instrumente

Valuta u kojoj je cijena izražena (primjenjivo ako je cijena izražena u monetarnoj vrijednosti).

RM, MTP, OTP

APA

CTP

{CURRENCYCODE_3}

Oznaka količine izražene u mjernoj jedinici

Za robne izvedenice, izvedenice emisijskih jedinica i emisijske jedinice osim u slučajevima opisanima u članku 11. stavku 1. točkama (a) i (b) ove Uredbe.

Oznaka mjernih jedinica u kojima je izražena količina u mjernim jedinicama

RM, MTP, OTP

APA

CTP

„TOCD” – tone ekvivalenta ugljikovog dioksida

ili

{ALPHANUM-25} drugo

Količina u mjernim jedinicama

Za robne izvedenice, izvedenice emisijskih jedinica i emisijske jedinice osim u slučajevima opisanima u članku 11. stavku 1. točkama (a) i (b) ove Uredbe.

Istovjetan iznos robe ili emisijskih jedinica kojima se trguje izraženo u mjernoj jedinici

RM, MTP, OTP

APA

CTP

{DECIMAL-18/17}

Količina

Za sve financijske instrumente osim u slučajevima opisanima u članku 11. stavku 1. točkama (a) i (b) ove Uredbe.

Broj jedinica financijskog instrumenta ili broj ugovora o izvedenicama u transakciji.

RM, MTP, OTP

APA

CTP

{DECIMAL-18/17}

Zamišljeni iznos

Za sve financijske instrumente osim u slučajevima opisanima u članku 11. stavku 1. točkama (a) i (b) ove Uredbe.

Nominalni iznos ili zamišljeni iznos

U slučaju oklada na raspone (spread bets) zamišljeni iznos jednak je monetarnoj vrijednosti uloga po promjeni boda u odnosnom financijskom instrumentu.

U slučaju ugovora o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza riječ je o zamišljenom iznosu za koji se stječe ili prodaje zaštita.

Informacije koje se navode u ovoj rubrici moraju biti u skladu s vrijednostima navedenima u rubrici „Cijena”.

RM, MTP, OTP

APA

CTP

{DECIMAL-18/5}

Valuta zamišljene vrijednosti

Za sve financijske instrumente osim u slučajevima opisanima u članku 11. stavku 1. točkama (a) i (b) ove Uredbe.

Valuta u kojoj je zamišljena vrijednost denominirana.

RM, MTP, OTP

APA

CTP

{CURRENCYCODE_3}

Vrsta

Samo za emisijske jedinice i izvedenice emisijskih jedinica

Rubrika se primjenjuje samo na emisijske jedinice i izvedenice emisijskih jedinica.

RM, MTP, OTP

APA

CTP

„EUAE” – EUA

„CERE” – CER

„ERUE” – ERU

„EUAA” – EUAA

„OTHR” – ostalo (samo za izvedenice)

Datum i vrijeme objave

Za sve financijske instrumente

Datum i vrijeme kada je mjesto trgovanja ili APA objavilo transakciju.

Za transakcije koje su izvršene na mjestu trgovanja razina preciznosti u skladu je sa zahtjevima iz članka 2. Delegirane uredbe (EU) 2017/574.

Za transakcije koje nisu izvršene na mjestu trgovanja razina preciznosti navedenog vremena mora biti barem najbliža sekunda.

RM, MTP, OTP

APA

CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

Mjesto objave

Za sve financijske instrumente

Oznaka koja se upotrebljava za identifikaciju mjesta trgovanja i APA-e koji objavljuju transakciju.

CTP

Mjesto trgovanja {MIC}

APA: {MIC} ako je primjenjivo. U protivnome oznaka od 4 znaka kako je objavljena na popisu pružatelja usluga dostave podataka na web-mjestu ESMA-e.

Identifikacijska oznaka transakcije

Za sve financijske instrumente

Alfanumerička oznaka koju dodjeljuju mjesta trgovanja (u skladu s člankom 12. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/580 (2) i APA-e te koja se koristi u svim naknadnim upućivanjima na tu određenu transakciju.

Identifikacijska oznaka transakcije mora biti jedinstvena, dosljedna i nepromijenjena za oznaku MIC segmenta u skladu s normom ISO10383 i po danu trgovanja. Ako mjesto trgovanja ne upotrebljava oznaku MIC segmenta, identifikacijska oznaka transakcije mora biti jedinstvena, dosljedna i nepromijenjena za oznaku operativni MIC i po danu trgovanja.

Ako APA ne upotrebljava oznake MIC, identifikacijska oznaka trebala bi biti jedinstvena, dosljedna i nepromijenjena za oznaku od 4 znaka kojom se identificira APA i po danu trgovanja.

Komponente identifikacijske oznake transakcije ne smiju otkrivati identitet drugih ugovornih strana u transakciji za koju se oznaka vodi.

RM, MTP, OTP

APA

CTP

{ALPHANUMERICAL-52}

Transakcija koju treba poravnati

Za izvedenice

Oznaka kojom se navodi hoće li se transakcija poravnati.

RM, MTP, OTP

APA

CTP

„true” – transkacija će se poravnati

„false” – transakcija se neće poravnati


Tablica 3.

Popis oznaka za potrebe transparentnosti poslije trgovanja

 

Oznaka

Naziv oznake

Vrsta mjesta izvršenja ili objave

Opis

 

„BENC”

Oznaka transakcije koja se temelji na referentnoj vrijednosti

RM, MTP, OTP

APA

CTP

Sve vrste transakcija koje se temelje na prosječnoj cijeni ponderiranoj volumenom i sve druge transakcije za koje se cijena izračunava u više navrata u skladu s određenom referentnom vrijednošću.

 

„ACTX”

Oznaka aplikativne transakcije (Agency cross transaction)

APA

CTP

Transakcije kod kojih investicijsko društvo poveže naloge klijenata pri čemu se kupnja i prodaja provode kao jedna transakcija i s istim volumenom i cijenom.

 

„NPFT”

Oznaka transakcije kojom se ne pridonosi utvrđivanju cijena

RM, MTP, OTP

CTP

Sve vrste transakcije popisanih u članku 12. ove Uredbe i kojima se ne pridonosi utvrđivanju cijena.

 

„LRGS”

Oznaka transakcije velikog tržišnog obujma poslije trgovanja

RM, MTP, OTP

APA

CTP

Transakcije izvršene na temelju odgode objave za veliki tržišni obujam poslije trgovanja.

 

„ILQD”

Oznaka transakcije s nelikvidnim instrumentom

RM, MTP, OTP

APA

CTP

Transakcije izvršene na temelju odgode objave za instrumente za koje ne postoji likvidno tržište.

 

„SIZE”

Oznaka transakcije veličine karakteristične za instrument poslije trgovanja

RM, MTP, OTP

APA

CTP

Transakcije izvršene na temelju odgode objave za veličinu karakterističnu za instrument poslije trgovanja.

 

„TPAC”

Oznaka paketne transakcije

RM, MTP, OTP

APA

CTP

Paketne transakcije koje nisu razmjena instrumenta za fizičku imovinu kako je definirano u članku 1.

 

„XFPH”

Oznaka transakcije razmjene instrumenta za fizičku imovinu

RM, MTP, OTP

APA

CTP

Razmjena instrumenta za fizičku imovinu kako je definirano u članku 1.

 

„CANC”

Oznaka za poništenje

RM, MTP, OTP

APA

CTP

Kada se poništi prethodno objavljena transakcija.

 

„AMND”

Oznaka za izmjenu

RM, MTP, OTP

APA

CTP

Kada se izmijeni prethodno objavljena transakcija.

DODATNE OZNAKE ZA ODGODU OBJAVE

Članak 11. stavak 1. točka (a) podtočka i.

„LMTF”

Oznaka za ograničene pojedinosti

RM, MTP, OTP

APA

CTP

Prvo izvješće s objavom ograničenih pojedinosti u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (a) podtočkom i.

„FULF”

Oznaka za potpune pojedinosti

Transakcija za koju su ograničene pojedinosti prethodno objavljene u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (a) podtočkom i.

Članak 11. stavak 1. točka (a) podtočka ii.

„DATF”

Oznaka transakcije u zbirnom obliku po danu

RM, MTP, OTP

APA

CTP

Objava transakcije u zbirnom obliku po danu u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (a) podtočkom ii.

„FULA”

Oznaka za potpune pojedinosti

RM, MTP, OTP

APA

CTP

Pojedinačne transakcije za koje su pojedinosti u zbirnom obliku prethodno objavljene u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (a) podtočkom ii.

Članak 11. stavak 1. točka (b)

„VOLO”

Oznaka za izostavljanje volumena

RM, MTP, OTP

APA

CTP

Transakcija za koju su ograničene pojedinosti objavljene u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (b).

„FULV”

Oznaka za potpune pojedinosti

RM, MTP, OTP

APA

CTP

Transakcija za koju su ograničene pojedinosti prethodno objavljene u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (b).

Članak 11. stavak 1. točka (c)

„FWAF”

Oznaka za objavu u zbirnom obliku za razdoblje od četiri tjedna

RM, MTP, OTP

APA

CTP

Objava transakcija u zbirnom obliku u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (c).

„FULJ”

Oznaka za potpune pojedinosti

RM, MTP, OTP

APA

CTP

Pojedinačne transakcije na koje se prethodno primijenila objava u zbirnom obliku u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (c).

Članak 11. stavak 1. točka (d)

„IDAF”

Oznaka za objavu u zbirnom obliku za neodređeno razdoblje

RM, MTP, OTP

APA

CTP

Transakcije za koje je objava nekoliko transakcija u zbirnom obliku za neodređeno razdoblje dopuštena u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (d).

Uzastopna primjena članka 11. stavka 1. točke (b) i članka 11. stavka 2. točke (c) za državne dužničke instrumente

„VOLW”

Oznaka za izostavljanje volumena

RM, MTP, OTP

APA

CTP

Transakcija za koju su ograničene pojedinosti objavljene u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (b) i za koju će uzastopna objava nekoliko transakcija u zbirnom obliku za neodređeno razdoblje biti dopuštena u skladu s člankom 11. stavkom 2. točkom (c).

„COAF”

Oznaka za uzastopnu objavu u zbirnom obliku (izostavljanje volumena poslije trgovanja za državne dužničke instrumente)

RM, MTP, OTP

APA

CTP

Transakcije za koje su ograničene pojedinosti prethodno objavljene u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (b) i za koje je uzastopna objava nekoliko transakcija u zbirnom obliku za neodređeno razdoblje dopuštena u skladu s člankom 11. stavkom 2. točkom (c).


Tablica 4.

Mjera volumena

Vrsta instrumenta

Volumen

Sve obveznice osim ETC-ova i ETN-ova i strukturirani financijski proizvodi

Ukupna nominalna vrijednost dužničkih instrumenata kojima se trguje

Vrste obveznica – ETC-ovi i ETN-ovi

Broj jedinica kojima se trguje (3)

Sekuritizirane izvedenice

Broj jedinica kojima se trguje (3)

Kamatne izvedenice

Zamišljeni iznos ugovora kojima se trguje

Valutne izvedenice

Zamišljeni iznos ugovora kojima se trguje

Vlasničke izvedenice

Zamišljeni iznos ugovora kojima se trguje

Robne izvedenice

Zamišljeni iznos ugovora kojima se trguje

Kreditne izvedenice

Zamišljeni iznos ugovora kojima se trguje

Ugovori za razlike

Zamišljeni iznos ugovora kojima se trguje

C10 izvedenice

Zamišljeni iznos ugovora kojima se trguje

Izvedenice emisijskih jedinica

Tone ekvivalenta ugljikovog dioksida

Emisijske jedinice

Tone ekvivalenta ugljikovog dioksida


(1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/574 оd 7. lipnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za razinu točnosti satova poslovanja (vidjeti stranicu 148. ovoga Službenog lista).

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/580 оd 24. lipnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za evidentiranje relevantnih podataka u vezi s nalozima koji se odnose na financijske instrumente (vidjeti stranicu 193. ovoga Službenog lista).

(3)  Cijena po jedinici.


PRILOG III.

Ocjena likvidnosti, pragovi za veliki tržišni obujam (LIS) i veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) za nevlasničke financijske instrumente

1.   Upute za potrebe ovog priloga

1.

Upućivanje na „razred imovine” znači upućivanje na sljedeće razrede financijskih instrumenata: obveznice, strukturirane financijske proizvode, sekuritizirane izvedenice, kamatne izvedenice, vlasničke izvedenice, robne izvedenice, valutne izvedenice, kreditne izvedenice, C10 izvedenice, ugovore za razliku (CFD), emisijske jedinice i izvedenice emisijskih jedinica.

2.

Upućivanje na „podrazred imovine” znači upućivanje na razred imovine koji je segmentiran na detaljnijoj razini na temelju vrste ugovora i/ili vrste odnosne imovine.

3.

Upućivanje na „podrazred” znači upućivanje na podrazred imovine segmentiran na detaljnijoj razini na temelju dodatnih kvalitativnih kriterija segmentacije iz tablica 2.1. do 13.3. iz ovog Priloga.

4.

„Prosječni dnevni promet (ADT)” znači ukupni promet za određeni financijski instrument, utvrđen u skladu s mjerom volumena iz tablice 4. Priloga II. i izvršen u razdoblju iz članka 13. stavka 7., podijeljeno s brojem dana trgovanja u tom razdoblju ili, ako je primjenjivo, onom dijelu godine u kojemu je financijski instrument bio uvršten za trgovanje ili se njime trgovalo na mjestu trgovanja i nije bio suspendiran iz trgovanja.

5.

„Prosječni dnevni zamišljeni iznos (ADNA)” znači ukupni zamišljeni iznos za određeni financijski instrument utvrđen u skladu s mjerom volumena iz tablice 4. Priloga II. i izvršen u razdoblju utvrđenom u članku 13. stavku 18. za sve obveznice osim za robu kojom se trguje na burzi i dužničke instrumente kojima se trguje na burzi te u članku 13. stavku 7. za sve druge financijske instrumente, podijeljen s brojem dana trgovanja u tom razdoblju ili, ako je primjenjivo, onom dijelu godine u kojemu je financijski instrument bio uvršten za trgovanje ili se njime trgovalo na mjestu trgovanja i nije bio suspendiran iz trgovanja.

6.

„Postotak dana trgovanja za vrijeme razmatranog razdoblja” znači broj dana u razdoblju utvrđenom u članku 13. stavku 18. za sve obveznice osim za robu kojom se trguje na burzi i dužničke instrumente kojima se trguje na burzi i u članku 13. stavku 7. za strukturirane financijske proizvode, na koje je izvršena barem jedna transakcija za taj financijski instrument, podijeljeno s brojem dana trgovanja u tom razdoblju, ili, ako je primjenjivo, onom dijelu godine u kojemu je financijski instrument bio uvršten za trgovanje ili se njime trgovalo na mjestu trgovanja i nije bio suspendiran iz trgovanja.

7.

„Prosječni dnevni broj transakcija” znači ukupni broj transakcija izvršen za određeni financijski instrument u razdoblju utvrđenom u članku 13. stavku 18. za sve obveznice osim za robu kojom se trguje na burzi i dužničke instrumente kojima se trguje na burzi te u članku 13. stavku 7. za sve druge financijske instrumente, podijeljen s brojem dana trgovanja u tom razdoblju ili, ako je primjenjivo, onom dijelu godine u kojemu je financijski instrument bio uvršten za trgovanje ili se njime trgovalo na mjestu trgovanja i nije bio suspendiran iz trgovanja.

8.

„Budućnosnica” znači ugovor o kupnji ili prodaji robe ili financijskog instrumenta na određeni budući datum po cijeni dogovorenoj pri sklapanju ugovora između kupca i prodavatelja. Svaka budućnosnica ima standardne odredbe kojima se utvrđuju minimalna količina i kvaliteta koja se može kupiti ili prodati, najmanji iznos za koji se može promijeniti cijena, postupke za isporuku, datum dospijeća i ostala obilježja u vezi s ugovorom.

9.

„Opcija” znači ugovor kojim vlasnik stječe pravo, ali ne i obvezu, kupnje (call) ili prodaje (put) određenog financijskog instrumenta ili robe po unaprijed utvrđenoj cijeni, izvršnoj cijeni ili cijeni izvršenja, na određeni budući datum ili datum izvršenja ili do tog datuma.

10.

„Ugovor o razmjeni” znači ugovor kojim se dvije strane dogovaraju da će na određeni budući datum razmijeniti novčane tokove iz jednog financijskog instrumenta s novčanim tokovima iz drugog financijskog instrumenta.

11.

„Ugovor o razmjeni na razini portfelja” znači ugovor na temelju kojeg krajnji korisnici mogu trgovati s većim brojem ugovora o razmjeni.

12.

„Terminski ugovor” znači privatni dogovor između dvije strane o kupnji ili prodaji robe ili financijskog instrumenta na određeni budući datum po cijeni dogovorenoj pri sklapanju ugovora između kupca i prodavatelja.

13.

„Opcija razmjene” znači ugovor kojim vlasnik stječe pravo, ali ne i obvezu, sklapanja ugovora o razmjeni na određeni budući datum ili datum izvršenja ili do tog datuma.

14.

„Budućnosnica koja se odnosi na ugovor o razmjeni” znači budućnosnica kojom vlasnik stječe obvezu sklopiti ugovor o razmjeni na određeni budući datum ili do tog datuma.

15.

„Terminski ugovor koji se odnosi na ugovor o razmjeni” znači terminski ugovor kojim vlasnik stječe obvezu sklopiti ugovor o razmjeni na određeni budući datum ili do tog datuma.

2.   Obveznice

Tablica 2.1.

Obveznice (sve vrste obveznica osim robe kojom se trguje na burzi (ETC) i dužničkih instrumenata kojima se trguje na burzi (ETN)) – razredi za koje ne postoji likvidno tržište

Razred imovine – obveznice (sve vrste obveznica osim robe kojom se trguje na burzi (ETC) i dužničkih instrumenata kojima se trguje na burzi (ETN))

Za svaki se pojedini financijski instrument utvrđuje da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) ako ne doseže jedan od sljedećih pragova kvantitativnih kriterija likvidnosti na kumulativnoj osnovi ili sve njih

Prosječni dnevni zamišljeni iznos

[kvantitativni kriterij likvidnosti br. 1.]

Prosječni dnevni broj transakcija

[kvantitativni kriterij likvidnosti br. 2.]

Postotak dana trgovanja tijekom razmatranog razdoblja

[kvantitativni kriterij likvidnosti br. 3.]

100 000 EUR

S1

S2

S3

S4

80 %

15

10

7

2


Tablica 2.2.

Obveznice (sve vrste obveznica osim robe kojom se trguje na burzi (ETC) i dužničkih instrumenata kojima se trguje na burzi (ETN)) – razredi za koje ne postoji likvidno tržište

Razred imovine – obveznice (sve vrste obveznica osim robe kojom se trguje na burzi (ETC) i dužničkih instrumenata kojima se trguje na burzi (ETN))

Za svaku se pojedinu obveznicu utvrđuje da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 13. stavkom 18. ako joj je obilježje posebna kombinacija vrste obveznice i veličina izdavanja kako je navedeno u svakom retku tablice.

Vrsta obveznice

 

Veličina izdavanja

Državna obveznica

znači obveznica koju izdaje izdavatelj državnih dužničkih instrumenata koji je:

(a)

Unija;

(b)

država članica uključujući ministarstvo, agenciju ili subjekt posebne namjene države članice;

(c)

državni subjekt koji nije naveden u točkama (a) i (b).

manje od (u EUR)

1 000 000 000 EUR

Druga javna obveznica

znači obveznica koju je izdao jedan od sljedećih izdavatelja:

(a)

u slučaju federalne države članice, član te federacije;

(b)

subjekt posebne namjene za više država članica;

(c)

međunarodna financijska institucija koju su osnovale dvije ili više država članica, a koje je svrha mobilizirati sredstva i pružiti financijsku pomoć u korist svojih članova koji imaju ili im prijete ozbiljne financijske poteškoće;

(d)

Europska investicijska banka;

(e)

javni subjekt koji nije izdavatelj državne obveznice iz prethodnog retka.

manje od (u EUR)

500 000 000 EUR

Konvertibilna obveznica

znači instrument koji se sastoji od obveznice ili sekuritiziranog dužničkog instrumenta s ugrađenom izvedenicom, npr. opcija kupnje odnosnog vlasničkog instrumenta.

manje od (u EUR)

500 000 000 EUR

Pokrivena obveznica

znači obveznice iz članka 52. stavka 4. Direktive 2009/65/EZ

za vrijeme faza S1 i S2

za vrijeme faza S3 i S4

manje od (u EUR)

1 000 000 000 EUR

manje od (u EUR)

500 000 000 EUR

Korporativna obveznica

znači obveznica koje je izdalo europsko društvo (Societas Europaea) osnovano u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2157/2001 (1) ili vrsta društva navedenog u članku 1. Direktive 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) ili ekvivalentno društvo u trećim zemljama

za vrijeme faza S1 i S2

za vrijeme faza S3 i S4

manje od (u EUR)

1 000 000 000 EUR

manje od (u EUR)

500 000 000 EUR

Vrsta obveznice

Za potrebe utvrđivanja financijskih instrumenata za koje se smatra da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 13. stavkom 18. primjenjuje se sljedeća metodologija

Druga obveznica

Smatra se da za obveznicu koja ne pripada ni jednoj od prethodno navedenih vrsta obveznica ne postoji likvidno tržište


Tablica 2.3.

Obveznice (sve vrste obveznica osim robe kojom se trguje na burzi i dužničkih instrumenata kojima se trguje na burzi) – pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja

Razred imovine – obveznice (sve vrste obveznica osim robe kojom se trguje na burzi (ETC) i dužničkih instrumenata kojima se trguje na burzi (ETN))

Vrsta obveznice

Transakcije koje se uzimaju u obzir za izračun pragova po vrsti obveznice

Percentili koje treba primijeniti za izračun pragova za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i za veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za sve vrste obveznica

SSTI prije trgovanja

LIS prije trgovanja

SSTI poslije trgovanja

LIS poslije trgovanja

Trgovanje – percentil

donji prag

Trgovanje – percentil

donji prag

Trgovanje – percentil

Trgovanje – percentil

Državna obveznica

transakcije izvršene s državnim obveznicama nakon izuzimanja transakcija kako je utvrđeno u članku 13. stavku 10.

S1

S2

S3

S4

300 000 EUR

70

300 000 EUR

80

90

30

40

50

60

Druga javna obveznica

transakcije izvršene s drugim javnim obveznicama nakon izuzimanja transakcija kako je utvrđeno u članku 13. stavku 10.

S1

S2

S3

S4

300 000 EUR

70

300 000 EUR

80

90

30

40

50

60

Konvertibilna obveznica

transakcije izvršene s konvertibilnim obveznicama nakon izuzimanja transakcija kako je utvrđeno u članku 13. stavku 10.

S1

S2

S3

S4

200 000 EUR

70

200 000 EUR

80

90

30

40

50

60

Pokrivena obveznica

transakcije izvršene s pokrivenim obveznicama nakon izuzimanja transakcija kako je utvrđeno u članku 13. stavku 10.

S1

S2

S3

S4

300 000 EUR

70

300 000 EUR

80

90

30

40

40

40

Korporativna obveznica

transakcije izvršene s korporativnim obveznicama nakon izuzimanja transakcija kako je utvrđeno u članku 13. stavku 10.

S1

S2

S3

S4

200 000 EUR

70

200 000 EUR

80

90

30

40

50

60

Druge obveznice

transakcije izvršene s drugim obveznicama nakon izuzimanja transakcija kako je utvrđeno u članku 13. stavku 10.

S1

S2

S3

S4

200 000 EUR

70

200 000 EUR

80

90

30

40

50

60


Tablica 2.4.

Obveznice (vrsta obveznica – roba kojom se trguje na burzi (ETC) i dužnički instrumenti kojima se trguje na burzi (ETN)) – razredi za koje ne postoji likvidno tržište

Razred imovine – obveznice (vrste obveznica – roba kojom se trguje na burzi (ETC) i dužnički instrumenti kojima se trguje na burzi (ETN))

Vrsta obveznice

Za svaki se pojedini financijski instrument utvrđuje da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) ako ne doseže jedan od sljedećih pragova kvantitativnih kriterija likvidnosti ili sve njih

Prosječni dnevni promet (ADT)

[kvantitativni kriterij likvidnosti br. 1.]

Prosječni dnevni broj transakcija

[kvantitativni kriterij likvidnosti br. 2.]

Roba kojom se trguje na burzi (ETC)

dužnički instrument koji se izdaje za izravno ulaganje izdavatelja u robu ili ugovore o robnim izvedenicama. Cijena robe kojom se trguje na burzi izravno je ili neizravno povezana s rezultatom odnosnog instrumenta. Roba kojom se trguje na burzi pasivno replicira rezultat robe ili indeksa robe na koji se odnosi.

500 000 EUR

10

Dužnički instrumenti kojima se trguje na burzi (ETN)

dužnički instrument koji se izdaje za izravno ulaganje izdavatelja u odnosni instrument ili odnosne ugovore o izvedenicama. Cijena dužničkog instrumenta kojim se trguje na burzi izravno je ili neizravno povezana s rezultatom odnosnog instrumenta. Dužnički instrumenti kojima se trguje na burzi pasivno repliciraju rezultat odnosnog instrumenta na koji se odnose.

500 000 EUR

10


Tablica 2.5.

Obveznice (vrsta obveznice – roba kojom se trguje na burzi (ETC) i dužnički instrumenti kojima se trguje na burzi (ETN)) – pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja

Razred imovine – obveznice (vrste obveznica – roba kojom se trguje na burzi (ETC) i dužnički instrumenti kojima se trguje na burzi (ETN))

Pragovi za veličinu karakterističnu za financijski instrument (SSTI) i veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za svaki pojedini instrument za koji je utvrđeno da postoji likvidno tržište

Vrsta obveznice

SSTI prije trgovanja

LIS prije trgovanja

SSTI poslije trgovanja

LIS poslije trgovanja

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Granična vrijednost

ETC

1 000 000 EUR

1 000 000 EUR

50 000 000 EUR

50 000 000 EUR

ETN

1 000 000 EUR

1 000 000 EUR

50 000 000 EUR

50 000 000 EUR

Pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za svaki pojedini instrument za koji je utvrđeno da ne postoji likvidno tržište

Vrsta obveznice

SSTI prije trgovanja

LIS prije trgovanja

SSTI poslije trgovanja

LIS poslije trgovanja

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Granična vrijednost

ETC

900 000 EUR

900 000 EUR

45 000 000 EUR

45 000 000 EUR

ETN

900 000 EUR

900 000 EUR

45 000 000 EUR

45 000 000 EUR

3.   Strukturirani financijski proizvodi (SFP)

Tablica 3.1.

Strukturirani financijski proizvodi (SFP) – razredi za koje ne postoji likvidno tržište

Razred imovine – strukturirani financijski proizvodi (SFP)

Test 1 – procjena razreda imovine strukturirani financijski proizvodi

Procjena razreda imovine strukturirani financijski proizvodi za potrebe utvrđivanja financijskih instrumenata za koje se smatra da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b)

Transakcije koje se uzimaju u obzir za izračune vrijednosti koje se odnose na kvantitativne kriterije likvidnosti za potrebe procjene razreda imovine strukturirani financijski proizvodi

Razred imovine strukturirani financijski proizvodi procjenjuje se primjenom sljedećih pragova kvantitativnih kriterija likvidnosti

Prosječni dnevni zamišljeni iznos (ADNA)

[kvantitativni kriterij likvidnosti br. 1.]

Prosječni dnevni broj transakcija

[kvantitativni kriterij likvidnosti br. 2.]

Transakcije izvršene sa svim strukturiranim financijskim proizvodima

300 000 000 EUR

500

Test 2 – strukturirani financijski proizvodi (SFP) za koje ne postoji likvidno tržište

Ako su vrijednosti koje se odnose na kvantitativne kriterije likvidnosti veće od pragova kvantitativne likvidnosti utvrđenih za potrebe procjene razreda imovine strukturirani financijski proizvodi, test 1 je uspješno proveden i mora se provesti test 2. Za svaki se pojedini financijski instrument utvrđuje da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) ako ne doseže jedan od sljedećih pragova kvantitativnih kriterija likvidnosti ili sve njih

Prosječni dnevni zamišljeni iznos (ADNA)

[kvantitativni kriterij likvidnosti br. 1.]

Prosječni dnevni broj transakcija

[kvantitativni kriterij likvidnosti br. 2.]

Postotak dana trgovanja tijekom razmatranog razdoblja

[kvantitativni kriterij likvidnosti br. 3.]

100 000 EUR

2

80 %


Tablica 3.2.

Strukturirani financijski proizvodi (SFP) – pragovi za veličinu karakterističnu za financijski instrument (SSTI) i veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja ako test 1 nije uspješno proveden

Razred imovine – strukturirani financijski proizvodi (SFP)

Pragovi za SSTI i LIS prije trgovanja i poslije trgovanja za sve strukturirane financijske proizvode (SFP) ako test 1 nije uspješno proveden

SSTI prije trgovanja

LIS prije trgovanja

SSTI poslije trgovanja

LIS poslije trgovanja

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Granična vrijednost

100 000 EUR

250 000 EUR

500 000 EUR

1 000 000 EUR

Tablica 3.3.

Strukturirani financijski proizvodi (SFP) – pragovi za veličinu karakterističnu za financijski instrument (SSTI) i veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja ako je test 1 uspješno proveden

Razred imovine – strukturirani financijski proizvodi (SFP)

Transakcije koje se uzimaju u obzir za izračun pragova

Percentili i donji pragovi koje treba primijeniti za izračun pragova za SSTI i LIS prije trgovanja i poslije trgovanja za strukturirane financijske proizvode za koje je utvrđeno da likvidno tržište postoji ako je test 1 uspješno proveden

SSTI prije trgovanja

LIS prije trgovanja

SSTI poslije trgovanja

LIS poslije trgovanja

Trgovanje – percentil

Donji prag

Trgovanje – percentil

Donji prag

Trgovanje – percentil

Donji prag

Trgovanje – percentil

Donji prag

Transakcije izvršene sa svim strukturiranim financijskim proizvodima za koje je utvrđeno da likvidno tržište postoji

S1

S2

S3

S4

100 000 EUR

70

250 000 EUR

80

500 000 EUR

90

1 000 000 EUR

30

40

50

60


Pragovi za SSTI i LIS prije trgovanja i poslije trgovanja za strukturirane financijske proizvode za koje je utvrđeno da likvidno tržište ne postoji ako je test 1 uspješno proveden

SSTI prije trgovanja

LIS prije trgovanja

SSTI poslije trgovanja

LIS poslije trgovanja

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Granična vrijednost

100 000 EUR

250 000 EUR

500 000 EUR

1 000 000 EUR

4.   Sekuritizirane izvedenice

Tablica 4.1.

Sekuritizirane izvedenice – razredi za koje ne postoji likvidno tržište

Razred imovine – sekuritizirane izvedenice

znači prenosivi vrijednosni papiri kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki 44. podtočki (c) Direktive 2014/65/EU koji se razlikuju od strukturiranih financijskih proizvoda i trebaju obuhvaćati najmanje sljedeće:

(a)

standardni (plain vanilla) pokriveni varanti znači vrijednosni papiri kojima vlasnik stječe pravo, ali ne i obvezu, da na datum isteka ili do tog datuma kupi (proda) određenu količinu odnosne imovine po unaprijed utvrđenoj izvršnoj cijeni ili, ako je utvrđena namira u novcu, pravo na isplatu pozitivne razlike između trenutačne tržišne cijene (izvršne cijene) i izvršne cijene (trenutačne tržišne cijene);

(b)

certifikati s financijskom polugom znači certifikati kojima se replicira rezultat odnosne imovine s učinkom poluge;

(c)

egzotični pokriveni varanti znači pokriveni varanti kojih je osnovna komponenta kombinacija opcija;

(d)

prenosiva prava;

(e)

certifikati s ulaganjima znači certifikati kojima se replicira rezultat odnosne imovine bez učinka poluge.

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) primjenjuje se sljedeća metodologija

smatra se da za sve sekuritizirane izvedenice postoji likvidno tržište

Tablica 4.2.

Sekuritizirane izvedenice – pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja

Razred imovine – sekuritizirane izvedenice

Pragovi za SSTI i LIS prije trgovanja i poslije trgovanja

SSTI prije trgovanja

LIS prije trgovanja

SSTI poslije trgovanja

LIS poslije trgovanja

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Granična vrijednost

50 000 EUR

60 000 EUR

90 000 EUR

100 000 EUR

5.   Kamatne izvedenice

Tablica 5.1.

Kamatne izvedenice – razredi za koje ne postoji likvidno tržište

Razred imovine – kamatne izvedenice

svaki ugovor kako je definiran u odjeljku C točki 4. Priloga I. Direktivi 2014/65/EU kojem je krajnji odnosni instrument kamatna stopa, obveznica, kredit, bilo koja košarica, portfelj ili indeks koji uključuje kamatnu stopu, obveznicu, kredit ili bilo koji drugi proizvod koji predstavlja rezultat kamatne stope, obveznice ili kredita.

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da likvidno tržište ne postoji u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b), svaki podrazred imovine dodatno se segmentira u podrazrede kako je definirano u nastavku

Utvrđuje se da za podrazred ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) ako ne doseže jedan od sljedećih pragova kvantitativnih kriterija likvidnosti ili sve njih. Dodatni kvalitativni kriterij likvidnosti primjenjuje se, ako je primjenjivo, za podrazrede za koje je utvrđeno da likvidno tržište postoji

Prosječni dnevni zamišljeni iznos (ADNA)

[kvantitativni kriterij likvidnosti br. 1.]

Prosječni dnevni broj transakcija

[kvantitativni kriterij likvidnosti br. 2.]

Dodatni kvalitativni kriterij likvidnosti

Budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na obveznice

podrazred budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na obveznice definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1 – izdavatelj odnosnog instrumenta

 

Kriterij segmentacije br. 2 – trajanje odnosne obveznice s isporukom definira se kako slijedi:

 

Kratkoročno: odnosna obveznica s isporukom trajanja između 1 i 4 godine smatra se kratkoročnom

 

Srednjoročno: odnosna obveznica s isporukom trajanja između 4 i 8 godina smatra se srednjoročnom

 

Dugoročno: odnosna obveznica s isporukom trajanja između 8 i 15 godina smatra se dugoročnom

 

Vrlo dugoročno: odnosna obveznica s isporukom trajanja duljeg od 15 godina smatra se vrlo dugoročnom

 

Kriterij segmentacije br. 3. – vrijeme do razreda dospijeća budućnosnice definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća br. 2.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća br. 3.: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 4.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 5.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

5 000 000 EUR

10

svaki put kad se utvrdi da za podrazred postoji likvidno tržište s obzirom na određeno vrijeme do razreda dospijeća, a za podrazred definiran sljedećim vremenom do razdoblja dospijeća utvrdi da ne postoji likvidno tržište, utvrđuje se da za prvi ugovor s najduljim dospijećem (back month contract) likvidno tržište postoji dva tjedna prije isteka ugovora s najkraćim dospijećem (front month contract)

Opcije na obveznice

podrazred opcija na obveznice definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1 – odnosna obveznica ili odnosna budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na odnosnu obveznicu

 

Kriterij segmentacije br. 2. – vrijeme do razreda dospijeća opcije definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća br. 2.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća br. 3.: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 4.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 5.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

5 000 000 EUR

10

 

Kamatne budućnosnice i terminski ugovori o stopi

podrazred kamatna budućnosnica definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1. – odnosna kamatna stopa

 

Kriterij segmentacije br. 2 – rok odnosne kamatne stope

 

Kriterij segmentacije br. 3. – vrijeme do razreda dospijeća budućnosnice definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća br. 2.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća br. 3.: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 4.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 5.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

500 000 000 EUR

10

svaki put kad se utvrdi da za podrazred postoji likvidno tržište s obzirom na određeno vrijeme do razreda dospijeća, a za podrazred definiran sljedećim vremenom do razdoblja dospijeća utvrdi da ne postoji likvidno tržište, utvrđuje se da za prvi ugovor s najduljim dospijećem (back month contract) likvidno tržište postoji dva tjedna prije isteka ugovora s najkraćim dospijećem (front month contract)

Kamatne opcije

podrazred kamatna opcija definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1 – odnosna kamatna stopa ili odnosna kamatna budućnosnica ili terminski ugovor o stopi

 

Kriterij segmentacije br. 2 – rok odnosne kamatne stope

 

Kriterij segmentacije br. 3. – vrijeme do razreda dospijeća opcije definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća br. 2.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća br. 3.: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 4.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 5.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

500 000 000 EUR

10

 

Opcije razmjene

podrazred opcija razmjene definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1. – odnosni ugovor o razmjeni definiran je kako slijedi: jednovalutni ugovor o razmjeni fiksne za fiksnu kamatnu stopu, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na jednovalutni ugovor o razmjeni fiksne za fiksnu kamatnu stopu, jednovalutni ugovor o razmjeni fiksne za promjenjivu kamatnu stopu, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na jednovalutni ugovor o razmjeni fiksne za promjenjivu kamatnu stopu, jednovalutni ugovor o razmjeni promjenjive za promjenjivu kamatnu stopu, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na jednovalutni ugovor o razmjeni promjenjive za promjenjivu kamatnu stopu, inflacijski jednovalutni ugovor o razmjeni, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na inflacijski jednovalutni ugovor o razmjeni, prekonoćni kamatni jednovalutni ugovor o razmjeni, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na prekonoćni kamatni jednovalutni ugovor o razmjeni, viševalutni ugovor o razmjeni fiksne za fiksnu kamatnu stopu, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na viševalutni ugovor o razmjeni fiksne za fiksnu kamatnu stopu, viševalutni ugovor o razmjeni fiksne za promjenjivu kamatnu stopu, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na viševalutni ugovor o razmjeni fiksne za promjenjivu kamatnu stopu, viševalutni ugovor o razmjeni promjenjive za promjenjivu kamatnu stopu, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na viševalutni ugovor o razmjeni promjenjive za promjenjivu kamatnu stopu, inflacijski viševalutni ugovor o razmjeni, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na inflacijski viševalutni ugovor o razmjeni, prekonoćni kamatni viševalutni ugovor o razmjeni, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na prekonoćni kamatni viševalutni ugovor o razmjeni

 

Kriterij segmentacije br. 2 – valuta zamišljenog iznosa definirana kao valuta u kojoj je denominiran zamišljeni iznos opcije

 

Kriterij segmentacije br. 3 – inflacijski indeks ako je odnosni ugovor o razmjeni inflacijski jednovalutni ugovor o razmjeni ili inflacijski viševalutni ugovor o razmjeni

 

Kriterij segmentacije br. 4. – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

 

Razred dospijeća br. 2.: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća br. 3.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća br. 4.: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 5.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 6.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

500 000 000 EUR

10

 

Kriterij segmentacije br. 5. – vrijeme do razreda dospijeća opcije definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća br. 2.: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 3.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 4.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 5 godine

 

Razred dospijeća br. 5.: 5 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 10 godine

 

Razred dospijeća br. 6.: dulje od 10 godina

„Viševalutni ugovori o razmjeni” ili „međuvalutni ugovori o razmjeni” fiksne za promjenjivu kamatnu stopu i budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na „viševalutne ugovore o razmjeni” ili „međuvalutne ugovore o razmjeni” fiksne za promjenjivu kamatnu stopu

ugovor o razmjeni ili budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na ugovor o razmjeni u kojem dvije strane razmjenjuju novčane tokove denominirane u različitim valutama, a novčani tokovi jedne platne strane utvrđeni su fiksnom kamatnom stopom dok su novčani tokovi druge platne strane utvrđeni promjenjivom kamatnom stopom

podrazred viševalutni ugovor o razmjeni fiksne za promjenjivu kamatnu stopu definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1 –valutni par zamišljenog iznosa definiran kao kombinacija dvaju valuta u kojima su denominirane dvije platne strane ugovora o razmjeni

 

Kriterij segmentacije br. 2. – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < dospijeće ≤ 1 mjesec

 

Razred dospijeća br. 2.: 1 mjesec < dospijeće ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća br. 3.: 3 mjeseca < dospijeće ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća br. 4.: 6 mjeseci < dospijeće ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 5.: 1 godina < dospijeće ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 6.: 2 godine < dospijeće ≤ 3 godine

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

50 000 000 EUR

10

 

„Viševalutni ugovori o razmjeni” ili „međuvalutni ugovori o razmjeni” promjenjive za promjenjivu kamatnu stopu i budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na „viševalutne ugovore o razmjeni” ili „međuvalutne ugovore o razmjeni” promjenjive za promjenjivu kamatnu stopu

ugovor o razmjeni ili budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na ugovor o razmjeni u kojem dvije strane razmjenjuju novčane tokove denominirane u različitim valutama i u kojem su novčani tokovi obje platne strane utvrđeni promjenjivim kamatnim stopama

podrazred viševalutni ugovor o razmjeni promjenjive za promjenjivu kamatnu stopu definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1 –valutni par zamišljenog iznosa definiran kao kombinacija dvaju valuta u kojima su denominirane dvije platne strane ugovora o razmjeni

 

Kriterij segmentacije br. 2. – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < dospijeće ≤ 1 mjesec

 

Razred dospijeća br. 2.: 1 mjesec < dospijeće ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća br. 3.: 3 mjeseca < dospijeće ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća br. 4.: 6 mjeseci < dospijeće ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 5.: 1 godina < dospijeće ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 6.: 2 godine < dospijeće ≤ 3 godine

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

50 000 000 EUR

10

 

„Viševalutni ugovori o razmjeni” ili „međuvalutni ugovori o razmjeni” fiksne za fiksnu kamatnu stopu i budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na„viševalutne ugovore o razmjeni” ili „međuvalutne ugovore o razmjeni” fiksne za fiksnu kamatnu stopu

ugovor o razmjeni ili budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na ugovor o razmjeni u kojem dvije strane razmjenjuju novčane tokove denominirane u različitim valutama i u kojem su novčani tokovi obje platne strane utvrđeni fiksnim kamatnim stopama

podrazred viševalutni ugovor o razmjeni fiksne za fiksnu kamatnu stopu definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1 –valutni par zamišljenog iznosa definiran kao kombinacija dvaju valuta u kojima su denominirane dvije platne strane ugovora o razmjeni

 

Kriterij segmentacije br. 2. – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

 

Razred dospijeća br. 2.: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća br. 3.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća br. 4.: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 5.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 6.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

50 000 000 EUR

10

 

Prekonoćni kamatni „viševalutni ili međuvalutni ugovori o razmjeni” i budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na prekonoćne kamatne „viševalutne ili međuvalutne ugovore o razmjeni”

ugovor o razmjeni ili budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na ugovor o razmjeni u kojem dvije strane razmjenjuju novčane tokove denominirane u različitim valutama i u kojem su novčani tokovi barem jedne strane utvrđeni prekonoćnom indeksiranom kamatnom stopom

podrazred prekonoćni kamatni viševalutni ugovor o razmjeni definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1 –valutni par zamišljenog iznosa definiran kao kombinacija dvaju valuta u kojima su denominirane dvije platne strane ugovora o razmjeni

 

Kriterij segmentacije br. 2. – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

 

Razred dospijeća br. 2.: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća br. 3.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća br. 4.: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 5.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 6.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

50 000 000 EUR

10

 

Inflacijski „viševalutni ugovori o razmjeni” ili „međuvalutni ugovori o razmjeni” i budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na inflacijske „viševalutne ugovore o razmjeni” ili „međuvalutne ugovore o razmjeni”

ugovor o razmjeni ili budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na ugovor o razmjeni u kojem dvije strane razmjenjuju novčane tokove denominirane u različitim valutama i u kojem su novčani tokovi barem jedne platne strane utvrđeni stopom inflacije

podrazred inflacijski viševalutni ugovor o razmjeni definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1 –valutni par zamišljenog iznosa definiran kao kombinacija dvaju valuta u kojima su denominirane dvije platne strane ugovora o razmjeni

 

Kriterij segmentacije br. 2. – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

 

Razred dospijeća br. 2.: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća br. 3.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća br. 4.: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 5.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 6.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

50 000 000 EUR

10

 

„Jednovalutni ugovori o razmjeni” fiksne za promjenjivu kamatnu stopu i budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na „jednovalutne ugovore o razmjeni” fiksne za promjenjivu kamatnu stopu

ugovor o razmjeni ili budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na ugovor o razmjeni u kojem dvije strane razmjenjuju novčane tokove denominirane u istoj valuti i novčani tokovi jedne platne strane utvrđeni su fiksnom kamatnom stopom dok su novčani tokovi druge platne strane utvrđeni promjenjivom kamatnom stopom

podrazred jednovalutni ugovor o razmjeni fiksne za promjenjivu kamatnu stopu definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1 – valuta zamišljenog iznosa u kojoj su denominirane dvije platne strane ugovora o razmjeni

 

Kriterij segmentacije br. 2. – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

 

Razred dospijeća br. 2.: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća br. 3.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća br. 4.: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 5.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 6.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

50 000 000 EUR

10

 

„Jednovalutni ugovori o razmjeni” promjenjive za promjenjivu kamatnu stopu i budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na „jednovalutne ugovore o razmjeni” promjenjive za promjenjivu kamatnu stopu

ugovor o razmjeni ili budućnosnica/terminski ugovor na ugovor o razmjeni u kojem dvije strane razmjenjuju novčane tokove denominirane u istoj valuti i u kojem su novčani tokovi obje platne strane utvrđeni promjenjivim kamatnim stopama

podrazred jednovalutni ugovor o razmjeni promjenjive za promjenjivu kamatnu stopu definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1 – valuta zamišljenog iznosa u kojoj su denominirane dvije platne strane ugovora o razmjeni

 

Kriterij segmentacije br. 2. – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

 

Razred dospijeća br. 2.: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća br. 3.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća br. 4.: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 5.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 6.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

50 000 000 EUR

10

 

„Jednovalutni ugovori o razmjeni” fiksne za fiksnu kamatnu stopu i budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na „jednovalutne ugovore o razmjeni” fiksne za fiksnu kamatnu stopu

ugovor o razmjeni ili budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na ugovor o razmjeni u kojem dvije strane razmjenjuju novčane tokove denominirane u istoj valuti i u kojem su novčani tokovi obje platne strane utvrđeni fiksnim kamatnim stopama

podrazred jednovalutni ugovor o razmjeni fiksne za fiksnu kamatnu stopu definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1 – valuta zamišljenog iznosa u kojoj su denominirane dvije platne strane ugovora o razmjeni

 

Kriterij segmentacije br. 2. – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

 

Razred dospijeća br. 2.: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća br. 3.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća br. 4.: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 5.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 6.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

50 000 000 EUR

10

 

Prekonoćni kamatni jednovalutni ugovori o razmjeni i budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na prekonoćne kamatne jednovalutne ugovore o razmjeni

ugovor o razmjeni ili budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na ugovor o razmjeni u kojem dvije strane razmjenjuju novčane tokove denominirane u istoj valuti i u kojem su novčani tokovi barem jedne strane utvrđeni prekonoćnom indeksiranom kamatnom stopom

podrazred prekonoćni kamatni jednovalutni ugovor o razmjeni definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1 – valuta zamišljenog iznosa u kojoj su denominirane dvije platne strane ugovora o razmjeni

 

Kriterij segmentacije br. 2. – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

 

Razred dospijeća br. 2.: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća br. 3.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća br. 4.: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 5.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 6.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

50 000 000 EUR

10

 

Inflacijski „jednovalutni ugovori o razmjeni” i budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na inflacijske „jednovalutne ugovore o razmjeni”

ugovor o razmjeni ili budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na ugovor o razmjeni u kojem dvije strane razmjenjuju novčane tokove denominirane u istoj valuti i u kojem su novčani tokovi barem jedne platne strane utvrđeni stopom inflacije

podrazred inflacijski jednovalutni ugovor o razmjeni definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1 – valuta zamišljenog iznosa u kojoj su denominirane dvije platne strane ugovora o razmjeni

 

Kriterij segmentacije br. 2. – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

 

Razred dospijeća br. 2.: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća br. 3.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća br. 4.: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 5.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 6.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

50 000 000 EUR

10

 

Razred imovine – kamatne izvedenice

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da likvidno tržište ne postoji u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) primjenjuje se sljedeća metodologija

Druge kamatne izvedenice

 

kamatna izvedenica koja ne pripada u bilo koji od prethodno navedenih podrazreda imovine

smatra se da za sve druge kamatne izvedenice ne postoji likvidno tržište


Tablica 5.2.

Kamatne izvedenice – pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i za veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da likvidno tržište postoji

Razred imovine – kamatne izvedenice

Podrazred imovine

Percentili i donji pragovi koje treba primijeniti za izračun pragova za SSTI i LIS prije trgovanja i poslije trgovanja za svaki podrazred za koji je utvrđeno da likvidno tržište postoji

Transakcije koje se uzimaju u obzir za izračune pragova

SSTI prije trgovanja

LIS prije trgovanja

SSTI poslije trgovanja

LIS poslije trgovanja

Trgovanje – percentil

Donji prag

Trgovanje – percentil

Donji prag

Trgovanje – percentil

Volumen – percentil

Donji prag

Trgovanje – percentil

Volumen – percentil

Donji prag

Budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na obveznice

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

20 000 000 EUR

90

70

25 000 000 EUR

30

40

50

60

Opcije na obveznice

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

20 000 000 EUR

90

70

25 000 000 EUR

30

40

50

60

Kamatne budućnosnice i terminski ugovori o stopi

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

5 000 000 EUR

70

10 000 000 EUR

80

60

20 000 000 EUR

90

70

25 000 000 EUR

30

40

50

60

Kamatne opcije

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

5 000 000 EUR

70

10 000 000 EUR

80

60

20 000 000 EUR

90

70

25 000 000 EUR

30

40

50

60

Opcije razmjene

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

„Viševalutni ugovori o razmjeni” ili „međuvalutni ugovori o razmjeni” fiksne za promjenjivu kamatnu stopu i budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na „viševalutne ugovore o razmjeni” ili „međuvalutne ugovore o razmjeni” fiksne za promjenjivu kamatnu stopu

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

„Viševalutni ugovori o razmjeni” ili „međuvalutni ugovori o razmjeni” promjenjive za promjenjivu kamatnu stopu i budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na „viševalutne ugovore o razmjeni” ili „međuvalutne ugovore o razmjeni” promjenjive za promjenjivu kamatnu stopu

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

„Viševalutni ugovori o razmjeni” ili „međuvalutni ugovori o razmjeni” fiksne za fiksnu kamatnu stopu i budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na„viševalutne ugovore o razmjeni” ili „međuvalutne ugovore o razmjeni” fiksne za fiksnu kamatnu stopu

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

Prekonoćni kamatni „viševalutni ili međuvalutni ugovori o razmjeni” i budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na prekonoćne kamatne „viševalutne ili međuvalutne ugovore o razmjeni”

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

Inflacijski „viševalutni ugovori o razmjeni” ili „međuvalutni ugovori o razmjeni” i budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na inflacijske „viševalutne ugovore o razmjeni” ili „međuvalutne ugovore o razmjeni”

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

„Jednovalutni ugovori o razmjeni” fiksne za promjenjivu kamatnu stopu i budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na „jednovalutne ugovore o razmjeni” fiksne za promjenjivu kamatnu stopu

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

„Jednovalutni ugovori o razmjeni” promjenjive za promjenjivu kamatnu stopu i budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na „jednovalutne ugovore o razmjeni” promjenjive za promjenjivu kamatnu stopu

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

„Jednovalutni ugovori o razmjeni” fiksne za fiksnu kamatnu stopu i budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na „jednovalutne ugovore o razmjeni” fiksne za fiksnu kamatnu stopu

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

Prekonoćni kamatni jednovalutni ugovori o razmjeni i budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na prekonoćne kamatne jednovalutne ugovore o razmjeni

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

Inflacijski „jednovalutni ugovori o razmjeni” i budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na inflacijske „jednovalutne ugovore o razmjeni”

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60


Tablica 5.3.

Kamatne izvedenice – pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i za veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da likvidno tržište ne postoji

Razred imovine – kamatne izvedenice

Podrazred imovine

Pragovi za SSTI i LIS prije trgovanja i poslije trgovanja za svaki podrazred za koji je utvrđeno da likvidno tržište ne postoji

SSTI prije trgovanja

LIS prije trgovanja

SSTI poslije trgovanja

LIS poslije trgovanja

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na obveznice

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Opcije na obveznice

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Kamatne budućnosnice i terminski ugovori o stopi

5 000 000 EUR

10 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Kamatne opcije

5 000 000 EUR

10 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Opcije razmjene

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

„Viševalutni ugovori o razmjeni” ili „međuvalutni ugovori o razmjeni” fiksne za promjenjivu kamatnu stopu i budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na „viševalutne ugovore o razmjeni” ili „međuvalutne ugovore o razmjeni” fiksne za promjenjivu kamatnu stopu

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

„Viševalutni ugovori o razmjeni” ili „međuvalutni ugovori o razmjeni” promjenjive za promjenjivu kamatnu stopu i budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na „viševalutne ugovore o razmjeni” ili „međuvalutne ugovore o razmjeni” promjenjive za promjenjivu kamatnu stopu

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

„Viševalutni ugovori o razmjeni” ili „međuvalutni ugovori o razmjeni” fiksne za fiksnu kamatnu stopu i budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na„viševalutne ugovore o razmjeni” ili „međuvalutne ugovore o razmjeni” fiksne za fiksnu kamatnu stopu

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

Prekonoćni kamatni „viševalutni ili međuvalutni ugovori o razmjeni” i budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na prekonoćne kamatne „viševalutne ili međuvalutne ugovore o razmjeni”

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

Inflacijski „viševalutni ugovori o razmjeni” ili „međuvalutni ugovori o razmjeni” i budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na inflacijske „viševalutne ugovore o razmjeni” ili „međuvalutne ugovore o razmjeni”

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

„Jednovalutni ugovori o razmjeni” fiksne za promjenjivu kamatnu stopu i budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na „jednovalutne ugovore o razmjeni” fiksne za promjenjivu kamatnu stopu

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

„Jednovalutni ugovori o razmjeni” promjenjive za promjenjivu kamatnu stopu i budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na „jednovalutne ugovore o razmjeni” promjenjive za promjenjivu kamatnu stopu

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

„Jednovalutni ugovori o razmjeni” fiksne za fiksnu kamatnu stopu i budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na „jednovalutne ugovore o razmjeni” fiksne za fiksnu kamatnu stopu

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

Prekonoćni kamatni jednovalutni ugovori o razmjeni i budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na prekonoćne kamatne jednovalutne ugovore o razmjeni

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

Inflacijski „jednovalutni ugovori o razmjeni” i budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na inflacijske „jednovalutne ugovore o razmjeni”

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

Druge kamatne izvedenice

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

6.   Vlasničke izvedenice

Tablica 6.1.

Vlasničke izvedenice – razredi za koje ne postoji likvidno tržište

Razred imovine – vlasničke izvedenice

svi ugovori kako su definirani u odjeljku C točki 4. Priloga I. Direktivi 2014/65/EU koji se odnose na:

(a)

jednu ili više dionica, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima, certifikate, fondove čijim se udjelima trguje na burzi, certifikate, druge slične financijske instrumente, novčane tokove ili ostale proizvode povezane s rezultatom jedne ili više dionica, potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima, fondova čijim se udjelima trguje na burzi, certifikata ili drugih sličnih financijskih instrumenata;

(b)

indeks dionica, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima, certifikate, fondove čijim se udjelima trguje na burzi, certifikate, druge slične financijske instrumente, novčane tokove ili ostale proizvode povezane s rezultatom jedne ili više dionica, potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima, certifikata, fondova čijim se udjelima trguje na burzi ili drugih sličnih financijskih instrumenata

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) primjenjuje se sljedeća metodologija

Opcije na dionički indeks

opcija čiji je odnosni instrument indeks sastavljen od dionica

smatra se da za sve opcije na indekse postoji likvidno tržište

Budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na dioničke indekse

budućnosnica/terminski ugovor čiji je odnosni instrument indeks sastavljen od dionica

smatra se da za sve budućnosnice/terminske ugovore koji se odnose na indekse postoji likvidno tržište

Opcije na dionice

opcija čiji je odnosni instrument dionica ili košarica dionica koja proizlazi iz korporativne akcije

smatra se da za sve opcije na dionice postoji likvidno tržište

Budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na dionice

budućnosnica/terminski ugovor čiji je odnosni instrument dionica ili košarica dionica koja proizlazi iz korporativne akcije

smatra se da za sve budućnosnice/terminske ugovore koji se odnose na dionice postoji likvidno tržište

Opcije na dividendu dionice

opcija na dividendu određene dionice

smatra se da za sve opcije na dividendu dionice postoji likvidno tržište

Budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na dividendu dionice

budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na dividendu određene dionice

smatra se da za sve budućnosnice/terminske ugovore koji se odnose na dividendu dionice postoji likvidno tržište

Opcije na indeks dividendi

opcija na indeks sastavljen od dividendi više od jedne dionice

smatra se da za sve opcije na indeks dividendi postoji likvidno tržište

Budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na indeks dividendi

budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na indeks sastavljen od dividendi više od jedne dionice

smatra se da za sve budućnosnice/terminske ugovore koji se odnose na indeks dividendi postoji likvidno tržište

Opcije na indeks volatilnosti

opcija čiji je odnosni instrument indeks volatilnosti koji se definira kao indeks koji se odnosi na volatilnost određenog odnosnog indeksa vlasničkih instrumenata

smatra se da za sve opcije na indeks volatilnosti postoji likvidno tržište

Budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na indeks volatilnosti

budućnosnica/terminski ugovor čiji je odnosni instrument indeks volatilnosti koji se definira kao indeks koji se odnosi na volatilnost određenog odnosnog indeksa vlasničkih instrumenata

smatra se da za sve budućnosnice/terminske ugovore koji se odnose na indeks volatilnosti postoji likvidno tržište

Opcije na fondove čijim se udjelima trguje na burzi

opcija čiji je odnosni instrument fond čijim se udjelima trguje na burzi

smatra se da za sve opcije na fondove čijim se udjelima trguje na burzi postoji likvidno tržište

Budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na fondove čijim se udjelima trguje na burzi

budućnosnica/terminski ugovor čiji je odnosni instrument fond čijim se udjelima trguje na burzi

smatra se da za sve budućnosnice/terminske ugovore koji se odnose na fondove čijim se udjelima trguje na burzi postoji likvidno tržište

Razred imovine – vlasničke izvedenice

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da likvidno tržište ne postoji u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b), svaki podrazred imovine dodatno se segmentira u podrazrede kako je definirano u nastavku

Za svaki se podrazred utvrđuje da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) ako ne doseže jedan od sljedećih pragova kvantitativnih kriterija likvidnosti ili sve njih

Prosječni dnevni zamišljeni iznos (ADNA)

[kvantitativni kriterij likvidnosti br. 1.]

Prosječni dnevni broj transakcija

[kvantitativni kriterij likvidnosti br. 2.]

Ugovori o razmjeni

podrazred ugovori o razmjeni definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1. – vrsta odnosnog instrumenta: jedan subjekt, indeks, košarica

 

Kriterij segmentacije br. 2. – odnosni jedan subjekt, indeks, košarica

 

Kriterij segmentacije br. 3. – parametar: parametar price return basic performance (rezultat na osnovi cijene), parametar return dividend (rezultat na osnovi dividende), parametar return variance (rezultat na osnovi varijance), parametar return volatility (rezultat na osnovi volatilnosti)

 

Kriterij segmentacije br. 4. – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

50 000 000 EUR

15

Parametar price return basic performance

Parametar return variance/volatility

Parametar return dividend

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

Razred dospijeća br. 1.: 0 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća br. 2.: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

Razred dospijeća br. 2.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

Razred dospijeća br. 2.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

Razred dospijeća br. 3.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

Razred dospijeća br. 3.: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća br. 3.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

Razred d ospijeća br. 4.: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća br. 4.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

Razred dospijeća br. 5.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

Razred dospijeća br. 5.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

Razred dospijeća br. 6.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

 

 

Ugovori o razmjeni na razini portfelja

podrazred ugovori o razmjeni na razini portfelja definiran je sljedećom posebnom kombinacijom:

 

Kriterij segmentacije br. 1. – vrsta odnosnog instrumenta: jedan subjekt, indeks, košarica

 

Kriterij segmentacije br. 2. – odnosni jedan subjekt, indeks, košarica

 

Kriterij segmentacije br. 3. – parametar: parametar price return basic performance (rezultat na osnovi cijene), parametar return dividend (rezultat na osnovi dividende), parametar return variance (rezultat na osnovi varijance), parametar return volatility (rezultat na osnovi volatilnosti)

 

Kriterij segmentacije br. 4. – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni na razini portfelja definirano je kako slijedi:

 

Razr ed dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

 

Razred dospijeća br. 2.: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća br. 3.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća br. 4.: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 5.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 6.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

50 000 000 EUR

15

Razred imovine – vlasničke izvedenice

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) primjenjuje se sljedeća metodologija

Druge vlasničke izvedenice

 

vlasnička izvedenica koja ne pripada ni u jedan od prethodno navedenih podrazreda imovine

smatra se da za sve druge vlasničke izvedenice ne postoji likvidno tržište


Tablica 6.2.

Vlasničke izvedenice – pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i za veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da likvidno tržište postoji

Razred imovine – vlasničke izvedenice

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja pragova za SSTI i LIS prije trgovanja i poslije trgovanja, svaki podrazred imovine dodatno se segmentira u podrazrede kako je definirano u nastavku

Transakcije koje se uzimaju u obzir za izračune pragova

Vrijednosti pragova za SSTI i LIS prije trgovanja i poslije trgovanja utvrđene za podrazrede za koje je utvrđeno da likvidno tržište postoji na temelju kategorije prosječnog dnevnog zamišljenog iznosa (ADNA) u koju podrazred pripada

Prosječni dnevni zamišljeni iznos (ADNA)

SSTI prije trgovanja

LIS prije trgovanja

SSTI poslije trgovanja

LIS poslije trgovanja

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Opcije na dionički indeks

podrazred opcija na dionički indeks definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

Kriterij segmentacije br. 1. – odnosni dionički indeks

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

ADNA < 100 mil. EUR

20 000 EUR

25 000 EUR

1 000 000 EUR

1 500 000 EUR

100 mil. EUR ≤ ADNA < 200 mil. EUR

2 500 000 EUR

3 000 000 EUR

25 000 000 EUR

30 000 000 EUR

200 mil. EUR ≤ ADNA < 600 mil. EUR

5 000 000 EUR

5 500 000 EUR

50 000 000 EUR

55 000 000 EUR

ADNA ≥ 600 mil. EUR

15 000 000 EUR

20 000 000 EUR

150 000 000 EUR

160 000 000 EUR

Budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na dioničke indekse

podrazred budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na dionički indeks definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

Kriterij segmentacije br. 1. – odnosni dionički indeks

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

ADNA < 100 mil. EUR

20 000 EUR

25 000 EUR

1 000 000 EUR

1 500 000 EUR

100 mil. EUR ≤ ADNA < 1 mlrd. EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

5 000 000 EUR

5 500 000 EUR

1 mlrd. EUR ≤ ADNA < 3 mlrd. EUR

5 000 000 EUR

5 500 000 EUR

50 000 000 EUR

55 000 000 EUR

3 mlrd. EUR ≤ ADNA < 5 mlrd. EUR

15 000 000 EUR

20 000 000 EUR

150 000 000 EUR

160 000 000 EUR

ADNA ≥ 5 mlrd. EUR

25 000 000 EUR

30 000 000 EUR

250 000 000 EUR

260 000 000 EUR

Opcije na dionice

podrazred opcija na dionice definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

Kriterij segmentacije br. 1. – odnosna dionica

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

ADNA < 5 mil. EUR

20 000 EUR

25 000 EUR

1 000 000 EUR

1 250 000 EUR

5 mil. EUR ≤ ADNA < 10 mil. EUR

250 000 EUR

300 000 EUR

1 250 000 EUR

1 500 000 EUR

10 mil. EUR ≤ ADNA < 20 mil. EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

2 500 000 EUR

3 000 000 EUR

ADNA ≥ 20 mil. EUR

1 000 000 EUR

1 500 000 EUR

5 000 000 EUR

5 500 000 EUR

Budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na dionice

podrazred budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na dionice definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

Kriterij segmentacije br. 1. – odnosna dionica

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

ADNA < 5 mil. EUR

20 000 EUR

25 000 EUR

1 000 000 EUR

1 250 000 EUR

5 mil. EUR ≤ ADNA < 10 mil. EUR

250 000 EUR

300 000 EUR

1 250 000 EUR

1 500 000 EUR

10 mil. EUR ≤ ADNA < 20 mil. EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

2 500 000 EUR

3 000 000 EUR

ADNA ≥ 20 mil. EUR

1 000 000 EUR

1 500 000 EUR

5 000 000 EUR

5 500 000 EUR

Opcije na dividendu dionice

podrazred opcija na dividendu dionice definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

Kriterij segmentacije br. 1. – odnosna dionica na temelju koje se ostvaruje pravo na dividendu

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

ADNA < 5 mil. EUR

20 000 EUR

25 000 EUR

400 000 EUR

450 000 EUR

5 mil. EUR ≤ ADNA < 10 mil. EUR

25 000 EUR

30 000 EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

10 mil. EUR ≤ ADNA < 20 mil. EUR

50 000 EUR

100 000 EUR

1 000 000 EUR

1 500 000 EUR

ADNA ≥ 20 mil. EUR

100 000 EUR

150 000 EUR

2 000 000 EUR

2 500 000 EUR

Budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na dividendu dionice

podrazred budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na dividendu dionice definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

Kriterij segmentacije br. 1. – odnosna dionica na temelju koje se ostvaruje pravo na dividendu

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

ADNA < 5 mil. EUR

20 000 EUR

25 000 EUR

400 000 EUR

450 000 EUR

5 mil. EUR ≤ ADNA < 10 mil. EUR

25 000 EUR

30 000 EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

10 mil. EUR ≤ ADNA < 20 mil. EUR

50 000 EUR

100 000 EUR

1 000 000 EUR

1 500 000 EUR

ADNA ≥ 20 mil. EUR

100 000 EUR

150 000 EUR

2 000 000 EUR

2 500 000 EUR

Opcije na indeks dividendi

podrazred opcija na indeks dividendi definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

Kriterij segmentacije br. 1. – odnosni indeks dividendi

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

ADNA < 100 mil. EUR

20 000 EUR

25 000 EUR

1 000 000 EUR

1 500 000 EUR

100 mil. EUR ≤ ADNA < 200 mil. EUR

2 500 000 EUR

3 000 000 EUR

25 000 000 EUR

30 000 000 EUR

200 mil. EUR ≤ ADNA < 600 mil. EUR

5 000 000 EUR

5 500 000 EUR

50 000 000 EUR

55 000 000 EUR

ADNA ≥ 600 mil. EUR

15 000 000 EUR

20 000 000 EUR

150 000 000 EUR

160 000 000 EUR

Budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na indeks dividendi

podrazred budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na indeks dividendi definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

Kriterij segmentacije br. 1. – odnosni indeks dividendi

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

ADNA < 100 mil. EUR

20 000 EUR

25 000 EUR

1 000 000 EUR

1 500 000 EUR

100 mil. EUR ≤ ADNA < 1 mlrd. EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

5 000 000 EUR

5 500 000 EUR

1 mlrd. EUR ≤ ADNA < 3 mlrd. EUR

5 000 000 EUR

5 500 000 EUR

50 000 000 EUR

55 000 000 EUR

3 mlrd. EUR ≤ ADNA < 5 mlrd. EUR

15 000 000 EUR

20 000 000 EUR

150 000 000 EUR

160 000 000 EUR

ADNA ≥ 5 mlrd. EUR

25 000 000 EUR

30 000 000 EUR

250 000 000 EUR

260 000 000 EUR

Opcije na indeks volatilnosti

podrazred opcija na indeks volatilnosti definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

Kriterij segmentacije br. 1. – odnosni indeks volatilnosti

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

ADNA < 100 mil. EUR

20 000 EUR

25 000 EUR

1 000 000 EUR

1 500 000 EUR

100 mil. EUR ≤ ADNA < 200 mil. EUR

2 500 000 EUR

3 000 000 EUR

25 000 000 EUR

30 000 000 EUR

200 mil. EUR ≤ ADNA < 600 mil. EUR

5 000 000 EUR

5 500 000 EUR

50 000 000 EUR

55 000 000 EUR

ADNA ≥ 600 mil. EUR

15 000 000 EUR

20 000 000 EUR

150 000 000 EUR

160 000 000 EUR

Budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na indeks volatilnosti

podrazred budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na indeks volatilnosti definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

Kriterij segmentacije br. 1. – odnosni indeks volatilnosti

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

ADNA < 100 mil. EUR

20 000 EUR

25 000 EUR

1 000 000 EUR

1 500 000 EUR

100 mil. EUR ≤ ADNA < 1 mlrd. EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

5 000 000 EUR

5 500 000 EUR

1 mlrd. EUR ≤ ADNA < 3 mlrd. EUR

5 000 000 EUR

5 500 000 EUR

50 000 000 EUR

55 000 000 EUR

3 mlrd. EUR ≤ ADNA < 5 mlrd. EUR

15 000 000 EUR

20 000 000 EUR

150 000 000 EUR

160 000 000 EUR

ADNA ≥ 5 mlrd. EUR

25 000 000 EUR

30 000 000 EUR

250 000 000 EUR

260 000 000 EUR

Opcije na fondove čijim se udjelima trguje na burzi

podrazred opcija na fondove čijim se udjelima trguje na burzi definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

Kriterij segmentacije br. 1. – odnosni fond čijim se udjelima trguje na burzi

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

ADNA < 5 mil. EUR

20 000 EUR

25 000 EUR

1 000 000 EUR

1 250 000 EUR

5 mil. EUR ≤ ADNA < 10 mil. EUR

250 000 EUR

300 000 EUR

1 250 000 EUR

1 500 000 EUR

10 mil. EUR ≤ ADNA < 20 mil. EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

2 500 000 EUR

3 000 000 EUR

ADNA ≥ 20 mil. EUR

1 000 000 EUR

1 500 000 EUR

5 000 000 EUR

5 500 000 EUR

Budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na fondove čijim se udjelima trguje na burzi

podrazred budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na fondove čijim se udjelima trguje na burzi definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

Kriterij segmentacije br. 1. – odnosni fond čijim se udjelima trguje na burzi

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

ADNA < 5 mil. EUR

20 000 EUR

25 000 EUR

1 000 000 EUR

1 250 000 EUR

5 mil. EUR ≤ ADNA < 10 mil. EUR

250 000 EUR

300 000 EUR

1 250 000 EUR

1 500 000 EUR

10 mil. EUR ≤ ADNA < 20 mil. EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

2 500 000 EUR

3 000 000 EUR

ADNA ≥ 20 mil. EUR

1 000 000 EUR

1 500 000 EUR

5 000 000 EUR

5 500 000 EUR

Ugovori o razmjeni

podrazred ugovori o razmjeni definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1. – vrsta odnosnog instrumenta: jedan subjekt, indeks, košarica

 

Kriterij segmentacije br. 2. – odnosni jedan subjekt, indeks, košarica

 

Kriterij segmentacije br. 3. – parametar: parametar price return basic performance (rezultat na osnovi cijene), parametar return dividend (rezultat na osnovi dividende), parametar return variance (rezultat na osnovi varijance), parametar return volatility (rezultat na osnovi volatilnosti)

 

Kriterij segmentacije br. 4. – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

50 mil. EUR ≤ ADNA < 100 mil. EUR

250 000 EUR

300 000 EUR

1 250 000 EUR

1 500 000 EUR

100 mil. EUR ≤ ADNA < 200 mil. EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

2 500 000 EUR

3 000 000 EUR

ADNA ≥ 200 mil. EUR

1 000 000 EUR

1 500 000 EUR

5 000 000 EUR

5 500 000 EUR

Parametar price return basic performance

Parametar return variance/volatility

Parametar return dividend

 

 

 

 

 

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

Razred dospijeća br. 1.: 0 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

 

 

 

 

 

Razred dospijeća br. 2.: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

Razred dospijeća br. 2.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

Razred dospijeća br. 2.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

 

 

 

 

 

Razred dospijeća br. 3.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

Razred dospijeća br. 3.: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća br. 3.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

 

 

 

 

 

Razred dospijeća br. 4.: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća br. 4.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

 

 

 

 

 

Razred dospijeća br. 5.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

Razred dospijeća br. 5.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razred dospijeća br. 6.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

 

 

 

 

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

 

 

 

 

 

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugovori o razmjeni na razini portfelja

podrazred ugovori o razmjeni na razini portfelja definiran je sljedećom posebnom kombinacijom:

 

Kriterij segmentacije br. 1. – vrsta odnosnog instrumenta: jedan subjekt, indeks, košarica

 

Kriterij segmentacije br. 2. – odnosni jedan subjekt, indeks, košarica

 

Kriterij segmentacije br. 3. – parametar: parametar price return basic performance (rezultat na osnovi cijene), parametar return dividend (rezultat na osnovi dividende), parametar return variance (rezultat na osnovi varijance), parametar return volatility (rezultat na osnovi volatilnosti)

 

Kriterij segmentacije br. 4. – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni na razini portfelja definirano je kako slijedi:

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

50 mil. EUR ≤ ADNA < 100 mil. EUR

250 000 EUR

300 000 EUR

1 250 000 EUR

1 500 000 EUR

100 mil. EUR ≤ ADNA < 200 mil. EUR

500 000 EUR

550 000 EUR

2 500 000 EUR

3 000 000 EUR

ADNA ≥ 200 mil. EUR

1 000 000 EUR

1 500 000 EUR

5 000 000 EUR

5 500 000 EUR

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

 

 

 

 

 

 

Razred dospijeća br. 2.: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

 

 

 

 

 

Razred dospijeća br. 3.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

 

 

 

 

 

Razred dospijeća br. 4.: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

 

 

 

 

 

Razred dospijeća br. 5.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

 

 

 

 

 

Razred dospijeća br. 6.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

 

 

 

 

 

 


Tablica 6.3.

Vlasničke izvedenice – pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i za veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da ne postoji likvidno tržište

Razred imovine – vlasničke izvedenice

Podrazred imovine

Pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i za veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da ne postoji likvidno tržište

SSTI prije trgovanja

LIS prije trgovanja

SSTI poslije trgovanja

LIS poslije trgovanja

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Ugovori o razmjeni

20 000 EUR

25 000 EUR

100 000 EUR

150 000 EUR

Ugovori o razmjeni na razini portfelja

20 000 EUR

25 000 EUR

100 000 EUR

150 000 EUR

Druge vlasničke izvedenice

20 000 EUR

25 000 EUR

100 000 EUR

150 000 EUR

7.   Robne izvedenice

Tablica 7.1.

Robne izvedenice – razredi za koje ne postoji likvidno tržište

Razred imovine – robne izvedenice

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da likvidno tržište ne postoji u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b), svaki podrazred imovine dodatno se segmentira u podrazrede kako je definirano u nastavku

Za svaki se podrazred utvrđuje da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) ako ne doseže jedan od sljedećih pragova kvantitativnih kriterija likvidnosti ili sve njih

Prosječni dnevni zamišljeni iznos (ADNA)

[kvantitativni kriterij likvidnosti br. 1.]

Prosječni dnevni broj transakcija

[kvantitativni kriterij likvidnosti br. 2.]

Robne budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na metale

podrazred robna budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na metale definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1. – vrsta metala: plemeniti metali, neplemeniti metali

 

Kriterij segmentacije br. 2. – odnosni metal

 

Kriterij segmentacije br. 3 – valuta zamišljenog iznosa definirana kao valuta u kojoj je denominiran zamišljeni iznos budućnosnice/terminskog ugovora

 

Kriterij segmentacije br. 4. – vrijeme do razreda dospijeća budućnosnice/terminskog ugovora definirano je kako slijedi:

10 000 000 EUR

10

Plemeniti metali

Neplemeniti metali

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

Razred dospijeća br. 1.: 0 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 2.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća br. 2.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 3.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

Razred dospijeća br. 3.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

Razred dospijeća br. 4.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

 

 

Robne opcije koje se odnose na metale

podrazred robne opcije koje se odnose na metale definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1. – vrsta metala: plemeniti metali, neplemeniti metali

 

Kriterij segmentacije br. 2. – odnosni metal

 

Kriterij segmentacije br. 3 – valuta zamišljenog iznosa definirana kao valuta u kojoj je denominiran zamišljeni iznos opcije

 

Kriterij segmentacije br. 4. – vrijeme do razreda dospijeća opcije definirano je kako slijedi:

10 000 000 EUR

10

Plemeniti metali

Neplemeniti metali

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

Razred dospijeća br. 1.: 0 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 2.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća br. 2.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 3.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

Razred dospijeća br. 3.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

Razred dospijeća br. 4.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

 

 

Robni ugovori o razmjeni koji se odnose na metale

podrazred robni ugovori o razmjeni koji se odnose na metale definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1. – vrsta metala: plemeniti metali, neplemeniti metali

 

Kriterij segmentacije br. 2. – odnosni metal

 

Kriterij segmentacije br. 3 – valuta zamišljenog iznosa definirana kao valuta u kojoj je denominiran zamišljeni iznos ugovora o razmjeni

 

Kriterij segmentacije br. 4 – vrsta namire: gotovina, fizička namira ili drugo

 

Kriterij segmentacije br. 5. – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

10 000 000 EUR

10

Plemeniti metali

Neplemeniti metali

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

Razred dospijeća br. 1.: 0 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 2.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća br. 2.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 3.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

Razred dospijeća br. 3.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

Razred dospijeća br. 4.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

 

 

Robne budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na energente

podrazred robna budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na energente definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1. – vrsta energenata: nafta, naftni derivati, ugljen, lake frakcije nafte, prirodni plin, električna energija, kombinacija energetskih izvora

 

Kriterij segmentacije br. 2. – odnosni energent

 

Kriterij segmentacije br. 3 – valuta zamišljenog iznosa definirana kao valuta u kojoj je denominiran zamišljeni iznos budućnosnice/terminskog ugovora

 

Kriterij segmentacije br. 4 – vrsta opterećenja definirana kao osnovno, vršno ili smanjeno ili drugo, primjenjivo na vrstu energenta: električna energija

 

Kriterij segmentacije br. 5 – mjesto isporuke/namire u novcu primjenjivo na vrste energenata: nafta, naftni derivati, lake frakcije nafte, električna energija, kombinacija energetskih izvora

 

Kriterij segmentacije br. 6. – vrijeme do razreda dospijeća budućnosnice/terminskog ugovora definirano je kako slijedi:

10 000 000 EUR

10

Nafta/naftni derivati/lake frakcije nafte

Ugljen

Prirodni plin/električna energija/kombinacija energetskih izvora

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 4 mjeseca

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

Razred dospijeća br. 2.: 4 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 8 mjeseci

Razred dospijeća br. 2.: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća br. 2.: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća br. 3.: 8 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća br. 3.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

Razred dospijeća br. 3.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

Razred dospijeća br. 4.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

 

 

Robne opcije koje se odnose na energente

podrazred robne opcije koje se odnose na energente definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1. – vrsta energenata: nafta, naftni derivati, ugljen, lake frakcije nafte, prirodni plin, električna energija, kombinacija energetskih izvora

 

Kriterij segmentacije br. 2. – odnosni energent

 

Kriterij segmentacije br. 3 – valuta zamišljenog iznosa definirana kao valuta u kojoj je denominiran zamišljeni iznos opcije

 

Kriterij segmentacije br. 4 – vrsta opterećenja definirana kao osnovno, vršno ili smanjeno ili drugo, primjenjivo na vrstu energenta: električna energija

 

Kriterij segmentacije br. 5 – mjesto isporuke/namire u novcu primjenjivo na vrste energenata: nafta, naftni derivati, lake frakcije nafte, električna energija, kombinacija energetskih izvora

 

Kriterij segmentacije br. 6. – vrijeme do razreda dospijeća opcije definirano je kako slijedi:

10 000 000 EUR

10

Nafta/naftni derivati/lake frakcije nafte

Ugljen

Prirodni plin/električna energija/kombinacija energetskih izvora

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 4 mjeseca

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

Razred dospijeća br. 2.: 4 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 8 mjeseci

Razred dospijeća br. 2.: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća br. 2.: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća br. 3.: 8 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća br. 3.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

Razred dospijeća br. 3.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

Razred dospijeća br. 4.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

 

 

Robni ugovori o razmjeni koji se odnose na energente

podrazred robni ugovori o razmjeni koji se odnose na energente definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1. – vrsta energenata: nafta, naftni derivati, ugljen, lake frakcije nafte, prirodni plin, električna energija, kombinacija energetskih izvora

 

Kriterij segmentacije br. 2. – odnosni energent

 

Kriterij segmentacije br. 3 – valuta zamišljenog iznosa definirana kao valuta u kojoj je denominiran zamišljeni iznos ugovora o razmjeni

 

Kriterij segmentacije br. 4 – vrsta namire: gotovina, fizička namira ili drugo

 

Kriterij segmentacije br. 5 – vrsta opterećenja definirana kao osnovno, vršno ili smanjeno ili drugo, primjenjivo na vrstu energenta: električna energija

 

Kriterij segmentacije br. 6 – mjesto isporuke/namire u novcu primjenjivo na vrste energenata: nafta, naftni derivati, lake frakcije nafte, električna energija, kombinacija energetskih izvora

 

Kriterij segmentacije br. 7. – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

10 000 000 EUR

10

Nafta/naftni derivati/lake frakcije nafte

Ugljen

Prirodni plin/električna energija/kombinacija energetskih izvora

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 4 mjeseca

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

Razred dospijeća br. 2.: 4 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 8 mjeseci

Razred dospijeća br. 2.: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća br. 2.: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća br. 3.: 8 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća br. 3.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

Razred dospijeća br. 3.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

Razred dospijeća br. 4.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

 

 

Robne budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na poljoprivredne proizvode

podrazred robna budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na poljoprivredne proizvode definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1. – odnosni poljoprivredni proizvod

 

Kriterij segmentacije br. 2 – valuta zamišljenog iznosa definirana kao valuta u kojoj je denominiran zamišljeni iznos budućnosnice/terminskog ugovora

 

Kriterij segmentacije br. 3. – vrijeme do razreda dospijeća budućnosnice/terminskog ugovora definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća br. 2.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća br. 3.: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 4.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

10 000 000 EUR

10

Robne opcije koje se odnose na poljoprivredne proizvode

podrazred robne opcije koje se odnose na poljoprivredne proizvode definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1. – odnosni poljoprivredni proizvod

 

Kriterij segmentacije br. 2 – valuta zamišljenog iznosa definirana kao valuta u kojoj je denominiran zamišljeni iznos opcije

 

Kriterij segmentacije br. 3. – vrijeme do razreda dospijeća opcije definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća br. 2.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća br. 3.: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 4.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

10 000 000 EUR

10

Robni ugovori o razmjeni koji se odnose na poljoprivredne proizvode

podrazred robni ugovori o razmjeni koji se odnose na poljoprivredne proizvode definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1. – odnosni poljoprivredni proizvod

 

Kriterij segmentacije br. 2 – valuta zamišljenog iznosa definirana kao valuta u kojoj je denominiran zamišljeni iznos ugovora o razmjeni

 

Kriterij segmentacije br. 3 – vrsta namire: gotovina, fizička namira ili drugo

 

Kriterij segmentacije br. 4. – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća br. 2.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća br. 3.: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 4.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

10 000 000 EUR

10

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) primjenjuje se sljedeća metodologija

Druge robne izvedenice

 

robna izvedenica koja ne pripada ni u jedan od prethodno navedenih podrazreda imovine

smatra se da za sve druge robne izvedenice ne postoji likvidno tržište


Tablica 7.2.

Robne izvedenice – pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i za veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da likvidno tržište postoji

Razred imovine – robne izvedenice

Podrazred imovine

Percentili i donji pragovi koje treba primijeniti za izračun pragova za SSTI i LIS prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da likvidno tržište postoji

Transakcije koje se uzimaju u obzir za izračune pragova

SSTI prije trgovanja

LIS prije trgovanja

SSTI poslije trgovanja

LIS poslije trgovanja

Trgovanje – percentil

Donji prag

Trgovanje – percentil

Donji prag

Trgovanje – percentil

Volumen – percentil

Donji prag

Trgovanje – percentil

Volumen – percentil

Donji prag

Robne budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na metale

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 EUR

30

40

50

60

Robne opcije koje se odnose na metale

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 EUR

30

40

50

60

Robni ugovori o razmjeni koji se odnose na metale

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 EUR

30

40

50

60

Robne budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na energente

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 EUR

30

40

50

60

Robne opcije koje se odnose na energente

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 EUR

30

40

50

60

Robni ugovori o razmjeni koji se odnose na energente

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 EUR

30

40

50

60

Robne budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na poljoprivredne proizvode

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 EUR

30

40

50

60

Robne opcije koje se odnose na poljoprivredne proizvode

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 EUR

30

40

50

60

Robni ugovori o razmjeni koji se odnose na poljoprivredne proizvode

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 EUR

30

40

50

60


Tablica 7.3.

Robne izvedenice – pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i za veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da ne postoji likvidno tržište

Razred imovine – robne izvedenice

Podrazred imovine

Pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i za veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da ne postoji likvidno tržište

SSTI prije trgovanja

LIS prije trgovanja

SSTI poslije trgovanja

LIS poslije trgovanja

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Robne budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na metale

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 EUR

Robne opcije koje se odnose na metale

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 EUR

Robni ugovori o razmjeni koji se odnose na metale

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 EUR

Robne budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na energente

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 EUR

Robne opcije koje se odnose na energente

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 EUR

Robni ugovori o razmjeni koji se odnose na energente

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 EUR

Robne budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na poljoprivredne proizvode

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 EUR

Robne opcije koje se odnose na poljoprivredne proizvode

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 EUR

Robni ugovori o razmjeni koji se odnose na poljoprivredne proizvode

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 EUR

Druge robne izvedenice

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 EUR

8.   Valutne izvedenice

Tablica 8.1.

Valutne izvedenice – razredi za koje ne postoji likvidno tržište

Razred imovine – valutne izvedenice

financijski instrument koji se odnosi na valute kako je definirano u odjeljku C točki 4. Priloga I. Direktivi 2014/65/EU

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da likvidno tržište ne postoji u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b), svaki podrazred imovine dodatno se segmentira u podrazrede kako je definirano u nastavku

Za svaki se podrazred utvrđuje da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) ako ne doseže jedan od sljedećih pragova kvantitativnih kriterija likvidnosti ili sve njih

Prosječni dnevni zamišljeni iznos (ADNA)

[kvantitativni kriterij likvidnosti br. 1.]

Prosječni dnevni broj transakcija

[kvantitativni kriterij likvidnosti br. 2.]

Terminski ugovor bez isporuke (NDF)

znači terminski ugovor koji se po svojim odredbama namiruje u novcu između ugovornih strana, pri čemu se iznos namire utvrđuje razlikom u tečaju dvaju valuta na datum trgovanja i datum vrednovanja. Na datum namire jedna će strana drugoj strani dugovati neto razliku između i. tečaja kako je utvrđen na datum trgovanja; i ii. tečaja na datum vrednovanja, na osnovi zamišljenog iznosa, a taj će se neto iznos isplatiti u valuti namire koja je propisana u ugovoru.

podrazred valutni terminski ugovor bez isporuke definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1. – odnosni valutni par definiran kao kombinacija dvaju valuta koje su odnosni instrument ugovora o razmjeni

 

Kriterij segmentacije br. 2. – vrijeme do razreda dospijeća terminskog ugovora definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 tjedan

 

Razred dospijeća br. 2.: 1 tjedan < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća br. 3.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 4.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 5.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

smatra se da za terminske ugovore bez isporuke (NDF) ne postoji likvidno tržište

Terminski ugovor s isporukom (DF)

znači terminski ugovor koji obuhvaća isključivo razmjenu dvaju različitih valuta na određeni budući ugovoreni datum namire po fiksnoj stopi dogovorenoj pri sklapanju ugovora koji obuhvaća razmjenu.

podrazred valutni terminski ugovor s isporukom definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1 – odnosni valutni par definiran kao kombinacija dvaju valuta koje su odnosni instrument ugovora o izvedenicama

 

Kriterij segmentacije br. 2. – vrijeme do razreda dospijeća terminskog ugovora definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 tjedan

 

Razred dospijeća br. 2.: 1 tjedan < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća br. 3.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 4.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 5.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

smatra se da za terminske ugovore s isporukom ne postoji likvidno tržište

Valutne opcije bez isporuke (NDO)

znači opcija koja se po svojim odredbama namiruje u novcu između ugovornih strana, pri čemu se iznos namire utvrđuje razlikom u tečaju dvaju valuta na datum trgovanja i datum vrednovanja. Na datum namire jedna će strana drugoj strani dugovati neto razliku između i. tečaja kako je utvrđen na datum trgovanja; i ii. tečaja na datum vrednovanja, na osnovi zamišljenog iznosa, a taj će se neto iznos isplatiti u valuti namire koja je propisana u ugovoru.

podrazred valutna opcija bez isporuke definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1 – odnosni valutni par definiran kao kombinacija dvaju valuta koje su odnosni instrument ugovora o izvedenicama

 

Kriterij segmentacije br. 2. – vrijeme do razreda dospijeća opcije definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 tjedan

 

Razred dospijeća br. 2.: 1 tjedan < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća br. 3.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 4.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 5.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

smatra se da za valutne opcije bez isporuke (NDO) ne postoji likvidno tržište

Valutne opcije s isporukom (DO)

znači opcija koja obuhvaća isključivo razmjenu dvije različite valute na određeni budući ugovoreni datum namire po fiksnoj stopi dogovorenoj pri sklapanju ugovora koji obuhvaća tu razmjenu.

podrazred valutna opcija s isporukom definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1 – odnosni valutni par definiran kao kombinacija dvaju valuta koje su odnosni instrument ugovora o izvedenicama

 

Kriterij segmentacije br. 2. – vrijeme do razreda dospijeća opcije definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 tjedan

 

Razred dospijeća br. 2.: 1 tjedan < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća br. 3.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 4.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 5.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

smatra se da za valutne opcije s isporukom (DO) ne postoji likvidno tržište

Valutni ugovori o razmjeni bez isporuke (NDS)

znači ugovor o razmjeni koji se po svojim odredbama namiruje u novcu između ugovornih strana, pri čemu se iznos namire utvrđuje razlikom u tečaju dvaju valuta na datum trgovanja i datum vrednovanja. Na datum namire jedna će strana drugoj strani dugovati neto razliku između i. tečaja kako je utvrđen na datum trgovanja; i ii. tečaja na datum vrednovanja, na osnovi zamišljenog iznosa, a taj će se neto iznos isplatiti u valuti namire koja je propisana u ugovoru.

podrazred valutni ugovori o razmjeni bez isporuke definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1 – odnosni valutni par definiran kao kombinacija dvaju valuta koje su odnosni instrument ugovora o izvedenicama

 

Kriterij segmentacije br. 2. – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 tjedan

 

Razred dospijeća br. 2.: 1 tjedan < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća br. 3.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 4.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 5.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

smatra se da za valutne ugovore o razmjeni bez isporuke ne postoji likvidno tržište

Valutni ugovori o razmjeni s isporukom (DS)

znači ugovor o razmjeni koji isključivo obuhvaća razmjenu dvije različite valute na određeni budući ugovoreni datum namire po fiksnoj stopi dogovorenoj pri sklapanju ugovora koji obuhvaća razmjenu.

podrazred valutni ugovori o razmjeni s isporukom definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1 – odnosni valutni par definiran kao kombinacija dvaju valuta koje su odnosni instrument ugovora o izvedenicama

 

Kriterij segmentacije br. 2. – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 tjedan

 

Razred dospijeća br. 2.: 1 tjedan < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća br. 3.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 4.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 5.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

smatra se da za ostvarive valutne ugovore o razmjeni ne postoji likvidno tržište

Valutne budućnosnice

podrazred valutne budućnosnice definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1. – odnosni valutni par definiran kao kombinacija dvaju valuta koje su odnosni instrument ugovora o razmjeni

 

Kriterij segmentacije br. 2. – vrijeme do razreda dospijeća budućnosnice definirano kako slijedi:

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 tjedan

 

Razred dospijeća br. 2.: 1 tjedan < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća br. 3.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 4.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 5.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

smatra se da za valutne budućnosnice ne postoji likvidno tržište

Razred imovine – valutne izvedenice

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) primjenjuje se sljedeća metodologija

Druge valutne izvedenice

 

valutna izvedenica koja ne pripada ni u jedan od prethodno navedenih podrazreda imovine

smatra se da za sve druge valutne izvedenice ne postoji likvidno tržište


Tablica 8.2.

Valutne izvedenice – pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da ne postoji likvidno tržište

Razred imovine – valutne izvedenice

Podrazred imovine

Pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i za veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da ne postoji likvidno tržište

SSTI prije trgovanja

LIS prije trgovanja

SSTI poslije trgovanja

LIS poslije trgovanja

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Terminski ugovor bez isporuke (NDF)

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Terminski ugovor s isporukom (DF)

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Valutne opcije bez isporuke (NDO)

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Valutne opcije s isporukom (DO)

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Valutni ugovori o razmjeni bez isporuke (NDS)

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Valutni ugovori o razmjeni s isporukom (DS)

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Valutne budućnosnice

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Druge valutne izvedenice

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

9.   Kreditne izvedenice

Tablica 9.1.

Kreditne izvedenice – razredi za koje ne postoji likvidno tržište

Razred imovine – kreditne izvedenice

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da likvidno tržište ne postoji u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b), svaki podrazred imovine dodatno se segmentira u podrazrede kako je definirano u nastavku

Utvrđuje se da za podrazred ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) ako ne doseže jedan od sljedećih pragova kvantitativnih kriterija likvidnosti ili sve njih. Dodatni kvalitativni kriterij likvidnosti primjenjuje se, ako je primjenjivo, za podrazrede za koje je utvrđeno da likvidno tržište postoji

Prosječni dnevni zamišljeni iznos (ADNA)

[kvantitativni kriterij likvidnosti br. 1.]

Prosječni dnevni broj transakcija

[kvantitativni kriterij likvidnosti br. 2.]

Status indeksa on-the-run

[Dodatni kvalitativni kriterij likvidnosti]

Indeksni ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (CDS)

ugovor o razmjeni u kojemu je razmjena novčanih tokova povezana s kreditnom sposobnosti nekoliko izdavatelja financijskih instrumenata koji čine indeks i nastankom kreditnih događaja

podrazred indeksni ugovori o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1. – odnosni indeks

 

Kriterij segmentacije br. 2. – valuta zamišljenog iznosa definirana kao valuta u kojoj je denominiran zamišljeni iznos izvedenice

 

Kriterij segmentacije br. 3. – vrijeme do razreda dospijeća CDS-a definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 2.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 3.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

200 000 000 EUR

10

smatra se da za odnosni indeks postoji likvidno tržište

(1)

tijekom cijelog razdoblja statusa on-the-run

(2)

prvih 30 radnih dana statusa 1x off-the-run

status indeksa on-the-run označava najnoviju tekuću verziju (seriju) indeksa kreiranu na datum kad sastav indeksa počinje važiti, a koja završava na dan koji prethodi datumu kad sastav sljedeće verzije (serije) indeksa počinje važiti.

status 1x off-the-run označava verziju (seriju) indeksa koja neposredno prethodi tekućoj on-the-run verziji (seriji) u određenom trenutku. Verzija (serija) prestaje imati status on-the-run te stječe status 1x off-the-run nakon što se kreira posljednja verzija (serija) indeksa.

Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (CDS) jednog subjekta

ugovor o razmjeni u kojemu je razmjena novčanih tokova povezana s kreditnom sposobnosti jednog izdavatelja financijskih instrumenata i nastankom kreditnih događaja

podrazred ugovori o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza jednog subjekta definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1. – odnosni referentni subjekt

 

Kriterij segmentacije br. 2. – vrsta odnosnog referentnog subjekta definirana je kako slijedi:

 

„Državni ili javni izdavatelj” znači jedan od sljedećih subjekata:

(a)

Unija;

(b)

država članica uključujući ministarstvo, agenciju ili subjekt posebne namjene države članice;

(c)

državni subjekt koji nije naveden u točkama (a) i (b).

(d)

u slučaju federalne države članice, član te federacije;

(e)

subjekt posebne namjene za više država članica;

(f)

međunarodna financijska institucija koju su osnovale dvije ili više država članica, a koje je svrha mobilizirati sredstva i pružiti financijsku pomoć u korist svojih članova koji imaju ili im prijete ozbiljne financijske poteškoće;

(g)

Europska investicijska banka;

(h)

javno tijelo koje nije državni izdavatelj kako je navedeno u točkama (a) do (c).

 

„Korporativni izdavatelj” znači subjekt koji je izdavatelj, ali koji nije državni ili javni izdavatelj.

 

Kriterij segmentacije br. 3 – valuta zamišljenog iznosa definirana kao valuta u kojoj je denominiran zamišljeni iznos izvedenice

 

Kriterij segmentacije br. 4. – vrijeme do razreda dospijeća CDS-a definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 2.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 3.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

10 000 000 EUR

10

 

Razred imovine – kreditne izvedenice

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da likvidno tržište ne postoji u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b), svaki podrazred imovine dodatno se segmentira u podrazrede kako je definirano u nastavku

Za svaki se podrazred utvrđuje da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) ako ne doseže sljedeće kvantitativne kriterije likvidnosti

Opcije na indeks CDS-ova

opcija čiji je odnosni instrument indeks CDS-ova

podrazred opcija na indeks CDS-ove definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1 – podrazred indeksa CDS-ova kako je definirano za podrazred imovine indeksni ugovori o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (CDS)

 

Kriterij segmentacije br. 2. – vrijeme do razreda dospijeća opcije definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća br. 2.: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 3.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 4.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

smatra se da likvidno tržište postoji za opciju na indeks CDS-ova čiji je odnosni instrument indeks CDS-ova koji se smatra podrazredom za koji je utvrđeno da likvidno tržište postoji i čije je vrijeme do razreda dospijeća 0 do 6 mjeseci

smatra se da likvidno tržište ne postoji za opciju na indeks CDS-ova čiji je odnosni instrument indeks CDS-ova koji se smatra podrazredom za koji je utvrđeno da likvidno tržište postoji i čije vrijeme do razreda dospijeća nije 0 do 6 mjeseci

smatra se da likvidno tržište ne postoji za opciju na indeks CDS-ova čiji je odnosni instrument indeks CDS-ova koji se smatra podrazredom za koji je utvrđeno da likvidno tržište ne postoji u odnosu na bilo koji razred dospijeća

Opcije na CDS jednog subjekta

opcija čiji je odnosni instrument CDS jednog subjekta

podrazred opcije na CDS jednog subjekta definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1 – podrazred CDS jednog subjekta kako je definirano za podrazred imovine CDS jednog subjekta

 

Kriterij segmentacije br. 2. – vrijeme do razreda dospijeća opcije definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća br. 1.: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća br. 2.: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 3.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 4.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

smatra se da likvidno tržište postoji za opciju na CDS jednog subjekta čiji je odnosni instrument CDS jednog subjekta koji se smatra podrazredom za koji je utvrđeno da likvidno tržište postoji i čije je vrijeme do razreda dospijeća 0 do 6 mjeseci

smatra se da likvidno tržište ne postoji za opciju na CDS jednog subjekta čiji je odnosni instrument CDS jednog subjekta koji se smatra podrazredom za koji je utvrđeno da likvidno tržište postoji i čije vrijeme do razreda dospijeća nije 0 do 6 mjeseci

smatra se da likvidno tržište ne postoji za opciju na CDS jednog subjekta čiji je odnosni instrument CDS jednog subjekta koji se smatra podrazredom za koji je utvrđeno da likvidno tržište ne postoji u odnosu na bilo koji razred dospijeća

Razred imovine – kreditne izvedenice

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) primjenjuje se sljedeća metodologija

Druge kreditne izvedenice

 

kreditna izvedenica koja ne pripada ni u jedan od prethodno navedenih podrazreda imovine

smatra se da za sve druge kreditne izvedenice ne postoji likvidno tržište


Tablica 9.2.

Kreditne izvedenice – pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i za veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da likvidno tržište postoji

Razred imovine – kreditne izvedenice

Podrazred imovine

Percentili i donji pragovi koje treba primijeniti za izračun pragova za SSTI i LIS prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da likvidno tržište postoji

Transakcije koje se uzimaju u obzir za izračune pragova

SSTI prije trgovanja

LIS prije trgovanja

SSTI poslije trgovanja

LIS poslije trgovanja

Trgovanje – percentil

Donji prag

Trgovanje – percentil

Donji prag

Trgovanje – percentil

Volumen – percentil

Donji prag

Trgovanje – percentil

Volumen – percentil

Donji prag

Indeksni ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (CDS)

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

2 500 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

7 500 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (CDS) jednog subjekta

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

2 500 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

7 500 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

Nestandardizirana košarica ugovora o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (CDS)

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

2 500 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

7 500 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

Opcije na indeks CDS-ova

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

2 500 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

7 500 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

Opcije na CDS jednog subjekta

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

2 500 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

7 500 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60


Tablica 9.3.

Kreditne izvedenice – pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i za veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da ne postoji likvidno tržište

Razred imovine – kreditne izvedenice

Podrazred imovine

Pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i za veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da ne postoji likvidno tržište

SSTI prije trgovanja

LIS prije trgovanja

SSTI poslije trgovanja

LIS poslije trgovanja

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Indeksni ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (CDS)

2 500 000 EUR

5 000 000 EUR

7 500 000 EUR

10 000 000 EUR

Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (CDS) jednog subjekta

2 500 000 EUR

5 000 000 EUR

7 500 000 EUR

10 000 000 EUR

Nestandardizirana košarica ugovora o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (CDS)

2 500 000 EUR

5 000 000 EUR

7 500 000 EUR

10 000 000 EUR

Opcije na indeks CDS-ova

2 500 000 EUR

5 000 000 EUR

7 500 000 EUR

10 000 000 EUR

Opcije na CDS jednog subjekta

2 500 000 EUR

5 000 000 EUR

7 500 000 EUR

10 000 000 EUR

Druge kreditne izvedenice

2 500 000 EUR

5 000 000 EUR

7 500 000 EUR

10 000 000 EUR

10.   C10 izvedenice

Tablica 10.1.

C10 izvedenice – razredi za koje ne postoji likvidno tržište

Razred imovine – C10 izvedenice

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da likvidno tržište ne postoji u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b), svaki podrazred imovine dodatno se segmentira u podrazrede kako je definirano u nastavku

Za svaki se podrazred utvrđuje da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) ako ne doseže jedan od sljedećih pragova kvantitativnih kriterija likvidnosti ili sve njih

Prosječni dnevni zamišljeni iznos (ADNA)

[kvantitativni kriterij likvidnosti br. 1.]

Prosječni dnevni broj transakcija

[kvantitativni kriterij likvidnosti br. 2.]

Izvedenice koje se odnose na vozarine

financijski instrument koji se odnosi na vozarine kako je definirano u odjeljku C točki 10. Priloga I. Direktivi 2014/65/EU

podrazred izvedenice koje se odnose na vozarine definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije br. 1 – vrsta ugovora: terminski ugovori koji se odnose na vozarine (FFA) ili opcije

 

Kriterij segmentacije br. 2 – vrsta tereta: mokri teret, suhi teret

 

Kriterij segmentacije br. 3 – podvrsta tereta: brodovi za prijevoz suhog rasutog tereta, tankeri, kontejnerski brodovi

 

Kriterij segmentacije br. 4 – naznaka veličine koja se odnosi na podvrstu tereta

 

Kriterij segmentacije br. 5 – određena linija ili zakup na određeno vrijeme

 

Kriterij segmentacije br. 6. – vrijeme do razreda dospijeća izvedenice definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća br. 1 .: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

 

Razred dospijeća br. 2.: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća br. 3.: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća br. 4.: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 9 mjeseci

 

Razred dospijeća br. 5.: 9 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća br. 6.: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća br. 7.: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

10 000 000 EUR

10

Razred imovine – C10 izvedenice

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) primjenjuje se sljedeća metodologija

Druge C10 izvedenice

 

financijski instrument kako je definiran u odjeljku C točki 10. Priloga I. Direktivi 2014/65/EU koji nije „izvedenica koja se odnosi na vozarine”, jedan od sljedećih podrazreda imovine kamatnih izvedenica: inflacijski viševalutni ugovor o razmjeni ili međuvalutni ugovor o razmjeni, budućnosnica/terminski ugovor koji se odnose na inflacijske viševalutne ugovore o razmjeni ili međuvalutne ugovore o razmjeni, inflacijski jednovalutni ugovori o razmjeni, budućnosnica/terminski ugovor koji se odnose na inflacijske jednovalutne ugovore o razmjeni i jedan od sljedećih podrazreda imovine vlasničkih izvedenica: opcija na indeks volatilnosti, budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na indeks volatilnosti, ugovori o razmjeni s rezultatom na osnovi varijance, ugovori o razmjeni s rezultatom na osnovi volatilnosti, ugovori o razmjeni na razini portfelja s rezultatom na osnovi varijance, ugovori o razmjeni na razini portfelja s rezultatom na osnovi volatilnosti

smatra se da za sve druge C10 izvedenice ne postoji likvidno tržište


Tablica 10.2.

C10 izvedenice – pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i za veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da likvidno tržište postoji

Razred imovine – C10 izvedenice

Podrazred imovine

Percentili i donji pragovi koje treba primijeniti za izračun pragova za SSTI i LIS prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da likvidno tržište postoji

Transakcije koje se uzimaju u obzir za izračune pragova

SSTI prije trgovanja

LIS prije trgovanja

SSTI poslije trgovanja

LIS poslije trgovanja

Trgovanje – percentil

Donji prag

Trgovanje – percentil

Donji prag

Trgovanje – percentil

Volumen – percentil

Donji prag

Trgovanje – percentil

Volumen – percentil

Donji prag

Izvedenice koje se odnose na vozarine

izračun pragova trebalo bi provesti za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

25 000 EUR

70

50 000 EUR

80

60

75 000 EUR

90

70

100 000 EUR

30

40

50

60


Tablica 10.3.

C10 izvedenice – pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i za veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da ne postoji likvidno tržište

Razred imovine – C10 izvedenice

Podrazred imovine

Pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i za veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da ne postoji likvidno tržište

SSTI prije trgovanja

LIS prije trgovanja

SSTI poslije trgovanja

LIS poslije trgovanja

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Izvedenice koje se odnose na vozarine

25 000 EUR

50 000 EUR

75 000 EUR

100 000 EUR

Druge C10 izvedenice

25 000 EUR

50 000 EUR

75 000 EUR

100 000 EUR

11.   Financijski ugovori za razlike (CFD)

Tablica 11.1.

Financijski ugovori za razlike – razredi za koje ne postoji likvidno tržište

Razred imovine – financijski ugovori za razlike (CFD)

ugovor o izvedenicama na temelju kojeg imatelj stječe izloženost, koja može biti kratka ili duga, prema razlici između cijene odnosne imovine na početku ugovora i cijene pri zaključenju ugovora

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da likvidno tržište ne postoji u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b), svaki podrazred imovine dodatno se segmentira u podrazrede kako je definirano u nastavku

Za svaki se podrazred utvrđuje da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) ako ne doseže jedan od sljedećih pragova kvantitativnih kriterija likvidnosti ili sve njih, odnosno ako je primjenjivo, ako ne ispunjava kvantitativni kriterij likvidnosti kako je definirano u nastavku

Kvantitativni kriterij likvidnosti

Prosječni dnevni zamišljeni iznos (ADNA)

[kvantitativni kriterij likvidnosti br. 1.]

Prosječni dnevni broj transakcija

[kvantitativni kriterij likvidnosti br. 2.]

Valutni CFD-ovi

podrazred valutni CFD definiran je kao odnosni valutni par definiran kao kombinacija dvaju valuta koje su odnosni instrument CFD-a/ugovora o okladama na raspone

 

50 000 000 EUR

100

Robni CFD-ovi

podrazred robni CFD-ovi definiran je kao odnosna roba CFD-a/ugovora o okladama na raspone

 

50 000 000 EUR

100

Vlasnički CFD-ovi

podrazred vlasnički CFD-ovi definiran je kao odnosni vlasnički vrijednosni papir CFD-a/ugovora o okladama na raspone

smatra se da za podrazred vlasnički CFD-ovi postoji likvidno tržište ako je odnosni instrument vlasnički vrijednosni papir za koji postoji likvidno tržište kako je utvrđeno u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 17. podtočkom (b) Uredbe (EU) br. 600/2014

 

 

CFD-ovi koji se odnose na obveznice

podrazred CFD-ovi koji se odnose na obveznice definiran je kao odnosna obveznica ili budućnosnica koja se odnosi na obveznice za CFD-ove/ugovore o okladama na raspone

smatra se da za podrazred CFD-ovi koji se odnose na obveznice postoji likvidno tržište ako je odnosni instrument obveznica ili budućnosnica koja se odnosi na obveznice za koji postoji likvidno tržište kako je utvrđeno u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b).

 

 

CFD-ovi koji se odnose na vlasničke budućnosnice/terminske ugovore

podrazred CFD-ovi koji se odnose na vlasničke budućnosnice/terminske ugovore definiran je kao odnosna budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na vlasnički vrijednosni papir za CFD-ove/ugovore o okladama na raspone

smatra se da za podrazred CFD-ovi koji se odnose na vlasničke budućnosnice/terminske ugovore postoji likvidno tržište ako je odnosni instrument vlasnička budućnosnica/terminski ugovor za koji postoji likvidno tržište kako je utvrđeno u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b).

 

 

CFD-ovi koji se odnose na vlasničke opcije

podrazred CFD-ovi koji se odnose na vlasničke opcije definiran je kao odnosna opcija na na vlasnički vrijednosni papir za CFD-ove/ugovore o okladama na raspone

smatra se da za podrazred CFD-ovi koji se odnose na vlasničke opcije postoji likvidno tržište ako je odnosni instrument vlasnička opcija za koji postoji likvidno tržište kako je utvrđeno u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b).

 

 

Razred imovine – financijski ugovori za razlike (CFD)

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) primjenjuje se sljedeća metodologija

Drugi CFD-ovi

 

CFD/ugovor o okladama na raspone koji ne pripada ni u jedan od prethodno navedenih podrazreda imovine

smatra se da za sve druge CFD-ove/ugovore o okladama na raspone ne postoji likvidno tržište


Tablica 11.2.

CFD-ovi – pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i za veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da likvidno tržište postoji

Razred imovine – financijski ugovori za razlike (CFD)

Podrazred imovine

Percentili i donji pragovi koje treba primijeniti za izračun pragova za SSTI i LIS prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da likvidno tržište postoji

Transakcije koje se uzimaju u obzir za izračune pragova

SSTI prije trgovanja

LIS prije trgovanja

SSTI poslije trgovanja

LIS poslije trgovanja

Trgovanje – percentil

Donji prag

Trgovanje – percentil

Donji prag

Trgovanje – percentil

Volumen – percentil

Donji prag

Trgovanje – percentil

Volumen – percentil

Donji prag

Valutni CFD-ovi

transakcije izvršene s valutnim CFD-ovima za koje se smatra da postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b)

S1

S2

S3

S4

50 000 EUR

70

60 000 EUR

80

60

90 000 EUR

90

70

100 000 EUR

30

40

50

60

Robni CFD-ovi

transakcije izvršene s robnim CFD-ovima za koje se smatra da postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b)

S1

S2

S3

S4

50 000 EUR

70

60 000 EUR

80

60

90 000 EUR

90

70

100 000 EUR

30

40

50

60

Vlasnički CFD-ovi

transakcije izvršene s vlasničkim CFD-ovima za koje se smatra da postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b)

S1

S2

S3

S4

50 000 EUR

70

60 000 EUR

80

60

90 000 EUR

90

70

100 000 EUR

30

40

50

60

CFD-ovi koji se odnose na obveznice

transakcije izvršene s CFD-ovima koji se odnose na obveznice za koje se smatra da postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b)

S1

S2

S3

S4

50 000 EUR

70

60 000 EUR

80

60

90 000 EUR

90

70

100 000 EUR

30

40

50

60

CFD-ovi koji se odnose na vlasničke budućnosnice/terminske ugovore

transakcije izvršene s CFD-ovima koji se odnose na vlasničke budućnosnice za koje se smatra da postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b)

S1

S2

S3

S4

50 000 EUR

70

60 000 EUR

80

60

90 000 EUR

90

70

100 000 EUR

30

40

50

60

CFD-ovi koji se odnose na vlasničke opcije

transakcije izvršene s CFD-ovima koji se odnose na vlasničke opcije za koje se smatra da postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b)

S1

S2

S3

S4

50 000 EUR

70

60 000 EUR

80

60

90 000 EUR

90

70

100 000 EUR

30

40

50

60


Tablica 11.3.

CFD-ovi – pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i za veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da likvidno tržište postoji

Razred imovine – financijski ugovori za razlike (CFD)

Podrazred imovine

Pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i za veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da likvidno tržište ne postoji

SSTI prije trgovanja

LIS prije trgovanja

SSTI poslije trgovanja

LIS poslije trgovanja

Granična vrijednost

Gra