31.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 87/193


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/580

оd 24. lipnja 2016.

o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za evidentiranje relevantnih podataka u vezi s nalozima koji se odnose na financijske instrumente

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 25. stavak 3. četvrti podstavak,

budući da:

(1)

Operateri mjesta trgovanja trebali bi moći slobodno odlučivati o načinu na koji vode evidenciju o relevantnim podacima u vezi sa svim nalozima koji se odnose na financijske instrumente. Međutim kako bi se omogućilo učinkovito i djelotvorno prikupljanje, usporedba i analiza relevantnih podataka o nalozima za potrebe praćenja tržišta, te informacije trebalo bi nadležnim tijelima staviti na raspolaganje upotrebom jedinstvenih standarda i formata kada nadležno tijelo te informacije zatraži u skladu s člankom 25. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 600/2014.

(2)

Kako bi se osigurala jasnoća i pravna sigurnost te izbjegla dvostruka pohrana istih informacija, u ovoj bi Uredbi trebalo obuhvatiti sve elemente podataka u vezi s nalozima, uključujući pojedinosti o kojima treba izvijestiti u skladu s člankom 26. stavcima 1. i 3.

(3)

Kako bi se učinkovito otkrile i istražile potencijalne zlouporabe tržišta ili pokušaji zlouporabe tržišta, potrebno je da nadležna tijela bez odgode identificiraju osobe i subjekte koji mogu biti znatno uključeni u obradu naloga, uključujući članove ili sudionike mjesta trgovanja, subjekte odgovorne za odluke u vezi s ulaganjima i izvršavanjem naloga, brokere koji ne izvršavaju naloge i klijente u čije se ime podnose nalozi. Zato bi operateri mjesta trgovanja trebali upotrebljavati oznake za te osobe.

(4)

Kako bi se nadležnim tijelima omogućilo da učinkovitije identificiraju sumnjive uzorke potencijalno nezakonitog ponašanja koji potječu od jednog klijenta, uključujući slučajeve kada klijent posluje preko brojnih investicijskih društava, operateri mjesta trgovanja trebali bi evidentirati identitet klijenata za čiji su račun njihovi članovi ili sudionici podnijeli nalog. Operateri mjesta trgovanja trebali bi identificirati te klijente s pomoću jedinstvenih identifikatora kako bi se olakšala sigurna i učinkovita identifikacija tih osoba i time olakšala učinkovita analiza moguće zlouporabe tržišta u koju mogu biti uključeni klijenti.

(5)

Od operatera mjesta trgovanja ne bi se smjelo zahtijevati da evidentiraju identifikatore klijenata za sve klijente u lancu trgovanja, već samo za klijente u čije je ime član ili sudionik podnio nalog.

(6)

Identifikacija strategija za održavanje tržišta ili sličnih aktivnosti važna je kako bi se omogućilo učinkovito otkrivanje zlouporabe tržišta. To nadležnim tijelima omogućuje razlikovanje toka naloga koji dolazi od investicijskog društva koje djeluje na osnovu unaprijed utvrđenih uvjeta izdavatelja instrumenta koji je predmet naloga ili mjesta trgovanja kojem je podnesen nalog od toka naloga koji dolazi od investicijskog društva koje djeluje za vlastiti račun ili po diskrecijskom pravu svojeg klijenta.

(7)

Trebalo bi voditi evidencije o točnom datumu i vremenu te pojedinostima svakog podnošenja, izmjene, otkazivanja, odbijanja i izvršenja naloga. Time bi se omogućilo praćenje izmjena naloga tijekom njegova trajanja, što može biti značajno za otkrivanje i procjenu potencijalne zlouporabe tržišta i unaprijednog trgovanja.

(8)

Kako bi se osigurao točan i potpun pregled knjige naloga mjesta trgovanja, nadležna tijela zahtijevaju informacije o dnevnim trgovanjima u kojima se trguje financijskim instrumentima. Te se informacije mogu upotrijebiti pogotovo pri utvrđivanju kada počinju i završavaju razdoblja dražbe ili neprekidna trgovanja te uzrokuju li nalozi neplanirane prekide trgovanja. Te su informacije potrebne i kako bi se utvrdilo kako će nalozi utjecati jedan na drugog, posebice kada se dnevna trgovanja zaključe nasumično kao npr. kod dražbi. I informacije o indikativnim cijenama postignutima pri uparivanju ponude i potražnje i indikativnom volumenu uparivanja ponude i potražnje trebale bi pomoći u analiziranju mogućih zlouporaba dražbama. S obzirom na to da samo jedan nalog može utjecati na cijenu postignutu pri uparivanju ponude i potražnje u okviru dražbe, na volumen uparivanja ponude i potražnje u okviru dražbe ili oboje, nadležna tijela moraju znati koji je utjecaj svakog naloga na te vrijednosti. Bez tih informacija bilo bi teško utvrditi koji je nalog imao utjecaj na te vrijednosti. Osim toga, svakom relevantnom događaju trebalo bi dodijeliti redni broj kako bi se utvrdio redoslijed događaja ako se dva ili više događaja odvijaju u isto vrijeme.

(9)

Specifikacija pozicije naloga u knjizi naloga omogućuje rekonstrukciju knjige naloga i analizu redoslijeda izvršenja naloga što je važan element nadzora nad zlouporabom tržišta. Pozicija dodijeljena nalogu ovisi o tome kako sustav trgovanja utvrđuje prioritetni redoslijed. Stoga bi operateri mjesta trgovanja trebali odrediti i evidentirati pojedinosti o prioritetnom slijedu naloga u skladu s metodom prioriteta u odnosu na cijenu, vidljivost ili vrijeme ili metodu prioriteta u odnosu na veličinu i vrijeme.

(10)

Kako bi se omogućilo učinkovito praćenje tržišta neophodno je da se nalozi mogu povezati sa svojim pripadajućim transakcijama. Zato bi operateri mjesta trgovanja trebali evidentirati identifikacijske oznake različitih transakcija koje povezuju naloge s transakcijama.

(11)

Operateri mjesta trgovanja trebali bi u skladu sa svojom vlastitom klasifikacijom za svaki primljeni nalog evidentirati i čuvati vrstu naloga i povezane posebne upute kojima se zajedno utvrđuje kako će naloge obraditi njihovi sustavi za uparivanje transakcija. Te detaljne informacije ključne su za nadležna tijela kako bi mogli u okviru nadzora nad zlouporabom tržišta pratiti aktivnost trgovanja u knjizi naloga danog mjesta trgovanja i posebice kako bi rekonstruirali kako se svaki nalog ponaša u knjizi naloga. Međutim s obzirom na širok raspon postojećih i potencijalnih novih vrsta naloga koje izrađuju operateri mjesta trgovanja te njihovih specifičnih tehničkih pojedinosti, čuvanje tih detaljnih informacija u skladu s internim sustavom klasifikacije operatera možda trenutačno ne omogućuje nadležnim tijelima rekonstrukciju aktivnosti u knjigama naloga svih mjesta trgovanja na dosljedan način. Stoga, kako bi nadležna tijela mogla utvrditi točnu lokaciju svakog naloga u knjizi naloga, operateri mjesta trgovanja trebali bi razvrstati svaki primljeni nalog kao limitirani nalog ako je nalog izvršiv ili kao stop nalog ako je nalog izvršiv samo kad se dogodi unaprijed određen događaj povezan s cijenom.

(12)

Radi dosljednosti i kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje financijskih tržišta, potrebno je da se odredbe ove Uredbe i odredbe Uredbe (EU) br. 600/2014 primjenjuju od istog datuma.

(13)

Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji.

(14)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Područje primjene, standardi i format relevantnih podataka o nalozima

1.   Operateri mjesta trgovanja stavljaju na raspolaganju nadležnom tijelu pojedinosti o svakom nalogu objavljenom preko njihovih sustava iz članaka 2. do 13., kako je navedeno u drugom i trećem stupcu tablice 2. iz Priloga, ako su relevantne za dotični nalog.

2.   Ako nadležna tijela zahtijevaju bilo koju pojedinost iz stavka 1. u skladu s člankom 25. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 600/2014, operateri mjesta trgovanja dostavljaju te pojedinosti upotrebljavajući standarde i formate propisane u četvrtom stupcu tablice 2. iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Identifikacija relevantnih strana

1.   Operateri mjesta trgovanja za sve naloge vode evidenciju o sljedećem:

(a)

članu ili sudioniku mjesta trgovanja koji je podnio nalog mjestu trgovanja, kojeg se identificira kako je navedeno u rubrici 1. tablice 2. iz Priloga;

(b)

osobi ili kompjuterskom algoritmu unutar člana ili sudionika mjesta trgovanja kojem je podnesen nalog koji je odgovoran za odluku o ulaganju u vezi s nalogom, kojeg se identificira kako je navedeno u rubrici 4. tablice 2. iz Priloga;

(c)

osobi ili kompjuterskom algoritmu unutar člana ili sudionika mjesta trgovanja koji je odgovoran za izvršenje naloga, kojeg se identificira kako je navedeno u rubrici 5. tablice 2. iz Priloga;

(d)

članu ili sudioniku mjesta trgovanja koji je preusmjerio nalog za račun i u ime drugog člana ili sudionika mjesta trgovanja, kojeg se identificira kao brokera koji ne izvršava naloge kako je navedeno u rubrici 6. tablice 2. iz Priloga;

(e)

klijentu u čije je ime član ili sudionik mjesta trgovanja podnio nalog mjestu trgovanja, kojeg se identificira kako je navedeno u rubrici 3. tablice 2. iz Priloga.

2.   Ako član ili sudionik ili klijent mjesta trgovanja u skladu sa zakonodavstvom države članice ima odobrenje za alokaciju naloga svojem klijentu nakon podnošenja naloga mjestu trgovanja i u trenutku podnošenja naloga još nije alocirao nalog svojem klijentu, nalog se identificira kako je navedeno u rubrici 3. tablice 2. iz Priloga.

3.   Ako se nekoliko naloga podnosi mjestu trgovanja zajedno u obliku pridruženog naloga, taj se pridruženi nalog identificira kako je navedeno u rubrici 3. tablice 2. iz Priloga.

Članak 3.

Vrsta trgovanja članova ili sudionika mjesta trgovanja i aktivnost osiguravanja likvidnosti

1.   Vrsta trgovanja u kojoj član ili sudionik mjesta trgovanja podnosi nalog mjestu trgovanja opisuje se kako je navedeno u rubrici 7. tablice 2. iz Priloga.

2.   Sljedeći nalozi identificiraju se kako je navedeno u rubrici 8. tablice 2. iz Priloga:

(a)

nalog koji mjestu trgovanja podnese član ili sudionik u okviru strategije održavanja tržišta u skladu s člancima 17. i 48. Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (3);

(b)

nalog koji mjestu trgovanja podnese član ili sudionik u okviru bilo koje druge aktivnosti osiguravanja likvidnosti na osnovi uvjeta koje su prethodno utvrdili izdavatelj instrumenta koji je predmet naloga ili to mjesto trgovanja.

Članak 4.

Evidentiranje datuma i vremena

1.   Operateri mjesta trgovanja vode evidenciju o datumu i vremenu nastanka svakog događaja navedenog u rubrici 21. tablice 2. iz Priloga ovoj Uredbi s razinom točnosti utvrđenom u članku 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/574 (4) kako je navedeno u rubrici 9. tablice 2. iz Priloga ovoj Uredbi. Osim za evidentiranje datuma i vremena odbijanja naloga od strane sustava mjesta trgovanja, svi događaji iz rubrike 21. tablice 2. iz Priloga ovoj Uredbi evidentiraju se upotrebom satova poslovanja koje upotrebljavaju sustavi za usklađivanje transakcija na mjestu trgovanja.

2.   Operateri mjesta trgovanja vode evidenciju o datumu i vremenu svakog elementa podataka navedenog u rubrikama 49., 50. i 51. tablice 2. iz Priloga ovoj Uredbi, s razinom točnosti utvrđenom u članku 2. Delegirane uredbe (EU) 2017/574.

Članak 5.

Razdoblje valjanosti i ograničenja naloga

1.   Operateri mjesta trgovanja vode evidenciju o razdobljima valjanosti i ograničenjima naloga koji su navedeni u rubrikama 10 i 11. tablice 2. iz Priloga.

2.   Evidencije datuma i vremena u pogledu razdoblja valjanosti vode se kako je navedeno u rubrici 12. tablice 2. iz Priloga za svako razdoblje valjanosti.

Članak 6.

Prioritetni redoslijed i redni brojevi

1.   Operateri mjesta trgovanja koji upravljaju sustavima trgovanja na temelju prioritetnog redoslijeda s obzirom na cijenu, vidljivost i vrijeme vode evidenciju o prioritetnom vremenskom žigu za sve naloge, kako je navedeno u rubrici 13. tablice 2. iz Priloga. Prioritetni vremenski žig evidentira se istom razinom točnosti kako je navedeno u članku 4. stavku 1.

2.   Operateri mjesta trgovanja koji upravljaju sustavima trgovanja na temelju prioritetnog redoslijeda s obzirom na veličinu i vrijeme vode evidenciju o količinama kojima utvrđuju prioritetni redoslijed naloga, kako je navedeno u rubrici 14. tablice 2. iz Priloga, kao i o prioritetnom vremenskom žigu iz stavka 1.

3.   Operateri mjesta trgovanja koji upotrebljavaju kombinaciju prioritetnog redoslijeda s obzirom na cijenu, vidljivost i vrijeme i prioritetnog redoslijeda s obzirom na veličinu i vrijeme te objavljuju naloge u svojoj knjizi naloga na temelju prioritetnog redoslijeda s obzirom na vrijeme ispunjuju zahtjeve iz stavka 1.

4.   Operateri mjesta trgovanja koji upotrebljavaju kombinaciju prioritetnog redoslijeda s obzirom na cijenu, vidljivost i vrijeme i prioritetnog redoslijeda s obzirom na veličinu i vrijeme te objavljuju naloge u svojoj knjizi naloga s obzirom na prioritetni redoslijed s obzirom na veličinu i vrijeme ispunjuju zahtjeve iz stavka 2.

5.   Operateri mjesta trgovanja određuju i evidentiraju redni broj za sve događaje, kako je navedeno u rubrici 15. tablice 2. iz Priloga.

Članak 7.

Identifikacijske oznake za naloge koji se odnose na financijske instrumente

1.   Operateri mjesta trgovanja evidentiraju pojedinačnu identifikacijsku oznaku za svaki nalog kako je navedeno u rubrici 20. tablice 2. iz Priloga. Identifikacijska oznaka jedinstvena je za knjigu naloga, dan trgovanja i financijski instrument. Primjenjuje se od primitka naloga od strane operatera mjesta trgovanja do isključenja naloga iz knjige naloga. Identifikacijska oznaka primjenjuje se i na odbijene naloge neovisno o razlozima odbijanja.

2.   Operater mjesta trgovanja evidentira relevantne pojedinosti o strateškim nalozima s implicitnom funkcionalnosti (SOIF) koji se javno distribuiraju, kako je navedeno u Prilogu. Rubrika 33. u tablici 2. iz Priloga uključuje izjavu da je riječ o implicitnom nalogu.

Nakon izvršenja strateških naloga s implicitnom funkcionalnosti operater mjesta trgovanja vodi pojedinosti o njemu kako je navedeno u Prilogu.

Nakon izvršenja strateških naloga s implicitnom funkcionalnosti navodi se identifikacijska oznaka naloga povezana sa strategijom, pri čemu se ista identifikacijska oznaka upotrebljava za sve naloge povezane s određenom strategijom. Identifikacijska oznaka naloga povezana sa strategijom navodi se kako je navedeno u rubrici46. tablice 2. iz Priloga.

3.   Naloge podnesene mjestu trgovanja koje omogućuje strategiju preusmjeravanja to mjesto trgovanja označava kao „preusmjerene”, kako je navedeno u rubrici 33. tablice 2. iz Priloga, kada su preusmjereni na drugo mjesto trgovanja. Nalozi podneseni mjestu trgovanja koje omogućuje strategiju preusmjeravanja zadržavaju istu identifikacijsku oznaku u cijelom razdoblju trajanja neovisno o tome je li u knjigu naloga ponovno unesena preostala količina.

Članak 8.

Događaji koji utječu na naloge koji se odnose na financijske instrumente

Operateri mjesta trgovanja vode evidenciju o pojedinostima iz rubrike 21. tablice 2. iz Priloga u vezi s novim nalozima.

Članak 9.

Vrsta naloga koji se odnose na financijske instrumente

1.   Operateri mjesta trgovanja vode evidenciju o vrsti naloga za svaki primljeni nalog upotrebljavajući vlastitu klasifikaciju, kako je navedeno u rubrici 22. tablice 2. iz Priloga.

2.   Operateri mjesta trgovanja razvrstavaju svaki primljeni nalog kao limitirani nalog ili kao stop nalog, kako je navedeno u rubrici 23. tablice 2. iz Priloga.

Članak 10.

Cijene u vezi s nalozima

Operateri mjesta trgovanja vode evidenciju o svim pojedinostima u vezi s cijenama iz odjeljka I. tablice 2. iz Priloga, ako se odnose na naloge.

Članak 11.

Upute u vezi s nalozima

Operateri mjesta trgovanja vode evidenciju o svim primljenim uputama u vezi s nalozima za svaki nalog kako je navedeno u odjeljku J tablice 2. iz Priloga.

Članak 12.

Identifikacijska oznaka transakcije na mjestu trgovanja

Operateri mjesta trgovanja vode pojedinačnu identifikacijsku oznaku transakcije za svaku transakciju koja proizlazi iz potpunog ili djelomičnog izvršenja naloga, kako je navedeno u rubrici 48. tablice 2. iz Priloga.

Članak 13.

Faze trgovanja te indikativna cijena i volumen dražbe

1.   Operateri mjesta trgovanja vode evidenciju o pojedinostima naloga kako je navedeno u odjeljku K tablice 2. iz Priloga.

2.   Kada nadležna tijela zahtijevaju pojedinosti iz odjeljka K u skladu s člankom 1., pojedinosti iz rubrike 9. i rubrika 15. do 18. tablice 2. iz Priloga također se smatraju pojedinostima koje se odnose na nalog u vezi s tim zahtjevom.

Članak 14.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od datuma iz članka 55. stavka drugog Uredbe (EU) br. 600/2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. lipnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 173, 12.6.2014., str. 84.

(2)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(3)  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/574 оd 7. lipnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za razinu točnosti satova poslovanja (vidjeti str. 148. ovog Službenog lista).


PRILOG

Tablica 1.

Legenda tablice 2.

OZNAKA

VRSTA PODATKA

DEFINICIJA

{ALPHANUM-n}

Do n alfanumeričkih znakova

Rubrika za slobodan unos teksta.

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerička znaka

Troslovna oznaka države, kako je definirano u valutnim oznakama u skladu s normom ISO 4217

{DATE_TIME_FORMAT}

Format datuma i vremena u skladu s normom ISO 8601

Datum i vrijeme u sljedećem formatu:

GGGG-MM-DDTss:mm:ss.ddddddZ.

„GGGG” je godina;

„MM” je mjesec;

„DD” je dan;

„T” – znači da se upotrebljava slovo „T”

„ss” je sat;

„mm” je minuta;

„ss.dddddd” je sekunda i dio sekunde;

Z je UTC vrijeme.

Datumi i vremena navode se u UTC formatu.

{DATEFORMAT}

Format datuma u skladu s normom ISO 8601

Datumi se navode u sljedećem formatu:

GGGG-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Decimalni broj od ukupno najviše n znamenki od kojih najviše m znamenki može biti dio decimale

Numeričko polje za pozitivne i negativne vrijednosti.

decimalni razdjelnik je „.” (točka);

negativni znakovi imaju predznak „–” (minus);

vrijednosti se zaokružuju na višu vrijednost, a ne smanjuju na nižu vrijednost.

{INTEGER-n}

Cijeli broj s ukupno najviše n znamenki

Numeričko polje za pozitivne i negativne vrijednosti cijelih brojeva.

{ISIN}

12 alfanumeričkih znakova

Oznaka ISIN, kako je definirano u normi ISO 6166

{LEI}

20 alfanumeričkih znakova

Identifikator pravne osobe, kako je definirano u normi ISO 17442.

{MIC}

4 alfanumerička znaka

Identifikacijska oznaka tržišta, kako je definirano u normi ISO 10383

{NATIONAL_ID}

35 alfanumeričkih znakova

Identifikacijska oznaka utvrđena u članku 6. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/590 (1)


Tablica 2.

Pojedinosti o nalozima

BR.

Rubrika

Sadržaj pojedinosti o nalozima koje se trebaju čuvati na raspolaganju nadležnom tijelu

Standardi i formati za pojedinosti o nalozima koje treba upotrebljavati pri dostavi relevantnih podataka o nalozima nadležnom tijelu na zahtjev

Odjeljak A – Identifikacija relevantnih strana

1.

Identifikacija subjekta koji je podnio nalog

Identitet člana ili sudionika mjesta trgovanja. U slučaju izravnog elektroničkog pristupa navodi se identitet pružatelja izravnog elektroničkog pristupa.

{LEI}

2.

Izravan elektronički pristup

„da” kad je nalog predan na mjesto trgovanja uporabom izravnog elektroničkog pristupa kako je definiran člankom 4. stavkom 1. točkom 41. Direktive 2014/65/EU.

„ne” kad nalog nije predan na mjesto trgovanja uporabom izravnog elektroničkog pristupa kako je definiran člankom 4. stavkom 1. točkom 41. Direktive 2014/65/EU.

„da” („true”)

„ne” („false”)

3.

Identifikacijska oznaka klijenta

Oznaka koja se upotrebljava za identifikaciju klijenta člana ili sudionika mjesta trgovanja. U slučaju izravnog elektroničkog pristupa navodi se oznaka korisnika izravnog elektroničkog pristupa.

Ako je klijent pravni subjekt, upotrebljava se oznaka LEI klijenta.

Ako klijent nije pravni subjekt, upotrebljava se {NATIONAL_ID}.

U slučaju pridruženih naloga upotrebljava se oznaka AGGR kako je utvrđeno u članku 2. stavku 3. ove Uredbe.

U slučaju naloga koji čekaju na alokaciju upotrebljava se oznaka PNAL kako je utvrđeno u članku 2. stavku 2. ove Uredbe.

Ova se rubrika ne popunjava samo ako član ili sudionik mjesta trgovanja nemaju klijenta.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

„AGGR” – pridruženi nalozi

„PNAL” – nalozi koji čekaju na alokaciju

4.

Odluka o ulaganju unutar društva

Oznaka koja se upotrebljava za identifikaciju osobe ili algoritma unutar člana ili sudionika mjesta trgovanja odgovornog za odluku o ulaganju u skladu s člankom 8. Delegirane uredbe (EU) 2017/590.

Ako je unutar člana ili sudionika mjesta trgovanja fizička osoba odgovorna za odluku o ulaganju, za identifikaciju osobe koja je odgovorna ili ima prvenstvenu odgovornost za odluku o ulaganju upotrebljava se {NATIONAL_ID}.

Ako je za odluku o ulaganju bio odgovoran algoritam, rubrika se popunjava u skladu s člankom 8. Delegirane uredbe (EU) 2017/590.

Ova se rubrika ne popunjava kad odluku o ulaganju ne donosi osoba ili algoritam unutar člana ili sudionika mjesta trgovanja.

{NATIONAL_ID} – fizičke osobe

{ALPHANUM-50} – algoritmi

5.

Izvršenje u okviru društva

Oznaka koja se upotrebljava za identifikaciju osobe ili algoritma, unutar člana ili sudionika mjesta trgovanja, odgovornog za izvršenje transakcije koja proizlazi iz naloga, u skladu s člankom 9. Delegirane uredbe (EU) 2017/590. Ako je za izvršenje transakcije odgovorna fizička osoba, za identifikaciju te osobe upotrebljava se {NATIONAL_ID}.

Ako je za izvršenje transakcije odgovoran algoritam, rubrika se popunjava u skladu s člankom 9. Delegirane uredbe (EU) 2017/590.

Ako su u izvršenje transakcije uključene najmanje dvije osobe ili kombinacija osoba i algoritama, član ili sudionik ili klijent mjesta trgovanja određuju trgovca ili algoritam koji su prvenstveno odgovorni kako je određeno u članku 9. stavku 4. Delegirane uredbe (EU) 2017/590 te u ovu rubriku unose identitet tog trgovca ili algoritma.

{NATIONAL_ID} – fizičke osobe

{ALPHANUM-50} – algoritmi

6.

Broker koji ne izvršava naloge

U skladu s člankom 2. točkom (d).

Ova se rubrika ne popunjava ako to nije relevantno.

{LEI}

Odjeljak B – Vrsta trgovanja i osiguravanje likvidnosti

7.

Vrsta trgovanja

Navodi se je li podnošenje naloga rezultat trgovanja za vlastiti račun uparivanjem naloga na temelju članka 4. stavka 1. točke 38. Direktive 2014/65/EU ili trgovanja za vlastiti račun na temelju članka 4. stavka 1. točke 6. Direktive 2014/65/EU, koje izvršava član ili sudionik mjesta trgovanja.

Ako podnošenje naloga nije rezultat trgovanja za vlastiti račun uparivanjem naloga ili trgovanja za vlastiti račun koje izvršava član ili sudionik mjesta trgovanja, u rubrici se navodi da je transakcija izvršena u nekom drugom svojstvu.

„DEAL” – trgovanje za vlastiti račun

„MTCH” – trgovanje za vlastiti račun uparivanjem naloga

„AOTC” – ostale vrste trgovanja

8.

Aktivnost osiguravanja likvidnosti

Navodi se je li nalog podnesen na mjestu trgovanja kao dio strategije održavanja tržišta u skladu s člancima 17. i 48. Direktive 2014/65/EU ili je podnesen kao dio neke druge aktivnosti u skladu s člankom 3. ove Uredbe.

„da” („true”)

„ne” („false”)

Odjeljak C – Datum i vrijeme

9.

Datum i vrijeme

Datum i vrijeme svakog događaja navedenog u odjeljcima [G] i [K].

{DATE_TIME_FORMAT}

Broj znamenki nakon „sekundi” utvrđuje se u skladu s člankom 2. Delegirane uredbe (EU) 2017/574.

Odjeljak D – Razdoblje valjanosti i ograničenja naloga

10.

Razdoblje valjanosti

Valjan dok traje dan (Good-For-Day): nalog prestaje vrijediti na kraju dana trgovanja kad je unesen u knjigu naloga.

„DAVY” – valjan dok traje dan

Valjan dok se ne otkaže (Good-Till-Cancelled): nalog će biti i dalje aktivan u knjizi naloga te izvršiv sve dok se ne otkaže.

„GTCV” – valjan dok se ne otkaže

Valjan do određenog vremena (Good-Till-Time): nalog istječe najkasnije do unaprijed određenog vremena tijekom dnevnog trgovanja koje je u tijeku.

„GTTV” – valjan do određenog vremena

Valjan do određenog datuma (Good-Till-Date): nalog istječa na kraju određenog datuma.

„GTDV” – valjan do određenog datuma

Valjan do određenog datuma i vremena (Good-Till-Specified Date and Time): nalog istječe na određeni datum i u određeno vrijeme.

„GTSV” – valjan do određenog datuma i vremena

Valjan nakon određenog vremena (Good After Time): nalog je aktivan tek nakon unaprijed određenog vremena tijekom dnevnog trgovanja koje je u tijeku.

„GATV” – valjan nakon određenog vremena

Valjan nakon određenog datuma (Good After Date): nalog je aktivan tek nakon početka unaprijed određenog datuma.

„GADV” – valjan nakon određenog datuma

Valjan nakon određenog vremena i datuma (Good After Specified Date and Time): nalog je aktivan tek nakon početka unaprijed određenog datuma i unaprijed određenog vremena.

„GASV” – valjan nakon određenog vremena i datuma

Nalog odmah ili opozovi (immediate-or-cancel): nalog koji se izvršava pri unosu u knjigu naloga (u količini koja se može izvršiti) i pri čemu preostala neizvršena količina ne ostaje u knjizi naloga (ako postoji).

„IOCV” – nalog odmah ili opozovi ili

Nalog sve ili ništa (fill-or-kill): nalog koji se izvršava pri unosu u knjigu naloga pod uvjetom da se može ispuniti u potpunosti: u slučaju da se može izvršiti samo djelomično, nalog se automatski odbija i ne izvršava se.

„FOKV” – nalog sve ili ništa

ili

{ALPHANUM-4} znakovi koje mjesto trgovanja još uvijek ne upotrebljava za vlastitu klasifikaciju.

Ostalo: sve ostale naznake koje su specifične za određene poslovne modele, trgovinske platforme ili sustave.

 

11.

Ograničenje naloga

Valjan za zaključnu fazu trgovanja (Good For Closing Price Crossing Session): kad nalog ispunjava uvjete za zaključnu fazu trgovanja.

„SESR” – valjan za zaključnu fazu trgovanja

Valjan za dražbu: nalog je aktivan i može se izvršiti samo u fazama dražbe (koje unaprijed mogu odrediti član ili sudionik mjesta trgovanja koji je podnio nalog, npr. početna i završna dražba i/ili unutardnevna dražba).

„VFAR” – valjan za dražbu

Valjan samo za neprekidno trgovanje: nalog je aktivan samo tijekom neprekidnog trgovanja.

„VFCR” – valjan samo za neprekidno trgovanje

Ostalo: sve ostale naznake koje su specifične za određene poslovne modele, trgovinske platforme ili sustave.

{ALPHANUM-4} znakovi koje mjesto trgovanja još uvijek ne upotrebljava za vlastitu klasifikaciju.

U ovoj se rubrici navodi veći broj oznaka odvojenih zarezom ako se primjenjuje veći broj vrsta.

12.

Vrijeme i razdoblje valjanosti

Riječ je o vremenskom žigu koji označava vrijeme kad nalog postaje aktivan ili se isključuje iz knjige naloga.

Valjan dok traje dan: datum unosa s vremenskim žigom koji označava vrijeme neposredno prije ponoći.

Valjan do određenog vremena: datum unosa i vrijeme navedeno u nalogu.

Valjan do određenog datuma: predviđeni datum isteka s vremenskim žigom koji označava vrijeme neposredno prije ponoći.

Valjan do određenog vremena i datuma: predviđeni datum i vrijeme isteka naloga.

Valjan nakon određenog vremena: datum unosa i predviđeno vrijeme kad nalog postaje aktivan.

Valjan nakon određenog datuma: predviđeni datum s vremenskim žigom koji označava vrijeme neposredno nakon ponoći.

Valjan nakon određenog vremena i datuma: predviđeni datum i vrijeme kad nalog postaje aktivan

Valjan dok se ne opozove: krajnji datum i vrijeme kad se nalog automatski isključuje tržišnim operacijama.

Ostalo: vremenski žig za sve dodatne vrste valjanosti.

{DATE_TIME_FORMAT}

Broj znamenki nakon „sekundi” utvrđuje se u skladu s člankom 2. Delegirane uredbe (EU) 2017/574.

Odjeljak E – Prioritetni redoslijed i redni broj

13.

Prioritetni vremenski žig

Ova se rubrika ažurira svaki put kad se promijeni prioritetni redoslijed naloga.

{DATE_TIME_FORMAT}

Broj znamenki nakon „sekundi” utvrđuje se u skladu s člankom 2. Delegirane uredbe 2017/574.

14.

Prioritetni redoslijed s obzirom na veličinu

Za mjesta trgovanja koja upotrebljavaju prioritetni redoslijed s obzirom na veličinu i vrijeme, u ovoj rubrici navodi se pozitivan broj koji se odnosi na količinu.

Ova se rubrika ažurira svaki put kad se promijeni prioritetni redoslijed naloga.

Do 20 numeričkih pozitivnih znamenki.

15.

Redni broj

Svaki događaj naveden u odjeljku G identificira se pozitivnim cijelim brojem rastućim redoslijedom.

Redni broj jedinstven je za svaku vrstu događaja; dosljedan je među svim događajima koje je vremenskim žigom ovjerio operater mjesta trgovanja; nepromjenjiv je za datum kad se događaj odvija.

{INTEGER-50}

Odjeljak F – Identifikacija naloga

16.

Oznaka MIC segmenta

Identifikacija mjesta trgovanja na kojem je nalog predan.

Ako mjesto trgovanja upotrebljava oznake MIC segmenta, upotrebljava se oznaka MIC segmenta.

Ako mjesto trgovanja ne upotrebljava oznake MIC segmenta, upotrebljava se operativni MIC.

{MIC}

17.

Oznaka knjige naloga

Alfanumerička oznaka koju mjesto trgovanja utvrđuje za svaku knjigu naloga.

{ALPHANUM-20}

18.

Identifikacijska oznaka financijskog instrumenta

Jedinstveni i nedvosmisleni identifikator financijskog instrumenta

{ISIN}

19.

Datum primitka

Datum primitka izvornog naloga.

{DATEFORMAT}

20.

Identifikacijska oznaka naloga

Alfanumerička oznaka koju operater mjesta trgovanja dodjeljuje pojedinačnom nalogu.

{ALPHANUM-50}

Odjeljak G – Događaji koji utječu na nalog

21.

Novi nalog, izmjena naloga, otkazivanje naloga, odbijanje naloga, djelomično ili potpuno izvršenje

Novi nalog: primitak novog naloga od strane operatera mjesta trgovanja.

„NEWO” – novi nalog

Aktiviran: nalog koji postaje izvršiv ili ovisno o slučaju, neizvršiv kada se ostvari unaprijed utvrđen uvjet.

„TRIG” – aktiviran

Zamijenjen od strane člana ili sudionika mjesta trgovanja: kad član ili sudionik ili klijent mjesta trgovanja odluči na vlastitu inicijativu izmijeniti bilo koje obilježje naloga koji je prethodno unio u knjigu naloga.

„REME” – zamijenjen od strane člana ili sudionika mjesta trgovanja

Zamijenjen tržišnim operacijama (automatski): kad se obilježje naloga izmijeni informatičkim sustavima operatera mjesta trgovanja. To uključuje slučajeve kad se postojeća obilježja prilagođenog naloga ili pratećeg stop naloga izmjenjuju kako bi se uzeo u obzir način unošenja naloga u knjigu naloga.

„REMA” – zamijenjen tržišnim operacijama (automatski)

Zamijenjen tržišnim operacijama (ljudska intervencija): kad osoblje operatera mjesta trgovanja izmijeni obilježje naloga. To uključuje situacije kad član ili sudionik ili klijent mjesta trgovanja ima informatičke probleme i zbog toga je potrebno njegove naloge žurno otkazati.

„REMH” – zamijenjen tržišnim operacijama (ljudska intervencija)

Promjena statusa na inicijativu člana odnosno sudionika mjesta trgovanja. To uključuje aktivaciju i deaktivaciju.

„CHME” – promjena statusa na inicijativu člana/sudionika mjesta trgovanja

Promjena statusa zbog tržišnih operacija.

„CHMO” – promjena statusa zbog tržišnih operacija

Otkazan na inicijativu člana odnosno sudionika mjesta trgovanja: kad član, sudionik ili klijent odluči na vlastitu inicijativu otkazati nalog koji je prethodno unio.

„CAME” – otkazan na inicijativu člana ili sudionika mjesta trgovanja

Otkazan tržišnim operacijama. To uključuje zaštitni mehanizam predviđen za investicijska društva koja se bave djelatnosti održavanja tržišta kako je utvrđeno člancima 17. i 48. Direktive 2014/65/EU.

„CAMO” – otkazan tržišnim operacijama

Odbijeni nalog: nalog koji je operater mjesta trgovanja primio, ali i odbio.

„REMO” – odbijeni nalog

Nalog koji je prestao vrijediti: kad se nalog isključuje iz knjige naloga nakon završetka njegova razdoblja valjanosti.

„EXPI” – nalog koji je prestao vrijediti

Djelomično izvršen: kad nalog nije u potpunosti izvršen tako da postoji količina koja se može izvršiti.

„PARF” – djelomično izvršen

Izvršen: kad ne postoji količina koja se može izvršiti.

„FILL” – izvršen

{ALPHANUM-4} znakovi koje mjesto trgovanja još uvijek ne upotrebljava za vlastitu klasifikaciju.

Odjeljak H – Vrsta naloga

22.

Vrsta naloga

Navodi se vrsta naloga koji se podnosi mjestu trgovanja u skladu sa specifikacijama mjesta trgovanja.

{ALPHANUM-50}

23.

Klasifikacija vrste naloga

Klasifikacija naloga prema dvije općenite vrste naloga. Limitirani nalog: u slučajevima kad je nalog izvršiv

i

stop nalog: u slučajevima kad je nalog izvršiv samo kad se dogodi unaprijed određen događaj povezan s cijenom.

Slova „LMTO” za limitirani nalog i slova „STOP” za stop nalog.

Odjeljak I. – Cijene

24.

Granična cijena

Najveća cijena po kojoj se može izvršiti kupovni nalog ili najmanja cijena po kojoj se može izvršiti prodajni nalog.

Raspon cijena za strateški nalog. Može biti negativan ili pozitivan.

Ova se rubrika ne popunjava za naloge koji nemaju graničnu cijenu ili za naloge bez cijene.

U slučaju konvertibilnih obveznica u ovoj rubrici iskazuje se realna cijena (cijena obveznice bez obračunatih kamata ili cijena obveznice s obračunatim kamatama) za nalog.

{DECIMAL-18/13} ako je cijena izražena u monetarnoj vrijednosti.

Ako je cijena izražena u monetarnoj vrijednosti, iskazuje se u glavnoj valutnoj jedinici.

{DECIMAL-11/10} ako je cijena izražena u postotku ili prinosu.

{DECIMAL-18/17} ako je cijena izražena u baznim bodovima.

25.

Dodatna granična cijena

Bilo koja granična cijena koja se može primjenjivati na nalog. Ova se rubrika ne popunjava ako to nije relevantno.

{DECIMAL-18/13} ako je cijena izražena u monetarnoj vrijednosti.

Ako je cijena izražena u monetarnoj vrijednosti, iskazuje se u glavnoj valutnoj jedinici.

{DECIMAL-11/10} ako je cijena izražena u postotku ili prinosu.

{DECIMAL-18/17} ako je cijena izražena u baznim bodovima

26.

Cijena za aktivaciju (stop price)

Cijena koja se mora postići kako bi se nalog aktivirao.

Za stop naloge koje aktiviraju događaji koji ne ovise o cijeni financijskog instrumenta, u ovoj se rubrici navodi cijena za aktivaciju koja je jednaka nuli.

Ova se rubrika ne popunjava ako to nije relevantno.

{DECIMAL-18/13} ako je cijena izražena u monetarnoj vrijednosti.

Ako je cijena izražena u monetarnoj vrijednosti, iskazuje se u glavnoj valutnoj jedinici.

{DECIMAL-11/10} ako je cijena izražena u postotku ili prinosu.

{DECIMAL-18/17} ako je cijena izražena u baznim bodovima

27.

Granična cijena za prilagođeni nalog

Najveća cijena po kojoj se može izvršiti prilagođeni kupovni nalog ili najmanja cijena po kojoj se može izvršiti prilagođeni prodajni nalog.

Ova se rubrika ne popunjava ako to nije relevantno.

{DECIMAL-18/13} ako je cijena izražena u monetarnoj vrijednosti.

Ako je cijena izražena u monetarnoj vrijednosti, iskazuje se u glavnoj valutnoj jedinici.

{DECIMAL-11/10} ako je cijena izražena u postotku ili prinosu.

{DECIMAL-18/17} ako je cijena izražena u baznim bodovima

28.

Cijena transakcije

Cijena izvršenja transakcije koja prema potrebi ne uključuje proviziju i obračunate kamate.

U slučaju ugovora o opciji riječ je o premiji ugovora o izvedenicama po odnosnom instrumentu ili indeksnom bodu.

U slučaju oklada na raspone (spread bets) riječ je o referentnoj cijeni izravnog odnosnog instrumenta.

U slučaju ugovora o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza riječ je o kuponu izraženom u baznim bodovima.

Ako je cijena izražena u monetarnoj vrijednosti, iskazuje se u glavnoj valutnoj jedinici.

Ako cijena nije primjenjiva, u rubrici se navodi „NOAP”.

{DECIMAL-18/13} ako je cijena izražena u monetarnoj vrijednosti.

{DECIMAL-11/10} ako je cijena izražena u postotku ili prinosu

{DECIMAL-18/17} ako je cijena izražena u baznim bodovima

„NOAP”

29.

Valuta cijene

Valuta u kojoj je izražena cijena trgovanja za financijski instrument koji se odnosi na nalog (primjenjivo ako je cijena izražena u monetarnoj vrijednosti).

{CURRENCYCODE_3}

30.

Valuta platne strane 2

U slučaju viševalutnog ili međuvalutnog ugovora o razmjeni, valuta platne strane 2 je valuta u kojoj je denominirana platna strana 2 u ugovoru.

Za opcije razmjene u kojima je odnosni ugovor o razmjeni viševalutni, valuta platne strane 2 je valuta u kojoj je denominirana platna strana 2 u razmjeni.

Ovu rubriku treba popuniti samo ako postoje ugovori o kamatnim i valutnim izvedenicama.

{CURRENCYCODE_3}

31.

Označivanje cijene

Navodi se izražava li se cijena u monetarnoj vrijednosti, postotku, prinosu ili baznim bodovima.

„MONE” – monetarna vrijednost

„PERC” – postotak

„YIEL” – prinos

„BAPO” – bazni bodovi

Odjeljak J – upute u vezi s nalozima

32.

Pokazatelj kupnje/prodaje

Naznaka o tome je li riječ o nalogu za kupnju ili prodaju.

U slučaju opcija i opcija razmjene kupac je ugovorna strana koja ima pravo izvršenja opcije, a prodavatelj je ugovorna strana koja prodaje opciju i prima premiju.

U slučaju budućnosnica i terminskih ugovora, osim budućnosnica i terminskih ugovora koji se odnose na valute, kupac je ugovorna strana koja kupuje instrument, a prodavatelj je ugovorna strana koja prodaje instrument.

U slučaju ugovora o razmjeni koji se odnose na vrijednosne papire kupac je ugovorna strana koja preuzima rizik kretanja cijene odnosnog vrijednosnog papira i prima iznos vrijednosnog papira. Prodavatelj je ugovorna strana koja isplaćuje iznos vrijednosnog papira.

U slučaju ugovora o razmjeni koji se odnose na kamatne stope i stope inflacije kupac je ugovorna strana koja plaća fiksnu stopu. Prodavatelj je ugovorna strana koja prima fiksnu stopu. U slučaju kamatnih ugovora o razmjeni promjenjive za promjenjivu kamatnu stopu kupac je ugovorna strana koja plaća raspon stope, a prodavatelj je ugovorna strana koja prima raspon stope.

U slučaju ugovora o razmjeni i budućnosnica koji se odnose na valute i u slučaju međuvalutnih ugovora o razmjeni, kupac je ugovorna strana koja prima valutu koja se prema normi ISO 4217 prva navodi u abecednom redoslijedu, a prodavatelj je ugovorna strana koja isporučuje tu valutu.

U slučaju ugovora o razmjeni koji se odnose na dividende, kupac je ugovorna strana koja prima protuvrijednost stvarno isplaćene dividende. Prodavatelj je ugovorna strana koja isplaćuje dividendu i prima fiksnu stopu.

U slučaju izvedenih instrumenata za prijenos kreditnog rizika osim opcija i opcija razmjene kupac je ugovorna strana koja kupuje zaštitu. Prodavatelj je ugovorna strana koja prodaje zaštitu.

U slučaju ugovora o izvedenicama koje se odnose na robu i emisijske jedinice kupac je ugovorna strana koja prima robu ili emisijske jedinice navedene u izvješću, a prodavatelj je ugovorna strana koja isporučuje robu ili emisijske jedinice.

U slučaju terminskih ugovora o kamatnoj stopi kupac je ugovorna strana koja plaća fiksnu stopu, a prodavatelj je ugovorna strana koja prima fiksnu stopu.

Za povećanje zamišljene vrijednosti kupac je istovjetan stjecatelju financijskog instrumenta u izvornoj transakciji, a prodavatelj je istovjetan prodavatelju financijskog instrumenta u izvornoj transakciji.

Za smanjenje zamišljene vrijednosti kupac je istovjetan prodavatelju financijskog instrumenta u izvornoj transakciji, a prodavatelj je istovjetan stjecatelju financijskog instrumenta u izvornoj transakciji.

„BUYI” – kupnja

„SELL” – prodaja

33.

Status naloga

Za identifikaciju naloga koji su aktivni/neaktivni/suspendirani/obvezujući/indikativni (samo za ponude)/implicitni/preusmjereni.

Aktivni – izvršivi nalozi koji nisu ponude.

Neaktivni – neizvršivi nalozi koji nisu ponude.

Obvezujući/indikativni – pripisuju se samo ponudama. Indikativne ponude znači ponude koje su vidljive, ali se ne mogu izvršiti. To na nekim mjestima trgovanja uključuje varante. Obvezujuće ponude mogu se izvršiti.

Implicitni – upotrebljavaju se za strateške naloge koji proizlaze iz ulazne ili izlazne funkcionalnosti.

Preusmjereni – upotrebljavaju se za naloge koje mjesto trgovanja preusmjeri na druga mjesta trgovanja.

„ACTI” – aktivni

ili

„INAC” – neaktivni

ili

„FIRM” – obvezujuće ponude

ili

„INDI” – indikativne ponude

ili

„IMPL” – implicitni strateški nalozi

ili

„ROUT” – preusmjereni nalozi.

Ako se primjenjuje veći broj statusa, u ovoj se rubrici navodi veći broj oznaka odvojenih zarezom.

34.

Označivanje količine

Navodi se je li količina izražena u broju jedinica, nominalnoj vrijednosti ili monetarnoj vrijednosti.

„UNIT” – broj jedinica

„NOML” – nominalna vrijednost

„MONE” – monetarna vrijednost

35.

Valuta količine

Valuta u kojoj je izražena količina.

Rubriku treba popuniti samo ako je količina izražena u nominalnoj ili monetarnoj vrijednosti.

{CURRENCYCODE_3}

36.

Početna količina

Broj jedinica financijskog instrumenta ili broj ugovora o izvedenicama u nalogu.

Nominalna ili monetarna vrijednost vrijednost financijskog instrumenta.

U slučaju oklada na raspone (spread bets) količina je jednaka monetarnoj vrijednosti uloga po promjeni boda u odnosnom financijskom instrumentu.

Za povećanje ili smanjenje zamišljene vrijednosti ugovora o izvedenicama broj odražava apsolutnu vrijednost promjene i izražava se kao pozitivan broj.

U slučaju ugovora o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza količina je zamišljeni iznos za koji se stječe ili prodaje zaštita.

{DECIMAL-18/17} ako je količina izražena brojem jedinica.

{DECIMAL-18/5} ako je količina izražena u monetarnoj ili nominalnoj vrijednosti.

37.

Preostala količina uključujući skrivenu

Ukupna količina koja preostaje u knjizi naloga nakon djelomičnog izvršenja ili u slučaju bilo kojeg događaja koji utječe na nalog.

U slučaju djelomičnog izvršenja naloga riječ je o ukupnom preostalom volumenu nakon djelomičnog izvršenja. U slučaju unosa naloga riječ je o početnoj količini.

{DECIMAL-18/17} ako je količina izražena brojem jedinica.

{DECIMAL-18/5} ako je količina izražena u monetarnoj ili nominalnoj vrijednosti.

38.

Objavljena količina

Količina koja je vidljiva (u odnosu na skrivenu) u knjizi naloga.

{DECIMAL-18/17} ako je količina izražena brojem jedinica.

{DECIMAL-18/5} ako je količina izražena u monetarnoj ili nominalnoj vrijednosti.

39.

Izvršena količina

U slučaju djelomičnog ili potpunog izvršenja u ovoj se rubrici navodi izvršena količina.

{DECIMAL-18/17} ako je količina izražena brojem jedinica.

{DECIMAL-18/5} ako je količina izražena u monetarnoj ili nominalnoj vrijednosti.

40.

Najmanja prihvatljiva količina

Najmanja prihvatljiva količina koja je potrebna za izvršenje naloga koja može uključivati veći broj djelomičnih izvršenja te se u načelu odnosi na netrajne vrste naloga.

Ova se rubrika ne popunjava ako to nije relevantno.

{DECIMAL-18/17} ako je količina izražena brojem jedinica.

{DECIMAL-18/5} ako je količina izražena u monetarnoj ili nominalnoj vrijednosti.

41.

Najmanja izvršiva veličina

Najmanja izvršiva veličina svakog pojedinačnog potencijalnog izvršenja.

Ova se rubrika ne popunjava ako to nije relevantno.

{DECIMAL-18/17} ako je količina izražena brojem jedinica.

{DECIMAL-18/5} ako je količina izražena u monetarnoj ili nominalnoj vrijednosti.

42.

Najmanja izvršiva veličina samo za prvo izvršenje

Navodi se odnosi li se najmanja izvršiva veličina samo na prvo izvršenje.

Ova se rubrika ne mora popunjavati ako nije popunjena rubrika 41.

„da” („true”)

„ne” („false”)

43.

Pokazatelj samo za pasivne naloge

Navodi se je li nalog podnesen mjestu trgovanja s obilježjem/oznakom tako da se nalog ne može odmah izvršiti u odnosu na bilo koji vidljivi nalog na suprotnoj strani.

„da” („true”)

„ne” („false”)

44.

Pokazatelj za pasivne ili agresivne naloge

Za djelomično ili potpuno izvršenje naloga navodi se je li nalog već postojao u knjizi naloga i osiguravao likvidnost (pasivan) ili je nalog pokrenuo trgovanje i stoga povukao likvidnost (agresivni).

Ova se rubrika ne popunjava ako to nije relevantno.

„PASV” – pasivan ili

„AGRE” – agresivan.

45.

Sprječavanje samoizvršenja

Navodi se je li nalog unesen uz kriterije sprječavanja samoizvršenja kako se ne bi izvršio s nalogom na suprotnoj strani knjige naloga koji je unio isti član ili sudionik.

„da” („true”)

„ne” („false”)

46.

Identifikacija naloga povezanih strategijom

Alfanumerička oznaka koja se upotrebljava za povezivanje svih povezanih naloga koji su dio strategije u skladu s člankom 7. stavkom 2.

{ALPHANUM-50}

47.

Strategija preusmjeravanja

Strategija preusmjeravanja primjenjiva u skladu sa specifikacijama mjesta trgovanja.

Ova se rubrika ne popunjava ako to nije relevantno.

{ALPHANUM-50}

48.

Identifikacijska oznaka transakcije na mjestu trgovanja

Alfanumerička oznaka koju mjesto trgovanja dodjeljuje transakciji u skladu s člankom 12. ove Uredbe.

Identifikacijska oznaka transakcije na mjestu trgovanja mora biti jedinstvena, dosljedna i nepromijenjena za oznaku MIC segmenta u skladu s normom ISO10383 i po danu trgovanja. Ako mjesto trgovanja ne upotrebljava oznaku MIC segmenta, identifikacijska oznaka transakcije na mjestu trgovanja mora biti jedinstvena, dosljedna i nepromijenjena za oznaku operativni MIC i po danu trgovanja.

Komponente identifikacijske oznake transakcije ne smiju otkrivati identitet drugih ugovornih strana u transakciji za koju se oznaka vodi.

{ALPHANUM-52}

Odjeljak K – Faze trgovanja, indikativna cijena i volumen dražbe

49.

Faze trgovanja

Naziv svake različite faze trgovanja u kojoj nalog postoji u knjizi naloga uključujući zaustavljanje trgovanja, prekide trgovanja i suspenzije.

{ALPHANUM-50}

50.

Indikativna cijena dražbe

Zaključna cijena dražbe u odnosu na financijski instrument za koji je predano jedan ili više naloga.

{DECIMAL-18/5} ako je cijena izražena u monetarnoj ili nominalnoj vrijednosti.

Ako je cijena izražena u monetarnoj vrijednosti, iskazuje se u glavnoj valutnoj jedinici.

{DECIMAL-11/10} ako je cijena izražena u postotku ili prinosu.

51.

Indikativni volumen dražbe

Volumen (broj jedinica financijskog instrumenta) koji se može izvršiti po indikativnoj cijeni dražbe iz rubrike 50 ako je dražba završila u točnom određenom trenutku.

{DECIMAL-18/17} ako je količina izražena brojem jedinica.

{DECIMAL-18/5} ako je količina izražena u monetarnoj ili nominalnoj vrijednosti.


(1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/590 оd 28. srpnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za izvješćivanje nadležnih tijela o transakcijama (vidjeti str. 449. ovog Službenog lista).