31.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 87/84


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/566

оd 18. svibnja 2016.

o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o tržištu financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda za omjer neizvršenih naloga i transakcija radi sprečavanja neurednih uvjeta trgovanja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (1), a posebno članak 48. stavak 12. točku (b),

budući da:

(1)

Mjesta trgovanja trebala bi raspolagati određenim brojem sustava, postupaka i mehanizama kako bi se osiguralo da algoritamski sustavi trgovanja ne dovedu do neurednih uvjeta trgovanja, odnosno da im ne pridonesu, uključujući sustave za praćenje i, prema potrebi, ograničavanje omjera neizvršenih naloga i transakcija.

(2)

Uzimajući u obzir njihovu narav, sustavi glasovnog trgovanja trebali bi se izuzeti iz područja primjene ove uredbe, koja bi se trebala primjenjivati samo na mjesta trgovanja koja vode elektroničku knjigu naloga na temelju neprekinutih dražbi ili primjenjuju sustav trgovanja na temelju dražbe ili hibridni sustav trgovanja.

(3)

Direktivom 2014/65/EU zahtjevi povezani s utvrđivanjem omjera neizvršenih naloga i transakcija proširuju se na multilateralne trgovinske platforme i organizirane trgovinske platforme. Stoga je važno da i ta mjesta budu obuhvaćena područjem primjene ove uredbe.

(4)

Mjesta trgovanja trebala bi izračunati omjer neizvršenih naloga i transakcija koje su njihovi članovi ili sudionici stvarno imali za svaki financijski instrument kojim se ondje trgovalo, kako bi se učinkovito osiguralo da omjer ne dovede do prekomjerne volatilnosti instrumenta.

(5)

Da bi se osigurala dostatna usklađenost mehanizama za sprečavanje neurednih uvjeta trgovanja diljem Unije ograničavanjem omjera neizvršenih naloga i transakcija, trebalo bi utvrditi jasnu metodologiju za izračun omjera neizvršenih naloga i transakcija za sve sudionike na tržištu.

(6)

Trebalo bi objasniti značenje određenih ključnih parametara koje treba primijeniti u izračunu omjera neizvršenih naloga i transakcija.

(7)

Izračun omjera neizvršenih naloga i transakcija koje član ili sudionik unesu u sustav trebao bi biti popraćen primjerenim razdobljem promatranja. Na temelju toga razdoblje izračuna stvarnog omjera neizvršenih naloga i transakcija ne bi trebalo biti duže od jednog dana trgovanja. Međutim mjestima trgovanja trebalo bi biti dopušteno da odrede kraća razdoblja promatranja u slučaju da bi takva kraća razdoblja promatranja pridonijela učinkovitijem održavanju urednih uvjeta trgovanja.

(8)

Radi dosljednosti i kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje financijskih tržišta, potrebno je da se odredbe utvrđene u ovoj uredbi i povezane nacionalne odredbe kojima se prenosi Direktiva 2014/65/EU primjenjuju od istog datuma.

(9)

Ova uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala dostavilo Komisiji.

(10)

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala provelo je otvoreno javno savjetovanje o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova uredba, analiziralo je moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala, osnovane člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„nalog” uključuje sve ulazne poruke, uključujući poruke o podnošenju, izmjeni i povlačenju poslane u sustav trgovanja na mjestu trgovanja, koje se odnose na nalog ili ponudu, ali ne i poruke o poništavanju koje se šalju nakon

i.

nesparivanja ponude i potražnje u okviru dražbe;

ii.

prekida veze s mjestom trgovanja;

iii.

upotrebe funkcije isključivanja sustava;

(b)

„transakcija” znači nalog koji je u cijelosti ili djelomično izvršen;

(c)

„volumen” znači količina financijskih instrumenata kojima se trguje, izražena nečim od sljedećega:

i.

brojem financijskih instrumenata za dionice, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima, fondove čijim se udjelima trguje na burzi, certifikate i druge slične financijske instrumente;

ii.

nominalnom vrijednošću obveznica i strukturiranih financijskih proizvoda;

iii.

brojem jedinica trgovanja ili ugovora za izvedenice;

iv.

metričkim tonama ugljikova dioksida za emisijske jedinice.

Članak 2.

Obveza izračuna omjera neizvršenih naloga i transakcija

Mjesta trgovanja izračunavaju omjer neizvršenih naloga i transakcija koje svaki njihov član ili sudionik valjano unesu u sustav za svaki financijski instrument kojim se trguje po elektroničkoj knjizi naloga na temelju neprekinutih dražbi, u sustavu trgovanja na temelju dražbe ili u hibridnom sustavu trgovanja.

Članak 3.

Metodologija

1.   Mjesta trgovanja izračunavaju omjer neizvršenih naloga i transakcija za svakog svojeg člana ili sudionika najmanje na kraju svakog dana trgovanja na oba sljedeća načina:

(a)

:

izraženo volumenom

:

(ukupni volumen naloga/ukupni volumen transakcija) – 1;

(b)

:

izraženo brojem

:

(ukupni broj naloga/ukupni broj transakcija) – 1.

2.   Smatra se da su sudionik ili član na mjestu trgovanja premašili maksimalni omjer neizvršenih naloga i transakcija za dan trgovanja, koji je izračunalo mjesto trgovanja, ako je aktivnost trgovanja tog člana ili sudionika po određenom instrumentu premašila jedan ili oba omjera iz stavka 1., uzimajući pritom u obzir sve faze tijekom dana trgovanja.

3.   Mjesta trgovanja izračunavaju broj naloga koji zaprime od svakog člana ili sudionika primjenjujući metodologiju brojanja prema vrsti naloga kako je navedeno u Prilogu.

4.   Ako se mjesto trgovanja koristi vrstom naloga koja nije izričito navedena u Prilogu, poruke se broje u skladu s općim sustavom na kojem se temelji metodologija brojanja i prema najsličnijoj vrsti naloga iz Priloga.

Članak 4.

Stupanje na snagu i primjena

Ova uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od prvog navedenog datuma iz članka 93. stavka 1. drugog podstavka Direktive 2014/65/EU.

Ova je uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. svibnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 173, 12.6.2014., str. 349.

(2)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).


PRILOG

Metodologija brojanja za naloge prema vrsti

Vrsta naloga

Broj naloga koje mjesto trgovanja zaprimi za brojanje pri izračunu omjera neizvršenih naloga i transakcija (svako podnošenje, izmjena i poništavanje broje se kao zasebni nalozi)

Ažuriranja koja inicira mjesto trgovanja i koja se ne broje pri izračunu omjera neizvršenih naloga i transakcija (osim izvršenja/poništavanja u tržišnim operacijama)

Limitirani

1

0

Limitirani – za dodavanje

1

0

Limitirani – za brisanje

1

0

Limitirani – za izmjenu

2 (svaka izmjena sastoji se od poništavanja i novog unosa)

0

Stop

1

1 (nakon pokretanja)

Odmah (tržište)

1

0

Odmah (Fill-or-Kill (FOK), Immediate-or-Cancel (IOC))

1 (2 ako brisano/poništeno)

0

Nalog sa skrivenom količinom (iceberg/reserve)

1

0

Market-to-limit (MTL)

1

1 (nakon pokretanja)

Ponuda

2 (1 za prodaju i 1 za kupnju)

0

Ponuda – za dodavanje

2

0

Ponuda – za brisanje

2

0

Ponuda – za izmjenu

4 (svaka izmjena sastoji se od poništavanja i novog unosa)

0

Orijentacija (peg)

1

potencijalno bez ograničenja jer nalog prati najbolju traženu i ponuđenu cijenu (Best Bid and Offer, BBO)

Orijentacija prema trenutačno najboljoj tržišnoj cijeni (market peg): nalog na suprotnoj strani (europske) najbolje tražene i ponuđene cijene

Orijentacija prema vrijednosti fiksiranoj u odnosu na najbolju tržišnu cijenu (primary peg): nalog na strani (europske) najbolje tražene i ponuđene cijene

Orijentacija prema srednjoj vrijednosti (midpoint peg): nalog prema srednjoj vrijednosti (europske) najbolje tražene i ponuđene cijene

Alternativna prilagodba na manje agresivnu srednju vrijednost ili 1 pomak cijene

Srednja vrijednost na strani zaštićene najbolje tražene i ponuđene cijene

One-cancels-the-other: dva naloga povezana tako da se pri izvršavanju jednoga drugi eliminira iz tržišnih operacija

2

1 (ako se jednim nalogom trguje, drugi se poništi)

One-cancels-the-other – za dodavanje

2

 

One-cancels-the-other – za brisanje

2

 

One-cancels-the-other – za izmjenu

4

 

Prateći stop (trailing stop): Stop nalog sa stop cijenom za pokretanje naloga koja se mijenja ovisno o (europskoj) najboljoj traženoj i ponuđenoj cijeni

1

potencijalno bez ograničenja jer granična vrijednost prati najbolju traženu i ponuđenu cijenu (Best Bid and Offer, BBO)

Nalog prema najboljoj graničnoj vrijednosti kad granična cijena odgovara suprotnoj strani (europske) najbolje tražene i ponuđene cijene u trenutku upisa

1

0

Limitirani rasponski nalog (spread limit order) čiji se prinos računa dodavanjem raspona u prinos referentne vrijednosti (dva parametra: raspon i referentna vrijednost)

1

potencijalno bez ograničenja jer granična vrijednost ovisi o ponudi za drugu imovinu

Strike match: minimalna cijena za kupovni nalog i maksimalna cijena za prodajni nalog

1

potencijalno bez ograničenja, ali s vremenskim ograničenjem (trajanje dražbe)

Order-on-event: nalog koji je neaktivan sve dok se ne pokrene određenim događajem (slično stop nalogu, osim što, nakon što se pokrene, ne prati nužno kretanje odnosnog naloga: kupovni nalog može se pokrenuti čak i kad je stop cijena potaknuta padom financijskog instrumenta)

1

1 (nakon pokretanja)

„Pri otvaranju”/„Pri zatvaranju” Nalog je neaktivan i pokreće se tek pri otvaranju ili zatvaranju tržišta

1

1 (nakon pokretanja)

Book-or-cancel/Post: nalog koji se ne može uskladiti s drugom stranom knjige naloga u trenutku kad se u nju upisuje

 

 

Book-or-cancel/Post – za dodavanje

1 (2 ako brisano/poništeno)

0

Book-or-cancel/Post – za brisanje

1 (2 ako brisano/poništeno)

0

Book-or-cancel/Post – za izmjenu

2

0

Zadržani: nalog upisan u knjigu naloga koji se može preinačiti u obvezujući nalog

2 (podnošenje naloga + potvrda)

0

Deal order

1

0

TOP, TOP+ ili unesen na vrh knjige ili odbijen (+: provjera dostupnog volumena): nalog koji mora biti pasivan i odgovarati najboljoj traženoj i ponuđenoj cijeni, inače se odbija.

1

0

Imbalance Order (IOOP ili IOOC): nalog koji je valjan samo za dražbe i usmjeren je na uravnoteživanje količine (između suficita i deficita) bez utjecaja na ravnotežu cijene.

1

potencijalno bez ograničenja, ali s vremenskim ograničenjem (trajanje dražbe)

Povezani nalog: nalog koji odgovara broju pojedinačnih naloga od kojih se svaki odnosi na različiti financijski instrument. Kad se trguje jednim od tih naloga, volumen drugih naloga odmah se razmjerno smanjuje. Ta je vrsta naloga uglavnom zastupljena na tržištu obveznica.

1

potencijalno odgovara količini unesenih odnosnih naloga

Sweep: omogućuje sudionicima pristup integriranim knjigama naloga.

1

0

Best price sweep: prolaz kroz razine cijena iz kombiniranih knjiga naloga, do cijene limita

Sequential lit sweep: izvršenje po cijeni limitiranog naloga na temelju ulazne knjige prije prijenosa bilo koje količine u drugu knjigu

Imenovani: neanonimni nalog

1

0

If-touched: pokreće se kad zadnja kupovna ili prodajna cijena dosegne određenu razinu

1

1 (nakon pokretanja)

Zajamčeni stop: jamči se izvršenje prema stop cijeni

1

1 (nakon pokretanja)

Kombinirani nalozi (npr. strategija na temelju opcija, produženje terminskih ugovora itd.)

1

potencijalno neograničeno