25.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 49/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/323

оd 20. siječnja 2017.

o ispravku Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/2251 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju u pogledu regulatornih tehničkih standarda za tehnike smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (1), a posebno njezin članak 11. stavak 15.,

budući da:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2251 (2) donesena je 4. listopada 2016. i objavljena 15. prosinca 2016. Njome se utvrđuju standardi za pravovremenu, točnu i primjereno odvojenu razmjenu kolaterala kada poravnanje ugovora o izvedenicama ne obavlja središnja druga ugovorna strana i obuhvaća više iscrpnih zahtjeva koje grupa mora ispuniti kako bi joj se moglo odobriti izuzeće od uplate iznosa nadoknade za unutargrupne transakcije. Osim tih zahtjeva, ako jedna od dvije druge ugovorne strane u grupi ima domicil u trećoj zemlji za koju još nije dostavljena potvrda istovjetnosti u skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012, grupa mora razmijeniti varijacijske i primjereno odvojene inicijalne iznose nadoknade za sve unutargrupne transakcije s društvima kćerima u tim trećim zemljama. Kako bi se izbjegla nerazmjerna primjena zahtjevâ za iznos nadoknade i s obzirom na slične zahtjeve za obveze poravnanja, Delegiranom uredbom predviđa se odgođena provedba tog posebnog zahtjeva kako bi se osiguralo dovoljno vremena za okončanje postupka dostavljanja potvrde o istovjetnosti, pri čemu se od grupa koje imaju društva kćeri s domicilom u trećim zemljama ne bi zahtijevala neučinkovita dodjela sredstava.

(2)

U članku 37. Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 nedostaje odredba o primjeni postupnog uvođenja zahtjevâ za varijacijski iznos nadoknade na unutargrupne transakcije na način koji je analogan odredbi iz članka 36. stavka 2 (koji se odnosi na zahtjeve za inicijalni iznos nadoknade). Stoga bi u članku 37., kojim se utvrđuje raspored postupnog uvođenja zahtjevâ za varijacijski iznos nadoknade, trebalo dodati dva nova stavka. Ti bi stavci trebali biti analogni postojećem članku 36. stavcima 2. i 3. kako u slučaju unutargrupne transakcije između subjekta iz Unije i subjekta iz treće zemlje razmjena varijacijskog iznosa nadoknade ne bi bila potrebna do tri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe ako ne postoji odluka o istovjetnosti koja se odnosi na dotičnu treću zemlju. Ako odluka o istovjetnosti postoji, zahtjevi bi se trebali početi primjenjivati ili četiri mjeseca nakon njezina stupanja na snagu ili ako je to kasnije, u skladu s općim vremenskim rasporedom.

(3)

Nacrt regulatornih tehničkih standarda na kojem se Delegirana uredba (EU) 2016/2251 temelji, a koji su europska nadzorna tijela Komisiji podnijela 8. ožujka 2016., sadržavao je isto razdoblje postupnog uvođenja i za inicijalni i za varijacijski iznos nadoknade. Ispravak je potreban zbog tehničke pogreške u postupku koji je prethodio donošenju Delegirane uredbe (EU) 2016/2251, tijekom kojeg su izostavljena dva stavka o postupnom uvođenju zahtjevâ za varijacijski iznos nadoknade za unutargrupne transakcije.

(4)

Delegiranu uredbu (EU) 2016/2251 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Delegirana uredba (EU) 2016/2251 stupila je na snagu 4. siječnja 2017. Kako bi se izbjegao prekid primjene razdoblja postupnog uvođenja za inicijalni i varijacijski iznos nadoknade, ova bi Uredba trebala hitno stupiti na snagu s retroaktivnim učinkom,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 37. Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 dodaju se sljedeći stavci 3. i 4.:

„3.   Odstupajući od stavka 1., ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 4. ovog članka, članak 9. stavak 1., članak 10. i članak 12. počinju se primjenjivati kako slijedi:

(a)

tri godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe ako nije donesena odluka o istovjetnosti u skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 za potrebe članka 11. stavka 3. te Uredbe u pogledu relevantne treće zemlje;

(b)

na kasniji od sljedećih datuma ako je donesena odluka o istovjetnosti u skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 za potrebe članka 11. stavka 3. te Uredbe u pogledu relevantne treće zemlje:

i.

četiri mjeseca nakon datuma stupanja na snagu odluke donesene u skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 za potrebe članka 11. stavka 3. te Uredbe u pogledu relevantne treće zemlje;

ii.

na primjenjivi datum utvrđen u skladu sa stavkom 1.

4.   Odstupanje iz stavka 3. primjenjuje se samo ako druge ugovorne strane ugovora o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana ispunjuju sve sljedeće uvjete:

(a)

jedna druga ugovorna strana ima poslovni nastan u trećoj zemlji, a druga u Uniji;

(b)

druga ugovorna strana koja ima poslovni nastan u trećoj zemlji jest financijska druga ugovorna strana ili nefinancijska druga ugovorna strana;

(c)

druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u Uniji jedno je od sljedećeg:

i.

financijska druga ugovorna strana, nefinancijska druga ugovorna strana, financijski holding, financijska institucija ili društvo za pomoćne usluge koji podliježu odgovarajućim bonitetnim zahtjevima, dok je druga ugovorna strana iz treće zemlje iz točke (a) financijska druga ugovorna strana;

ii.

financijska druga ugovorna strana ili nefinancijska druga ugovorna strana, dok je druga ugovorna strana iz treće zemlje iz točke (a) nefinancijska druga ugovorna strana;

(d)

obje druge ugovorne strane uključene su u istu konsolidaciju u cijelosti u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012;

(e)

obje druge ugovorne strane podliježu primjerenim i centraliziranim postupcima evaluacije, mjerenja i kontrole rizika;

(f)

ispunjeni su zahtjevi iz poglavlja III.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Međutim, primjenjuje se od 4. siječnja 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. siječnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 201, 27.7.2012., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2251 оd 4. listopada 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju u pogledu regulatornih tehničkih standarda za tehnike smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana (SL L 340, 15.12.2016., str. 9.).