10.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 35/10


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/228

оd 9. veljače 2017.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu naziva i područja nadležnosti znanstvenih panela Europske agencije za sigurnost hrane

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (1), a posebno njezin članak 28. stavak 4. drugi podstavak,

budući da:

(1)

Člankom 28. Uredbe (EZ) br. 178/2002 osnovano je deset znanstvenih panela nadležnih za pružanje znanstvenih mišljenja Europske agencije za sigurnost hrane („Agencija”), svaki unutar djelokruga svoje nadležnosti. Paneli među ostalim uključuju: Panel za dodatke hrani i izvore hranjivih tvari koje se dodaju hrani („panel ANS”), Panel za dijetetske proizvode, prehranu i alergije („panel NDA”) i Panel za materijale koji dolaze u neposredan dodir s hranom, enzime, arome i pomoćne tvari u procesu proizvodnje („panel CEF”).

(2)

Agencija je 3. veljače 2016. dostavila zahtjev Komisiji za preimenovanje panela ANS, NDA i CEF kako bi se uzele u obzir očekivane promjene u tehničkom i znanstvenom napretku.

(3)

Tehničke i znanstvene promjene većinom utječu na radno opterećenje panelâ. U narednim godinama posebno je izgledno povećanje radnog opterećenja panela CEF zbog potrebe ocjenjivanja zahtjeva u obradi za uvrštenje prehrambenih enzima na popis Unije, u skladu s Uredbom (EZ) 1332/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (2). Stoga bi ocjenjivanje aroma koje trenutačno provodi panel CEF trebalo dodijeliti panelu ANS.

(4)

Međutim kako bi se izbjeglo preopterećenje trenutačnog panela ANS, ocjenu izvora hranjivih tvari i ostalih tvari s fiziološkim učinkom koje se dodaju hrani trebalo bi dodijeliti panelu NDA jer će se njegovo radno opterećenje vjerojatno smanjiti zbog dovršetka referentnih prehrambenih vrijednosti i smanjenog broja zahtjeva za uvrštenje na popis dopuštenih zdravstvenih tvrdnji, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (3). Takva preraspodjela ujedno je u skladu sa stručnim znanjem panela NDA jer se neke tvari koje se upotrebljavaju kao izvori hranjivih tvari uvrštavaju u kategoriju nove hrane, koju trenutačno procjenjuje panel NDA.

(5)

Stoga se naziv triju predmetnih panela izmjenjuje ovom uredbom kako slijedi: panel ANS preimenovan je u „Panel za dodatke hrani i arome”, panel NDA preimenovan je u „Panel za prehranu, novu hranu i alergene u hrani”, a panel CEF preimenovan je u „Panel za materijale koji dolaze u neposredan dodir s hranom, enzime i pomoćne tvari u procesu proizvodnje”.

(6)

Tekući mandat članova panela ANS i CEF istječe 30. lipnja 2017., a tekući mandat članova preostalih osam znanstvenih panela Agencije, uključujući panel NDA, istječe 30. lipnja 2018. Kako bi se Agenciji osiguralo dovoljno vremena za učinkovitu organizaciju panelâ u skladu s člankom 28. stavcima 5. i 9. Uredbe (EZ) br. 178/2002, ova se uredba primjenjuje od 1. srpnja 2018.

(7)

Uredbu (EZ) br. 178/2002 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 28. stavak 4. prvi podstavak Uredbe (EZ) br. 178/2002 mijenja se kako slijedi:

1.

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Panel za dodatke hrani i arome;”

2.

točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

Panel za prehranu, novu hranu i alergene u hrani;”

3.

točka (j) zamjenjuje se sljedećim:

„(j)

Panel za materijale koji dolaze u neposredan dodir s hranom, enzime i pomoćne tvari u procesu proizvodnje.”.

Članak 2.

Ova uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije i primjenjuje se od 1. srpnja 2018.

Ova je uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. veljače 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

(2)  Uredba (EZ) br. 1332/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim enzimima i o izmjeni Direktive Vijeća 83/417/EEZ, Uredbe Vijeća (EZ) 1493/1999, Direktive 2000/13/EZ, Direktive Vijeća 2001/112/EZ i Uredbe (EZ) br. 258/97 (SL L 354, 31.12.2008., str. 7.).

(3)  Uredba (EZ) br. 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama koje se navode na hrani (SL L 404, 30.12.2006., str. 9.).