9.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 34/3


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/215

оd 30. studenoga 2016.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštenja magnezijeva nitrata heksahidrata na popis prekursora eksploziva u Prilogu II.

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva (1), a posebno njezin članak 12.,

budući da:

(1)

U Prilogu II. Uredbi (EU) br. 98/2013 navode se prekursori eksploziva koji podliježu usklađenim pravilima o njihovoj dostupnosti javnosti kojima se osigurava odgovarajuće prijavljivanje sumnjivih transakcija, nestanaka i krađa u lancu nabave.

(2)

Tvari navedene u Prilogu II. dostupne su javnosti, ali podliježu obvezi prijavljivanja kojom su obuhvaćeni i profesionalni korisnici diljem lanca nabave i pojedinci.

(3)

Zbog mogućnosti njihove zlouporabe kao prekursora eksploziva Prilogom II. već je obuhvaćen niz nitratnih soli. Magnezijev nitrat, koji se isporučuje u obliku heksahidrata, tvar je sličnih svojstava koja još nije obuhvaćena.

(4)

Magnezijev nitrat heksahidrat trenutačno je nekontrolirana alternativa nitratnim solima navedenima u Prilogu II. Usto, proteklih su godina prijavljivani slučajevi njegove zlouporabe kao prekursora eksploziva izvan Europske unije.

(5)

Razvoj zlouporabe magnezijeva nitrata heksahidrata trenutačno ne opravdava ograničavanje pristupa pojedincima s obzirom na razinu prijetnje ili opseg trgovine povezane s tom tvari.

(6)

Pojačana kontrola potrebna je kako bi se nacionalnim tijelima omogućilo sprječavanje i otkrivanje moguće nezakonite uporabe te tvari kao prekursora eksploziva, a može se ostvariti s pomoću mehanizma prijavljivanja utvrđenog u Uredbi (EU) br. 98/2013.

(7)

S obzirom na rizik koji predstavlja dostupnost magnezijeva nitrata heksahidrata te na činjenicu da nametanje obveze njegova prijavljivanja neće imati znatan utjecaj na gospodarske subjekte i potrošače, opravdano je i razmjerno dodati tu tvar u Prilog II. Uredbe (EU) br. 98/2013,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U tablicu u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 98/2013 dodaje se sljedeća tvar:

„Magnezijev nitrat heksahidrat (CAS RN 13446-18-9)

2834 29 80

3824 90 96 ”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. studenoga 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 39, 9.2.2013., str. 1.