17.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 12/26


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/78

оd 15. srpnja 2016.

o utvrđivanju administrativnih odredbi za EZ homologaciju motornih vozila s obzirom na njihove sustave eCall ugrađene u vozilo koji se temelje na službi 112 i jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EU) 2015/758 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu privatnosti i zaštite podataka korisnika takvih sustava

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/758 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o zahtjevima za homologaciju za uvođenje sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ (1), a posebno njezin članak 6. stavak 13. i članak 9.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2015/758 utvrđuje se opća obveza da novi tipovi vozila kategorija M1 i N1 od 31. ožujka 2018. moraju biti opremljeni sustavima eCall ugrađenima u vozilo koji se temelje na službi 112.

(2)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/79 (2) utvrđuju se posebni tehnički zahtjevi i postupci ispitivanja za EZ homologaciju motornih vozila s obzirom na njihove sustave eCall ugrađene u vozilo koji se temelje na službi 112 te za EZ homologaciju zasebnih tehničkih jedinica („STU”) eCall ugrađenih u vozilo koje se temelje na službi 112 ili sastavnih dijelova sustava eCall ugrađenih u vozilo koji se temelje na službi 112.

(3)

Direktivom 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) uspostavlja se opći okvir za EZ homologaciju motornih vozila te utvrđuju uloge i odgovornosti svih sudionika uključenih u različite faze postupka homologacije. Osim toga, potrebno je utvrditi posebne administrativne odredbe za EZ homologaciju motornih vozila opremljenih sustavima eCall ugrađenima u vozilo koji se temelje na službi 112, zasebnim tehničkim jedinicama i sastavnim dijelovima sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112.

(4)

Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu postupaka ispitivanja za EZ homologaciju te pojednostavnilo podnošenje zahtjeva za homologaciju potrebno je ustanoviti normirani skup opisnih dokumenata, predložaka certifikata o EZ homologaciji i obrazaca oznaka EZ homologacije.

(5)

Proizvođači bi trebali osigurati da sustavi eCall ugrađeni u vozilo koji se temelje na službi 112 nisu sljedivi te da nisu predmet nikakvog trajnog praćenja. U tu bi svrhu trebalo osigurati da sustavi eCall ugrađeni u vozilo koji se temelje na službi 112 nisu dostupni za komunikaciju u svojem uobičajenom radnom stanju te da podaci u njihovoj unutarnjoj memoriji nisu dostupni izvan sustava bilo kojim subjektima prije aktiviranja poziva sustava eCall. Proizvođači bi isto tako trebali provesti odgovarajuće mjere za zaštitu sigurnosti podataka u unutarnjoj memoriji sustava od neovlaštenog pristupa ili zlouporabe.

(6)

Svi podaci koji se obrađuju putem sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 moraju biti primjereni, relevantni i proporcionalni u odnosu na svrhe prikupljanja i obrade tih podataka.

(7)

Potrošačima bi trebalo pružiti opsežne i pouzdane informacije o funkcioniranju sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 te posebno informacije o načinu obrade podataka putem tog sustava i načinu zaštite tih podataka. Potrošače bi isto tako trebalo obavijestiti o karakteristikama i obilježjima svake usluge privatne hitne službe ili drugih usluga s dodanom vrijednošću, ako su ugrađene u motorno vozilo.

(8)

Dosljedan pristup informacijama koje treba pružiti potrošačima o funkcioniranju sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 zahtijeva utvrđivanje predloška informacija za korisnike koji sadržava minimalne informacije koje se pružaju zajedno s tehničkom dokumentacijom vozila.

(9)

Proizvođačima vozila trebalo bi dati dovoljno vremena da se prilagode tehničkim zahtjevima za homologaciju sustava eCall ugrađenih u vozilo koji se temelje na službi 112. Državama članicama isto bi tako trebalo dati dovoljno vremena da na svojem državnom području uvedu infrastrukturu pristupnih točaka sigurnosnog poziva („PSAP”) koja je nužna za ispravno primanje i obradu poziva eCall. Stoga bi se datum primjene ove Uredbe trebao podudarati s datumom obvezne primjene sustava eCall ugrađenih u vozilo koji se temelje na službi 112 u skladu s Uredbom (EU) 2015/758.

(10)

O mjerama predviđenima ovom Uredbom provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom usklađene su s mišljenjem Tehničkog odbora za motorna vozila,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju administrativne odredbe za homologaciju novih tipova vozila s obzirom na sustave eCall ugrađene u vozilo koji se temelje na službi 112 te za homologaciju zasebnih tehničkih jedinica („STU”) eCall ugrađenih u vozilo koje se temelje na službi 112 ili sastavnih dijelova sustava eCall ugrađenih u vozilo koji se temelje na službi 112, a koji su konstruirani i izrađeni za takva vozila.

Njome se isto tako utvrđuju jedinstveni uvjeti za provedbu Uredbe (EU) 2015/758 u pogledu privatnosti i zaštite podataka korisnika sustava eCall ugrađenih u vozilo koji se temelje na službi 112.

Članak 2.

EZ homologacija vozila s obzirom na njihove sustave eCall ugrađene u vozilo koji se temelje na službi 112

1.   Proizvođač homologacijskom tijelu, kako je definirano u članku 3. stavku 29. Direktive 2007/46/EZ, podnosi zahtjev za EZ homologaciju vozila s obzirom na njegov sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112.

2.   Zahtjev iz stavka 1. sastavlja se na temelju predloška utvrđenog u dijelu 1. Priloga I.

3.   Ako su ispunjeni tehnički zahtjevi iz članka 5. Delegirane uredbe (EU) 2017/79, homologacijsko tijelo dodjeljuje EZ homologaciju i izdaje certifikat o EZ homologaciji koji je brojčano označen u skladu sa sustavom iz Priloga VII. Direktivi 2007/46/EZ.

Država članica ne smije dodijeliti isti broj nekom drugom tipu vozila.

4.   Certifikat o EZ homologaciji sastavlja se na temelju predloška utvrđenog u dijelu 2. Priloga I.

5.   Proizvođač u vlasničkom priručniku navodi informacije o obradi podataka koja se provodi putem sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 u skladu s predloškom utvrđenim u dijelu 3. Priloga I. ovoj Uredbi.

Članak 3.

EZ homologacija zasebnih tehničkih jedinica (STU) eCall ugrađenih u vozilo koje se temelje na službi 112 ili sastavnih dijelova sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112

1.   Proizvođač homologacijskom tijelu, kako je definirano u članku 3. stavku 29. Direktive 2007/46/EZ, podnosi zahtjev za EZ homologaciju tipa zasebne tehničke jedinice eCall ugrađene u vozilo koja se temelji na službi 112 ili tipa sastavnog dijela sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112.

2.   Zahtjev iz stavka 1. sastavlja se na temelju predloška utvrđenog u dijelu 1. Priloga II. ovoj Uredbi.

3.   Ako su ispunjeni tehnički zahtjevi iz članka 6. Delegirane uredbe (EU) 2017/79 u pogledu sastavnih dijelova, odnosno zahtjevi iz njezina članka 7. u pogledu zasebnih tehničkih jedinica, homologacijsko tijelo dodjeljuje EZ homologaciju i izdaje certifikat o EZ homologaciji te homologacijski broj određen u skladu sa sustavom brojčanog označivanja iz Priloga VII. Direktivi 2007/46/EZ.

Država članica ne smije dodijeliti isti broj nekom drugom tipu zasebne tehničke jedinice (STU) ili sastavnog dijela.

4.   Certifikat o EZ homologaciji sastavlja se na temelju predloška utvrđenog u dijelu 2. Priloga II.

Članak 4.

Oznaka EZ homologacije

Svaki sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica koji su u skladu s tipom za koji je dodijeljena EZ homologacija sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice na temelju ove Uredbe nosi oznaku EZ homologacije u skladu s obrascem utvrđenim u dijelu 3. Priloga II.

Članak 5.

Privatnost i zaštita podataka

1.   Proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao da sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 ili zasebna tehnička jedinica ugrađena u vozilo koja se temelji na službi 112 nisu sljedivi te da nisu predmet nikakvog trajnog praćenja u svojem uobičajenom radnom stanju. Nadalje, proizvođač osigurava da se podaci u unutarnjoj memoriji tog sustava ili zasebne tehničke jedinice automatski i kontinuirano uklanjaju te da nisu dostupni izvan sustava ili zasebne tehničke jedinice ugrađenih u vozilo bilo kojim subjektima prije aktiviranja poziva sustava eCall.

2.   Proizvođač obavješćuje vlasnika vozila o mjerama poduzetima u skladu s člankom 6. stavkom 9. Uredbe (EU) 2015/758 s pomoću predloška utvrđenog u dijelu 3. Priloga I. ovoj Uredbi.

3.   Proizvođač poduzima odgovarajuće mjere (poput tehnologija šifriranja) za zaštitu sigurnosti osobnih podataka u unutarnjoj memoriji sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 ili zasebne tehničke jedinice ugrađene u vozilo koja se temelji na službi 112 te za sprečavanje nadziranja i zlouporabe. Takve mjere moraju biti primjerene, nužne i strogo proporcionalne u odnosu na njihovu predviđenu svrhu.

Članak 6.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 31. ožujka 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. srpnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 123, 19.5.2015., str. 77.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/79 оd 12. rujna 2016. o utvrđivanju detaljnih tehničkih zahtjeva i postupaka ispitivanja za EZ homologaciju motornih vozila s obzirom na njihove sustave eCall ugrađene u vozilo koji se temelje na službi 112 te za EZ homologaciju zasebnih tehničkih jedinica i sastavnih dijelova sustava eCall ugrađenih u vozilo koji se temelje na službi 112 te o dopuni i izmjeni Uredbe (EU) 2015/758 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu primjenjivih normi (vidjeti stranicu 44. ovog Službenog lista).

(3)  Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (SL L 263, 9.10.2007., str. 1.).

(4)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).


PRILOG I.

Administrativni dokumenti za EZ homologaciju motornih vozila s obzirom na ugradnju sustava eCall ugrađenih u vozilo koji se temelje na službi 112

DIO 1.

Opisni dokument

OBRAZAC

Opisni dokument br. … o EZ homologaciji motornog vozila s obzirom na njegov sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112.

Sljedeći se podaci dostavljaju u tri primjerka sa sadržajem. Svi se nacrti dostavljaju u prikladnom mjerilu i s dovoljno detalja u formatu A4 ili u mapi tog formata. Fotografije su, ako ih ima, dovoljno podrobne.

Ako sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice iz ovog opisnog dokumenta imaju elektroničko upravljanje, potrebno je dostaviti i podatke o njihovu radnom učinku.

0.   OPĆENITO

0.1.   Marka (trgovačko ime proizvođača): …

0.2.   Tip: …

0.2.1.   Trgovačka imena (ako postoje): …

0.3.   Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu (1): …

0.3.1.   Mjesto te oznake: …

0.4.   Kategorija vozila (2): …

0.5.   Ime i adresa proizvođača: …

0.8.   Imena i adrese pogona za sklapanje: …

0.9.   Ime i adresa predstavnika proizvođača (ako postoji): …

1.   OPĆE KONSTRUKCIJSKE KARAKTERISTIKE VOZILA

1.1.   Fotografije i/ili nacrti reprezentativnog vozila: …

9.   NADOGRADNJA

9.1.   Vrsta nadogradnje (4): …

9.10.   Unutarnji raspored

9.10.2.   Raspored i oznake komanda, kontrolnih lampica i indikatora

9.10.2.1.   Fotografije i/ili nacrti rasporeda simbola i komandi, kontrolnih lampica i indikatora na kojima su posebno prikazani simbol i položaj kontrolne lampice/indikatora (ako postoji) ili opis drugog načina davanja upozorenja putnicima u vozilu u slučaju opasnog kvara koji bi doveo do nemogućnosti izvršenja poziva sustava eCall koji se temelji na službi 112: …

9.12.2.   Vrsta i položaj dodatnih sustava za držanje (navesti da/ne/po izboru)

(L = lijeva strana, R = desna strana, C = sredina)

 

Prednji zračni jastuk

Bočni zračni jastuk

Naprava za zatezanje pojasa

Prvi red sjedala

L

C

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi red sjedala (*1)

L

C

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.12.4.   Kratak opis električnih/elektroničkih sastavnih dijelova (ako postoje): …

12.   RAZNO

12.8.   Sustav eCall

12.8.1   Prisutnost: da/ne (3).

12.8.2.   Tehnički opis i/ili shematski nacrti: …

12.8.3.   Homologacijski broj (ako postoji) zasebne tehničke jedinice eCall ugrađene u vozilo: …

12.8.4.   Za sustav eCall koji nije homologiran kao zasebna tehnička jedinica:

12.8.4.1.   Detaljan opis, fotografije i/ili nacrti sustava eCall i njegova položaja u vozilu: …

12.8.4.2.   Popis glavnih sastavnih dijelova sustava eCall: …

12.8.4.3.   Shema svih električnih veza: …

12.8.5.   Prisutnost sustava TPS eCall: da/ne (3).

12.8.6.   Prisutnost drugih usluga s dodanom vrijednošću: da/ne (3).

12.8.7.   Izjava o sukladnosti s normama navedenima u članku 5. stavku 8. Uredbe (EU) 2015/758: da/ne (3).

Datum i potpis

Pojašnjenja

(1)

Ako identifikacijska oznaka tipa sadržava znakove koji nisu bitni za opis tipa vozila, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice obuhvaćenog ovim opisnim dokumentom, takve se znakove u dokumentaciji prikazuje simbolom „?” (npr. ABC??123??).

(2)

Prema definiciji u dijelu A Priloga II. Direktivi 2007/46/EZ.

(3)

Prekrižiti nepotrebno.

(4)

Upotrijebiti kodove prema definiciji u dijelu C Priloga II. Direktivi 2007/46/EZ.

DIO 2.

Certifikat o EZ homologaciji

OBRAZAC

Format: A4 (210 × 297 mm))

CERTIFIKAT O EZ HOMOLOGACIJI

Pečat homologacijskog tijela

Izjava o:

EZ homologaciji (1)

proširenju EZ homologacije (1)

odbijanju EZ homologacije (1)

povlačenju EZ homologacije (1)

tipa vozila s obzirom na ugradnju sustava eCall ugrađenih u vozilo koji se temelje na službi 112

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/758 kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EU) br. …./…

Broj EZ homologacije: …

Razlog za proširenje: …

ODJELJAK I.

0.1.   Marka (trgovačko ime proizvođača): …

0.2.   Tip: …

0.2.1.   Trgovačka imena (ako postoje): …

0.3.   Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na vozilu (2): …

0.3.1.   Mjesto te oznake: …

0.4.   Kategorija vozila (3): …

0.5.   Ime i adresa proizvođača: …

0.8.   Imena i adrese pogona za sklapanje: …

0.9.   Ime i adresa predstavnika proizvođača (ako postoji): …

ODJELJAK II.

1.   Dodatni podaci (ako je primjenjivo): vidjeti Dopunu

2.   Tehnička služba odgovorna za provedbu ispitivanja: …

3.   Datum izvješća o ispitivanju: …

4.   Broj izvješća o ispitivanju: …

5.   Napomene (ako postoje): vidjeti Dopunu.

6.   Mjesto: …

7.   Datum: …

8.   Potpis: …

Prilozi:

1.

Opisna dokumentacija.

2.

Izvješće o ispitivanju.

Pojašnjenja

(1)

Prekrižiti nepotrebno.

(2)

Ako identifikacijska oznaka tipa sadržava znakove koji nisu bitni za opis tipa vozila, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice obuhvaćenog ovim opisnim dokumentom, takve se znakove u dokumentaciji prikazuje simbolom „?” (npr. ABC??123??).

(3)

Prema definiciji u dijelu A Priloga II. Direktivi 2007/46/EZ.

Dopuna

certifikata o EZ homologaciji br. …

1.   Dodatni podaci

1.1.   Kratak opis sustava eCall ugrađenog u vozilo: …

1.2.   Položaj sustava eCall: …

1.3.   Način aktiviranja sustava eCall: …

1.4.   Napajanje električnom energijom sustava eCall: …

1.5.   Sustav TPS eCall ugrađen u vozilo: da/ne (1).

1.6.   Druge usluge s dodanom vrijednošću: da/ne (1).

2.   Homologacijski broj zasebne tehničke jedinice/sastavnog dijela sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 (1) kojim je vozilo opremljeno (ako postoji) u skladu s Uredbom (EU) 2015/758 i njezinim provedbenim aktima: …

3.   Napomene (ako postoje): …

DIO 3.

Predložak informacija za korisnike

Tehnička dokumentacija koja se uručuje zajedno s vozilom (vlasnički priručnik) sadržava jasne, opsežne i lako dostupne informacije o sustavu eCall ugrađenom u vozilo koji se temelji na službi 112 kojim je vozilo opremljeno i njegovu načinu rada, kao i u vezi s bilo kojim sustavom eCall koji se podržava uslugama treće strane (sustav TPS) ili drugim uslugama s dodanom vrijednošću ugrađenima na to vozilo i njihovim dodatnim funkcijama.

Razlike koje postoje između obrade podataka koja se provodi putem sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 i putem sustava TPS ili drugih usluga s dodanom vrijednošću, ako su dostupne, moraju biti jasno navedene.

Informacije o privatnosti i zaštiti podataka navode se odvojeno za sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 i za sustave TPS prije njihove upotrebe kako bi se izbjegle nejasnoće u pogledu svrha koje se nastoji postići i dodane vrijednosti obrade podataka.

Ovim su predloškom utvrđene minimalne potrebne informacije koje se pružaju korisniku i koje se mogu nadopuniti drugim odgovarajućim informacijama uzimajući u obzir specifične okolnosti u kojima se podaci prikupljaju ili obrađuju.

1.   OPIS SUSTAVA ECALL UGRAĐENOG U VOZILO

1.1.   Pregled sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112, njegovog rada i funkcija: …

1.2.   Usluga eCall koja se temelji na službi 112 javna je usluga od općeg interesa i besplatno je dostupna.

1.3.   Sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 aktivira se prema zadanim postavkama. Aktivira se automatski putem senzora ugrađenih u vozilo u slučaju teške nesreće. Isto tako će se aktivirati automatski ako je vozilo opremljeno sustavom TPS koji ne funkcionira u slučaju teške nesreće.

1.4.   Sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 može se aktivirati i ručno, ako je potrebno. Upute za ručno aktiviranje sustava: …

1.5.   U slučaju opasnog kvara koji bi onesposobio sustav eCall koji se temelji na službi 112, putnicima u vozilu uputit će se sljedeće upozorenje: …

2.   INFORMACIJE O OBRADI PODATAKA

2.1.   Svaka obrada osobnih podataka putem sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 mora biti u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka iz direktiva 95/46/EZ (2) i 2002/58/EZ (3) Europskog parlamenta i Vijeća te se posebno mora temeljiti na potrebi zaštite vitalnih interesa pojedinaca u skladu s člankom 7. točkom (d) Direktive 95/46/EZ (4).

2.2.   Takvi se podaci obrađuju isključivo u svrhu obrade hitnog poziva sustava eCall na jedinstveni europski broj za hitne službe 112.

2.3.   Vrste podataka i njihovi primatelji

2.3.1.   Sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 može prikupljati i obrađivati samo sljedeće podatke:

identifikacijski broj vozila

tip vozila (osobno vozilo ili lako gospodarsko vozilo)

tip sustava za pohranjivanje energije za pogon vozila (benzin/dizel/SPP/UNP/električna energija/vodik)

posljednje tri lokacije vozila i smjer vožnje

datoteku zapisnika automatskog aktiviranja sustava i njezin vremenski pečat

druge dodatne podatke (ako je primjenjivo): …

2.3.2.   Primatelji podataka koje obrađuje sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 relevantne su pristupne točke sigurnosnog poziva koje su odgovarajuća tijela javne vlasti države na čijem se području nalaze odredila kao one koje će prve primati i obrađivati pozive sustava eCall na jedinstveni europski broj za hitne službe 112.

Dodatni podaci (ako postoje): …

2.4.   Načini obrade podataka

2.4.1.   Sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 konstruiran je tako da podaci sadržani u memoriji sustava nisu dostupni izvan sustava prije aktiviranja poziva sustava eCall.

Dodatne napomene (ako postoje): …

2.4.2.   Sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 konstruiran je tako da nije sljediv i nije predmet nikakvog trajnog praćenja u svojem uobičajenom radnom stanju.

Dodatne napomene (ako postoje): …

2.4.3.   Sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 konstruiran je tako da se podaci u unutarnjoj memoriji sustava automatski i kontinuirano uklanjaju.

2.4.3.1.   Podaci o lokaciji vozila neprestano se brišu i ažuriraju novim podacima u unutarnjoj memoriji sustava tako da se zadržavaju najviše posljednje tri ažurirane lokacije vozila potrebne za uobičajeno funkcioniranje sustava.

2.4.3.2.   Podaci iz zapisnika aktivnosti u sustavu eCall ugrađenom u vozilo koji se temelji na službi 112 ne zadržavaju se dulje nego što je potrebno za postizanje svrhe obrade hitnog poziva eCall te u svakom slučaju najdulje 13 sati od trenutka aktiviranja hitnog poziva sustava eCall.

Dodatne napomene (ako postoje): …

2.5.   Načini ostvarivanja prava osoba čiji se podaci obrađuju

2.5.1.   Osoba čiji se podaci obrađuju (vlasnik vozila) ima pravo na pristup podacima i prema potrebi na ispravljanje, brisanje ili blokiranje podataka koji se na nju odnose, a čija obrada nije u skladu s Direktivom 95/46/EZ. Sve treće strane kojima su podaci otkriveni moraju biti obaviještene o takvim ispravcima, brisanjima ili blokiranju izvršenom u skladu s tom Direktivom, osim ako se to pokaže nemogućim ili uključuje nerazmjeran napor.

2.5.2.   Osoba čiji se podaci obrađuju ima pravo uložiti pritužbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka ako smatra da je došlo do kršenja njezinih prava uslijed obrade njezinih osobnih podataka.

2.5.3.   Služba za kontakt odgovorna za obradu zahtjeva za pristup podacima (ako postoji): …

3.   INFORMACIJE O USLUGAMA TREĆE STRANE I DRUGIM USLUGAMA S DODANOM VRIJEDNOŠĆU (AKO SU UGRAĐENE)

3.1.   Opis rada i funkcija sustava TPS/usluga s dodanom vrijednošću: …

3.2.   Svaka obrada osobnih podataka putem sustava TPS/druge usluge s dodanom vrijednošću mora biti u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka iz direktiva 95/46/EZ i 2002/58/EZ.

3.2.1.   Pravna osnova za upotrebu sustava TPS i/ili usluga s dodanom vrijednošću te za obradu podataka putem njih: …

3.3.   Sustav TPS i/ili druge usluge s dodanom vrijednošću obrađuju osobne podatke isključivo na temelju izričitog pristanka osobe čiji se podaci obrađuju (vlasnici vozila).

3.4.   Načini obrade podataka putem sustava TPS i/ili drugih usluga s dodanom vrijednošću, uključujući sve potrebne dodatne informacije u pogledu sljedivosti, praćenja i obrade osobnih podataka: …

3.5.   Vlasnik vozila koje je uz sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 opremljeno i sustavom TPS eCall i/ili drugom uslugom s dodanom vrijednošću ima pravo odabrati upotrebu sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 umjesto sustava TPS eCall i druge usluge s dodanom vrijednošću.

3.5.1.   Podaci za kontakt u pogledu obrade zahtjeva za deaktiviranje sustava TPS eCall: …


(*1)  Tablicu se može prema potrebi proširiti za vozila s više od dva reda sjedala ili ako postoji više od tri sjedala po širini vozila.

(1)  Prekrižiti nepotrebno.

(2)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(3)  Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.).

(4)  Direktiva 95/46/EZ stavlja se izvan snage Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.). Uredba se primjenjuje od 25. svibnja 2018.


PRILOG II.

Administrativni dokumenti za EZ homologaciju zasebne tehničke jedinice (STU) eCall ugrađene u vozilo koja se temelji na službi 112 ili sastavnog dijela sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112

DIO 1.

Opisni dokument

OBRAZAC

Opisni dokument br. … o EZ homologaciji zasebne tehničke jedinice (STU) eCall ugrađene u vozilo koja se temelji na službi 112 ili sastavnog dijela sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 (3).

Sljedeći se podaci dostavljaju u tri primjerka sa sadržajem. Svi se nacrti dostavljaju u prikladnom mjerilu i s dovoljno detalja u formatu A4 ili u mapi tog formata. Fotografije su, ako ih ima, dovoljno podrobne.

Ako zasebna tehnička jedinica ili sastavni dio iz ovog opisnog dokumenta imaju elektroničko upravljanje, potrebno je dostaviti i podatke o njihovu radnom učinku.

0.   OPĆENITO

0.1.   Marka (trgovačko ime proizvođača): …

0.2.   Tip: …

0.3.   Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na zasebnoj tehničkoj jedinici (1): …

0.3.1.   Mjesto te oznake: …

0.4.   U slučaju zasebne tehničke jedinice, predviđeno za kategoriju vozila (2): …

0.5.   Ime i adresa proizvođača: …

0.7.   Mjesto i metoda postavljanja oznake EZ homologacije: …

0.9.   Ime i adresa predstavnika proizvođača (ako postoji): …

12.8.   Sustav eCall

12.8.2.   Tehnički opis i/ili shematski nacrti: …

12.8.3.1.   Fotografije i/ili nacrti koji su dovoljno detaljni i u prikladnom mjerilu za identifikaciju zasebne tehničke jedinice ili sastavnog dijela. Nacrti moraju prikazati predviđeni položaj zasebne tehničke jedinice ili sastavnog dijela u vozilu te prostor predviđen za oznaku EZ homologacije zasebne tehničke jedinice ili sastavnog dijela: …

12.8.3.1.1.   Upute za ugradnju u vozilo, uključujući položaj i smjer sastavnog dijela sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112: …

12.8.3.1.2.   Mjesto i način ugradnje u vozilo zasebne tehničke jedinice eCall ugrađene u vozilo koja se temelji na službi 112: …

12.8.3.2.   Popis glavnih sastavnih dijelova zasebne tehničke jedinice ili sastavnog dijela: …

12.8.7.   Izjava o sukladnosti s normama navedenima u članku 5. stavku 8. Uredbe (EU) 2015/758: da/ne (3).

Pojašnjenja

(1)

Ako identifikacijska oznaka tipa sadržava znakove koji nisu bitni za opis tipa vozila, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice obuhvaćenog ovim opisnim dokumentom, takve se znakove u dokumentaciji prikazuje simbolom „?” (npr. ABC??123??).

(2)

Prema definiciji u dijelu A Priloga II. Direktivi 2007/46/EZ.

(3)

Prekrižiti nepotrebno.

DIO 2.

Certifikat o EZ homologaciji

OBRAZAC

Format: A4 (210 × 297 mm))

CERTIFIKAT O EZ HOMOLOGACIJI

Pečat homologacijskog tijela

Izjava o:

EZ homologaciji (1)

proširenju EZ homologacije (1)

odbijanju EZ homologacije (1)

povlačenju EZ homologacije (1)

zasebne tehničke jedinice (STU) eCall ugrađene u vozilo koja se temelji na službi 112/sastavnog dijela sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 (1)

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/758.

Broj EZ homologacije: …

Razlog za proširenje: …

ODJELJAK I.

0.1.   Marka (trgovačko ime proizvođača): …

0.2.   Tip: …

0.3.   Identifikacijska oznaka tipa, ako je postavljena na zasebnoj tehničkoj jedinici/sastavnom dijelu (2): …

0.3.1.   Mjesto te oznake: …

0.4.   U slučaju zasebne tehničke jedinice, predviđeno za kategoriju vozila (3): …

0.5.   Ime i adresa proizvođača: …

0.7.   Mjesto i metoda postavljanja oznake EZ homologacije: …

0.9.   Ime i adresa predstavnika proizvođača (ako postoji): …

ODJELJAK II.

1.   Dodatni podaci (ako je primjenjivo): vidjeti Dopunu

2.   Tehnička služba odgovorna za provedbu ispitivanja: …

3.   Datum izvješća o ispitivanju: …

4.   Broj izvješća o ispitivanju: …

5.   Napomene (ako ih ima): vidjeti Dopunu.

6.   Mjesto: …

7.   Datum: …

8.   Potpis: …

Prilozi:

1.

Opisna dokumentacija.

2.

Izvješće o ispitivanju.

Dopuna

certifikata o EZ homologaciji br. …

1.   Dodatni podaci

1.1.   Kratak opis zasebne tehničke jedinice eCall ugrađene u vozilo koja se temelji na službi 112/sastavnog dijela sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 (3): …

1.1.1.   Upute za ugradnju u vozilo, uključujući položaj i smjer sastavnog dijela sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112: …

1.1.2.   Primjer oznake EZ homologacije zasebne tehničke jedinice eCall ugrađene u vozilo koja se temelji na službi 112/sastavnog dijela sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 (3): …

1.2.   Mjesto i način ugradnje u vozilo zasebne tehničke jedinice eCall: …

1.3.   Način aktiviranja: …

1.4.   Napajanje električnom energijom: …

2.   Sastavni dio sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 u skladu je s tehničkim zahtjevima iz Priloga I. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/79. Osim toga, isto tako je u skladu s tehničkim zahtjevima iz:

2.1.   Priloga IV. Delegiranoj uredbi (EU) 2017/79: da/ne (3).

2.2.   Priloga VI. Delegiranoj uredbi (EU) 2017/79: da/ne (3).

2.3.   Priloga VII. Delegiranoj uredbi (EU) 2017/79: da/ne (3).

3.   Napomene (ako postoje): …

DIO 3.

Oznaka EZ homologacije za zasebne tehničke jedinice i sastavne dijelove

1.   Oznaka EZ homologacije za sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice sastoji se od:

1.1.   pravokutnika koji okružuje malo slovo „e” iza kojeg slijedi razlikovni broj države članice koja je dodijelila EZ homologaciju za sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu:

1

za Njemačku

12

za Austriju

26

za Sloveniju

2

za Francusku

13

za Luksemburg

27

za Slovačku

3

za Italiju

17

za Finsku

29

za Estoniju

4

za Nizozemsku

18

za Dansku

32

za Latviju

5

za Švedsku

19

za Rumunjsku

34

za Bugarsku

6

za Belgiju

20

za Poljsku

36

za Litvu

7

za Mađarsku

21

za Portugal

49

za Cipar

8

za Češku

23

za Grčku

50

za Maltu

9

za Španjolsku

24

za Irsku

 

 

11

za Ujedinjenu Kraljevinu

25

za Hrvatsku

 

 

1.2.   U blizini pravokutnika nalazi se „osnovni homologacijski broj” iz 4. dijela homologacijskog broja ispred kojeg stoji dvoznamenkasti redni broj dodijeljen ovoj Uredbi. Redni je broj trenutačno „00”.

1.3.   U slučaju zasebne tehničke jedinice eCall ugrađene u vozilo koja se temelji na službi 112, u blizini pravokutnika ispred rednog broja nalazi se simbol „ECALL”.

2.   Oznaka EZ homologacije postavlja se na glavni dio zasebne tehničke jedinice eCall ugrađene u vozilo koja se temelji na službi 112 ili sastavnog dijela sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 tako da je neizbrisiva i lako čitljiva.

3.   Primjeri oznaka EZ homologacije za zasebne tehničke jedinice eCall ugrađene u vozilo koje se temelje na službi 112 ili sastavnih dijelova sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 prikazani su na slici 1. odnosno slici 2.

Slika 1.

Primjer oznake EZ homologacije za zasebne tehničke jedinice eCall ugrađene u vozilo koje se temelje na službi 112

Image

Pojašnjenje

Legenda

Bugarska je dodijelila EZ homologaciju za zasebnu tehničku jedinicu pod brojem 0046. Prve dvije znamenke „00” pokazuju da je zasebna tehnička jedinica homologirana u skladu s ovom Uredbom.

Slika 2.

Primjer oznake EZ homologacije za sastavne dijelove sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112

Image

Pojašnjenje

Legenda

Njemačka je dodijelila EZ homologaciju za sastavni dio pod brojem 00026. Prve dvije znamenke „00” pokazuju da je sastavni dio homologiran u skladu s ovom Uredbom.


(1)  Prekrižiti nepotrebno.

(2)  Ako identifikacijska oznaka tipa sadržava znakove koji nisu bitni za opis tipa vozila, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice obuhvaćenog ovim opisnim dokumentom, takve se znakove u dokumentaciji prikazuje simbolom „?” (npr. ABC??123??).

(3)  Prekrižiti nepotrebno.