10.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 5/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/39

оd 3. studenoga 2016.

o pravilima za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za opskrbu voćem i povrćem, bananama te mlijekom u obrazovnim ustanovama

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno članak 25. i članak 223. stavak 3.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (2), a posebno članak 62. stavak 2. točke (a) do (d) i članak 64. stavak 7. točku (a),

Uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1370/2013 od 16. prosinca 2013. o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda (3), a posebno članak 5. stavak 5.,

budući da:

(1)

U dijelu II. glavi I. poglavlju II. odjeljku I. Uredbe (EU) br. 1308/2013 predviđena su dva programa potpore namijenjena poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda djeci u obrazovnim ustanovama. Prvi se program odnosi na opskrbu proizvodima od voća i povrća, prerađenog voća i povrća te banana (program voća i povrća u školama), a drugi na opskrbu mlijekom i mliječnim proizvodima (program mlijeka u školama). Ta dva programa zamijenjena su jedinstvenim programom koji je uveden Uredbom (EU) br. 2016/791 Europskog parlamenta i Vijeća (4) s učinkom od školske godine 2017./2018. Tim jedinstvenim programom predviđa se novi zajednički okvir za potporu Unije za opskrbu djece u obrazovnim ustanovama („program u školama”) proizvodima od voća i povrća, prerađenog voća i povrća i svježim proizvodima iz sektora banana („voće i povrće u školama”) te mlijekom i mliječnim proizvodima („mlijeko u školama”). Osim toga, Uredbom (EU) br. 1308/2013 kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2016/791 Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih i provedbenih akata. Kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje programa u školama u novom okviru, tim se aktima moraju donijeti određena pravila. Tim bi se aktima trebale zamijeniti delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1047/2014 (5) i (EU) 2016/247 (6), Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/248 (7) te Uredba Komisije (EZ) br. 657/2008 (8). Ti su akti stavljeni izvan snage Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/40 (9).

(2)

U skladu s člankom 23. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1308/2013 države članice koje žele sudjelovati u programu u školama trebale bi izraditi strategiju za njegovu provedbu. Kako bi se mogla ocijeniti provedba programa u školama, trebalo bi utvrditi sastavnice te strategije. Kako bi se ograničilo administrativno opterećenje primjereno je razlikovati sastavnice koje bi trebale biti uključene u strategiju od onih koje bi trebalo dostaviti Komisiji na zahtjev, odnosno u slučaju postupaka nadzora, ako nisu uključene u strategiju.

(3)

U interesu dobrog upravljanja i gospodarenja proračunom, države članice koje provode program u školama trebale bi svake godine podnijeti zahtjev za potporu Unije. Trebalo bi odrediti i sadržaj tog zahtjeva.

(4)

Trebalo bi odrediti sadržaj i učestalost podnošenja zahtjeva za potporu te pravila o podnošenju tih zahtjeva. Nadalje, trebalo bi utvrditi dokumente koje je potrebno priložiti zahtjevima za potporu. Trebalo bi propisati i kazne koje nadležno tijelo primjenjuje u slučaju podnošenja zahtjeva za potporu nakon isteka roka.

(5)

Trebalo bi dodatno pojasniti uvjete za isplatu potpore kako bi se uzela u obzir razlika između potpore za isporuku i distribuciju proizvoda i potpore za provođenje pratećih obrazovnih mjera, praćenja, evaluacije i promidžbe. Trebalo bi utvrditi i sadržaj dokumentacije koju je potrebno priložiti svakom zahtjevu za isplatu potpore.

(6)

Trebalo bi utvrditi rokove za prijenose među dodijeljenim financijskim sredstvima za voće i povrće u školama te za mlijeko u školama, kao i rokove za podnošenje te format i sadržaj obavijesti o prijenosu koje se dostavljaju Komisiji.

(7)

Kako bi se ostvario puni potencijal dostupnih sredstava, Komisija bi trebala donijeti mjere za preraspodjelu nezatražene potpore Unije među državama članicama koje sudjeluju u provedbi programa u školama koje su prijavile da su spremne iskoristiti više financijskih sredstava nego što je za njih predviđeno, u skladu s člankom 5. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1370/2013. Trebalo bi utvrditi uvjete tih prijenosa sredstava među državama članicama.

(8)

Radi procjene učinkovitosti programa u školama i pružanja pomoći državama članicama u pogledu dodatnog poboljšanja njihovih nacionalnih i regionalnih strategija države članice trebale bi obavijestiti Komisiju o rezultatima i zaključcima svojih aktivnosti praćenja i evaluacije programa. Radi jasnoće primjereno je utvrditi datum do kojeg je Komisiji potrebno dostaviti obavijest o rezultatima godišnjeg praćenja i izvješće o evaluaciji. Komisija bi te dokumente trebala objaviti.

(9)

Radi zaštite financijskih interesa Unije trebalo bi donijeti djelotvorne mjere kontrole za suzbijanje nepravilnosti i prijevara. Te bi mjere kontrole trebale uključivati sustavnu administrativnu kontrolu svih zahtjeva za potporu, uz dodatne kontrole na terenu. Trebalo bi utvrditi opseg, sadržaj i raspored mjera kontrole te način izvješćivanja o njima kako bi se osigurao nepristran i ujednačen pristup u državama članicama, uzimajući u obzir različitosti u provedbi programa u školama.

(10)

Trebalo bi izvršiti povrat neopravdano isplaćenih iznosa u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 809/2014 (10).

(11)

U skladu s člankom 23. stavkom 10. Uredbe (EU) br. 1308/2013 javnost bi trebala biti dovoljno upoznata s financijskim doprinosom Unije programu u školama. Uz odredbe u pogledu plakata iz Delegirane uredbe (EU) 2017/40 primjereno je utvrditi pravila o promidžbi programa u školama i upotrebi amblema Unije.

(12)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Područje primjene i definicija

1.   Ovom Uredbom utvrđuju se pravila za provedbu uredbi (EU) br. 1308/2013 i (EU) br. 1370/2013 u pogledu potpore Unije za isporuku i distribuciju voća i povrća, prerađenog voća i povrća i svježih proizvoda iz sektora banana („voće i povrće u školama”) te mlijeka i mliječnih proizvoda („mlijeko u školama”) djeci u obrazovnim ustanovama, za prateće obrazovne mjere te za određene povezane troškove u okviru programa iz članka 23. Uredbe (EU) br. 1308/2013 („program u školama”).

2.   Za potrebe programa u školama, „školska godina” znači razdoblje koje traje od 1. kolovoza do 31. srpnja sljedeće godine.

Članak 2.

Strategije država članica

1.   U strategiji države članice iz članka 23. stavka 8. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i članka 2. Delegirane uredbe (EU) 2017/40 navode se sljedeći elementi:

(a)

administrativna razina na kojoj će se program u školama provoditi;

(b)

potrebe koje treba zadovoljiti provedbom programa u školama te rangiranje potreba prema prioritetima;

(c)

očekivani rezultati provedbe programa u školama te pokazatelji za mjerenje njihova ostvarenja;

(d)

početno stanje u odnosu na koje će se mjeriti ostvareni rezultati na temelju dostupnih podataka;

(e)

procijenjeni iznos sredstava za glavne elemente programa u školama u pogledu voća i povrća u školama te mlijeka u školama kao i iznos sredstava za elemente koji se odnose na program u školama u cjelini;

(f)

ciljna skupina;

(g)

popis proizvoda, po skupinama proizvoda navedenima u članku 23. stavcima 3., 4., 5. te ako je primjenjivo, članku 23. stavku 7. Uredbe (EU) br. 1308/2013, koji se nabavljaju u okviru programa u školama;

(h)

ako proizvodi u okviru programa u školama nisu dostupni bez naknade, uvedene mjere kojima se osigurava da se iznos potpore Unije na predviđeni način odražava u cijeni tih proizvoda;

(i)

ako su odobrene standardne veličine jediničnih troškova, paušalno financiranje i/ili paušalni iznosi, pravedna, pravična i provjerljiva metoda izračuna primijenjena za njihovo utvrđivanje; ako je primijenjen sustav financiranja na temelju troškova, mjere kojima se ocjenjuje opravdanost troškova koje su dostavili podnositelji zahtjeva za potporu;

(j)

ciljevi i sadržaj pratećih obrazovnih mjera;

(k)

postupci uključivanja relevantnih tijela i dionika;

(l)

postupci odabira dobavljača proizvoda, materijala i usluga u okviru programa u školama;

(m)

aktivnosti promidžbe dodijeljene potpore Unije u okviru programa u školama.

2.   Države članice na zahtjev dostavljaju Komisiji sljedeće informacije, ako one nisu uključene u strategiju:

(a)

kriteriji za odabir proizvoda koji se isporučuju u okviru programa u školama te prioritet ili prioriteti iz članka 23. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1308/2013;

(b)

način isporuke i/ili distribucije proizvoda, među ostalim u pogledu prihvatljivih troškova, predviđene učestalosti i vremena distribucije te, ako je distribucija dopuštena u okviru redovitih obroka u školama, mjere poduzete radi postupanja u skladu s člankom 11. Delegirane uredbe (EU) 2017/40;

(c)

ako su utvrđene najviše cijene koje korisnici trebaju platiti za proizvode, materijale i usluge koji su im na raspolaganju u okviru program u školama, pravedna, pravična i provjerljiva metoda izračuna primijenjena za njihovo utvrđivanje;

(d)

iznos nacionalne potpore, ako je takva potpora dodijeljena povrh potpore Unije za program u školama;

(e)

ako se postojeći nacionalni programi proširuju ili im se povećava učinkovitost s pomoću potpore Unije u okviru programa u školama, provedene mjere kojima se osigurava dodana vrijednost programu u školama;

(f)

ako se distribuiraju proizvodi iz članka 23. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1308/2013, mjere kojima se osigurava da se potpora Unije plaća samo za mliječnu komponentu u tim proizvodima te da ne premašuje iznos iz članka 5. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1370/2013;

(g)

strukture, mjere i obrasci uvedeni radi praćenja i evaluacije programa u skladu s člankom 9. Delegirane uredbe (EU) 2017/40 te za kontrole u skladu s člancima 9. i 10. ove Uredbe.

3.   Komisija objavljuje strategije država članica.

Članak 3.

Zahtjev država članica za potporu Unije

Države članice do 31. siječnja svake godine podnose svoje zahtjeve za potporu Unije za sljedeću školsku godinu te prema potrebi ažuriraju zahtjev za potporu Unije za tekuću školsku godinu. Zahtjev sadržava sljedeće podatke:

(a)

podatke o sljedećoj školskoj godini:

i.

okvirna dodijeljena sredstva potpore za voće i povrće u školama i mlijeko u školama utvrđena u Prilogu 1. Uredbi (EU) br. 1370/2013;

ii.

spremnost da se dio iznosa okvirnih dodijeljenih sredstava za voće i povrće u školama ili za mlijeko u školama prenese na drugi iznos okvirnih dodijeljenih sredstava, do najvišeg postotka iz članka 23.a stavka 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013, te postotak i iznos prijenosa;

iii.

spremnost da se za voće i povrće u školama i/ili za mlijeko u školama iskoristi više od iznosa okvirnih dodijeljenih sredstava te najviši dodatni zatraženi iznos, ako dodatna dodjela sredstava bude moguća;

iv.

iznos okvirnih dodijeljenih sredstava koji nije zatražen, ako ne postoji spremnost da se ukupni iznos okvirnih dodijeljenih sredstva iskoristi za voće i povrće u školama i/ili za mlijeko u školama;

v.

ukupni zatraženi iznos za voće i povrće u školama i mlijeko u školama;

(b)

podatke o tekućoj školskoj godini:

i.

prijenos među iznosima konačnih dodijeljenih sredstava iz članka 23.a stavka 4. točke (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013;

ii.

ako ne postoji spremnost da se iskoristi ukupni iznos konačnih dodijeljenih sredstava potpore za voće i povrće u školama i/ili za mlijeko u školama u tekućoj školskoj godini, iznos koji neće biti zatražen za voće i povrće u školama i/ili mlijeko u školama;

iii.

spremnost da se za voće i povrće u školama i/ili za mlijeko u školama iskoristi više od ukupnog iznosa konačnih dodijeljenih sredstava koja su im na raspolaganju u tekućoj školskoj godini, ako dodatna dodjela sredstva bude moguća.

Iznosi iz ovog članka izražavaju se u EUR.

Članak 4.

Zahtjevi za potporu koje podnose podnositelji zahtjeva za potporu

1.   Države članice određuju oblik, sadržaj i učestalost zahtjeva za potporu u skladu sa svojom strategijom i pravilima utvrđenima u stavcima 2. do 6.

2.   U zahtjevima za potporu koji se odnose na isporuku i distribuciju proizvoda navode se najmanje sljedeći podaci:

(a)

količine distribuiranih proizvoda po skupinama proizvoda iz članka 23. stavaka 3., 4., 5. te ako je primjenjivo, članka 23. stavka 7. Uredbe (EU) br. 1308/2013;

(b)

identifikacija podnositelja zahtjeva te naziv i adresa ili jedinstveni identifikacijski broj obrazovne ustanove ili obrazovnog tijela kojima su te količine distribuirane;

(c)

broj djece u školskom registru na početku školske godine u obrazovnoj ustanovi ili ustanovama koja imaju pravo na proizvode obuhvaćene programom u školama tijekom razdoblja obuhvaćenog zahtjevom za potporu.

3.   Zahtjevima za potporu koji se odnose na isporuku i distribuciju proizvoda te na prateće obrazovne mjere mogu biti obuhvaćena razdoblja od dva tjedna do cijele školske godine.

4.   Zahtjevi za potporu podnose se u roku od tri mjeseca od završetka razdoblja koje je njima obuhvaćeno ili od datuma isporuke materijala ili usluge, u slučaju zahtjeva za potporu koji se odnose na praćenje, evaluaciju i promidžbu.

5.   Ako se rok iz stavka 4. prekorači za manje od 60 kalendarskih dana, potpora se isplaćuje, ali se smanjuje kako slijedi:

(a)

za 5 % ako se rok prekorači za 1 do 30 kalendarskih dana;

(b)

za 10 % ako se rok prekorači za 31 do 60 kalendarskih dana.

Ako se rok prekorači za više od 60 kalendarskih dana, iznos potpore dalje se smanjuje za 1 % za svaki dodatni dan, što se izračunava na temelju preostalog iznosa.

6.   Iznose zatražene u zahtjevima za potporu potrebno je potkrijepiti dokumentacijom u kojoj se navodi cijena isporučenih proizvoda, materijala ili usluga te se prilaže račun ili dokaz o plaćanju, odnosno njihov ekvivalent. Države članice utvrđuju koji se dokumenti dostavljaju kao prilog zahtjevu za potporu.

Ako se zahtjevi za potporu odnose na prateće obrazovne mjere, praćenje, evaluaciju i promidžbu, dokumentacija sadržava i financijsku raščlambu po aktivnostima te podatke o povezanim troškovima.

Članak 5.

Isplata potpore

1.   Potpora koja se odnosi na isporuku i distribuciju proizvoda isplaćuje se samo u sljedećim uvjetima:

(a)

po predočenju računa za stvarno isporučene i/ili distribuirane količine ili

(b)

po predočenju drugog dokaza o tome da su određene količine za potrebe programa u školama isporučene i/ili distribuirane i plaćene ako država članica odobri primjenu standardnih veličina jediničnih troškova, paušalnog financiranja i/ili paušalnih iznosa.

2.   Potpora koja se odnosi na prateće obrazovne mjere, praćenje, evaluaciju i promidžbu isplaćuje se samo po isporuci dotičnih materijala ili usluga i po predočenju odgovarajuće dokumentacije koju zahtijeva nadležno tijelo ili po predočenju drugog dokaza o isporuci i plaćanju materijala i usluga ako država članica odobri primjenu standardnih veličina jediničnih troškova, paušalnog financiranja i/ili paušalnih iznosa.

3.   Nadležno tijelo isplaćuje potporu u roku od tri mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva za potporu, osim ako je pokrenuta administrativna istraga.

4.   Nadležno tijelo ne isplaćuje nijednu vrstu potpore za školsku godinu 2017./2018. prije početka te školske godine.

Članak 6.

Prijenosi među iznosima dodijeljenih sredstava

1.   Prijenosi među iznosima okvirnih dodijeljenih sredstava u skladu s člankom 23.a stavkom 4. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1308/2013 izvršavaju se u zahtjevu za potporu Unije iz članka 3. ove Uredbe.

2.   Ako nisu izvršeni prijenosi među iznosima okvirnih dodijeljenih sredstava, prijenosi među iznosima konačnih dodijeljenih sredstava u skladu s člankom 23.a stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013 mogu se izvršiti u zahtjevu za potporu Unije iz članka 3. ove Uredbe.

Države članice obavješćuju Komisiju o iznosu svih takvih prijenosa do 31. siječnja školske godine u kojoj su prijenosi izvršeni.

Članak 7.

Preraspodjela potpore Unije

1.   Komisija na temelju iznosa potpore Unije zatražene u skladu s člankom 3. ove Uredbe preraspodjeljuje nezatražene iznose okvirnih dodijeljenih sredstava ili nezatraženi dio tih sredstava u skladu s člankom 5. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1370/2013.

Državi članici ne odobrava se dodatni iznos za skupinu proizvoda s koje je dotična država članica izvršila prijenos sredstava na drugu skupinu proizvoda u skladu s člankom 6. stavkom 1.

Ako država članica ne podnese zahtjev u skladu s člankom 3., okvirna dodijeljena sredstva te države članice smatraju se nezatraženima.

2.   Komisija može svaki iznos nezatraženih konačnih dodijeljenih sredstava ili nezatraženi dio tih sredstava za tekuću školsku godinu o kojoj su dostavljeni podaci u skladu s člankom 3. točkom (b) preraspodijeliti među državama članicama koje su naznačile da su spremne iskoristiti više od iznosa svojih konačnih dodijeljenih sredstava.

Državi članici ne odobrava se dodatni iznos za skupinu proizvoda s koje je dotična država članica izvršila prijenos sredstava na drugu skupinu proizvoda u skladu s člankom 6. stavkom 2.

Ta preraspodjela može se izvršiti u okviru dodijeljenih sredstava za voće i povrće u školama ili za mlijeko u školama na temelju iznosa okvirnih dodijeljenih sredstava država članica koje su je zatražile. Iznosi koje države članice nisu zatražile u okviru istih dodijeljenih sredstava mogu se prema potrebi preraspodijeliti državama članicama koje su zatražile dodatne iznose za druga dodijeljena sredstva.

3.   Iznos konačnih dodijeljenih sredstava koji se može preraspodijeliti na drugu državu članicu u skladu sa stavkom 1. temelji se na razini iskorištenosti konačnih dodijeljenih sredstava potpore Unije u toj državi članici u prethodnoj školskoj godini za voće i povrće u školama, odnosno za mlijeko u školama. Uzimajući u obzir izjave o rashodima dostavljene Komisiji do 31. prosinca prije zahtjeva za potporu u skladu s člankom 10. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014 (11), iznos konačnih dodijeljenih sredstava izračunava se na sljedeći način:

(a)

ako je iskorištenost iznosa konačnih dodijeljenih sredstava 50 % ili manja, ne dodjeljuje se dodatna potpora;

(b)

ako je iskorištenost iznosa konačnih dodijeljenih sredstava veća od 50 %, ali nije veća od 75 %, iznos dodatnih dodijeljenih sredstava ograničen je na najviše 50 % okvirnih dodijeljenih sredstava;

(c)

ako je iskorištenost iznosa konačnih dodijeljenih sredstava veća od 75 %, iznos dodatnih dodijeljenih sredstava nije ograničen.

Izračun opisan u prvom podstavku ne primjenjuje se za izračun konačnih dodijeljenih sredstava za školske godine 2017./2018. i 2018./2019. ni u državama članicama koje tek počinju provoditi program u školama ili neku njegovu komponentu tijekom prve dvije godine provedbe programa.

Članak 8.

Praćenje i evaluacija

1.   Praćenje iz članka 9. Delegirane uredbe (EU) 2017/40 temelji se na podacima koji proizlaze iz obveza upravljanja i nadzora, uključujući podatke utvrđene u člancima 4. i 5. ove Uredbe.

Države članice obavješćuju Komisiju o rezultatima praćenja do 31. siječnja nakon kraja školske godine na koju se praćenje odnosi.

2.   Za svako šestogodišnje razdoblje obuhvaćeno strategijom izrađenom u skladu s člankom 23. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1308/2013 države članice Komisiji podnose izvješće o evaluaciji koje sadržava rezultate evaluacije predviđene člankom 9. Delegirane uredbe (EU) 2017/40 za razdoblja provedbe kojim je obuhvaćeno prvih pet školskih godina i to do 1. ožujka godine koja slijedi nakon tog razdoblja.

Prvo izvješće o evaluaciji dostavlja se najkasnije 1. ožujka 2023.

3.   Komisija objavljuje rezultate godišnjeg praćenja koje su provele države članice i izvješća o evaluaciji.

Članak 9.

Administrativne kontrole

1.   Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi postupale u skladu s ovom Uredbom. Te mjere uključuju sustavnu administrativnu kontrolu svih zahtjeva za potporu u okviru programa u školama.

2.   Države članice utvrđuju prateću dokumentaciju koja se odnosi na isporuku i distribuciju proizvoda koja se mora podnijeti uz zahtjev za potporu u skladu s člankom 5. Države članice provode kontrolu svih zahtjeva za potporu, uključujući reprezentativni uzorak prateće dokumentacije podnesene uz zahtjev za potporu.

3.   Administrativne kontrole koje se provode u vezi s podnesenim zahtjevom za potporu koja se odnosi na praćenje, evaluaciju, promidžbu i prateće obrazovne mjere uključuju provjeru isporuke materijala i usluga te vjerodostojnosti prijavljenih troškova.

4.   Kad je riječ o podnesenom zahtjevu za potporu koja se odnosi na isporuku i distribuciju proizvoda i prateće obrazovne mjere, uz administrativne kontrole provode se dodatne kontrole na terenu u skladu s člankom 10.

Članak 10.

Kontrole na terenu

1.   Kad je riječ o potpori koja se odnosi na isporuku i distribuciju proizvoda, kontrole na terenu posebno uključuju provjeru:

(a)

evidencije iz članka 6. Delegirane uredbe (EU) 2017/40, uključujući financijske dokumente kao što su ulazni i izlazni računi, dostavnice ili bankovni izvodi;

(b)

upotrebe proizvoda u skladu s ovom Uredbom.

2.   Kontrole na terenu provode se tijekom razdoblja školske godine koje traje od 1. kolovoza do 31. srpnja i na koje se one odnose (razdoblje N) i/ili tijekom sljedećih 8 mjeseci (razdoblje N + 1).

Kontrole na terenu mogu se provoditi tijekom provedbe pratećih obrazovnih mjera.

Kontrola na terenu smatra se završenom kada je dostupno odgovarajuće izvješće o kontroli kako je navedeno u stavku 6.

3.   U svakoj školskoj godini ukupnim brojem kontrola na terenu obuhvaćeno je najmanje 5 % potpore zatražene na nacionalnoj razini i najmanje 5 % svih podnositelja zahtjeva za potporu koji se bave isporukom i distribucijom proizvoda te provode prateće obrazovne mjere.

Ako je broj podnositelja zahtjeva u nekoj državi članici manji od stotinu, kontrole na terenu provode se u prostorima najmanje pet podnositelja zahtjeva.

Ako je broj podnositelja zahtjeva u nekoj državi članici manji od pet, kontrole na terenu provode se u prostorima svih podnositelja zahtjeva.

Ako podnositelj zahtjeva koji nije obrazovna ustanova podnese zahtjev za potporu koja se odnosi na isporuku i distribuciju proizvoda, uz kontrolu na terenu provedenu u prostorima tog podnositelja zahtjeva provode se i kontrole na terenu u prostorima najmanje dviju obrazovnih ustanova odnosno najmanje 1 % obrazovnih ustanova koje je podnositelj zahtjeva naveo u evidenciji u skladu s člankom 6. Delegirane uredbe (EU) 2017/40, ovisno o tome koji je broj veći.

Ako podnositelj zahtjeva podnese zahtjev za potporu koja se odnosi na prateće obrazovne mjere, kontrole na terenu u prostorima podnositelja zahtjeva mogu se na temelju analize rizika zamijeniti kontrolama na terenu na lokacijama gdje se provode prateće mjere. Države članice na temelju analize rizika utvrđuju razinu takvih kontrola na terenu.

4.   Nadležno tijelo na temelju analize rizika odabire koji će podnositelji zahtjeva biti predmet kontrole na terenu.

Za tu svrhu nadležno tijelo posebno uzima u obzir sljedeće:

(a)

različita zemljopisna područja;

(b)

mogućnost ponavljanja pogrešaka i zaključke kontrola provedenih u prethodnim godinama;

(c)

iznos potpore;

(d)

vrstu podnositelja zahtjeva;

(e)

vrstu prateće obrazovne mjere, ako postoji.

5.   Ako se time ne ugrožava svrha kontrola, one se mogu unaprijed najaviti, ali u najkasnijem mogućem potrebnom trenutku.

6.   Nadležno kontrolno tijelo izrađuje izvješće o kontroli za svaku kontrolu na terenu. U izvješću se točno opisuju različiti elementi na kojima je provedena kontrola.

Izvješće o kontroli sadržava sljedeće dijelove:

(a)

opći dio koji, prije svega, sadržava sljedeće podatke:

i.

razdoblje obuhvaćeno kontrolom, zahtjev ili zahtjeve za potporu na kojima je provedena kontrola, količine proizvoda za koje je potpora iskorištena ako je riječ o zahtjevima koji se odnose na potporu za isporuku i distribuciju proizvoda, obrazovne ustanove obuhvaćene kontrolom te broj djece za koje je isplaćena potpora i iznos o kojem je riječ procijenjene na temelju dostupnih podataka;

ii.

imena nazočnih odgovornih osoba;

(b)

dio u kojem se zasebno opisuju provedene kontrole, a koji posebno sadržava sljedeće podatke:

i.

dokumentaciju na kojoj je provedena kontrola;

ii.

vrstu i opseg provedenih kontrola;

iii.

primjedbe i rezultate.

Sva izvješća o kontroli izrađuju se najkasnije osam mjeseci nakon završetka školske godine.

7.   Države članice obavješćuju Komisiju o provedenim kontrolama i zaključcima koji se na njih odnose do 31. listopada kalendarske godine koja slijedi nakon predmetne školske godine.

Članak 11.

Povrat neopravdano isplaćenih iznosa

Za povrat neopravdano isplaćenih iznosa primjenjuje se mutatis mutandis članak 7. Provedbene uredbe (EU) br. 809/2014.

Članak 12.

Promidžba

1.   Ako države članice odluče da neće upotrebljavati plakat iz članka 12. Delegirane uredbe (EU) 2017/40, dužne su u svojoj strategiji jasno obrazložiti kako će informirati javnost o financijskom doprinosu Unije njihovu školskom programu.

2.   U sredstvima za komunikaciju i promidžbenim aktivnostima iz članka 12. Delegirane uredbe (EU) 2017/40 te obrazovnim materijalima i predmetima koji se upotrebljavaju u okviru pratećih obrazovnih mjera prikazuje se europska zastava, navodi „Program u školama” te, osim ako to zbog veličine materijala nije moguće, ističe financijski doprinos Unije.

3.   Isticanje financijskog doprinosa Unije mora biti barem jednako uočljivo kao isticanje doprinosa drugih privatnih ili javnih subjekata koji pružaju podršku programu u školama određene države članice.

4.   Države članice mogu nastaviti upotrebljavati postojeće plakate i druge promidžbene materijale izrađene u skladu s uredbama (EU) 2016/248 i (EZ) br. 657/2008.

Članak 13.

Obavijesti

1.   Obavijesti država članica Komisiji dostavljaju se elektroničkim sredstvima s pomoću tehničkih specifikacija za prijenos podataka koje osigurava Komisija.

2.   Oblik i sadržaj tih obavijesti utvrđuje se na temelju predložaka koje Komisija stavlja na raspolaganje državama članicama, nakon obavijesti Odboru za zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda.

Članak 14.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se na potpore za školsku godinu 2017./2018. i naredne školske godine.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. studenoga 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(3)  SL L 346, 20.12.2013., str. 12.

(4)  Uredba (EU) 2016/791 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o izmjeni uredbi (EU) br. 1308/2013 i (EU) br. 1306/2013 u pogledu programa potpore za opskrbu voćem i povrćem, bananama te mlijekom u obrazovnim ustanovama (SL L 135, 24.5.2016., str. 1.).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1047/2014 оd 29. srpnja 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izrade nacionalnih ili regionalnih strategija država članica za potrebe programa mlijeka u školama (SL L 291, 7.10.2014., str. 4.).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/247 od 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za isporuku i distribuciju voća i povrća, prerađevina voća i povrća te proizvoda od banana u okviru programa voća i povrća u školama (SL L 46, 23.2.2016., str. 1.).

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/248 оd 17. prosinca 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za isporuku i distribuciju voća i povrća, prerađevina voća i povrća te proizvoda od banana u okviru programa voća i povrća u školama te o utvrđivanju indikativne dodjele te potpore (SL L 46, 23.2.2016., str. 8.).

(8)  Uredba Komisije (EZ) br. 657/2008 od 10. srpnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu potpore Zajednice za opskrbu učenika u obrazovnim ustanovama mlijekom i određenim mliječnim proizvodima (SL L 183, 11.7.2008., str. 17.).

(9)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/40 оd 3. studenoga 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za opskrbu obrazovnih institucija voćem i povrćem, bananama i mlijekom te o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 (vidjeti stranicu 11. ovoga Službenog lista).

(10)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31.7.2014., str. 69.).

(11)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 908/2014 od 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti (SL L 255, 28.8.2014., str. 59.).