6.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 3/6


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/6

оd 5. siječnja 2017.

o Europskom planu uvođenja Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU (1), a posebno njezin članak 47. stavak 2.,

budući da:

(1)

Cilj je Europskog plana uvođenja Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS) postupno osigurati vozilima iz točke 1.1. Priloga Uredbi Komisije (EU) 2016/919 (2) opremljenim ERTMS-om pristup sve većem broju pruga, luka, terminala i ranžirnih kolodvora, a da za to nisu potrebni sustavi razreda B zajedno s ERTMS-om. Europski plan uvođenja ERTMS-a utvrđen u Odluci Komisije 2012/88/EU (3) trebalo bi prilagoditi kako bi se u obzir uzeo stupanj uvođenja ERTMS-a u državama članicama i uskladilo plan sa zahtjevima članka 39. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1315/2013 i s definicijom koridora osnovne mreže iz članka 2. stavka 14. Uredbe (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4). Tim bi se planom u kombinaciji s nacionalnim planom provedbe iz točke 7.4.4. Priloga Uredbi (EU) 2016/919 vlasnicima vozila osigurala dostatna vidljivost koja im omogućuje odgovarajuće poslovno planiranje.

(2)

Plan uvođenja za koridore osnovne mreže trebao bi uključivati postaje, čvorišta, pristup osnovnim morskim lukama i lukama unutarnjih plovnih putova, zračne luke, željezničke/cestovne terminale i dijelove instrastrukture kako su navedeni u članku 11. Uredbe (EU) br. 1315/2013 jer su ključni za ostvarivanje interoperabilnosti europske željezničke mreže.

(3)

Potpuna usklađenost s Uredbom (EU) 2016/919 ključan je preduvjet za uvođenje ERTMS-a. Države članice nisu još ostvarile taj cilj, posebno jer su uvele nacionalna ili pojedinačna projektna rješenja.

(4)

Za novo uvođenje ERTMS-a na pružnim sustavima države članice trebale bi upotrebljavati najnoviji skup specifikacija iz Priloga A Uredbi (EU) 2016/919, u kojem se ispravljaju pogreške i pogrešna tumačenja iz prethodne osnovne konfiguracije te na temelju kojih nastaju jednostavnija tehnička rješenja i osigurava se kompatibilnost s osnovnom konfiguracijom „Baseline 3” za jedinice na vozilima.

(5)

Pravila o uvođenju na pružnim sustavima komplementarna su pravilima o uvođenju na vozilima utvrđenima u Uredbi (EU) 2016/919; stoga je nužno uskladiti Europski plan uvođenja ERTMS-a s tehničkim specifikacijama za interoperabilnost u vezi s prometno-upravljačkim i signalno-sigurnosnim podsustavima utvrđenima u toj Uredbi.

(6)

Uvođenje ERTMS-a na prekograničnim dionicama može biti tehnički složeno i stoga bi trebalo biti predmet prioritetnih intervencija Unije, država članica i predmetnih upravitelja infrastrukture. Željeznički teretni koridori u smislu Uredbe (EU) br. 913/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (5) također mogu imati ključnu ulogu tijekom uvođenja ERTMS-a na prekograničnim dionicama, posebno primjenom koordiniranih rješenja.

(7)

Imajući u vidu da je sinkroniziranje prekograničnog uvođenja važan element poslovnih modela željezničkih prijevoznika, predmetni upravitelji infrastrukture trebali bi sklopiti sporazum kojim bi se osigurala koordinacija datuma uvođenja i tehničkih rješenja. U slučaju neslaganja, Komisija može pružiti potporu u utvrđivanju rješenja.

(8)

Radi praćenja napretka uvođenja ERTMS-a na koridorima osnovne mreže, države članice trebale bi obavijestiti Komisiju o pravodobnom uvođenju na svojim dionicama s pomoću sustava TENtec i Europskog registra infrastrukture. Odgode relevantnih datuma odobravaju se na zahtjev države članice i samo u iznimnim okolnostima.

(9)

Preispitivanje Uredbe (EU) br. 1316/2013 moglo bi utjecati na trasiranje koridora osnovne mreže. Tu bi Uredbu trebalo na odgovarajući način preispitati. Ovom su Uredbom određeni datumi provedbe za odsjeke koridora na kojima je ERTMS moguće pustiti u rad najkasnije do 2023. Svi datumi nakon 2023. preispitat će se do 31. prosinca 2023. u pogledu vremenskog okvira definiranog u Uredbi (EU) br. 1315/2013 radi utvrđivanja realističnog roka provedbe i mogućnosti ranijih datuma provedbe.

(10)

Od dana primjene ove Uredbe, koja je provedbeni akt u smislu članka 13. Uredbe (EU) 2016/919, prestat će se primjenjivati točke 7.3.1., 7.3.2., 7.3.2.1., 7.3.2.2., 7.3.2.4., 7.3.2.5., 7.3.2.6., 7.3.4. i 7.3.5. Priloga III. Odluci 2012/88/EU. No točka 7.3.2.3. ne bi trebala biti obuhvaćena ovom Uredbom jer pravna osnova ove Uredbe ne uključuje tu točku. Stoga bi se točka 7.3.2.3. Priloga III. Odluci 2012/88/EU trebala nastaviti primjenjivati do donošenja drugog provedbenog akta.

(11)

Kad je riječ o prugama velike brzine smještenim na koridorima osnovne mreže obuhvaćenima ovom Uredbom, ako je jedan od uvjeta iz točke 7.3.2.3. Priloga III. Odluci 2012/88/EU ispunjen prije datuma zadanog u Prilogu I. za tu dionicu, upravitelji željezničke infrastrukture trebali bi tu dionicu opremiti ERTMS-om za pružnu opremu u skladu s tom odredbom.

(12)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora iz članka 52. Uredbe (EU) br. 1315/2013,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom utvrđuje raspored za uvođenje Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS) u pogledu koridora osnovne mreže, kako je navedeno u Prilogu I.

2.   Ova se Uredba ne odnosi na ugradnju sustava ERTMS na vozila kako je navedeno u točki 7.3.3. Priloga III. Odluci 2012/88/EU.

Članak 2.

Posebna provedbena pravila za ETCS u pogledu pružne opreme

1.   Upravitelji infrastrukture moraju opremiti koridore osnovne mreže ERTMS-om i pustiti ERTMS u rad na tim koridorima najkasnije do datuma navedenih u Prilogu I. ovoj Uredbi, uključujući na željezničkim postajama i čvorištima. Željezničke veze do lokacija navedenih u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 1315/2013 i dijelova infrastrukture kako su navedeni u članku 11. Uredbe (EU) br. 1315/2013 i nalaze se na koridoru osnovne mreže opremaju se i puštaju u promet na datum utvrđen za odgovarajuću dionicu koridora osnovne mreže.

Uvođenje mora biti u skladu s člankom 1. stavkom 4., člankom 7. stavkom 2.c i člankom 39. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1315/2013.

2.   Koridor osnovne mreže smatra se opremljenim ERTMS-om ako je ERTMS odobren za puštanje u rad u skladu s člankom 15. Direktive 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6) ili člankom 18. Direktive (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća (7) čime se omogućuje putnički i teretni promet u oba smjera, a posebno u slučaju radova ili poremećaja te u mjeri kojoj je to nužno za prometovanje vozila opremljenih samo ERTMS-om, na sporednim kolosijecima.

3.   Upravitelji željezničke infrastrukture u međusobnoj suradnji nastoje prekogranične dionice opremiti ERTMS-om te ga istodobno i na tehnički dosljedan način puštaju u rad. Upravitelji željezničke infrastrukture nakon savjetovanja sa željezničkim prijevoznicima na koje se to odnosi sklapaju sporazum o tehničkim i operativnim aspektima uvođenja za svaku prekograničnu dionicu. Upravitelji željezničke infrastrukture sklapaju takav sporazum najkasnije godinu dana prije najranijeg datuma uvođenja za određenu prekograničnu dionicu. U tom sporazumu navode se prijelazne odredbe kojima se u obzir uzimaju potrebe željezničkih prijevoznika za obavljanje prekograničnih aktivnosti. U slučaju neslaganja predmetne države članice uspostavljaju aktivni dijalog radi pronalaženja usklađenih zajedničkih rješenja. U tu svrhu mogu zatražiti i potporu Komisije. Države članice obavješćuju Komisiju o takvim sporazumima najkasnije mjesec dana nakon njihova sklapanja.

4.   Datumi dovršetka utvrđeni u sporazumima za projekte koje sufinancira Unija, a koji su raniji od datuma utvrđenih u Prilogu I. imaju prednost pred tim datumima.

5.   Države članice mogu odlučiti zadržati postojeće sustave razreda B kako su definirani u točki 2.2. Priloga Uredbi (EU) 2016/919. Međutim, vozilima navedenima u točki 1.1. Priloga Uredbi (EU) 2016/919 koja su opremljena ERTMS-om u verziji koja je kompatibilna s pružnom opremom mora se do datuma utvrđenih u Prilogu I. dopustiti pristup tim prugama i dijelovima infrastrukture, kako su navedeni u članku 11. Uredbe (EU) br. 1315/2013, a da ne moraju biti opremljena sustavom razreda B.

Članak 3.

Obavješćivanje

1.   Nakon puštanja ERTMS-a u rad na dionici koridora osnovne mreže, predmetna država članica dužna je u roku od jednog mjeseca o toj činjenici obavijestiti Komisiju upotrebom sustava uspostavljenih u skladu s člankom 49. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1315/2013 i člankom 5. stavkom 1. Provedbene Odluke 2014/880/EU (8).

2.   Države članice obavješćuju Komisiju o svim kašnjenjima puštanja ERTMS-a u rad na određenoj dionici koridora osnovne mreže koja mora njime biti opremljena. Upravitelji željezničke infrastrukture na odgovarajući način obavješćuju države članice o tim kašnjenjima.

3.   Pri obavješćivanju o kašnjenjima iz stavka 2. predmetna država članica šalje Komisiji dokumentaciju koja sadržava tehnički opis projekta i novi datum puštanja ERTMS-a u rad. Dokumentacija sadržava uzroke kašnjenja i korektivne mjere koje je upravitelj željezničke infrastrukture poduzeo.

4.   Ako je kašnjenje uzrokovala iznimna okolnost, Komisija može prihvatiti odgodu predmetnog datuma za najdulje tri godine. Ako je odgoda odobrena, država članica u roku od jednog mjeseca od odobravanja donosi potrebne izmjene svojeg nacionalnog plana provedbe iz točke 7.4.4. Priloga Uredbi (EU) 2016/919.

Iznimna okolnost iz prvog podstavka znači situaciju koja proizlazi iz faze planiranja i koja se odnosi na posebne geološke nalaze, zaštitu okoliša ili vrsta, arheološke nalaze, postupke izdavanja dozvola, provedbu procjene utjecaja na okoliš u skladu s Direktivom 2014/52/EU Europskog parlamenta i Vijeća (9) ili okolnost koja proizlazi iz faza izgradnje i odobrenja te koja je izvan kontrole nositelja projekta i nije obuhvaćena kategorijama uobičajenih rizika koje je potrebno rješavati na razini upravljanja projektom za tu vrstu projekata.

5.   Ako su specifikacije ERTMS-a utvrđene Uredbom (EU) 2016/919 promijenjene zakonodavnim aktom na nekompatibilan način, države članice bez nepotrebnog odlaganja Komisiji upućuju analizu učinka primjene promijenjenog pravnog upućivanja na njihovu mrežu i planiranje u pogledu ERTMS-a, a najkasnije do donošenja službenog stajališta Odbora navedenog u članku 51. Direktive (EU) 2016/797. Ako je moguće dokazati izravni učinak promjena u pogledu troškova ili rokova određenih provedbi, Prilog I. prilagođava se u skladu s tim.

Članak 4.

Preispitivanje

Komisija najkasnije do 31. prosinca 2023., nakon savjetovanja s državama članicama i uz pomoć europskog koordinatora ERTMS-a iz članka 45. Uredbe (EU) br. 1315/2013, provodi preispitivanje datuma nakon 1. siječnja 2024. navedenih u Prilogu I. ovoj Uredbi.

Članak 5.

Upućivanja

Upućivanja na Prilog III. Odluci 2012/88/EU smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga II.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu 26. siječnja 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. siječnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 348, 20.12.2013., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) 2016/919 оd 27. svibnja 2016. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s „prometno-upravljačkim i signalno-sigurnosnim” podsustavima željezničkog sustava u Europskoj uniji (SL L 158, 15.6.2016., str. 1.).

(3)  Odluka Komisije 2012/88/EU od 25. siječnja 2012. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s prometno-upravljačkim i signalno-sigurnosnim podsustavima (SL L 51, 23.2.2012., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010 (SL L 348, 20.12.2013., str. 129.).

(5)  Uredba (EU) 913/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o europskoj željezničkoj mreži za konkurentni prijevoz robe (SL L 276, 20.10.2010., str. 22.).

(6)  Direktiva 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice (SL L 191, 18.7.2008., str. 1.).

(7)  Direktiva (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji (SL L 138, 26.5.2016., str. 44.).

(8)  Provedbena odluka Komisije 2014/880/EU оd 26. studenoga 2014. o zajedničkim specifikacijama registra željezničke infrastrukture i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2011/633/EU (SL L 356, 12.12.2014., str. 489.).

(9)  Direktiva 2014/52/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Direktive 2011/92/EU o procjeni utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (SL L 124, 25.4.2014., str. 1.).


PRILOG I.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOG II.

Korelacijska tablica

Odluka 2012/88/EU

Ova Uredba

Točka 7.3.1. Priloga III.

Članak 1.

Točka 7.3.2. Priloga III.

Članci 1. i 2.

Točka 7.3.2.1. Priloga III.

Članak 2. stavak 1.

Točka 7.3.2.2. Priloga III.

Članak 2. stavak 1.

Točka 7.3.2.4. Priloga III.

Točka 7.3.2.5. Priloga III.

Članak 3. stavak 1.

Točka 7.3.2.6. Priloga III.

Članak 3. stavci 2., 3. i 4.

Točka 7.3.4. Priloga III.

Prilog I.

Točka 7.3.5. Priloga III.

Članak 2. stavak 1.