27.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 164/65


PREPORUKA KOMISIJE (EU) 2017/1140

оd 23. lipnja 2017.

o osobnim podacima koji se smiju razmjenjivati putem sustava ranog upozorenja i odgovora (EWRS) uspostavljenoga u skladu s Odlukom br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća za potrebe usklađivanja mjera traženja kontakata u vezi s ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 4197)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 292.,

budući da:

(1)

Odlukom br. 2119/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1) uspostavljen je sustav ranog upozorenja i odgovora („EWRS”) kao stalna komunikacijska mreža između Komisije i tijela država članica nadležnih za javno zdravlje radi sprečavanja i kontrole određenih zaraznih bolesti. Postupci koji se odnose na funkcioniranje EWRS-a utvrđeni su Odlukom Komisije 2000/57/EZ (2).

(2)

Odluka 2119/98/EZ stavljena je izvan snage i zamijenjena Odlukom br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća (3). Tom je novom odlukom ponovno uspostavljen EWRS. Osim toga, proširen je opseg stalne komunikacijske mreže kako bi se obuhvatile ostale vrste bioloških prijetnji te ostale kategorije ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju, uključujući prijetnje kemijskog, ekološkog i nepoznatog podrijetla. Utvrđena su i pravila za epidemiološki nadzor, praćenje, rano upozoravanje i suzbijanje ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju.

(3)

Odluka 2000/57/EZ stavljena je izvan snage i zamijenjena Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/253 (4).

(4)

U skladu s člankom 9. stavkom 3. točkom (i) Odluke br. 1082/2013/EU obavješćivanje o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju putem EWRS-a trebalo bi uključivati podatke kojima se omogućuje identifikacija zaraženih osoba te osoba koje su potencijalno u opasnosti („podaci u svrhu traženja kontakata”). U skladu s člankom 16. stavkom 9. točkom (b) te odluke te kako bi se osigurala učinkovitost i jedinstvena primjena tih obavijesti, primjereno je preporučiti indikativni popis osobnih podataka koje nadležna tijela smiju razmjenjivati putem EWRS-a.

(5)

Razmjena osobnih podataka putem EWRS-a mora se odvijati u skladu s uvjetima iz Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5) i Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (6). Iako je obrada posebnih kategorija osobnih podataka, uključujući podatke o zdravlju pojedinaca, u pravilu spriječena na temelju Direktive 95/46/EZ i Uredbe (EZ) br. 45/2001, takva je obrada ipak dopuštena ako je potrebna kako bi se zaštitili vitalni interesi osobe čiji se podaci obrađuju, u skladu s člankom 8. stavkom 2. točkom (c) Direktive 95/46/EZ i člankom 10. stavkom 2. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 45/2001, te zbog znatnog javnog interesa, uz uvjet da se osigura odgovarajuća zaštita, kako je utvrđeno pravom Unije ili određene države članice, u skladu s člankom 8. stavkom 4. te direktive, odnosno člankom 10. stavkom 4. te uredbe.

(6)

Putem EWRS-a trebali bi se razmjenjivati samo osobni podaci koji su potrebni za prethodno navedene potrebe kako je utvrđeno u pojedinačnim slučajevima te se ova Preporuka ne bi trebala smatrati odobrenjem za razmjenu svih vrsta osobnih podataka na koje se ona odnosi.

(7)

U skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom zaštite podataka, koji je 24. kolovoza 2015. donio mišljenje (C 2015-0629),

DONIJELA JE OVU PREPORUKU:

1.

U Prilogu ovoj Preporuci utvrđen je indikativni popis osobnih podataka koji se smiju razmjenjivati za potrebe usklađivanja mjera traženja kontakata.

2.

Ova je Preporuka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. lipnja 2017.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  Odluka br. 2119/98/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. rujna 1998. o uspostavi mreže za epidemiološki nadzor i kontrolu zaraznih bolesti u Zajednici (SL L 268, 3.10.1998., str. 1.).

(2)  Odluka Komisije 2000/57/EZ od 22. prosinca 1999. o sustavu ranog upozorenja i odgovora za sprečavanje i kontrolu zaraznih bolesti na temelju Odluke br. 2119/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 21, 26.1.2000., str. 32.).

(3)  Odluka br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2119/98/EZ (SL L 293, 5.11.2013., str. 1.).

(4)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/253 оd 13. veljače 2017. o utvrđivanju postupaka za obavješćivanje o uzbunama kao dijela sustava ranog upozorenja i odgovora uspostavljenog u vezi s ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju te za razmjenu informacija, savjetovanje i koordinaciju odgovora na te prijetnje u skladu s Odlukom br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 37, 14.2.2017., str. 23.).

(5)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(6)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).


PRILOG

Indikativni popis osobnih podataka koji se smiju razmjenjivati za potrebe usklađivanja mjera traženja kontakata

1.   OSOBNI PODACI

Ime i prezime,

Državljanstvo, datum rođenja, spol,

Država boravišta,

Vrsta identifikacijske isprave, broj isprave i tijelo koje je izdalo ispravu,

Trenutačna kućna adresa/adresa boravišta (ulica i broj, mjesto, zemlja, poštanski broj),

Brojevi telefona (mobilni, kućni, na poslu),

Adresa e-pošte (privatna, poslovna).

2.   SPECIFIKACIJE PUTOVANJA

Podaci o prijevozu (npr. broj leta, datum i trajanje leta, ime broda, registarska tablica),

Broj/brojevi sjedala,

Broj kabine / brojevi kabina,

3.   PODACI ZA KONTAKT

Imena posjećenih osoba / mjesta boravka

Datumi i adrese mjesta boravka (ulica i broj, mjesto, zemlja, poštanski broj),

Brojevi telefona (mobilni, kućni, na poslu),

Adresa e-pošte (privatna, poslovna).

4.   PODACI OSOBA U PRATNJI

Ime i prezime,

Državljanstvo,

Država boravišta,

Vrsta identifikacijske isprave, broj isprave i tijelo koje je izdalo ispravu,

Trenutačna kućna adresa (ulica i broj, mjesto, zemlja, poštanski broj),

Brojevi telefona (mobilni, kućni, na poslu),

Adresa e-pošte (privatna, poslovna).

5.   PODACI ZA KONTAKT U SLUČAJU IZVANREDNE SITUACIJE

Ime osobe za kontakt,

Adresa (ulica i broj, mjesto, zemlja, poštanski broj),

Brojevi telefona (mobilni, kućni, na poslu),

Adresa e-pošte (privatna, poslovna).