19.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 337/86


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/2379

оd 18. prosinca 2017.

o priznavanju izvješća Kanade, uključujući tipične emisije stakleničkih plinova iz uzgoja poljoprivrednih sirovina u skladu s Direktivom 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 8801)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (1), a posebno njezin članak 19. stavak 4.,

budući da:

(1)

Kanada je 14. ožujka 2016. podnijela izvješće o rezultatima izračuna emisija stakleničkih plinova iz uzgoja uljane repice za kanadske regije slične regijama NUTS 2 u EU-u.

(2)

Nakon pregleda izvješća koje je podnijela Kanada, Komisija smatra da ono ispunjava uvjete navedene u Direktivi 2009/28/EZ da se trećoj zemlji dopusti upotreba tipičnih vrijednosti za manje zemljopisno područje (kanadske regije) od onog upotrijebljenog u izračunu zadanih vrijednosti: podaci iz tog izvješća odnose se na emisije iz uzgoja poljoprivrednih sirovina (uljane repice); može se očekivati da će tipične emisije stakleničkih plinova iz uzgoja uljane repice biti niže od emisija koje su pretpostavljene u izračunu relevantnih zadanih vrijednosti ili jednake njima; Komisija je obaviještena o tim tipičnim emisijama stakleničkih plinova.

(3)

Mjere propisane ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za održivost biogoriva i tekućih biogoriva,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Komisija smatra da izvješće koje je Kanada dostavila na priznavanje 14. ožujka 2016. sadržava točne podatke za mjerenje emisija stakleničkih plinova povezanih s uzgojem uljane repice u kanadskim regijama kao ekvivalentima regija NUTS 2 za potrebe članka 17. stavka 2. Direktive 2009/28/EZ. Sažetak podataka sadržanih u izvješću nalazi se u Prilogu.

Članak 2.

Ova je Odluka valjana u razdoblju od pet godina. Ako se sadržaj ili okolnosti izvješća, kako je Komisiji dostavljeno na priznavanje 14. ožujka 2016., promijene na način koji bi mogao utjecati na uvjete potrebne za priznavanje iz članka 1., Komisiju se o tim promjenama obavješćuje bez odlaganja. Komisija ocjenjuje promjene o kojima je obaviještena kako bi utvrdila sadržava li izvješće i dalje točne podatke.

Članak 3.

Komisija može ovu Odluku staviti izvan snage ako se jasno dokaže da izvješće više ne sadržava točne podatke za potrebe mjerenja emisija stakleničkih plinova povezanih s uzgojem uljane repice u Kanadi.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 140, 5.6.2009., str. 16.


PRILOG

Emisije stakleničkih plinova iz uzgoja uljane repice u kanadskim regijama

Pojedinačne emisije

(kg ekvivalenta CO2/tona suhe tvari)

Ukupne emisije

Regija

Sijanje

Proizvodnja gnojiva

Emisije N2O na poljima

Proizvodnja pesticida

Poljoprivredne djelatnosti

(kg ekvivalenta CO2/tonna suhe tvari)

Kg ekvivalenta CO2/MJ FAME

RU 23

2,4

262,5

523,5

4,2

73,1

865,7

33

RU 24

2,2

266,5

510,6

3,7

64,9

847,9

33

RU 28

2,5

212,8

499,5

3,8

71,4

790,0

30

RU 29

2,5

203,1

319,4

3,6

63,4

592,0

23

RU 30

2,2

190,2

206,5

2,8

55,1

456,8

18

RU 34

2,2

170,4

421,2

3,3

57,7

654,8

25

RU 35

1,9

154,2

338,4

2,6

54,9

552,0

21

RU 37

2,1

166,6

198,2

2,8

58,3

428,0

16

Napomena: RU (en. reconciliation unit) je najmanja prostorna jedinica na kojoj se mogu uskladiti podaci o aktivnosti iz različitih izvora (npr. kanadska vlada i vladine službe: AAFC – Agriculture and AgriFood i Canadian Forest Service). RU-ovi su zone izvješćivanja AAFC-a odijeljene granicama pokrajina. Jedan RU stoga je unutar jedne pokrajine. RU-ovi u Kanadi ispunjavaju zahtjeve koncepta NUTS 2 u pogledu uprave i stanovništva.