22.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 306/24


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/2172

оd 20. studenoga 2017.

o izmjeni Odluke 2010/670/EU u vezi s raspodjelom neisplaćenih sredstava iz prvog kruga poziva na podnošenje prijedloga

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 7656)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (1), a posebno njezin članak 10.a stavak 8.,

budući da:

(1)

Člankom 10.a stavkom 8. Direktive 2003/87/EZ utvrđuje se mehanizam za financiranje komercijalnih pokaznih projekata čiji je cilj ekološki sigurno hvatanje i geološko skladištenje CO2 (u daljnjem tekstu „pokazni projekti CCS-a”) te pokaznih projekata inovativnih tehnologija proizvodnje energije (u daljnjem tekstu „pokazni projekti RES-a”), uz uporabu sredstava iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice („EU ETS”) u iznosu od 300 milijuna EUR koja su izdvojena za nove sudionike, ali nisu dodijeljena.

(2)

Odlukom Komisije 2010/670/EU (2) utvrđuju se pravila i kriteriji za odabir i provedbu tih projekata te osnovna pravila za monetizaciju emisijskih jedinica i upravljanje prihodima.

(3)

Do sredine 2014. nakon prvog i drugog poziva na podnošenje prijedloga dodijeljena su sredstva za potporu provedbi 39 pokaznih projekata RES-a i CCS-a u 20 država članica EU-a. Međutim, s obzirom na izazovno gospodarsko okruženje u svijetu i EU-u, za neke od 20 projekata kojima su dodijeljena sredstva u okviru prvog poziva na podnošenje prijedloga bilo je teško prikupiti kapital ili privući dodatne ulagače. Zato su do 31. prosinca 2016. za 14 projekata donesene konačne odluke o ulaganju u skladu s člankom 9. Odluke 2010/670/EU te najmanje 436 milijuna EUR, povezanih s projektima kojima su dodijeljena sredstava u okviru prvog poziva na podnošenje prijedloga, nije bilo iskorišteno.

(4)

Neisplaćena sredstva trebala bi se iskoristiti za izravno financiranje projekata u okviru područja primjene definiranog u članku 10.a stavku 8. Direktive 2003/87/EZ. Osim toga, uzimajući u obzir posebnu situaciju izrazito inovativne obnovljive energije i pokaznih projekata CSS-a, dio sredstava trebao bi se dodjeljivati u obliku bespovratnih sredstava.

(5)

Kako bi se povećala ulaganja u te izrazito inovativne projekte u energetskom sektoru u EU-u, koje je Komisija odredila kao prioritet u svojoj Komunikaciji o ubrzavanju inovacija u području čiste energije (3), neisplaćena sredstva iz prvog poziva na podnošenje prijedloga trebala bi se bez odgode i prioritetno preraspodijeliti s pomoću instrumenta za pokazne projekte u području energetike InnovFin u okviru programa Obzor 2020 (4). Ta potpora nadopunjavala bi postojeću i buduću financijsku potporu, kao što su sredstva u okviru programa Obzor 2020.

(6)

Kako bi se povećala ulaganja u te izrazito inovativne projekte u prometnom sektoru, prihvatljivim projektima trebala bi se promicati isključivo inovativna, ponovljiva i prilagodljiva uporaba obnovljive energije primjenom dužničkog instrumenta u prometnom sektoru u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe (5).

(7)

Projekti kojima su dodijeljena sredstva u okviru prvog ili drugog poziva na podnošenje prijedloga za koje je donesena konačna odluka o ulaganju te koji se trenutačno provode ispunjavanju uvjete za prijavu za relevantni financijski instrument.

(8)

Kako bi se javnost upoznala s relevantnim financijskim instrumentima, Komisija i Grupa Europske investicijske banke nastavit će redovito organizirati specijalizirane tehničke radionice za države članice i sponzore projekata.

(9)

Komisija će pravodobno izvješćivati Odbor za klimatske promjene o napretku relevantnih sporazuma o delegiranju između Komisije i Europske investicijske banke, osobito u pogledu povezanih kriterija prihvatljivosti, provedbe relevantnih financijskih instrumenata, posebno izgradnje portfelja projekta, ocjene projektnih prijava te, naposljetku, o primjeni preraspodijeljenih sredstava, te će uzeti u obzir stavove država članica.

(10)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za klimatske promjene,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2010/670/EU mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. umeće se sljedeći stavak 4.:

„4.   Sva neisplaćena sredstva iz prvog kruga poziva na podnošenje prijedloga dostupna su za potporu novim inovativnim i ponovljivim projektima spremnima za pokazivanje na razini pokaznih projekata CCS-a i RES-a, uz primjenu relevantnih financijskih instrumenata kojima upravlja Grupa Europske investicijske banke, pri čemu prednost imaju instrument za pokazne projekte u području energetike InnovFin i dužnički instrument u prometnom sektoru u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe.

Prethodni stavak, članci 6. i 8., članak 11. stavci od 1. do 5., prvi i drugi podstavak članka 11. stavka 6. i članak 13. ne primjenjuju se na uporabu tih sredstava.

Komisija će pravodobno izvješćivati Odbor za klimatske promjene o napretku relevantnih sporazuma o delegiranju između Komisije i Europske investicijske banke, osobito u pogledu povezanih kriterija prihvatljivosti, provedbe relevantnih financijskih instrumenata, posebno izgradnje portfelja projekta, ocjene projektnih prijava te, naposljetku, o primjeni preraspodijeljenih prihoda, te će uzeti u obzir stavove država članica.”

2.

Članku 14. dodaje se sljedeći stavak:

„Komisija redovito izvještava Odbor za klimatske promjene o uporabi prihoda iz članka 2. stavka 4., uključujući početne informacije o planiranoj potpori za projekte i dijelu potpore koja će biti osigurana u obliku bespovratnih sredstava, geografske raspodjele projekata, opsega projekata i tehnološke pokrivenosti te ex-post informacije o napretku ostvarivanja projekata, izbjegavanju emisija CO2, financijskim polugama, informiranju javnosti i stečenim iskustvima, kako je primjereno.”

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. studenog 2017.

Za Komisiju

Miguel ARIAS CAÑETE

Član Komisije


(1)  SL L 275, 25.10.2003., str. 32.

(2)  Odluka Komisije 2010/670/EU od 3. studenoga 2010. o kriterijima i mjerama financiranja komercijalnih demonstracijskih projekata čiji je cilj ekološki sigurno hvatanje i geološko skladištenje CO2 te demonstracijskih projekata za inovacijske tehnologije na području obnovljivih izvora energije u okviru sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice uspostavljenog Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 290, 6.11.2010., str. 39.).

(3)  C(2016) 763 final.

(4)  Odluka Vijeća 2013/743/EU od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage odluka 2006/971/EZ, 2006/972/EZ, 2006/973/EZ, 2006/974/EZ i 2006/975/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 965.).

(5)  Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010 (SL L 348, 20.12.2013., str. 129.).