22.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 306/19


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (EU) 2017/2170

od 15. studenoga 2017.

o podvrgavanju tvari N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamida (furanilfentanila) kontrolnim mjerama

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2005/387/PUP od 10. svibnja 2005. o razmjeni informacija, procjeni rizika i kontroli novih psihoaktivnih tvari (1), a posebno njezin članak 8. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

budući da:

(1)

Izvješće o procjeni rizika za novu psihoaktivnu tvar N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamid (furanilfentanil) sastavljeno je u skladu s Odlukom 2005/387/PUP na posebnoj sjednici proširenog Znanstvenog odbora Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) te je potom dostavljeno Komisiji i Vijeću 24. svibnja 2017.

(2)

Furanilfentanil je sintetički opioid te je strukturno sličan fentanilu, kontroliranoj tvari koja je u širokoj upotrebi u medicini za opću anesteziju tijekom operacije i za smanjenje bolova. Furanilfentanil strukturno je srodan i acetilfentanilu i akriloilfentanilu, koji su u prosincu 2015. i studenome 2016. bili tema Zajedničkog izvješća Znanstvenog odbora Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama i Europola.

(3)

Furanilfentanil je dostupan u Uniji barem od lipnja 2015. te je otkriven u 16 država članica. U većini slučajeva zaplijenjen je u obliku praha, ali i u obliku tekućine i tableta. Otkrivene su količine relativno male. Međutim, te količine treba promatrati u okviru jačine djelovanja tvari.

(4)

Pet država članica prijavilo je dvadeset dva smrtna slučaja povezana s furanilfentanilom. U pogledu najmanje deset tih smrtnih slučajeva furanilfentanil je bio uzrok smrti ili joj je vjerojatno doprinio. Osim toga, tri su države članice prijavile 11 akutnih trovanja bez smrtnih posljedica koja su povezana s furanilfentanilom.

(5)

Ne postoje informacije koje bi ukazale na uključenost organiziranog kriminala u proizvodnju furanilfentanila, njegovu distribuciju (trgovinu njime) i opskrbu tom tvari u Uniji. Dostupne informacije ukazuju na to da furanilfentanil proizvode kemijska poduzeća u Kini.

(6)

Furanilfentanil prodaje se na internetu u malim i veleprodajnim količinama kao „kemikalija koja se upotrebljava za istraživanje”, najčešće u obliku praha i gotovih sprejeva za nos. Podaci o zapljenama upućuju na to da se furanilfentanil možda prodavao i na nezakonitom tržištu opioida.

(7)

Ne postoji priznata upotreba furanilfentanila u humanoj ili veterinarskoj medicini u Uniji. Ne postoje naznake da bi se furanilfentanil mogao upotrebljavati u bilo koju drugu svrhu osim kao analitički referentni standard i u znanstvenim istraživanjima.

(8)

U Izvješću o procjeni rizika navodi se da postoje mnoga pitanja povezana s furanilfentanilom koja se postavljaju zbog nedovoljno informacija o rizicima za zdravlje pojedinaca, rizicima za javno zdravlje i društvenim rizicima, a na koja bi se se moglo odgovoriti u okviru dodatnih istraživanja. Međutim, dostupni dokazi i informacije o zdravstvenim i društvenim rizicima povezanima s tom tvari, uzimajući u obzir i njezinu sličnost s fentanilom, dovoljan su razlog za podvrgavanje furanilfentanila kontrolnim mjerama diljem Unije.

(9)

Furanilfentanil ne nalazi se na popisu tvari koje treba kontrolirati na temelju Jedinstvene konvencije Ujedinjenih naroda o opojnim drogama iz 1961. ili Konvencije Ujedinjenih naroda o psihotropnim tvarima iz 1971. Tvar trenutačno nije obuhvaćena procjenom u okviru sustava Ujedinjenih naroda.

(10)

S obzirom na to da deset država članica kontrolira furanilfentanil u skladu s nacionalnim zakonodavstvom o kontroli droga te da tri države članice kontroliraju furanilfentanil u skladu s drugim zakonodavstvom, podvrgavanjem te tvari kontrolnim mjerama širom Unije doprinijelo bi se izbjegavanju smetnji u prekograničnom izvršavanju zakona i pravosudnoj suradnji te bi se doprinijelo zaštiti Unije od rizika koje njezina dostupnost i upotreba mogu predstavljati.

(11)

Odlukom 2005/387/PUP Vijeću se dodjeljuju provedbene ovlasti s ciljem davanja brzog i stručno utemeljenog odgovora na razini Unije na pojavu novih psihoaktivnih tvari koje su otkrile i prijavile države članice podvrgavanjem tih tvari kontrolnim mjerama diljem Unije. S obzirom na to da su ispunjeni uvjeti i postupak za pokretanje izvršavanja takvih provedbenih ovlasti, trebalo bi donijeti provedbenu odluku kako bi se furanilfentanil podvrgnuo kontrolnim mjerama diljem Unije.

(12)

Odluka 2005/387/PUP obvezujuća je za Dansku te Danska stoga sudjeluje u donošenju i primjeni ove Odluke kojom se provodi Odluka 2005/387/PUP.

(13)

Odluka 2005/387/PUP obvezujuća je za Irsku te Irska stoga sudjeluje u donošenju i primjeni ove Odluke kojom se provodi Odluka 2005/387/PUP.

(14)

Odluka 2005/387/PUP nije obvezujuća za Ujedinjenu Kraljevinu pa Ujedinjena Kraljevina stoga ne sudjeluje u donošenju ove Odluke kojom se provodi Odluka 2005/387/PUP te ova Odluka za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Nova psihoaktivna tvar N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamid (furanilfentanil) podvrgava se kontrolnim mjerama diljem Unije.

Članak 2.

Najkasnije do 19. studenoga 2018. države članice dužne su poduzeti potrebne mjere, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, radi podvrgavanja nove psihoaktivne tvari iz članka 1. kontrolnim mjerama i kaznenim sankcijama, kako je to predviđeno njihovim zakonodavstvom, u skladu sa svojim obvezama na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda o psihotropnim tvarima iz 1971.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Odluka primjenjuje se u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. studenoga 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

J. AAB


(1)  SL L 127, 20.5.2005., str. 32.

(2)  Mišljenje od 24. listopada 2017. (još nije objavljeno u Službenom listu).