14.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 295/77


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/2078

оd 10. studenoga 2017.

o odobravanju proširenja uporabe beta-glukana iz kvasca kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 7391)

(Vjerodostojan je samo tekst na engleskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane (1), a posebno njezin članak 7.,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Provedbenom odlukom Komisije 2011/762/EU (2) odobreno je stavljanje na tržište beta-glukana iz kvasca kao novog sastojka hrane za uporabu u određenim prehrambenim proizvodima, uključujući pića, te u dodacima prehrani i u hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti.

(2)

Trgovačko društvo Leiber GmbH podnijelo je 25. travnja 2016. zahtjev nadležnom tijelu u Irskoj za proširenje uporabe i razina uporabe beta-glukana iz kvasca kao novog sastojka hrane. Konkretno, zatražili su proširenje uporabe beta-glukana iz kvasca na dodatne kategorije hrane i povećanje najvećih dopuštenih dnevnih razina uporabe beta-glukana iz kvasca za kategorije hrane koje su već odobrene Provedbenom odlukom 2011/762/EU.

(3)

Nadležno tijelo u Irskoj 7. studenoga 2016. objavilo je izvješće o početnoj procjeni. U tom je izvješću zaključeno da proširenje uporabe i predložene najveće dopuštene razine uporabe beta-glukana iz kvasca ispunjavaju kriterije za novu hranu utvrđene člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 258/97.

(4)

Komisija je izvješće o početnoj procjeni 15. studenoga 2016. proslijedila ostalim državama članicama.

(5)

U roku od 60 dana propisanom u članku 6. stavku 4. prvom podstavku Uredbe (EZ) br. 258/97 ostale države članice uložile su obrazložene prigovore. Podnositelj zahtjeva nakon toga je izmijenio zahtjev u pogledu predloženih kategorija hrane i razina uporabe. Tom izmjenom i dodatnim objašnjenjima koje je dostavio podnositelj zahtjeva otklonjena je zabrinutost država članica i Komisije.

(6)

Direktivom 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) utvrđeni su zahtjevi o dodacima prehrani. Uredbom (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (4) utvrđeni su zahtjevi o dodavanju vitamina, minerala i određenih drugih tvari hrani. Uredbom (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5) utvrđeni su opći zahtjevi u pogledu sastojaka i informacija za hranu za dojenčad i malu djecu, hranu za posebne medicinske potrebe i zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti. Ti se akti mogu primijeniti na beta-glukane iz kvasca. Stoga bi beta-glukane iz kvasca trebalo odobriti ne dovodeći u pitanje zahtjeve tog i svog drugog zakonodavstva koje se primjenjuje usporedno s Uredbom (EZ) br. 258/97.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ne dovodeći u pitanje odredbe Direktive 2002/46/EZ, Uredbe (EZ) br. 1925/2006 i Uredbe (EU) br. 609/2013, beta-glukani iz kvasca (Saccharomyces cerevisiae) iz Priloga I. ovoj Odluci mogu se staviti na tržište Unije kao novi sastojak hrane za definirane uporabe i u najvećim dopuštenim razinama utvrđenima u Prilogu II. ovoj Odluci.

Članak 2.

Beta-glukani iz kvasca (Saccharomyces cerevisiae) odobreni ovom Odlukom pri označivanju hrane navode se kao „beta-glukani iz kvasca (Saccharomyces cerevisiae)”.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena društvu Leiber GmbH, Hafenstraße 24, 49565 Bramsche, Njemačka.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. studenoga 2017.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 43, 14.2.1997., str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije 2011/762/EU od 24. studenoga 2011. o odobravanju stavljanja na tržište beta-glukana iz kvasca kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 313, 26.11.2011., str. 41.).

(3)  Direktiva 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na dodatke prehrani (SL L 183, 12.7.2002., str. 51.).

(4)  Uredba (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o dodavanju vitamina, minerala i određenih drugih tvari hrani (SL L 404, 30.12.2006., str. 26.).

(5)  Uredba (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 92/52/EEZ, direktiva Komisije 96/8/EZ, 1999/21/EZ, 2006/125/EZ i 2006/141/EZ, Direktive 2009/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 41/2009 i (EZ) br. 953/2009 (SL L 181, 12.6.2013., str. 35.).


PRILOG I.

SPECIFIKACIJE BETA-GLUKANA IZ KVASCA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)

Opis

Beta-glukani su složeni polisaharidi velike molekulske mase (100 – 200 kDa) koji se nalaze u staničnim stijenkama brojnih kvasaca i žitarica. Kemijski je naziv „beta-glukana iz kvasca” (1-3)-(1-6)-β-D-glukani.

Beta-glukani se sastoje od okosnice glukozidnih ostataka povezanih β-1-3-vezama koji se granaju β-1-6-vezama na koje se β-1-4-vezama vežu hitin i manoproteini.

Ta je nova hrana (1,3)-(1,6)-β-D-glukan visoke čistoće izoliran iz kvasca Saccharomyces cerevisiae, netopiv u vodi, ali disperzivan u mnogim tekućim matricama.

Specifikacije beta-glukana iz kvasca (Saccharomyces cerevisiae)

Parametar

Vrijednosti specifikacije

Topivost

Netopivi u vodi, ali disperzivni u mnogim tekućim matricama

Kemijski podaci

(1,3)-(1,6)-β-D-glukan

> 80 %

Pepeo

< 2 %

Vlažnost

< 6 %

Bjelančevine

< 4 %

Ukupne masti

< 3 %

Mikrobiološki podaci

Ukupan broj živih mikroorganizama

< 1 000 CFU/g

Enterobakterije

< 100 CFU/g

Ukupni koliformi

< 10 CFU/g

Kvasac

< 25 CFU/g

Plijesan

< 25 CFU/g

Salmonella ssp.

Odsutna u 25 g

Escherichia coli

Odsutna u 1 g

Bacillus cereus

< 100 CFU/g

Staphylococcus aureus

Odsutna u 1 g

Teški metali

Olovo

< 0,2 mg/g

Arsen

< 0,2 mg/g

Živa

< 0,1 mg/g

Kadmij

< 0,1 mg/g


PRILOG II.

ODOBRENE UPORABE BETA-GLUKANA IZ KVASCA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)

Kategorija hrane

Najveća dopuštena razina beta-glukana iz kvasca

Dodaci prehrani kako su definirani Direktivom 2002/46/EZ, osim dodataka prehrani za dojenčad i malu djecu

1,275 g/dan za djecu stariju od 12 godina i opću populaciju odraslih

0,675 g/dan za djecu mlađu od 12 godina

Zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti kako je definirana u Uredbi (EU) br. 609/2013.

1,275 g/dan

Hrana za posebne medicinske namjene kako je definirana u Uredbi (EU) br. 609/2013, osim hrane za posebne medicinske potrebe za dojenčad i malu djecu

1,275 g/dan

Pića na bazi sokova od voća i/ili povrća, uključujući sokove od koncentrata i dehidrirane sokove

1,3 g/kg

Pića s voćnom aromom

0,8 g/kg

Prah za pripremu pića od kakaa

38,3 g/kg (prah)

Žitne pločice

6 g/kg

Žitarice za doručak

15,3 g/kg

Instantne cjelovite žitarice i žitarice bogate vlaknima za doručak (topli obrok)

1,5 g/kg

Keksi

2,2 g/kg

Krekeri

6,7 g/kg

Pića na bazi mlijeka

3,8 g/kg

Fermentirani mliječni proizvodi

3,8 g/kg

Zamjenski mliječni proizvodi

3,8 g/kg

Ostala pića

0,8 g/kg (spremna za konzumaciju)

Mlijeko u prahu

25,5 g/kg

Juhe i mješavine za juhu

0,9 g/kg (spremne za konzumaciju)

1,8 g/kg (kondenzirane)

6,3 g/kg (u prahu)

Čokolada i slastice

4 g/kg

Proteinske pločice i proteinski praškovi

19,1 g/kg

Džem, marmelada i ostali voćni namazi

11,3 g/kg