14.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 295/69


DELEGIRANA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/2075

оd 4. rujna 2017.

o zamjeni Priloga VII. Direktivi 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora (1), a posebno njezin članak 43. stavak 2.,

budući da:

(1)

Postupci dodjele kapaciteta trebali bi biti transparentni, pritom uzimajući u obzir učinkovitost postupka dodjeljivanja i operativne potrebe svih predmetnih dionika u pogledu upotrebe i održavanja željezničke infrastrukture.

(2)

Podnositeljima zahtjeva za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta trebalo bi se omogućiti da zahtjeve za uključivanje kapaciteta u godišnji vozni red podnesu nakon roka za predaju zahtjeva koji se odnose na nacrt voznog reda, a prije promjene voznog reda.

(3)

Nakon što se trase vlakova dodijele, ugovorna prava podnositelja zahtjeva uključivala bi i pravo odbijanja ili odobravanja zahtjeva upravitelja infrastrukture za izmjenu rasporeda.

(4)

Privremena ograničenja kapaciteta nužna su kako bi se stanje infrastrukture i njezine opreme očuvalo te omogućio razvoj infrastrukture u skladu s potrebama tržišta.

(5)

Podnositelje zahtjeva trebalo bi rano obavještavati o predstojećim ograničenjima kapaciteta kako bi mogli prilagoditi svoje aktivnosti i prijevozne potrebe u skladu s ograničenjima infrastrukturnog kapaciteta. Već dodijeljene trase vlakova vjerojatno bi trebalo rjeđe mijenjati ako bi informacije o predstojećim ograničenjima kapaciteta već bile objavljene na početku razdoblja za podnošenje zahtjeva za uključivanje kapaciteta u godišnji vozni red.

(6)

Upravitelji infrastrukture trebali bi se pri odabiru oblika ograničenja kapaciteta osim svojim troškovima voditi i komercijalnim i operativnim ograničenjima predmetnih podnositelja zahtjeva te rizicima prebacivanja na manje ekološki prihvatljive oblike prijevoza.

(7)

Upravitelji infrastrukture trebali bi utvrditi, objaviti i primjenjivati transparentne kriterije u pogledu preusmjeravanja vlakova i dodjele ograničenog kapaciteta različitim vrstama prometa. Navedeno mogu u pogledu svojih ograničenja kapaciteta obavljati pojedinačno ili zajednički.

(8)

Upravitelji infrastrukture trebali bi prilagoditi svoja izvješća o mreži te postupke povezane s voznim redom kako bi se osiguralo pravodobno poštovanje novih pravila o ograničenjima kapaciteta uvedenih ovom Odlukom.

(9)

Kad je riječ o vlakovima koji prolaze kroz više od jedne mreže, predmetni upravitelji infrastrukture trebali bi se koordinirati kako bi se umanjio utjecaj ograničenja kapaciteta na promet i sinkronizirali radovi na određenoj trasi odnosno izbjeglo ograničavanje kapaciteta na zaobilaznoj trasi.

(10)

Radi pravne bi jasnoće i uzimajući u obzir količinu izmjena Priloga VII. Direktivi 2012/34/EU taj Prilog trebalo u cijelosti zamijeniti. Nadalje, kako bi regulatorni okvir bio jednostavniji, delegirana odluka odgovarajući je pravni instrument jer se njome utvrđuju jasna i detaljna pravila, koja države članice ne moraju prenositi, te tako osigurava brza i dosljedna provedba diljem Unije.

(11)

Zbog vremenskog rasporeda promjene voznog reda prema točki 2. Priloga ovoj Odluci te rokova za koordinaciju ograničenja kapaciteta, za savjetovanje o tim ograničenjima i za njihovu objavu, kako je utvrđeno u točkama od 8. do 11. Priloga ovoj Odluci, upravitelji infrastrukture moći će prvi put ispuniti zahtjeve iz točaka od 8. do 11. pri promjeni voznog reda koja stupa na snagu u prosincu 2019. za drugi krug objave i u prosincu 2020. za prvi krug objave, zahtjeve iz točke 12. pri promjeni voznog reda koja stupa na snagu u prosincu 2018., a zahtjeve iz točaka 14. i 17. pri promjeni voznog reda koja stupa na snagu u prosincu 2018.

(12)

Direktivu 2012/34/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog VII. Direktivi 2012/34/EU zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. rujna 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 32.


PRILOG

PRILOG VII.

RASPORED ZA POSTUPAK DODJELE

(iz članka 43.)

1.

Vozni red utvrđuje se jednom u kalendarskoj godini.

2.

Promjene voznog reda vrše se u ponoć druge subote u prosincu. U slučaju prilagodbi nakon zime, posebno kako bi se uzele u obzir, ako je potrebno, promjene u voznim redovima regionalnih putničkih linija, promjene voznog reda vrše se u ponoć druge subote u lipnju i u drugim vremenskim intervalima između tih datuma prema potrebi. Upravitelji infrastrukture mogu dogovoriti različite datume i u tom slučaju obavješćuju Komisiju ako bi to moglo imati utjecaja na međunarodni promet.

3.

Rok za primitak zahtjeva za kapacitet koji će se uključiti u vozni red najkasnije je 12 mjeseci prije promjene voznog reda. Upravitelj infrastrukture razmatra i zahtjeve zaprimljene nakon tog roka.

4.

Najkasnije 11 mjeseci prije promjene voznog reda upravitelji infrastrukture osiguravaju uspostavu privremenih međunarodnih trasa vlakova u suradnji s drugim mjerodavnim upraviteljima infrastrukture. Upravitelji infrastrukture osiguravaju da se te trase u daljnjem postupku poštuju u najvećoj mogućoj mjeri.

5.

Upravitelj infrastrukture priprema i objavljuje nacrt voznog reda najkasnije četiri mjeseca nakon roka iz točke 3.

6.

Upravitelj infrastrukture odlučuje o zahtjevima koje zaprimi nakon roka iz točke 3. u skladu s postupkom objavljenim u izvješću o mreži.

Upravitelj infrastrukture može promijeniti dodijeljenu trasu vlaka ako je to nužno da bi se osiguralo najveće moguće usklađivanje svih zahtjeva za dodjelu trase i ako na to pristane podnositelj zahtjeva kojemu je trasa dodijeljena. Upravitelj infrastrukture ažurira nacrt voznog reda najkasnije mjesec dana prije promjene voznog reda kako bi se uključile sve trase vlakova dodijeljene nakon roka iz točke 3.

7.

Kad je riječ o vlakovima koji prelaze iz jedne mreže u drugu koji stižu s očekivanim kašnjenjem od najviše 10 sati, odnosno, od 14. prosinca 2019., 18 sati, upravitelj infrastrukture druge mreže ne smatra da je trasa vlaka otkazana niti traži podnošenje zahtjeva za drugu trasu vlaka, među ostalim ni ako odluči dodijeliti različitu trasu vlaka, osim ako ga podnositelj zahtjeva obavijesti da vlak neće prijeći u drugu mrežu. Upravitelj infrastrukture bez odlaganja obavješćuje podnositelja zahtjeva o ažuriranoj ili novoj trasi vlaka, među ostalim, ako se razlikuju, i o vezi između broja te trase vlaka i broja otkazane trase vlaka.

8.

Kad je riječ o privremenom ograničavanju kapaciteta željezničkih pruga zbog npr. infrastrukturnih radova, među ostalim povezanih ograničenja brzine, osovinskog opterećenja, duljine vlaka, vuče ili slobodnog profila pruge ('ograničenja kapaciteta') trajanja duljeg od sedam uzastopnih dana, a uslijed čega je više od 30 % procijenjenog obujma prometa na željezničkoj pruzi po danu otkazano, preusmjereno ili zamijenjeno drugim oblicima prijevoza, predmetni upravitelji infrastrukture prvi put, u mjeri u kojoj su poznati, objavljuju sva ograničenja kapaciteta i preliminarne rezultate savjetovanja s podnositeljima zahtjeva najmanje 24 mjeseca prije promjene predmetnog voznog reda, a njihove ažurirane verzije, drugi put, najmanje 12 mjeseci prije te promjene.

9.

Predmetni upravitelji infrastrukture uspostavljaju i mehanizam koji im omogućuje da u slučaju u kojem učinak ograničenja kapaciteta nije ograničen na jednu mrežu o navedenim ograničenjima kapaciteta rasprave sa zainteresiranim podnositeljima zahtjeva, upraviteljima infrastrukture koji su se međusobno povezali navedenima u članku 40. stavku 1. i glavnim operatorima predmetnih uslužnih objekata kada se ta ograničenja prvi put objavljuju, osim ako se upravitelji infrastrukture i podnositelji zahtjeva slože da takav mehanizam nije potreban. Te zajedničke rasprave pomoći će u pripremi voznih redova, uključujući određivanje zaobilaznih trasa.

10.

Prilikom prve objave ograničenja kapaciteta u skladu s točkom 8. upravitelj infrastrukture pokreće savjetovanje o predmetnim ograničenjima kapaciteta s podnositeljima zahtjeva i glavnim operatorima predmetnih uslužnih objekata. Ako je između prve i druge objave ograničenja kapaciteta potrebno koordinirati se u skladu s točkom 11., upravitelji infrastrukture drugi se put savjetuju s podnositeljima zahtjeva i glavnim operatorima predmetnih uslužnih objekata u razdoblju između završetka tog koordiniranja i druge objave ograničenja kapaciteta.

11.

Prije objavljivanja ograničenja kapaciteta u skladu s točkom 8. predmetni upravitelji infrastrukture, uključujući upravitelje infrastrukture na koje bi preusmjeravanje vlakova moglo utjecati, moraju među sobom koordinirati ograničenja kapaciteta koja bi mogla uključivati otkazivanje ili preusmjeravanje trase vlaka ili zamjenu drugim oblicima prijevoza ako učinak tih ograničenja kapaciteta nije ograničen na jednu mrežu.

Koordiniranje prije druge objave dovršava se:

(a)

najkasnije 18 mjeseci prije promjene voznog reda ako je više od 50 % procijenjenog obujma prometa na željezničkoj pruzi po danu otkazano, preusmjereno ili zamijenjeno drugim oblicima prijevoza dulje od 30 uzastopnih dana;

(b)

najkasnije 13 mjeseci i 15 dana prije promjene razdoblja valjanosti voznog reda ako je više od 30 % procijenjenog obujma prometa na željezničkoj pruzi po danu otkazano, preusmjereno ili zamijenjeno drugim oblicima prijevoza dulje od sedam uzastopnih dana;

(c)

najkasnije 13 mjeseci i 15 dana prije promjene razdoblja valjanosti voznog reda ako je više od 50 % procijenjenog obujma prometa na željezničkoj pruzi po danu otkazano, preusmjereno ili zamijenjeno drugim oblicima prijevoza najdulje sedam uzastopnih dana.

Upravitelji infrastrukture prema potrebi na uključivanje u to koordiniranje pozivaju podnositelje zahtjeva koji su aktivni na predmetnim prugama i glavne operatore predmetnih uslužnih objekata.

12.

Kad je riječ o ograničenjima kapaciteta trajanja najdulje sedam uzastopnih dana koja nije potrebno objaviti u skladu s točkom 8. i zbog kojih je više od 10 % procijenjenog obujma prometa na željezničkoj pruzi otkazano, preusmjereno ili zamijenjeno drugim oblicima prijevoza, a koja su prisutna tijekom sljedećeg razdoblja valjanosti voznog reda i kojih je upravitelj infrastrukture postao svjestan najkasnije 6 mjeseci i 15 dana prije promjene voznog reda, upravitelj infrastrukture savjetuje se s predmetnim podnositeljima zahtjeva o predviđenim ograničenjima kapaciteta i izvješćuje o ažuriranim ograničenjima kapaciteta najmanje četiri mjeseca prije promjene voznog reda. Upravitelj infrastrukture precizira ponuđene trase najkasnije četiri mjeseca prije nastupanja ograničenja kapaciteta kad je riječ o putničkim vlakovima, odnosno najkasnije mjesec dana kad je riječ o teretnim vlakovima, osim ako se upravitelj infrastrukture i predmetni podnositelji zahtjeva ne slože o kraćim rokovima.

13.

Upravitelji infrastrukture mogu odlučiti primijeniti strože granične vrijednosti ograničenja kapaciteta, temeljene na nižim postocima procijenjenog obujma prometa ili kraćim trajanjima od onih iz ovog Priloga, ili primijeniti dodatne kriterije uz one iz ovog Priloga, u skladu sa savjetovanjem s podnositeljima zahtjeva i operatorima objekata. Granične vrijednosti i kriterije za grupiranje ograničenja kapaciteta objavljuju u svojim izvješćima o mreži pod točkom 3. Priloga IV.

14.

Upravitelj infrastrukture može donijeti odluku o neprimjenjivanju razdoblja utvrđenih u točkama od 8. do 12. ako je ograničenje kapaciteta nužno za ponovnu uspostavu sigurnog odvijanja prometa vlakova, ako je vrijeme uvođenja ograničenja izvan njegove kontrole, ako bi primjena tih razdoblja bila neekonomična ili nepotrebno štetna za opstojnost/stanje imovine ili ako se s tim slože svi predmetni podnositelji zahtjeva. U tim slučajevima i u slučaju bilo kojih drugih ograničenja kapaciteta koja ne podliježu savjetovanju u skladu s drugim odredbama ovog Priloga, upravitelj infrastrukture bez odlaganja se savjetuje s podnositeljima zahtjeva i glavnim operatorima predmetnih uslužnih objekata.

15.

Upravitelj infrastrukture pri postupanju u skladu s točkom 8., 12. ili 14. pruža sljedeće informacije:

(a)

planirani dan;

(b)

vrijeme dana i, čim ih bude moguće odrediti, sat nastupanja i prestanka ograničenja kapaciteta;

(c)

dio pruge na koji se ograničenje odnosi; i

(d)

prema potrebi, kapacitet zaobilaznih pruga.

Upravitelj infrastrukture objavljuje te informacije ili poveznicu na mjesto gdje ih se može pronaći u svojem izvješću o mreži iz točke 3. Priloga IV. Upravitelj infrastrukture mora redovito ažurirati te informacije.

16.

Kad je riječ o ograničavanju kapaciteta trajanja najmanje 30 uzastopnih dana koje utječe na više od 50 % procijenjenog obujma prometa na željezničkoj pruzi, upravitelj infrastrukture podnositeljima zahtjeva, ako to zatraže, tijekom prvog kruga savjetovanja daje usporedbu uvjeta između barem dviju alternativa ograničenja kapaciteta. Upravitelj infrastrukture razrađuje te alternative u suradnji s podnositeljima zahtjeva te na temelju informacija koje od njih primi dok podnose zahtjeve.

Navedena usporedba za svaku alternativu uključuje najmanje:

(a)

trajanje ograničenja kapaciteta;

(b)

očekivane indikativne pristojbe za korištenje infrastrukture;

(c)

raspoloživi kapacitet na zaobilaznim prugama;

(d)

dostupne alternativne trase; i

(e)

okvirna vremena vožnje.

Upravitelj infrastrukture se prije odabira alternative ograničenja kapaciteta savjetuje sa zainteresiranim podnositeljima zahtjeva i uzima u obzir učinak različitih alternativa na te podnositelje zahtjeva i na korisnike usluga.

17.

Kad je riječ o ograničavanju kapaciteta trajanja duljeg od 30 uzastopnih dana koje utječe na više od 50 % procijenjenog obujma prometa na željezničkoj pruzi, upravitelj infrastrukture utvrđuje kriterije prema kojima se određuje koji će se vlak svake vrste usluga preusmjeriti, uzimajući u obzir komercijalna i operativna ograničenja podnositelja zahtjeva, osim ako su ta operativna ograničenja rezultat rukovoditeljskih ili organizacijskih odluka podnositelja zahtjeva, i ne dovodeći u pitanje cilj smanjenja troškova upravitelja infrastrukture u skladu s člankom 30. stavkom 1. Kada postupa u skladu s točkom 8., upravitelj infrastrukture u izvješću o mreži objavljuje te kriterije zajedno s privremenom dodjelom preostalog kapaciteta različitim vrstama usluga prijevoza vlakom. Nakon završetka savjetovanja i ne dovodeći u pitanje obveze upravitelja infrastrukture iz točke 3. Priloga IV., upravitelj infrastrukture na temelju povratnih informacija podnositelja zahtjeva predmetnim željezničkim prijevoznicima daje okvirnu raščlambu preostalog kapaciteta po vrsti usluge.