27.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 278/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2017/1937

od 11. srpnja 2017.

o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Ugovora o osnivanju Prometne zajednice

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91. i članak 100. stavak 2., u vezi s njegovim člankom 218. stavkom 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 12. lipnja 2008. i 9. listopada 2009. ovlastilo Komisiju da u ime Unije otvori pregovore s Republikom Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, bivšom jugoslavenskom republikom Makedonijom, Kosovom (*1), Crnom Gorom i Republikom Srbijom („stranke iz jugoistočne Europe”) o ugovoru o osnivanju Prometne zajednice.

(2)

Ti su pregovori uspješno završeni parafiranjem Ugovora o osnivanju Prometne zajednice („Ugovor o Prometnoj zajednici”) od strane svih njegovih stranaka.

(3)

Ugovorom o Prometnoj zajednici unapređuje se razvoj prometa između Unije i stranaka iz jugoistočne Europe na temelju odredaba pravne stečevine Unije.

(4)

Potpisivanjem Ugovora o Prometnoj zajednici ne prejudicira se stajalište država članica o statusu Kosova, o kojem će odlučiti u skladu sa svojom nacionalnom praksom i međunarodnim pravom. Nijedan pojam, izraz ili definicija iz ove Odluke ili Ugovora o Prometnoj zajednici, uključujući njegove priloge i protokole, ne predstavljaju priznanje Kosova kao neovisne države od strane Unije niti predstavljaju priznanje Kosova od strane pojedinačnih država članica u tom svojstvu ako same nisu poduzele takav korak.

(5)

Na zaprimanje dokumenata koja su izdala tijela Kosova na temelju Ugovora o Prometnoj zajednici mogu se primjenjivati unutarnji postupci država članica.

(6)

Ugovor o Prometnoj zajednici trebalo bi potpisati.

(7)

Kako bi se koristi Ugovora o Prometnoj zajednici ostvarile što je prije moguće, trebao bi se privremeno primjenjivati do završetka postupaka potrebnih za njegovo stupanje na snagu,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrava se otpisivanje u ime Europske unije Ugovora o osnivanju Prometne zajednice, podložno njegovu sklapanju.

Tekst Ugovora o Prometnoj zajednici priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednika Vijeća ovlašćuje se da odredi jednu ili više osoba ovlaštenih za potpisivanje Ugovora o Prometnoj zajednici u ime Unije.

Članak 3.

Ugovor o Prometnoj zajednici primjenjuje se privremeno, u skladu s njegovim člankom 41. stavkom 3., od dana njegova potpisivanja do njegova stupanja na snagu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. srpnja 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

M. MAASIKAS


(*1)  Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244 (1999) i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.