11.8.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 208/51


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/1462

оd 10. kolovoza 2017.

o priznavanju dobrovoljnog programa „REDcert” za dokazivanje sukladnosti s kriterijima održivosti iz Direktive 98/70/EZ i Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive Vijeća 93/12/EEZ (1), a posebno njezin članak 7.c stavak 4. drugi podstavak,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (2), a posebno njezin članak 18. stavak 4. drugi podstavak,

budući da:

(1)

Člancima 7.b i 7.c Direktive 98/70/EZ i Prilogom IV. toj direktivi te člancima 17. i 18. Direktive 2009/28/EZ i Prilogom V. toj direktivi utvrđeni su slični kriteriji održivosti za biogoriva i tekuća biogoriva te slični postupci za provjeru usklađenosti s tim kriterijima.

(2)

Ako se biogoriva i tekuća biogoriva uzimaju u obzir za potrebe navedene u članku 17. stavku 1. točkama (a), (b) i (c) Direktive 2009/28/EZ, države članice moraju od gospodarskih subjekata zahtijevati da dokažu da biogoriva i tekuća biogoriva ispunjavaju kriterije održivosti iz članka 17. stavaka od 2. do 5. Direktive 2009/28/EZ.

(3)

Komisija može odlučiti da dobrovoljni nacionalni ili međunarodni programi kojima se određuju norme za proizvodnju proizvoda iz biomase sadržavaju točne podatke za potrebe članka 17. stavka 2. Direktive 2009/28/EZ i/ili da se iz tih programa vidi da su pošiljke biogoriva ili tekućeg biogoriva u skladu s kriterijima održivosti navedenima u članku 17. stavcima od 3. do 5. i/ili da nikakvi materijali nisu namjerno izmijenjeni ili uklonjeni kako bi pošiljka ili njezin dio bili obuhvaćeni Prilogom IX. Ako gospodarski subjekt podastre dokaze ili podatke dobivene u skladu s dobrovoljnim programom koji priznaje Komisija, u mjeri obuhvaćenoj tom odlukom o priznavanju, država članica ne smije od dobavljača zahtijevati dodatne dokaze o usklađenosti s kriterijima održivosti.

(4)

Zahtjev za priznanje da se dobrovoljnim programom „REDcert” dokazuje da pošiljke biogoriva udovoljavaju kriterijima održivosti iz Direktive 98/70/EZ i Direktive 2009/28/EZ podnesen je Komisiji 24. svibnja 2017. Sjedište programa nalazi se na adresi Schwertberger Str. 16, 53177 Bonn, Njemačka, a program obuhvaća širok raspon sirovina, uključujući otpad i ostatke, te cijeli lanac nadzora. Dokumenti o priznatom programu bit će dostupni na platformi za transparentnost uspostavljenoj Direktivom 2009/28/EZ.

(5)

Procjenom dobrovoljnog programa „REDcert” utvrđeno je da on na odgovarajući način obuhvaća kriterije održivosti iz Direktive 98/70/EZ i Direktive 2009/28/EZ te da se u okviru programa primjenjuje metodologija masene bilance u skladu sa zahtjevima iz članka 7.c stavka 1. Direktive 98/70/EZ i članka 18. stavka 1. Direktive 2009/28/EZ.

(6)

Procjenom dobrovoljnog programa „REDcert” utvrđeno je da on ispunjava odgovarajuće norme pouzdanosti, transparentnosti i neovisne revizije te da je u skladu s metodološkim zahtjevima iz Priloga IV. Direktivi 98/70/EZ i Priloga V. Direktivi 2009/28/EZ.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za održivost biogoriva i tekućih biogoriva,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Dobrovoljnim programom „REDcert” (dalje u tekstu: „program”), podnesenim Komisiji 24. svibnja 2017. u svrhu priznavanja, dokazuje se da pošiljke biogoriva i tekućih biogoriva proizvedenih u skladu s normama za njihovu proizvodnju utvrđenima u okviru programa ispunjuju kriterije održivosti utvrđene u članku 7.b stavcima 3., 4. i 5. Direktive 98/70/EZ te članku 17. stavcima 3., 4. i 5. Direktive 2009/28/EZ.

Program sadržava i točne podatke za potrebe članka 17. stavka 2. Direktive 2009/28/EZ i članka 7.b stavka 2. Direktive 98/70/EZ.

Članak 2.

Ako se sadržaj programa, kako je podnesen Komisiji 24. svibnja 2017. u svrhu priznavanja, promijeni tako da bi to moglo utjecati na osnovu ove Odluke, o tome je potrebno bez odgode obavijestiti Komisiju. Komisija procjenjuje promjene o kojima je obaviještena kako bi se utvrdilo obuhvaća li program i dalje na odgovarajući način kriterije održivosti za koje je priznat.

Članak 3.

Komisija može ovu Odluku staviti izvan snage, među ostalim u sljedećim slučajevima:

(a)

ako se jasno pokaže da u programu nisu provedeni elementi koji se smatraju ključnima za ovu Odluku ili ako su oni teško i strukturno narušeni;

(b)

ako se za program Komisiji ne podnesu godišnja izvješća kako je predviđeno člankom 7.c stavkom 6. Direktive 98/70/EZ i člankom 18. stavkom 6. Direktive 2009/28/EZ;

(c)

ako se u programu ne primijene norme neovisne revizije koje su opisane u provedbenim aktima na koje se upućuje u članku 7.c stavku 5. trećem podstavku Direktive 98/70/EZ i članku 18. stavku 5. trećem podstavku Direktive 2009/28/EZ ili se ne poboljšaju drugi elementi programa koji se smatraju ključnima za trajno priznanje.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se do 12. kolovoza 2022.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. kolovoza 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 350, 28.12.1998., str. 58.

(2)  SL L 140, 5.6.2009., str. 16.