25.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 193/2


ODLUKA (EU) 2017/1372 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 14. srpnja 2017.

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (na temelju zahtjeva Španjolske – EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014.–2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006 (1), a posebno njezin članak 15. stavak 4.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (2), a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Svrha Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) pružanje je potpore radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću zbog velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine nastalih zbog globalizacije, zbog nastavka svjetske financijske i gospodarske krize ili nove svjetske financijske i gospodarske krize te pomaganje tim radnicima da se ponovno uključe na tržište rada.

(2)

EGF ne smije premašiti najviši godišnji iznos od 150 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 (3).

(3)

Španjolska je 20. siječnja 2017. podnijela zahtjev za mobilizaciju EGF-a u vezi s otpuštanjima u gospodarskom sektoru u regiji Castilla y León razvrstanom u odjeljak 5 Statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici („NACE”) Rev. 2 (Vađenje ugljena i lignita). Zahtjev je dopunjen dodatnim informacijama dostavljenima u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1309/2013. Taj je zahtjev u skladu s uvjetima za određivanje financijskog doprinosa iz EGF-a utvrđenima člankom 13. Uredbe (EU) br. 1309/2013.

(4)

U skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1309/2013 Španjolska je odlučila osigurati usluge prilagođene potrebama sufinancirane iz EGF-a i za 125 mladih ljudi koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET).

(5)

U skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1309/2013 potvrđuje se prihvatljivost zahtjeva Španjolske jer otpuštanja znatno utječu na zaposlenost te lokalno gospodarstvo.

(6)

Stoga bi trebalo mobilizirati EGF kako bi se za zahtjev koji je podnijela Španjolska osigurao financijski doprinos u iznosu od 1 002 264 EUR.

(7)

Kako bi se sredstva iz EGF-a mogla što prije upotrijebiti, ova bi se Odluka trebala primjenjivati od dana njezina donošenja,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Unije za financijsku godinu 2017. mobilizira se Europski fond za prilagodbu globalizaciji kako bi se osigurao iznos od 1 002 264 EUR u obliku odobrenih sredstava za preuzete obveza i plaćanja.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 14. srpnja 2017.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. srpnja 2017.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

T. TÕNISTE


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(3)  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014.–2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).