12.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 179/32


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/1257

оd 11. srpnja 2017.

o tehničkim standardima i formatima potrebnima za ujednačen sustav kako bi se omogućilo povezivanje slobodnih radnih mjesta s molbama za posao i životopisima na portalu EURES

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2016. o Europskoj mreži službi za zapošljavanje (EURES), pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada i izmjeni uredaba (EU) br. 492/2011 i (EU) br. 1296/2013 (1), posebno njezin članak 17. stavak 8.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2016/589 propisana su, među ostalim, načela i pravila o suradnji između Komisije i država članica u području razmjene relevantnih dostupnih podataka o slobodnim radnim mjestima, molbama za posao i životopisima.

(2)

Člankom 17. Uredbe (EU) 2016/589 predviđa se uspostava ujednačenog sustava za objedinjavanje slobodnih radnih mjesta, molbi za posao i životopisa iz država članica na portalu EURES.

(3)

U cilju uspostave ujednačenog sustava i kako bi se omogućilo učinkovito pretraživanje i povezivanje dostavljenih podataka, nužno je upotrebljavati zajedničke standarde i formate za razmjenu podataka.

(4)

Ti standardi i formati trebali bi se u najvećoj mogućoj mjeri temeljiti na utvrđenim standardima struke ili državnim standardima koje upotrebljavaju javne službe za zapošljavanje i ostali subjekti na tržištu rada i trebali bi se donositi na temelju prikladnih savjetovanja s državama članicama.

(5)

Standardi i formati možda će se s vremenom morati prilagoditi u skladu s tehnološkim ili funkcionalnim promjenama. Stoga je važno uspostaviti model upravljanja kako bi se osiguralo prikladno savjetovanje i uključivanje država članica prije donošenja standarda i formata.

(6)

Kako bi se olakšao rad nacionalnih koordinacijskih ureda u pogledu organizacije koordiniranog prijenosa informacija na portal EURES, radi zaštite funkcioniranja mehanizma razmjene podataka te kako bi se osigurala dobra unutarnja i tehnička kvaliteta informacija, nužno je utvrditi i propisati neka opća načela za uspostavu i rad sustava te uloge i odgovornosti uključenih strana.

(7)

U tim općim načelima trebalo bi objasniti prava i odgovornosti stvaratelja i nadzornika podataka te kako se osigurava zaštita osobnih podataka u cijelom lancu prijenosa podataka.

(8)

U cilju podupiranja učinkovitog povezivanja slobodnih radnih mjesta, među ostalim radnih mjesta za naučnike i pripravnike, s molbama za posao i životopisima na portalu EURES, u svjetlu ciljeva Uredbe (EU) 2016/589 važno je da članovi i partneri EURES-a stave na raspolaganje na transparentan način što je više moguće prikladnih slobodnih radnih mjesta, molbi za posao i životopisa koje imaju.

(9)

Mjere predviđene u ovoj Odluci koje se odnose na obradu osobnih podataka trebalo bi provoditi u skladu s pravom Unije o zaštiti osobnih podataka, posebno u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) te Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (3), kao i s povezanim nacionalnim provedbenim mjerama. Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti usklađivanju s načelima ograničavanja svrhe, minimizacije podataka, ograničavanja skladištenja, cjelovitosti i povjerljivosti.

(10)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem Odbora za EURES,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Predmet, područje primjene i definicije

Ovom Odlukom utvrđuju se tehnički standardi i formati koji će se upotrebljavati za ujednačen sustav kojim će se objediniti slobodna radna mjesta, molbe za posao i životopisi iz članova EURES-a i, prema potrebi, partnera EURES-a na portalu EURES te metode i postupci za postizanje dogovora o daljnjim tehničkim i funkcionalnim definicijama.

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„molba za posao” znači dokument ili skup dokumenata koje podnositelj prijave dostavlja poslodavcu ili službi za zapošljavanje u okviru postupka informiranja poslodavca o svojoj raspoloživosti i želji da bude zaposlen na određeno radno mjesto ili položaj;

(b)

„životopis” znači dokument u kojem su navedeni podaci osobe u obliku sažetog radnog iskustva i obrazovanja te sve ostale relevantne informacije o postignućima, vještinama, kompetencijama, kvalifikacijama i interesima osobe;

(c)

„profil tražitelja zaposlenja” znači standardni format podataka za uvrštavanje životopisa i molbi za posao kako je utvrđeno u ovoj Odluci;

(d)

„stvaratelj podataka” znači osoba ili subjekt koji je izvorno stvorio skup podataka koji se stavlja na raspolaganje na portalu EURES. Stvarateljima podataka smatraju se poslodavci koji su objavili oglas za slobodno radno mjesto i radnici koji su stvorili profil tražitelja zaposlenja kod člana EURES-a ili, prema potrebi, partnera EURES-a i odlučili ga objaviti i koji su dali nužnu suglasnost za prijenos podataka na portal EURES;

(e)

„nadzornik podataka na EURES-u” znači osoba ili subjekt koji ima zakonsko pravo kontrolirati pristup podacima. Nadzornik podataka na EURES-u mogao bi biti stvaratelj podataka ili netko drugi kome je stvaratelj podataka dao ovlasti ili koji djeluje u njegovo ime;

(f)

„krajnji korisnik” znači osoba ili subjekt koji preuzima i upotrebljava podatke o slobodnim radnim mjestima i profile tražitelja zaposlenja objedinjene na portalu EURES u skladu s ovom Odlukom radi pronalaženja slobodnih radnih mjesta na koja se može prijaviti ili za potrebe pronalaženja kandidata kojima će ponuditi posao;

(g)

„ujednačen sustav” znači definicije podataka i funkcionalne specifikacije za prijenos podataka i postupci utvrđeni u ovoj Odluci za potrebe povezivanja slobodnih radnih mjesta sa životopisima;

(h)

„tehnička infrastruktura” znači kombinirani skup hardvera, softvera, mreža i ostalih sredstava za razvoj, ispitivanje, pružanje, praćenje, kontrolu ili podupiranje relevantnih usluga IT-a koje su nužne za primjenu ujednačenog sustava;

(i)

„jedinstveni koordinirani kanal” znači usluga uspostavljena između točke povezivanja na portal EURES i točke povezivanja u državi članici kojom se omogućuje prijenos podataka iz nacionalnih članova EURES-a i, prema potrebi, partnera EURES-a na portal EURES u skladu s ujednačenim sustavom i uz uporabu odgovarajuće tehničke infrastrukture.

Članak 2.

Opća načela za prijenos i razmjenu podataka

1.   Svaka država članica uspostavlja i održava jedinstveni koordinirani kanal za prijenos slobodnih radnih mjesta i profila tražitelja zaposlenja iz svojih nacionalnih članova EURES-a i, prema potrebi, članova EURES-a na portal EURES-a.

2.   U tu svrhu svaka država članica uspostavlja tehničku infrastrukturu, koja je povezana na portal EURES-a, na koju se članovi EURES-a i, prema potrebi, partneri EURES-a mogu povezati i prenositi svoje podatke.

3.   Europski koordinacijski ured upravlja portalom EURES i povezanim uslugama IT-a za primanje i obradu podataka prenesenih s pomoću infrastrukture iz stavka 1.

4.   Europski koordinacijski ured stavlja na raspolaganje podatke koje krajnji korisnici mogu pretraživati i povezivati ne samo izravno na portalu EURES već i na sučeljima aplikacija kojima se članovima EURES-a i, prema potrebi, partnerima EURES-a omogućuje da informacije u svojim sustavima stave na raspolaganje svojim zaposlenicima i korisnicima svojih portala i usluga za traženje posla.

5.   Sve nužne definicije, standardi, specifikacije i postupci podrobno se opisuju u dokumentima koje usuglašavaju nacionalni koordinacijskih uredi u okviru strukture upravljanja utvrđene u ovoj Odluci i stavljaju na raspolaganje svim uključenim stranama u posebnom odjeljku na EURES-ovom portalu Extranet.

Članak 3.

Opća načela za sadržaj i kvalitetu podataka

1.   Podaci preneseni na portal EURES u skladu s Uredbom (EU) 2016/589 i ovom Odlukom indeksiraju se, pohranjuju i tamo stavljaju na raspolaganje isključivo za potrebe pretraživanja i usklađivanja ponude i potražnje tijekom razdoblja valjanosti koje je utvrdio stvaratelj ili nadzornik pojedinih podataka na EURES-u. Podaci koji su anonimizirani mogu se pohranjivati i objavljivati čak i trećim stranama za potrebe istraživanja i u statističke svrhe čak i nakon isteka razdoblja valjanosti.

2.   Prijenosom podataka na portal EURES ne utječe se na prava stvaratelja podataka ili nadzornika podataka na EURES-u na te podatke, u skladu sa zakonima, propisima i sporazumima koji se primjenjuju na čitavi lanac prijenosa od stvaratelja podataka do portala EURES.

3.   Osobni podaci koji se prenose na portal EURES i na njemu pohranjuju mogu se objaviti samo u mjeri u kojoj je na to pristao stvaratelj podataka. Oni se mogu davati samo članovima i partnerima EURES-a ili krajnjim korisnicima koji su se registrirali na portalu EURES ili kod člana ili partnera EURES-a koji im omogućuje pristup podacima s pomoću sučelja aplikacija iz članka 2. stavka 4. ako su ti krajnji korisnici prihvatili uvjete koji su potpuno u skladu sa suglasnosti i pristankom koji su dali stvaratelji podataka.

4.   Poslodavci mogu implicitno ili eksplicitno prepustiti prava na podatke sadržane u oglasu za radno mjesto ili se odreći prava na te podatke, osim u pogledu osobnih podataka. Radnik zadržava pravo na svoje osobne podatke i u svakom trenutku može povući svoju suglasnost za objavu podataka i obrisati, izmijeniti ili na drugi način obraditi dijelove podataka ili sve podatke prenesene na portal EURES. Isto se primjenjuje na poslodavce u pogledu osobnih podataka sadržanih u oglasu za radno mjesto.

5.   Nacionalni koordinacijski uredi i članovi EURES-a i, prema potrebi, partneri EURES-a dužni su osigurati da su svi podaci koji se preko njih prenose na portal EURES u skladu s Uredbom (EU) 2016/589, ovom Odlukom i svim ostalim primjenjivim zakonima i propisima, posebno u pogledu zaštite osobnih podataka, da se stvaratelji podataka ili nadzornici podataka na EURES-u obavješćuju kako će se podaci upotrebljavati i obrađivati te da su pribavljene sve potrebne suglasnosti i dozvole. Porijeklo podataka i sve njihove izmjene te izdane suglasnosti moraju se moći pratiti kroz cijeli lanac prijenosa od stvaratelja do portala EURES.

6.   Europski koordinacijski ured ima ulogu „voditelja obrade” u smislu Uredbe (EZ) br. 45/2001 u pogledu osobnih podataka pohranjenih na portalu EURES. U skladu s tom Uredbom odgovoran je za obradu osobnih podataka, među ostalim za postupak anonimizacije iz stavka 1., te za tehničke i ustrojstvene mjere koje su nužne u cilju osiguranja prikladne sigurnosti, povjerljivosti i cjelovitosti predmetnih podataka.

7.   Koordinacijska skupina razrađuje i usuglašava zajedničke minimalne zahtjeve u pogledu izjava o zaštiti osobnih podataka, uvjete koje će primjenjivati Europski koordinacijski ured, nacionalni koordinacijski uredi, članovi EURES-a i, prema potrebi, partneri EURES-a u cilju ispunjivanja zahtjeva iz Uredbe (EU) 2016/589 u pogledu informirane suglasnosti stvaratelja podataka ili nadzornika podataka na EURES-u te kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za pristup podacima.

Članak 4.

Uloge i odgovornosti nacionalnih koordinacijskih ureda

Nacionalni koordinacijski uredi odgovorni su u svojim državama članicama za organizaciju koordiniranog i sigurnog prijenosa informacija o slobodnim radnim mjestima i profilima tražitelja zaposlenja na portal EURES, posebno na sljedeće načine:

(a)

nadziranjem uspostave i održavanja tehničke infrastrukture koja je potrebna kako bi se osiguralo da se relevantni podaci članova EURES-a i, prema potrebi, partnera EURES-a mogu prenijeti na portal EURES jedinstvenim koordiniranim kanalom;

(b)

omogućivanjem članovima EURES-a i, prema potrebi, partnerima EURES-a da se povežu i prenesu podatke putem tog jedinstvenog koordiniranog kanala;

(c)

osiguravanjem trajnog praćenja povezivanja na portal EURES i na članove i partnere EURES-a koji sudjeluju te brzim djelovanjem u slučaju tehničkih ili drugih problema koji bi mogli nastati u vezi s podacima koji će se prenositi;

(d)

osiguravanjem da se sve aktivnosti povezane s razmjenom i prijenosom podataka obavljaju potpuno u skladu s Uredbom (EU) 2016/589 i općim načelima utvrđenima u ovoj Odluci te interveniranjem ako to nije tako;

(e)

osiguravanjem da su svi preneseni podaci u skladu s dogovorenim formatima i standardima kako je predviđeno u Uredbi (EU) 2016/589 i ovoj Odluci;

(f)

osiguravanjem da postoje mehanizmi kojima se osigurava da su stvaratelji podataka obaviješteni i svjesni kako će se njihovi podaci upotrebljavati i obrađivati;

(g)

pružanjem i redovitim ažuriranjem informacija o mjerama i sustavima koji su uspostavljeni u cilju osiguranja kvalitete, sigurnosti, cjelovitosti, povjerljivosti i sljedivosti podataka, uključujući zaštitu osobnih podataka;

(h)

sudjelovanjem u razmjeni informacija i suradnji kako su predviđeni u članku 9. stavku 5. Uredbe (EU) 2016/589;

(i)

obavješćivanjem Europskog koordinacijskog ureda o politikama povezanima s isključenjem slobodnih radnih mjesta ili kategorija slobodnih radnih mjesta u skladu s primjenom članka 17. Uredbe (EU) 2016/589;

(j)

obavješćivanjem o imenovanoj jedinstvenoj točki za kontakt kako je navedeno u članku 9.

Članak 5.

Uloge i odgovornosti Europskog koordinacijskog ureda

Europski koordinacijski ured odgovoran je za pružanje podrške mreži EURES u izvršavanju njezinih dužnosti u pogledu koordiniranog prijenosa informacija o slobodnim radnim mjestima i profilima tražitelja zaposlenja na portal EURES, posebno na sljedeće načine:

(a)

uspostavom i održavanjem tehničke infrastrukture koja je potrebna za zaprimanje podataka od država članica putem jedinstvenog koordiniranog kanala;

(b)

upravljanjem portalom EURES i povezanim sustavima IT-a i njihovim daljnjim razvojem u cilju pružanja usluga pretraživanja i povezivanja za mrežu EURES i za krajnje korisnike s pomoću samoposlužnih usluga na portalu EURES;

(c)

uspostavom i održavanjem tehničke infrastrukture koja je potrebna kako bi se članovima EURES-a, i, prema potrebi, partnerima EURES-a omogućio pristup slobodnim radnim mjestima i profilima tražitelja zaposlenja na portalu EURES kako bih oni bili dostupni za pretraživanje njihovim zaposlenicima i korisnicima njihovih portala za traženje posla;

(d)

osiguravanjem da se sve aktivnosti povezane s razmjenom i prijenosom podataka obavljaju potpuno u skladu s Uredbom (EU) 2016/589 i općim načelima utvrđenima u ovoj Odluci te interveniranjem ako to nije tako;

(e)

pružanjem i redovitim ažuriranjem informacija o mjerama i sustavima koji su uspostavljeni u cilju osiguranja kvalitete, sigurnosti, cjelovitosti, povjerljivosti i sljedivosti podataka, uključujući zaštitu osobnih podataka;

(f)

osiguravanjem posebnog odjeljka na EURES-ovu portalu Extranet te ostalih alata i potpore potrebnih kako bi se nacionalnim koordinacijskim uredima i članovima i partnerima EURES-a omogućila razmjena informacija i učinkovito rješavanje pritužbi u skladu s Uredbom i ovom Odlukom;

(g)

pripremanjem, ažuriranjem i stavljanjem na raspolaganje na EURES-ovu portalu Extranet sve potrebne tehničke i ostale dokumentacije koja je potrebna za funkcioniranje prijenosa i razmjene podataka, posebno dokumenata predviđenih u članku 8.

Članak 6.

Uloge i odgovornosti članova i partnera EURES-a

1.   Svi članovi EURES-a i oni partneri EURES-a koji su se obvezali da će pridonositi bazi slobodnih radnih mjesta i/ili profila tražitelja zaposlenja sudjeluju, s pomoću tehničke infrastrukture koja je uspostavljena u skladu s ovom Odlukom, u koordiniranom i sigurnom prijenosu informacija o slobodnim radnim mjestima i profilima tražitelja zaposlenja na portal EURES, kako je navedeno u članku 12. stavku 3. i članku 17. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/589, posebno na sljedeće načine:

(a)

uspostavom tehničke infrastrukture koja je nužna za povezivanje na jedinstveni koordinirani kanal predviđen u njihovoj zemlji;

(b)

trajnim nadziranjem povezivanja te brzim djelovanjem u slučaju tehničkih ili drugih problema koji bi mogli nastati u vezi s podacima koji će se prenositi;

(c)

osiguravanjem da se sve aktivnosti povezane s razmjenom i prijenosom podataka obavljaju potpuno u skladu s Uredbom (EU) 2016/589 i općim načelima utvrđenima u ovoj Odluci te interveniranjem ako to nije tako;

(d)

osiguravanjem da su svi preneseni podaci u skladu s dogovorenim formatima i standardima kako je predviđeno u Uredbi (EU) 2016/589 i ovoj Odluci;

(e)

osiguravanjem da su stvaratelji podataka obaviješteni i svjesni kako će se njihovi podaci upotrebljavati i obrađivati;

(f)

pružanjem i redovitim ažuriranjem informacija o mjerama i sustavima koji su uspostavljeni u cilju osiguranja kvalitete, sigurnosti, cjelovitosti, povjerljivosti i sljedivosti podataka, uključujući zaštitu osobnih podataka;

(g)

informiranjem nacionalnih koordinacijskih ureda na jasan i transparentan način o provedbi politika povezanih s isključivanjem iz prijenosa svih javno dostupnih slobodnih radnih mjesta uz primjenu članka 17. Uredbe (EU) 2016/589;

(h)

osiguravanjem kontaktne točke za uslugu kako bi se nacionalnom koordinacijskom uredu olakšala koordinacija na nacionalnoj razini. Dužnost kontaktne točke za uslugu može obavljati služba za korisnike ili slična služba.

2.   Kako bi se osiguralo da njihovi zaposlenici koji rade s mrežom EURES i krajnji korisnici portala za traženje posla kojima oni upravljaju mogu jednostavno pristupiti portalu EURES te da ga mogu pretraživati i povezivati slobodna radna mjesta i profile tražitelja zaposlenja dostupne na portalu EURES, članovi i partneri EURES-a mogu svoje sustave povezati na tehničku infrastrukturu koju je u tu svrhu osigurao Europski koordinacijski ured te je upotrebljavati.

Članak 7.

Uloge i odgovornosti Koordinacijske skupine

1.   Koordinacijska skupina podupire dobro funkcioniranje ujednačenog sustava i organizaciju koordiniranog i sigurnog prijenosa informacija o slobodnim radnim mjestima i profilima tražitelja zaposlenja na portal EURES te stalno pridonosi njegovom poboljšanju. Koordinacijska skupina pozorno prati rad ujednačenog sustava i služi kao forum za razmjenu stajališta i najbolje prakse u cilju poboljšanja njegova funkcioniranja.

2.   Koordinacijska skupina jednom godišnje provodi reviziju primjene ove Odluke i tako pridonosi izvješću o radu i izvješću o ex-post evaluaciji koje Komisija izrađuje u skladu s člancima 33. i 35. Uredbe (EU) 2016/589.

3.   O donošenju Specifikacija jedinstvenog koordiniranog kanala EURES-a i njihovim izmjenama iz članka 8. treba se dogovoriti s Koordinacijskom skupinom u skladu s postupkom iz članka 9. prije njihove primjene.

4.   Koordinacijska skupina može uspostaviti posebne stručne skupine za pružanje potpore, pomoći i savjeta za obavljanje njezinih zadaća.

Članak 8.

Tehničke i funkcionalne definicije i specifikacije za razmjenu podataka

1.   U skladu s postupcima iz članka 9. Europski koordinacijski ured donosi „Specifikacije jedinstvenog koordiniranog kanala EURES-a” koje se sastoje od sljedećeg:

(a)

„specifikacije formata i standarda EURES-a” u kojima se opisuje format podataka, definicije podataka, standardi koji će se upotrebljavati i pravila potvrđivanja koja se moraju poštovati kada se slobodno radno mjesto ili profil tražitelja posla prenose na portal EURES s pomoću ujednačenog sustava;

(b)

„specifikacija za razmjenu funkcijskih poruka u EURES-u” u kojima se opisuje tehnička infrastruktura koju treba osigurati i specifikacije za razmjenu koje se moraju provoditi kako bi se osigurala razmjena podataka;

(c)

„priručnika za proces interoperabilnosti EURES-a” u kojem su opisani postupci, mjere i intervencije za upravljanje jedinstvenim koordiniranim kanalom, za upravljanje promjenama i osiguravanje kvalitete, sigurnosti, sljedivosti i zaštite podataka, uključujući zaštitu osobnih podataka;

2.   „specifikacija jedinstvenog koordiniranog kanala EURES-a” i sva se njihova ažuriranja ili izmjene stavljaju na raspolaganje mreži EURES u posebnom odjeljku na EURES-ovu portalu Extranet.

Članak 9.

Upravljanje

1.   Sve države članice, posredstvom svojih nacionalnih koordinacijskih ureda, imenuju jedinstvenu točku za kontakt kojoj se mogu uputiti svi zahtjevi, upiti i obavijesti o provedbi odredaba koje se odnose na usluge IT-a u skladu s Uredbom (EU) 2016/589 i o primjeni ove Odluke i o tome obavješćuju Europski koordinacijski ured.

2.   Kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje ujednačenog sustava razmjene podataka, portala EURES i povezanih usluga IT-a, Europski koordinacijski ured organizira redovite sastanke i osigurava učinkovita sredstva komunikacije među jedinstvenim točkama za kontakt iz stavka 1. Koordinacijska skupina može angažirati skupinu jedinstvenih točaka za kontakt da pripreme savjetovanja ili može od njih tražiti da pružaju smjernice ili savjete o tehničkim pitanjima i pitanjima IT-a u skladu s Uredbom (EU) 2016/589.

3.   Prije nego što Europski koordinacijski ured može donijeti Specifikacije jedinstvenog koordiniranog kanala EURES-a ili ih naknadno izmjenjivati, provodi se službeno savjetovanje s Koordinacijskom skupinom u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) 2016/589. Takvim savjetovanjima mogu, prema potrebi, prethoditi savjetovanja na tehničkoj razini u okviru mreže EURES i savjetovanja s drugim relevantnim nacionalnim i međunarodnim stručnjacima, kao što su tijela koja sudjeluju u razvoju formata i standarda.

Članak 10.

Stupanje na snagu

1.   Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Europski koordinacijski ured objavljuje prvu verziju „Specifikacija jedinstvenog koordiniranog kanala EURES-a” i sve ostale relevantne popise i smjernice na EURES-ovu portalu Extranet najkasnije 1. prosinca 2017.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. srpnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 107, 22.4.2016., str. 1.

(2)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.) te od 25. svibnja 2018. Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

(3)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima EU-a i o slobodnom kretanju takvih podataka. SL L 8, 12.1.2001., str. 1.