4.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 214/3


ODLUKA KOMISIJE

оd 8. svibnja 2017.

o usklađenosti s pravom Unije mjera koje Mađarska namjerava poduzeti u skladu s člankom 14. Direktive 2010/13/EU o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama)

(2017/C 214/04)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2010. o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama) (1), a posebno njezin članak 14. stavak 2.,

uzimajući u obzir mišljenje odbora osnovanog u skladu s člankom 29. Direktive 2010/13/EU,

budući da:

(1)

Mađarska je dopisom od 20. veljače 2017. obavijestila Komisiju o mjerama koje namjerava poduzeti u skladu s člankom 14. stavkom 1. Direktive 2010/13/EU.

(2)

Komisija je u roku od tri mjeseca nakon primitka obavijesti provjerila jesu li te mjere usklađene s pravom Unije, posebno u pogledu proporcionalnosti mjera i transparentnosti nacionalnog postupka savjetovanja.

(3)

Pri provjeri mjera Komisija je uzela u obzir dostupne podatke o mađarskom audiovizualnom tržištu, posebno u pogledu utjecaja na tržište televizije.

(4)

Mađarska je nakon opsežnog javnog savjetovanja na jasan i transparentan način sastavila popis događaja od velike važnosti za društvo.

(5)

Na temelju podrobnih dokaza i podataka o gledanosti koje su dostavila mađarska nadležna tijela Komisija je utvrdila da popis određenih događaja sastavljen u skladu s člankom 14. stavkom 1. Direktive 2010/13/EU ispunjuje najmanje dva kriterija u nastavku koje se smatra pouzdanim pokazateljima važnosti takvih događaja za društvo: i. poseban opći odjek u državi članici, a ne samo važnost onima koji inače prate predmetni sport ili aktivnost; ii. općenito priznata izrazita kulturna važnost koju tom događaju pridaje stanovništvo države članice, posebno kao katalizator kulturnog identiteta; iii. sudjelovanje državne reprezentacije u predmetnom natjecanju ili turniru od međunarodne važnosti te iv. činjenica da se događaj tradicionalno emitira na besplatnoj televiziji i ima veliku gledanost.

(6)

Na dostavljenom popisu događaja od velike važnosti za društvo navedeni su određeni događaji koji se smatraju događajima od velike važnosti za društvo, primjerice ljetne i zimske Olimpijske igre na kojima sudjeluje mađarska državna reprezentacija ili jedan ili više mađarskih sportaša. Mađarska nadležna tijela dokazalu su da su ljetne i zimske Olimpijske igre u Mađarskoj posebno popularne među širom javnošću, a ne samo među onima koji obično prate sportske događaje. Takvi događaji imaju veliku gledanost i tradicionalno se emitiraju na slobodnoj televiziji.

(7)

Utakmice otvorenja, četvrtfinala, polufinala i finale Svjetskog prvenstva FIFA-e i Europskog prvenstva UEFA-e također se smatraju događajima od velike važnosti za društvo. Mađarska nadležna tijela dokazala su da takvi događaji imaju poseban opći odjek u Mađarskoj jer su posebno popularni među širom javnošću, a ne samo među onima koji obično prate sportske događaje. Oni uključuju nastupe reprezentacije na međunarodnim turnirima od velike važnosti. Imaju i veliku gledanost te se tradicionalno emitiraju na slobodnoj televiziji.

(8)

Na popisu su i sve utakmice mađarske muške državne reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu FIFA-e i Europskom prvenstvu UEFA-e te kvalifikacijske utakmice za te događaje i službene prijateljske utakmice. Mađarska nadležna tijela dokazala su da takvi događaji imaju poseban opći odjek u mađarskom društvu, a ne samo kod onih koji redovito prate nogomet. Oni uključuju nastupe reprezentacije na međunarodnim turnirima od velike važnosti. Imaju i veliku gledanost te se tradicionalno emitiraju na slobodnoj televiziji.

(9)

Finale Lige prvaka UEFA-e te utakmice Lige prvaka UEFA-e i Europske lige UEFA-e u kojima sudjeluje mađarski klub također se smatraju događajima od velike važnosti za društvo. Imaju poseban opći odjek u mađarskom društvu jer su popularni u široj javnosti, a ne samo među tradicionalnom pratiteljima nogometnih utakmica. To su, među ostalim, nastupi mađarskih klubova na međunarodnim turnirima od velike važnosti. Imaju veliku gledanost te se tradicionalno emitiraju na slobodnoj televiziji.

(10)

Utakmice Europskog prvenstva u rukometu EHF-a u kojima sudjeluje mađarska državna reprezentacija također se smatraju događajima od velike važnosti za društvo. Mađarska nadležna tijela dokazala su da takvi događaji imaju poseban opći odjek u Mađarskoj, ne samo među ljubiteljima te sportske discipline. One obično uključuju sudjelovanje mađarske državne reprezentacije, imaju veliku gledanost i tradicionalno se emitiraju na slobodnoj televiziji.

(11)

Na popisu su i sve utakmice Lige prvaka EHF-a i Lige prvaka EHF-a za žene u kojima sudjeluju mađarski klubovi. Mađarska nadležna tijela dokazala su da takvi događaji imaju poseban opći odjek u mađarskom društvu, ne samo kod onih koji redovito prate rukomet. To su nastupi mađarskih klubova na međunarodnim turnirima. Imaju i veliku gledanost te se tradicionalno emitiraju na slobodnoj televiziji.

(12)

Utakmice Svjetskog prvenstva u vaterpolu FINA-a i Europskog prvenstva u vaterpolu za muškarce u kojima sudjeluje mađarska državna reprezentacija također se smatraju događajima od velike važnosti za društvo. Mađarska nadležna tijela istaknula su da ti događaji imaju poseban opći odjek u Mađarskoj, a ne samo kod onih koji redovito prate taj sport. Poseban i opći interes pojačan je činjenicom da je mađarska državna reprezentacija postigla veliki uspjeh na tim natjecanjima. To uključuje nastupe državne reprezentacije na međunarodnim turnirima. Imaju veliku gledanost te se tradicionalno emitiraju na slobodnoj televiziji.

(13)

Na popisu je i Formula 1, Velika nagrada Mađarske, koja se smatra događajem od velike važnosti za društvo. Mađarska nadležna tijela dokazala su da taj događaj ima poseban opći odjek u mađarskom društvu, a ne samo kod onih koji inače prate taj sport. Taj događaj ima veliku gledanost i tradicionalno se emitira na slobodnoj televiziji.

(14)

Propisane mjere ne izlaze iz okvira nužnog za ostvarivanje cilja, a to je zaštita prava na informacije i pristup šire javnosti televizijskim prijenosima događaja od velike važnosti za društvo. U tom se zaključku uzimaju u obzir načini emitiranja predmetnih događaja, definicija „kvalificirane televizijske kuće”, uloga mađarskog Vijeća za medije u rješavanju sporova nastalih tijekom provedbe mjera i činjenica da će se odluka o sastavljanju popisa događaja primjenjivati na događaje za koje su ugovori o isključivim pravima sklopljeni nakon stupanja na snagu te odluke. Na temelju toga može se zaključiti da učinci na pravo vlasništva, kako je predviđeno člankom 17. Povelje o temeljnim pravima Europske unije, ne nadilaze one koji su neodvojivo povezani s dodavanjem događaja na popis predviđen člankom 14. stavkom 1. Direktive 2010/13/EU.

(15)

Iz istih razloga čini se da su mađarske mjere proporcionalne i da je opravdano odstupanje od temeljne slobode pružanja usluga iz članka 56. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Od prevladavajućeg je javnog interesa široj javnosti osigurati pristup prijenosima događaja od velike važnosti za društvo. Isto tako, mađarskim mjerama ne provodi se diskriminacija televizijskih kuća iz drugih država članica, nositelja prava ili drugih gospodarskih subjekata te se ne sprječava njihov pristup tržištu.

(16)

Osim toga, određene mjere u skladu su s pravilima Unije o tržišnom natjecanju. Definicija kvalificiranih televizijskih kuća za emitiranje događaja s popisa temelji se na objektivnim kriterijima koji omogućuju stvarno i potencijalno tržišno natjecanje za stjecanje prava na emitiranje tih događaja. Osim toga, broj određenih događaja nije toliko neproporcionalan da bi narušio tržišno natjecanje na maloprodajnim tržištima slobodne televizije i televizije uz plaćanje. Zato se može smatrati da učinci na slobodu tržišnog natjecanja ne nadilaze one koji su neodvojivo povezani s dodavanjem događaja na popis predviđen člankom 14. stavkom 1. Direktive 2010/13/EU.

(17)

Komisija je drugim državama članicama priopćila mjere koje Mađarska namjerava poduzeti i iznijela rezultate svoje provjere odboru koji je osnovan u skladu s člankom 29. Direktive 2010/13/EU. Odbor je donio povoljno mišljenje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Jedini članak

1.   Mjere koje Mađarska namjerava poduzeti u skladu s člankom 14. stavkom 1. Direktive 2010/13/EU i o kojima je obavijestila Komisiju u skladu s člankom 14. stavkom 2. te Direktive u skladu su s pravom Unije.

2.   Mjere koje Mađarska poduzme bit će objavljene u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. svibnja 2017.

Za Komisiju

Andrus ANSIP

Potpredsjednik


(1)  SL L 95, 15.4.2010., str. 1.