28.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 81/18


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/599

оd 22. ožujka 2017.

o predloženoj građanskoj inicijativi pod nazivom „Građanstvo EU-a za Europljane: ujedinjeni u raznolikosti bez obzira na jus soli i jus sanguini

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 2001)

(Vjerodostojan je samo tekst na engleskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o građanskoj inicijativi (1), a posebno njezin članak 4.,

budući da:

(1)

Predmet predložene građanske inicijative pod nazivom „Građanstvo EU-a za Europljane: ujedinjeni u raznolikosti bez obzira na jus soli i jus sanguini” odnosi se na sljedeće: „vrsta i svrha građanstva Unije, osobito u odnosu na državljanstvo, povlačenje države članice iz Unije i njegovi učinci, prava građana zajamčena pravom EU-a”.

(2)

Građanstvo Unije dodaje se nacionalnom državljanstvu i ne zamjenjuje ga. Državljanstvo države članice preduvjet je za građanstvo Unije. Da bi bila građanin Unije, osoba mora imati državljanstvo barem jedne države članice Unije.

(3)

Ta poveznica između državljanstva države članice Unije i građanstva Unije utvrđena je u Ugovorima. U Ugovorima nema pravne osnove na temelju koje bi se institucije EU-a ovlastile za donošenje pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ kojim bi se osobama bez državljanstva države članice Unije dodijelio status građanina Unije.

(4)

Međutim, pravni akt Unije radi provedbe Ugovorâ može se donijeti u području prava državljana trećih zemalja koji zakonito borave u državi članici, uključujući uvjete kojima se uređuje sloboda kretanja i boravka u drugim državama članicama EU-a. Stoga se takvim pravnim aktom građanima države koja se povukla iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji mogu dodijeliti određena prava slična onima povezanima s građanstvom Unije.

(5)

Ugovorom o Europskoj uniji (UEU) jača se status građanina Unije i poboljšava daljnje demokratsko funkcioniranje Unije tako što se osigurava da, među ostalim, svaki građanin ima pravo na sudjelovanje u demokratskom životu Unije putem europske građanske inicijative.

(6)

U tu svrhu postupci i uvjeti potrebni za građansku inicijativu trebali bi biti jasni, jednostavni, prilagođeni korisnicima i proporcionalni vrsti građanske inicijative kako bi se njima potaknulo sudjelovanje građana, a Unija učinila dostupnijom.

(7)

Zbog toga i budući da je cilj predložene građanske inicijative predložiti pravni akt Unije radi provedbe Ugovorâ u području prava državljana trećih zemalja koji zakonito borave u državi članici, uključujući uvjete kojima se uređuje sloboda kretanja i boravka u drugim državama članicama, a osobito dodjela određenih prava sličnih onima koja se odnose na građanstvo Unije građanima države koja se povukla iz Unije na temelju članka 50. UEU-a, primjereno je smatrati da predložena građanska inicijativa ne izlazi iz okvira ovlasti Komisije da podnese prijedlog pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (b) Uredbe.

(8)

Stoga bi predloženu građansku inicijativu pod nazivom „Građanstvo EU-a za Europljane: ujedinjeni u raznolikosti bez obzira na jus soli i jus sanguini” trebalo registrirati. Za tu predloženu građansku inicijativu trebalo bi prikupiti izjave o potpori jer je njezin cilj prijedlog pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ u području prava državljana trećih zemalja koji zakonito borave u državi članici, uključujući uvjete kojima se uređuje sloboda kretanja i boravka u drugim državama članicama, a osobito dodjela određenih prava sličnih onima povezanima s građanstvom Unije građanima države koja se povukla iz Unije na temelju članka 50. UEU-a,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Registrira se predložena građanska inicijativa pod nazivom „Građanstvo EU-a za Europljane: ujedinjeni u raznolikosti bez obzira na jus soli i jus sanguini”.

2.   Izjave o potpori za predloženu građansku inicijativu mogu se prikupljati na temelju shvaćanja da je njezin cilj prijedlog pravnog akta Unije kojim bi se zajamčilo da nakon povlačenja države članice u skladu s člankom 50. UEU-a građani te države mogu uživati prava slična onima koja su uživali dok je ta država bila država članica EU-a.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 27. ožujka 2017.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena organizatorima (članovima građanskog odbora) predložene građanske inicijative pod nazivom „Građanstvo EU-a za Europljane: ujedinjeni u raznolikosti bez obzira na jus soli i jus sanguini” koju kao kontaktne točke zastupaju [osobni podaci izbrisani nakon savjetovanja s organizatorima].

Sastavljeno u Bruxellesu, 22. ožujka 2017.

Za Komisiju

Frans TIMMERMANS

Potpredsjednik


(1)  SL L 65, 11.3.2011., str. 1.