28.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 50/53


ODLUKA (EU) 2017/342 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 14. prosinca 2016.

o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za rješavanje migracijske, izbjegličke i sigurnosne krize koja je u tijeku

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (1), a posebno njegovu točku 12.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Instrument fleksibilnosti namijenjen je financiranju jasno određenog rashoda koji nije moguće financirati u okviru gornjih granica raspoloživih za jedan ili više drugih naslova.

(2)

Gornja granica godišnjeg iznosa dostupnog za instrument fleksibilnosti iznosi 471 milijun EUR (po cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 11. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 (2).

(3)

Zbog hitne potrebe potrebno je mobilizirati veliki dodatan iznos kako bi se financirale mjere u svrhu ublažavanja migracijske, izbjegličke i sigurnosne krize koja je u tijeku.

(4)

Nakon što su razmotrene sve mogućnosti preraspodjele odobrenih sredstava u okviru gornje granice rashoda za naslov 3. (Sigurnost i građanstvo), čini se nužnim mobilizirati instrument fleksibilnosti kako bi se dopunilo financiranje dostupno u općem proračunu Unije za financijsku godinu 2017. iznad gornje granice naslova 3. za iznos od 530,0 milijuna EUR kako bi se financirale mjere u području migracija, izbjeglica i sigurnosti.

(5)

Na temelju očekivanog profila plaćanja odobrena sredstva za plaćanja u okviru mobilizacije instrumenta fleksibilnosti trebala bi biti raspodijeljena na više financijskih godina te su procijenjena na 238,3 milijuna EUR u 2017., 91,0 milijun EUR u 2018., 141,9 milijuna EUR u 2019. i 58,8 milijuna EUR u 2020.

(6)

Kako bi se vrijeme potrebno za mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti svelo na najmanju moguću mjeru, ova bi se Odluka trebala primjenjivati od početka financijske godine 2017.,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   U općem proračunu Unije za financijsku godinu 2017. instrument fleksibilnosti mobilizira se za osiguravanje iznosa od 530,0 milijuna EUR za odobrena sredstva za preuzete obveze iz naslova 3. (Sigurnost i građanstvo).

Taj se iznos mora upotrijebiti za financiranje mjera za upravljanje migracijskom, izbjegličkom i sigurnosnom krizom koja je u tijeku.

2.   Na temelju očekivanog plana isplate odobrena sredstva za plaćanja u okviru mobilizacije instrumenta fleksibilnosti iznose kako slijedi:

(a)

238,3 milijuna EUR u 2017.;

(b)

91,0 milijun EUR u 2018.;

(c)

141,9 milijuna EUR u 2019.;

(d)

58,8 milijuna EUR u 2020.

Pojedinačni iznosi za svaku financijsku godinu odobravaju se u skladu s godišnjim proračunskim postupkom.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2017.

Sastavljeno u Strasbourgu 14. prosinca 2016.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

I. KORČOK


(1)  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).