9.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 34/34


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/223

оd 7. veljače 2017.

o ovlašćivanju laboratorija u Brazilu za provođenje seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće kod pasa, mačaka i pitomih vretica

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 572)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2000/258/EZ od 20. ožujka 2000. o određivanju posebnog instituta odgovornog za utvrđivanje kriterija za standardizaciju seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće (1), a posebno njezin članak 3. stavak 2.,

budući da:

(1)

Odlukom 2000/258/EZ Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Nancy, Francuska, određena je kao poseban institut odgovoran za utvrđivanje kriterija za standardizaciju seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće. AFSSA je sada sastavni dio agencije Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) u Francuskoj.

(2)

Odlukom 2000/258/EZ među ostalim se predviđa da ANSES ocjenjuje laboratorije u trećim zemljama koji su podnijeli zahtjev da im se odobri provođenje seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće.

(3)

Nadležno tijelo Brazila podnijelo je zahtjev za odobrenje laboratorija „LANAGRO/PE” u Recifeu, a ANSES je 19. listopada 2016. izradio i Komisiji dostavio povoljno izvješće o ocjeni za taj laboratorij.

(4)

Laboratoriju „LANAGRO/PE” u Recifeu stoga bi se trebalo izdati odobrenje za provođenje seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće kod pasa, mačaka i pitomih vretica.

(5)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U skladu s člankom 3. stavkom 2. Odluke 2000/258/EZ sljedeći laboratorij ovlašćuje se za provođenje seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće kod pasa, mačaka i pitomih vretica:

LANAGRO/PE (Laboratório Nacional Agropecuário em Pernambuco)

Rua Manoel de Medeiros, s/no

Dois Irmãos–CEP: 52171-030

Recife/PE

BRAZIL

Članak 2.

Ova se Odluka primjenjuje od 1. ožujka 2017.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. veljače 2017.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 79, 30.3.2000., str. 40.