20.12.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 346/51


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2282

оd 30. studenoga 2016.

o izmjeni uredbi (EZ) br. 1275/2008, (EZ) br. 107/2009, (EZ) br. 278/2009, (EZ) br. 640/2009, (EZ) br. 641/2009, (EZ) br. 642/2009, (EZ) br. 643/2009, (EU) br. 1015/2010, (EU) br. 1016/2010, (EU) br. 327/2011, (EU) br. 206/2012, (EU) br. 547/2012, (EU) br. 932/2012, (EU) br. 617/2013, (EU) br. 666/2013, (EU) br. 813/2013, (EU) br. 814/2013, (EU) br. 66/2014, (EU) br. 548/2014, (EU) br. 1253/2014, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1188, (EU) 2015/1189 i (EU) 2016/2281 u pogledu primjene dopuštenih odstupanja u postupcima provjere

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji upotrebljavaju energiju (1), a posebno njezin članak 15. stavak 1.,

nakon savjetovanja sa Savjetodavnim forumom za ekološki dizajn,

budući da:

(1)

Iskustva u provedbi uredaba Komisije o zahtjevima za ekološki dizajn donesenima na temelju Direktive 2009/125/EZ pokazala su da dopuštena odstupanja pri provjeri, koja su utvrđena u provedbenim mjerama i namijenjena isključivo za potrebe tijela za nadzor tržišta, neki proizvođači i uvoznici upotrebljavaju za određivanje vrijednosti koje se navode u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja usklađenosti, ili za izvješćivanje o većoj učinkovitosti svojih proizvoda.

(2)

Dopuštena odstupanja pri provjeri osmišljena su kako bi se u obzir uzele varijacije koje se pojavljuju pri mjerenjima tijekom verifikacijskih ispitivanja, a uzrokovana su razlikama u mjernoj opremi koju upotrebljavaju proizvođači, uvoznici i tijela za nadzor tržišta diljem Unije. Proizvođač ili uvoznik ne bi trebao upotrebljavati dopuštena odstupanja pri provjeri za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja usklađenosti, ili za izvješćivanje o većoj učinkovitosti od one koja je stvarno izmjerena i izračunana. Parametri koje proizvođač ili uvoznik prijavljuje ili objavljuje ne bi smjeli biti povoljniji za proizvođača ili uvoznika od vrijednosti navedenih u tehničkoj dokumentaciji.

(3)

Kako bi se osiguralo pošteno tržišno natjecanje, ostvarile uštede energije predviđene uredbama te potrošačima pružile točne informacije o utjecaju proizvoda na okoliš i njihovoj funkcionalnosti, trebalo bi pojasniti da dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u provedbenim mjerama smiju upotrebljavati samo nadležna tijela država članica u svrhu provjere usklađenosti.

(4)

Stoga bi uredbe Komisije (EZ) br. 1275/2008 (2), (EZ) br. 107/2009 (3), (EZ) br. 278/2009 (4), (EZ) br. 640/2009 (5), (EZ) br. 641/2009 (6), (EZ) br. 642/2009 (7), (EZ) br. 643/2009 (8), (EU) br. 1015/2010 (9), (EU) br. 1016/2010 (10), (EU) br. 327/2011 (11), (EU) br. 206/2012 (12), (EU) br. 547/2012 (13), (EU) br. 932/2012 (14), (EU) br. 617/2013 (15), (EU) br. 666/2013 (16), (EU) br. 813/2013 (17), (EU) br. 814/2013 (18), (EU) br. 66/2014 (19), (EU) br. 548/2014 (20), (EU) br. 1253/2014 (21), (EU) 2015/1095 (22), (EU) 2015/1185 (23), (EU) 2015/1188 (24), (EU) 2015/1189 (25) i (EU) 2016/2281 (26) trebalo izmijeniti na odgovarajući način.

(5)

Podaci koje je dostavila industrija rasvjetnih tijela pokazuju da bi se brojni tipovi žarulja predviđeni kao alternative manje učinkovitim zabranjenim tipovima (poput halogenih žarulja s nitima za mrežni napon kojima se trebaju zamijeniti žarulje sa žarnom niti) potpuno uklonili s tržišta uredbama (EZ) br. 244/2009 (27), (EZ) br. 245/2009 (28) i (EU) br. 1194/2012 (29) ako bi se proizvođačima zabranilo upotrebljavati pristup koji se primjenjuje na podatke i deklaracije o informacijama opisan u mjernim normama, a koji je u skladu s dopuštenim odstupanjima pri provjeri utvrđenima u tim uredbama na način na koji se trenutačno upotrebljava u cijeloj industriji. Stoga je prikladno ne mijenjati te tri uredbe ovom Uredbom, nego pri njihovu sljedećem preispitivanju pojasniti predviđenu primjenu dopuštenih odstupanja zajedno s ponovnom ocjenom povezanih minimalnih zahtjeva.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog člankom 19. stavkom 1. Direktive 2009/125/EZ,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 1275/2008

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1275/2008 mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 107/2009

Prilozi I. i II. Uredbi (EZ) br. 107/2009 mijenjaju se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 278/2009

Prilozi I. i II. Uredbi (EZ) br. 278/2009 mijenjaju se u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi.

Članak 4.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 640/2009

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 640/2009 mijenja se u skladu s Prilogom IV. ovoj Uredbi.

Članak 5.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 641/2009

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 641/2009 mijenja se u skladu s Prilogom V. ovoj Uredbi.

Članak 6.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 642/2009

Prilozi II. i III. Uredbi (EZ) br. 642/2009 mijenjaju se u skladu s Prilogom VI. ovoj Uredbi.

Članak 7.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 643/2009

Prilog V. Uredbi (EZ) br. 643/2009 mijenja se u skladu s Prilogom VII. ovoj Uredbi.

Članak 8.

Izmjene Uredbe (EU) br. 1015/2010

Prilog III. Uredbi (EU) br. 1015/2010 mijenja se u skladu s Prilogom VIII. ovoj Uredbi.

Članak 9.

Izmjene Uredbe (EU) br. 1016/2010

Prilog III. Uredbi (EU) br. 1016/2010 mijenja se u skladu s Prilogom IX. ovoj Uredbi.

Članak 10.

Izmjene Uredbe (EU) br. 327/2011

Prilog III. Uredbi (EU) br. 327/2011 mijenja se u skladu s Prilogom X. ovoj Uredbi.

Članak 11.

Izmjene Uredbe (EU) br. 206/2012

Prilog III. Uredbi (EU) br. 206/2012 mijenja se u skladu s Prilogom XI. ovoj Uredbi.

Članak 12.

Izmjene Uredbe (EU) br. 547/2012

Prilog IV. Uredbi (EU) br. 547/2012 mijenja se u skladu s Prilogom XII. ovoj Uredbi.

Članak 13.

Izmjene Uredbe (EU) br. 932/2012

Prilog III. Uredbi (EU) br. 932/2012 mijenja se u skladu s Prilogom XIII. ovoj Uredbi.

Članak 14.

Izmjene Uredbe (EU) br. 617/2013

Uredba Komisije (EU) br. 617/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. stavku 20. druga točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

dijeljenje s 1 000 pretvara mega u giga;”.

2.

Prilozi II. i III. mijenjaju se u skladu s Prilogom XIV. ovoj Uredbi.

Članak 15.

Izmjene Uredbe (EU) br. 666/2013

Prilog III. Uredbi (EU) br. 666/2013 mijenja se u skladu s Prilogom XV. ovoj Uredbi.

Članak 16.

Izmjene Uredbe (EU) br. 813/2013

Prilog IV. Uredbi (EU) br. 813/2013 mijenja se u skladu s Prilogom XVI. ovoj Uredbi.

Članak 17.

Izmjene Uredbe (EU) br. 814/2013

Prilog V. Uredbi (EU) br. 814/2013 mijenja se u skladu s Prilogom XVII. ovoj Uredbi.

Članak 18.

Izmjene Uredbe (EU) br. 66/2014

Prilog III. Uredbi (EU) br. 66/2014 mijenja se u skladu s Prilogom XVIII. ovoj Uredbi.

Članak 19.

Izmjene Uredbe (EU) br. 548/2014

Prilog III. Uredbi (EU) br. 548/2014 mijenja se u skladu s Prilogom XIX. ovoj Uredbi.

Članak 20.

Izmjene Uredbe (EU) br. 1253/2014

Prilog VI. Uredbi (EU) br. 1253/2014 mijenja se u skladu s Prilogom XX. ovoj Uredbi.

Članak 21.

Izmjene Uredbe (EU) 2015/1095

Prilozi IX., X. i XI. Uredbi (EU) 2015/1095 mijenjaju se u skladu s Prilogom XXI. ovoj Uredbi.

Članak 22.

Izmjene Uredbe (EU) 2015/1185

Prilog IV. Uredbi (EU) 2015/1185 mijenja se u skladu s Prilogom XXII. ovoj Uredbi.

Članak 23.

Izmjene Uredbe (EU) 2015/1188

Prilog IV. Uredbi (EU) 2015/1188 mijenja se u skladu s Prilogom XXIII. ovoj Uredbi.

Članak 24.

Izmjene Uredbe (EU) 2015/1189

Prilog IV. Uredbi (EU) 2015/1189 mijenja se u skladu s Prilogom XXIV. ovoj Uredbi.

Članak 25.

Izmjene Uredbe (EU) 2016/2281

Prilog IV. Uredbi (EU) 2016/2281 mijenja se u skladu s Prilogom XXV. ovoj Uredbi.

Članak 26.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. studenoga 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 285, 31.10.2009., str. 10.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1275/2008 od 17. prosinca 2008. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn za uporabu električne energije u električnoj i elektroničkoj kućanskoj i uredskoj opremi u stanju pripravnosti ili isključenosti (SL L 339, 18.12.2008., str. 45.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 107/2009 od 4. veljače 2009. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve ekodizajna za dodatne prijamnike za pretvorbu signala iz digitalnog u analogni (SL L 36, 5.2.2009., str. 8.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 278/2009 od 6. travnja 2009. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn za korištenje električne energije u uvjetima bez opterećenja i prosječnu učinkovitost pod opterećenjem vanjskih izvora dobave električne energije (SL L 93, 7.4.2009., str. 3.).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 640/2009 od 22. srpnja 2009. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zahtjeve za ekološki dizajn elektromotora (SL L 191, 23.7.2009., str. 26.).

(6)  Uredba Komisije (EZ) br. 641/2009 od 22. srpnja 2009. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zahtjeve za ekološki dizajn samostalnih cirkulacijskih sisaljki bez brtvenice i cirkulacijskih sisaljki bez brtvenice integriranih u proizvode (SL L 191, 23.7.2009., str. 35.).

(7)  Uredba Komisije (EZ) br. 642/2009 od 22. srpnja 2009. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zahtjeve za ekološki dizajn televizora (SL L 191, 23.7.2009., str. 42.).

(8)  Uredba Komisije (EZ) br. 643/2009 od 22. srpnja 2009. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn kućanskih rashladnih uređaja (SL L 191, 23.7.2009., str. 53.).

(9)  Uredba Komisije (EU) br. 1015/2010 od 10. studenoga 2010. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za ekološki dizajn kućanskih perilica rublja (SL L 293, 11.11.2010., str. 21.).

(10)  Uredba Komisije (EU) br. 1016/2010 od 10. studenoga 2010. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za ekološki dizajn kućanskih perilica posuđa (SL L 293, 11.11.2010., str. 31.).

(11)  Uredba Komisije (EU) br. 327/2011 od 30. ožujka 2011. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn za ventilatore pogonjene motorima ulazne električne snage između 125 W i 500 kW (SL L 90, 6.4.2011., str. 8.).

(12)  Uredba Komisije (EU) br. 206/2012 od 6. ožujka 2012. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn klima-uređaja i ventilatora (SL L 72, 10.3.2012., str. 7.).

(13)  Uredba Komisije (EU) br. 547/2012 od 25. lipnja 2012. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn pumpi za vodu (SL L 165, 26.6.2012., str. 28.).

(14)  Uredba Komisije (EU) br. 932/2012 od 3. listopada 2012. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn kućanskih bubnjastih sušilica rublja (SL L 278, 12.10.2012., str. 41.).

(15)  Uredba Komisije (EU) br. 617/2013 od 26. lipnja 2013. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn računala i računalnih poslužitelja (SL L 175, 27.6.2013., str. 13.).

(16)  Uredba Komisije (EU) br. 666/2013 od 8. srpnja 2013. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn usisavača (SL L 192, 13.7.2013., str. 24.).

(17)  Uredba Komisije (EU) br. 813/2013 od 2. kolovoza 2013. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za ekološki dizajn grijača prostora i kombiniranih grijača (SL L 239, 6.9.2013., str. 136.).

(18)  Uredba Komisije (EU) br. 814/2013 od 2. kolovoza 2013. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za ekološki dizajn grijača vode i spremnika tople vode (SL L 239, 6.9.2013., str. 162.).

(19)  Uredba Komisije (EU) br. 66/2014 od 14. siječnja 2014. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn kućanskih pećnica, ploča za kuhanje i napa (SL L 29, 31.1.2014., str. 33.).

(20)  Uredba Komisije (EU) br. 548/2014 оd 21. svibnja 2014. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu malih, srednjih i velikih strujnih transformatora (SL L 152, 22.5.2014., str. 1.).

(21)  Uredba Komisije (EU) br. 1253/2014 od 7. srpnja 2014. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn ventilacijskih jedinica (SL L 337, 25.11.2014., str. 8.).

(22)  Uredba Komisije (EU) 2015/1095 оd 5. svibnja 2015. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn profesionalnih rashladnih ormara, brzih rashlađivača ili zamrzivača, kondenzacijskih uređaja i procesnih rashladnih uređaja (SL L 177, 8.7.2015., str. 19.).

(23)  Uredba Komisije (EU) 2015/1185 оd 24. travnja 2015. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn uređaja za lokalno grijanje prostora na kruto gorivo (SL L 193, 21.7.2015., str. 1.).

(24)  Uredba Komisije (EU) 2015/1188 оd 28. travnja 2015. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn grijalica za lokalno grijanje prostora (SL L 193, 21.7.2015., str. 76.).

(25)  Uredba Komisije (EU) 2015/1189 оd 28. travnja 2015. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn kotlova na kruta goriva (SL L 193, 21.7.2015., str. 100.).

(26)  Uredba Komisije (EU) 2016/2281 od 30. studenoga 2016. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn uređaja za grijanje zraka, uređaja za hlađenje, visokotemperaturnih procesnih rashladnih uređaja i ventilatorskih konvektora (vidjeti str. 1. ovog Službenog lista).

(27)  Uredba Komisije (EZ) br. 244/2009 od 18. ožujka 2009. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn neusmjerenih svjetiljki za kućanstva (SL L 76, 24.3.2009., str. 3.).

(28)  Uredba Komisije (EZ) br. 245/2009 od 18. ožujka 2009. o primjeni Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn za fluorescentne cijevi bez ugrađenih prigušnica, visokoučinkovite žarulje s izbojem te prigušnice i svjetiljke koje mogu upravljati takvim žaruljama i o stavljanju izvan snage Direktive 2000/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 76, 24.3.2009., str. 17.).

(29)  Uredba Komisije (EU) br. 1194/2012 od 12. prosinca 2012. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn usmjerenih žarulja, LED žarulja i povezane opreme (SL L 342, 14.12.2012., str. 1.).


PRILOG I.

Izmjene Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1275/2008

Prilog III. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG III.

Postupak provjere sukladnosti proizvoda koji provode tijela za nadzor tržišta

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela države članice, a proizvođač/uvoznik ne smije ih upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za izvješćivanje o većoj učinkovitosti na bilo koji način.

1.   VERIFIKACIJSKI POSTUPAK

Pri provjeri sukladnosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak na zahtjeve iz ovog Priloga:

1.

nadležna tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela;

2.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako:

(a)

vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s točkom 2. Priloga IV. Direktivi 2009/125/EZ (prijavljene vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za proizvođača ili uvoznika od rezultata odgovarajućih mjerenja obavljenih u skladu s njezinim stavkom (g); i

(b)

prijavljene vrijednosti ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i ako sve potrebne informacije o proizvodu koje je objavio proizvođač ili uvoznik ne sadržavaju vrijednosti povoljnije za proizvođača ili uvoznika od prijavljenih vrijednosti; i

(c)

nakon što nadležna tijela države članice ispitaju jedinicu modela, izračunane vrijednosti (vrijednosti relevantnih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici u nastavku;

3.

ako nisu postignuti rezultati iz točke 2. podtočaka (a) ili (b), smatra se da model nije u skladu s ovom Uredbom;

4.

ako rezultat iz točke 2. podtočke (c) nije postignut, nadležna tijela države članice odabiru tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje;

5.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je za te tri jedinice aritmetička sredina izračunanih vrijednosti u skladu s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici u nastavku;

6.

ako rezultat iz točke 5. nije postignut, smatra se da model nije u skladu s ovom Uredbom;

7.

nakon donošenja odluke o nesukladnosti modela u skladu s točkama 3. i 6., nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Nadležna tijela države članice primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u točki 8. Priloga II. i dijelu 2. ovog Priloga. Nadležna tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u tablici u nastavku, a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak opisan u točkama od 1. do 7. Bilo koja druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja, ne primjenjuju se.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Vrsta zahtjeva

Kategorija

Dopušteno odstupanje

Prilog II., točka 1. podtočke (a) i (b) ili točka 2. podtočke (a) i (b)

Za zahtjeve za potrošnju energije koja je veća od 1,00 W

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 10 %.

Za zahtjeve za potrošnju energije koja iznosi 1,00 W ili manje

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 0,10 W.

Prilog II., točka 3. podtočka (c) i točka 4. podtočka (a)

Nije primjenjivo

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 10 %.

2.   POSTUPAK ISPITIVANJA ZA UMREŽENU OPREMU

Za ispitivanje sukladnosti sa zahtjevima iz točke 3. podtočke (c) i točke 4. podtočke (a) Priloga II., nadležna tijela države članice primjenjuju postupak iz dijela 1. ovog Priloga nakon deaktivacije i/ili isključenja, prema potrebi, svih primjenjivih mrežnih priključaka jedinice.

Za ispitivanje sukladnosti s ostalim zahtjevima iz točaka 3. i 4. Priloga II., nadležna tijela države članice ispituju samo jednu jedinicu kako slijedi:

Ako je u tehničkoj dokumentaciji navedeno da oprema ima jednu vrstu mrežnog priključka i ako postoje barem dva priključka te vrste, jedan se od njih nasumce odabire i spaja na odgovarajuću mrežu koja je sukladna s maksimalnim specifikacijama priključka. U slučaju da ima više bežičnih mrežnih priključaka iste vrste, drugi se bežični priključci deaktiviraju ako je to moguće. U slučaju da ima više žičnih mrežnih priključaka iste vrste za koje treba provesti verifikacijski postupak za zahtjeve iz Priloga II. točke 3., drugi se žični priključci deaktiviraju ako je to moguće. Ako je na raspolaganju samo jedan mrežni priključak, taj se priključak spaja na odgovarajuću mrežu koja je sukladna s maksimalnim specifikacijama priključka.

Jedinica se stavlja u stanje uključenosti. Kad jedinica u stanju uključenosti počne pravilno funkcionirati, jedinicu je moguće prebaciti u uvjete umreženog stanja pripravnosti i zatim izmjeriti potrošnju energije. Nakon toga jedinici se putem mrežnog priključka prosljeđuje odgovarajući aktivator i provjerava se je li oprema reaktivirana.

Ako oprema ima više od jedne vrste mrežnog priključka, kako je navedeno u tehničkoj dokumentaciji, sljedeći se postupak ponavlja za svaku vrstu mrežnog priključka. Ako postoje dva mrežna priključka iste vrste ili više njih, jedan se priključak nasumce odabire za svaku vrstu mrežnog priključka i spaja na odgovarajuću mrežu koja je sukladna s maksimalnim specifikacijama priključka.

Ako je na raspolaganju samo jedan priključak za određenu vrstu mrežnog priključka, taj se priključak spaja na odgovarajuću mrežu koja je sukladna s maksimalnim specifikacijama tog priključka. Bežični priključci koji nisu u uporabi deaktiviraju se ako je to moguće. U slučaju verifikacije zahtjeva iz Priloga II. točke 3., žični mrežni priključci koji nisu u uporabi deaktiviraju se ako je to moguće.

Jedinica se stavlja u stanje uključenosti. Kad jedinica u stanju uključenosti počne pravilno funkcionirati, jedinicu je moguće prebaciti u uvjete umreženog stanja pripravnosti i zatim izmjeriti potrošnju energije. Nakon toga jedinici se putem mrežnog priključka prosljeđuje odgovarajući aktivator i provjerava se je li oprema reaktivirana. Ako jedan fizički mrežni priključak dijeli više mrežnih (logičkih) portova, taj se postupak ponavlja za svaku vrstu mrežnog logičkog porta, dok su ostali logički portovi logički isključeni.”


PRILOG II.

Izmjene priloga I. i II. Uredbi (EZ) br. 107/2009

1.

U Prilogu I. drugi stavak točke 5. briše se.

2.

Prilog II. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG II.

Postupak provjere sukladnosti proizvoda koji provode tijela za nadzor tržišta

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela države članice, a proizvođač/uvoznik ne smije ih upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za izvješćivanje o većoj učinkovitosti na bilo koji način.

Pri provjeri sukladnosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak na zahtjeve iz ovog Priloga:

1.

nadležna tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela;

2.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako:

(a)

vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s točkom 2. Priloga IV. Direktivi 2009/125/EZ (prijavljene vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za proizvođača ili uvoznika od rezultata odgovarajućih mjerenja obavljenih u skladu s njezinim stavkom (g); i

(b)

prijavljene vrijednosti ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i ako sve potrebne informacije o proizvodu koje je objavio proizvođač ili uvoznik ne sadržavaju vrijednosti povoljnije za proizvođača ili uvoznika od prijavljenih vrijednosti; i

(c)

nakon što nadležna tijela države članice ispitaju jedinicu modela, izračunane vrijednosti (vrijednosti relevantnih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 1.;

3.

ako nisu postignuti rezultati iz točke 2. podtočaka (a) ili (b), smatra se da model nije u skladu s ovom Uredbom;

4.

ako rezultat iz točke 2. podtočke (c) nije postignut, nadležna tijela države članice odabiru tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje;

5.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je za te tri jedinice aritmetička sredina izračunanih vrijednosti u skladu s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 1.;

6.

ako nije postignut rezultat iz točke 5., smatra se da model nije u skladu s ovom Uredbom;

7.

nakon donošenja odluke o nesukladnosti modela u skladu s točkama 3. i 6., nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Nadležna tijela države članice primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u Prilogu I.

Nadležna tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u tablici 1., a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak opisan u točkama od 1. do 7. Bilo koja druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja, ne primjenjuju se.

Tablica 1.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Odredbe u Prilogu I. točkama 1. i 2., kako je primjenjivo

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Za potrošnju energije iznad 1,00 W

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 10 %.

Za potrošnju energije koja iznosi 1,00 W ili manje

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 0,10 W.”


PRILOG III.

Izmjene priloga I. i II. Uredbi (EZ) br. 278/2009

1.

U Prilogu I. drugi stavak točke 2. briše se.

2.

Prilog II. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG II.

Postupak provjere sukladnosti proizvoda koji provode tijela za nadzor tržišta

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela države članice, a proizvođač/uvoznik ne smije ih upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za izvješćivanje o većoj učinkovitosti na bilo koji način.

Pri provjeri sukladnosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak na zahtjeve iz ovog Priloga:

1.

nadležna tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela;

2.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako:

(a)

vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s točkom 2. Priloga IV. Direktivi 2009/125/EZ (prijavljene vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za proizvođača ili uvoznika od rezultata odgovarajućih mjerenja obavljenih u skladu s njezinim stavkom (g); i

(b)

prijavljene vrijednosti ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i ako sve potrebne informacije o proizvodu koje je objavio proizvođač ili uvoznik ne sadržavaju vrijednosti povoljnije za proizvođača ili uvoznika od prijavljenih vrijednosti; i

(c)

nakon što nadležna tijela države članice ispitaju jedinicu modela, izračunane vrijednosti (vrijednosti relevantnih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici u nastavku;

3.

ako nisu postignuti rezultati iz točke 2. podtočaka (a) ili (b), smatra se da model nije u skladu s ovom Uredbom;

4.

ako rezultat iz točke 2. podtočke (c) nije postignut, nadležna tijela države članice odabiru tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje;

5.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je za te tri jedinice aritmetička sredina izračunanih vrijednosti u skladu s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici u nastavku;

6.

ako nije postignut rezultat iz točke 5., smatra se da model nije u skladu s ovom Uredbom;

7.

nakon donošenja odluke o nesukladnosti modela u skladu s točkama 3. i 6., nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Nadležna tijela države članice primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u Prilogu I.

Nadležna tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u tablici u nastavku, a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak opisan u točkama od 1. do 7. Bilo koja druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja, ne primjenjuju se.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Parametri

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Uvjeti bez opterećenja

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 0,10 W.

Aritmetička sredina učinkovitosti u stanjima opterećenja 1–4, kako je definirano u Prilogu I.

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 5 %.”


PRILOG IV.

Izmjene Priloga III. Uredbi (EZ) br. 640/2009

Prilog III. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG III.

Postupak provjere sukladnosti proizvoda koji provode tijela za nadzor tržišta

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela države članice, a proizvođač/uvoznik ne smije ih upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za izvješćivanje o većoj učinkovitosti na bilo koji način.

Pri provjeri sukladnosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak na zahtjeve iz ovog Priloga:

1.

nadležna tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela;

2.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako:

(a)

vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s točkom 2. Priloga IV. Direktivi 2009/125/EZ (prijavljene vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za proizvođača ili uvoznika od rezultata odgovarajućih mjerenja obavljenih u skladu s njezinim stavkom (g); i

(b)

prijavljene vrijednosti ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i ako sve potrebne informacije o proizvodu koje je objavio proizvođač ili uvoznik ne sadržavaju vrijednosti povoljnije za proizvođača ili uvoznika od prijavljenih vrijednosti; i

(c)

nakon što nadležna tijela države članice ispitaju jedinicu modela, izračunane vrijednosti (vrijednosti relevantnih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja), uključujući ukupne gubitke (1-η) kao odlučujući kriterij učinkovitosti, u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 3.;

3.

ako nisu postignuti rezultati iz točke 2. podtočaka (a) ili (b), smatra se da model nije u skladu s ovom Uredbom;

4.

ako rezultat iz točke 2. podtočke (c) nije postignut:

(a)

za modele koji se proizvode u količini manjoj od pet jedinica godišnje, smatra se da model nije u skladu s ovom Uredbom;

(b)

za modele koji se proizvode u količini od pet ili više jedinica godišnje, nadležna tijela države članice odabiru tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje. Smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je za te tri jedinice aritmetička sredina izračunanih vrijednosti, uključujući ukupne gubitke (1-η) kao odlučujući kriterij učinkovitosti, u skladu s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 3.;

5.

ako nije postignut rezultat iz točke 4. podtočke (b), smatra se da model nije u skladu s ovom Uredbom;

6.

nakon donošenja odluke o nesukladnosti modela u skladu s točkom 3., točkom 4. podtočkom (a) i točkom 5., nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Nadležna tijela države članice primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u Prilogu II.

Nadležna tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u tablici 3., a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak opisan u točkama od 1. do 6. Bilo koja druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja, ne primjenjuju se.

Tablica 3.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Parametri

Motori u rasponu snage 0,75–150 kW

Motori u rasponu snage 150–375 kW

Ukupni gubici (1-η)

Najviše 15 % iznad vrijednosti, kako proizlazi iz prijavljenih vrijednosti u skladu s Prilogom I.

Najviše 10 % iznad vrijednosti, kako proizlazi iz prijavljenih vrijednosti u skladu s Prilogom I.”


PRILOG V.

Izmjene Priloga III. Uredbi (EZ) br. 641/2009

Prilog III. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG III.

Postupak provjere sukladnosti proizvoda koji provode tijela za nadzor tržišta

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela države članice, a proizvođač/uvoznik ne smije ih upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za izvješćivanje o većoj učinkovitosti na bilo koji način.

Pri provjeri sukladnosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak na zahtjeve iz ovog Priloga:

1.

nadležna tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela;

2.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako:

(a)

vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s točkom 2. Priloga IV. Direktivi 2009/125/EZ (prijavljene vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za proizvođača ili uvoznika od rezultata odgovarajućih mjerenja obavljenih u skladu s njezinim stavkom (g); i

(b)

prijavljene vrijednosti ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i ako sve potrebne informacije o proizvodu koje je objavio proizvođač ili uvoznik ne sadržavaju vrijednosti povoljnije za proizvođača ili uvoznika od prijavljenih vrijednosti; i

(c)

nakon što nadležna tijela države članice ispitaju jedinicu modela, izračunane vrijednosti (vrijednosti relevantnih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 1.;

3.

ako nisu postignuti rezultati iz točke 2. podtočaka (a) ili (b), smatra se da model nije u skladu s ovom Uredbom;

4.

ako rezultat iz točke 2. podtočke (c) nije postignut, nadležna tijela države članice odabiru tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje;

5.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je za te tri jedinice aritmetička sredina izračunanih vrijednosti u skladu s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 1.;

6.

ako nije postignut rezultat iz točke 5., smatra se da model nije u skladu s ovom Uredbom;

7.

nakon donošenja odluke o nesukladnosti modela u skladu s točkama 3. i 6., nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Nadležna tijela države članice primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u Prilogu II.

Nadležna tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u tablici 1., a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak opisan u točkama od 1. do 7. Bilo koja druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja, ne primjenjuju se.

Tablica 1.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Parametar

Dopušteno odstupanje pri provjeri

Indeks energetske učinkovitosti

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 7 %.”


PRILOG VI.

Izmjene priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 642/2009

1.

U Prilogu II., četvrta alineja točke (c) dijela 1. briše se.

2.

Naslov Priloga III. zamjenjuje se sljedećim: „Postupak provjere sukladnosti proizvoda koji provode tijela za nadzor tržišta”.

3.

U Prilogu III., dio A zamjenjuje se sljedećim:

„A.

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela države članice, a proizvođač/uvoznik ne smije ih upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za izvješćivanje o većoj učinkovitosti na bilo koji način.

Pri provjeri sukladnosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ, na zahtjeve iz ovog Priloga nadležna tijela država članica primjenjuju postupak opisan u nastavku. Nadležna tijela država članica primjenjuju korake utvrđene u točki 2. podtočkama (a) i (b) te točki 3. u nastavku i tijekom provođenja postupka provjere utvrđenog u dijelu B ovog Priloga.

1.

Nadležna tijela država članica provjeravaju samo jednu jedinicu modela.

2.

Smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako:

(a)

vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s točkom 2. Priloga IV. Direktivi 2009/125/EZ (prijavljene vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za proizvođača ili uvoznika od rezultata odgovarajućih mjerenja obavljenih u skladu s njezinim stavkom (g); i

(b)

prijavljene vrijednosti ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i ako sve potrebne informacije o proizvodu koje je objavio proizvođač ili uvoznik ne sadržavaju vrijednosti povoljnije za proizvođača ili uvoznika od prijavljenih vrijednosti; i

(c)

nakon što nadležna tijela države članice ispitaju jedinicu modela, izračunane vrijednosti (vrijednosti relevantnih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 1.;

3.

ako nisu postignuti rezultati iz točke 2. podtočaka (a) ili (b), smatra se da model nije u skladu s ovom Uredbom;

4.

ako rezultat iz točke 2. podtočke (c) nije postignut, nadležna tijela države članice odabiru tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje;

5.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je za te tri jedinice aritmetička sredina izračunanih vrijednosti u skladu s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 1.;

6.

ako nije postignut rezultat iz točke 5., smatra se da model nije u skladu s ovom Uredbom;

7.

nakon donošenja odluke o nesukladnosti modela u skladu s točkama 3. i 6., nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Nadležna tijela države članice primjenjuju metode izračuna utvrđene u Prilogu I. i metode mjerenja utvrđene u Prilogu II.

Nadležna tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u tablici 1., a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak opisan u točkama od 1. do 7. Bilo koja druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja, ne primjenjuju se.

Tablica 1.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Parametri

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Potrošnja energije u stanju uključenosti navedena u Prilogu I. točkama 1. i 2. dijela 1.

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 7 %.

Stanje isključenosti/pripravnosti, kako je primjenjivo, navedeno u Prilogu I. točki 1. podtočkama (a) i (b) te točki 2. podtočkama (a) i (b) dijela 2.

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 0,10 W.

Omjer vršnog osvjetljenja iz Priloga I. dijela 5.

Izračunana vrijednost ne smije biti manja od 60 % vršnog osvjetljenja najsvjetlijeg stanja dok je televizor uključen.”

4.

U Prilogu III. dijela B, točke 9., 10., 11. i 12. zamjenjuju se sljedećim:

„Smatra se da je model u skladu s ovom Uredbom ako rezultati za svaku vrstu mrežnog priključka ne prelaze prijavljenu vrijednost za više od 7 %.

U suprotnom je potrebno ispitati još tri jedinice. Smatra se da je model u skladu s ovom Uredbom ako aritmetička sredina izračunanih vrijednosti ne prelazi prijavljenu vrijednost za više od 7 %.

U suprotnom se smatra da je model nesukladan.

Nakon donošenja odluke o nesukladnosti modela, nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju rezultate ispitivanja i druge relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica te Komisiji.”


PRILOG VII.

Izmjene Priloga V. Uredbi (EZ) br. 643/2009

Prilog V. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG V.

Postupak provjere sukladnosti proizvoda koji provode tijela za nadzor tržišta

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela države članice, a proizvođač/uvoznik ne smije ih upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za izvješćivanje o većoj učinkovitosti na bilo koji način.

Pri provjeri sukladnosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak na zahtjeve iz ovog Priloga:

1.

nadležna tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela;

2.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako:

(a)

vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s točkom 2. Priloga IV. Direktivi 2009/125/EZ (prijavljene vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za proizvođača ili uvoznika od rezultata odgovarajućih mjerenja obavljenih u skladu s njezinim stavkom (g); i

(b)

prijavljene vrijednosti ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i ako sve potrebne informacije o proizvodu koje je objavio proizvođač ili uvoznik ne sadržavaju vrijednosti povoljnije za proizvođača ili uvoznika od prijavljenih vrijednosti; i

(c)

nakon što nadležna tijela države članice ispitaju jedinicu modela, izračunane vrijednosti (vrijednosti relevantnih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 1.;

3.

ako rezultati iz točke 2. podtočaka (a) ili (b) nisu postignuti, smatra se da model i svi modeli koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli kućanskog rashladnog uređaja nisu u skladu s ovom Uredbom;

4.

ako rezultat iz točke 2. podtočke (c) nije postignut, nadležna tijela države članice odabiru tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje. Alternativno, tri dodatne izabrane jedinice mogu pripadati jednom modelu ili više različitih modela koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli;

5.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je za te tri jedinice aritmetička sredina izračunanih vrijednosti u skladu s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 1.;

6.

ako rezultat iz točke 5. nije postignut, smatra se da model i svi modeli koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli kućanskog rashladnog uređaja nisu u skladu s ovom Uredbom;

7.

nakon donošenja odluke o nesukladnosti modela u skladu s točkama 3. i 6., nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Nadležna tijela države članice primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u prilozima III. i IV.

Nadležna tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u tablici 1., a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak opisan u točkama od 1. do 7. Bilo koja druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja, ne primjenjuju se.

Tablica 1.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Parametri

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Bruto obujam

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 3 % ili jedne litre, ovisno o tome koja je od tih vrijednosti viša.

Korisni obujam

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 3 % ili jedne litre, ovisno o tome koja je od tih vrijednosti veća. Ako se obujme odjeljka-podruma i odjeljka za čuvanje svježe hrane može namjestiti i međusobno ovise o tome kako ih namjesti korisnik, obujam se ispituje kad je odjeljak-podrum namješten na minimalni obujam.

Kapacitet zamrzavanja

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 10 %.

Potrošnja energije

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost (E24h ) za više od 10 %.

Potrošnja energije kućanskih rashladnih uređaja korisne zapremine manje od 10 litara

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 0,10 W.

Vlaga u uređajima za čuvanje vina

Izračunana vrijednost relativne vlage ne smije prelaziti prijavljeni raspon za više od 10 % u bilo kojem smjeru.”


PRILOG VIII.

Izmjene Priloga III. Uredbi (EU) br. 1015/2010

Prilog III. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG III.

Postupak provjere sukladnosti proizvoda koji provode tijela za nadzor tržišta

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela države članice, a proizvođač/uvoznik ne smije ih upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za izvješćivanje o većoj učinkovitosti na bilo koji način.

Pri provjeri sukladnosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak na zahtjeve iz ovog Priloga:

1.

nadležna tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela;

2.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako:

(a)

vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s točkom 2. Priloga IV. Direktivi 2009/125/EZ (prijavljene vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za proizvođača ili uvoznika od rezultata odgovarajućih mjerenja obavljenih u skladu s njezinim stavkom (g); i

(b)

prijavljene vrijednosti ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i ako sve potrebne informacije o proizvodu koje je objavio proizvođač ili uvoznik ne sadržavaju vrijednosti povoljnije za proizvođača ili uvoznika od prijavljenih vrijednosti; i

(c)

nakon što nadležna tijela države članice ispitaju jedinicu modela, izračunane vrijednosti (vrijednosti relevantnih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 1.;

3.

ako rezultati iz točke 2. podtočaka (a) ili (b) nisu postignuti, smatra se da model i svi modeli koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli kućanske perilice rublja nisu u skladu s ovom Uredbom;

4.

ako rezultat iz točke 2. podtočke (c) nije postignut, nadležna tijela države članice odabiru tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje. Alternativno, tri dodatne izabrane jedinice mogu pripadati jednom modelu ili više različitih modela koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli;

5.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je za te tri jedinice aritmetička sredina izračunanih vrijednosti u skladu s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 1.;

6.

ako rezultat iz točke 5. nije postignut, smatra se da model i svi modeli koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli kućanske perilice rublja nisu u skladu s ovom Uredbom;

7.

nakon donošenja odluke o nesukladnosti modela u skladu s točkama 3. i 6., nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Nadležna tijela država članica primjenjuju postupke mjerenja kojima se u obzir uzimaju općepriznate, najnovije, pouzdane, precizne i ponovljive metode mjerenja, uključujući metode navedene u dokumentima čiji su referentni brojevi u tu svrhu objavljeni u Službenom listu Europske unije. Nadležna tijela države članice primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u Prilogu II.

Nadležna tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u tablici 1., a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak opisan u točkama od 1. do 7. Bilo koja druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja, ne primjenjuju se.

Tablica 1.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Parametri

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Godišnja potrošnja energije (AE C)

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost AE C za više od 10 %.

Indeks učinkovitosti pranja (I W)

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti I W za više od 4 %.

Potrošnja energije (E t)

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost E t za više od 10 %. U slučaju odabira triju dodatnih jedinica, aritmetička sredina izračunanih vrijednosti te tri jedinice ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost E t za više od 6 %.

Trajanje programa (T t)

Izračunane vrijednosti ne smiju prelaziti prijavljene vrijednosti T t za više od 10 %.

Potrošnja vode (W t)

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost W t za više od 10 %.

Potrošnja energije u stanju isključenosti i stanju pripravnosti (P o i P l)

Izračunane vrijednosti potrošnje energije P o i P l koje su veće od 1,00 W ne smiju prelaziti prijavljene vrijednosti P o i P l za više od 10 %. Izračunane vrijednosti potrošnje energije P o i P l koje iznose 1,00 W ili manje ne smiju prelaziti prijavljene vrijednosti P o i P l za više od 0,10 W.

Trajanje stanja pripravnosti (T l)

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost T t za više od 10 %.”


PRILOG IX.

Izmjene Priloga III. Uredbi (EU) br. 1016/2010

Prilog III. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG III.

Postupak provjere sukladnosti proizvoda koji provode tijela za nadzor tržišta

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela države članice, a proizvođač/uvoznik ne smije ih upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za izvješćivanje o većoj učinkovitosti na bilo koji način.

Pri provjeri sukladnosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak na zahtjeve iz ovog Priloga:

1.

nadležna tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela;

2.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako:

(a)

vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s točkom 2. Priloga IV. Direktivi 2009/125/EZ (prijavljene vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za proizvođača ili uvoznika od rezultata odgovarajućih mjerenja obavljenih u skladu s njezinim stavkom (g); i

(b)

prijavljene vrijednosti ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i ako sve potrebne informacije o proizvodu koje je objavio proizvođač ili uvoznik ne sadržavaju vrijednosti povoljnije za proizvođača ili uvoznika od prijavljenih vrijednosti; i

(c)

nakon što nadležna tijela države članice ispitaju jedinicu modela, izračunane vrijednosti (vrijednosti relevantnih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 1.;

3.

ako rezultati iz točke 2. podtočaka (a) ili (b) nisu postignuti, smatra se da model i svi modeli koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli kućanske perilice posuđa nisu u skladu s ovom Uredbom;

4.

ako rezultat iz točke 2. podtočke (c) nije postignut, nadležna tijela države članice odabiru tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje. Alternativno, tri dodatne izabrane jedinice mogu pripadati jednom modelu ili više različitih modela koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli;

5.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je za te tri jedinice aritmetička sredina izračunanih vrijednosti u skladu s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 1.;

6.

ako rezultat iz točke 5. nije postignut, smatra se da model i svi modeli koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli kućanske perilice posuđa nisu u skladu s ovom Uredbom;

7.

nakon donošenja odluke o nesukladnosti modela u skladu s točkama 3. i 6., nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Nadležna tijela država članica primjenjuju postupke mjerenja kojima se u obzir uzimaju općepriznate, najnovije, pouzdane, precizne i ponovljive metode mjerenja, uključujući metode navedene u dokumentima čiji su referentni brojevi u tu svrhu objavljeni u Službenom listu Europske unije. Nadležna tijela države članice primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u Prilogu II.

Nadležna tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u tablici 1., a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak opisan u točkama od 1. do 7. Bilo koja druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja, ne primjenjuju se.

Tablica 1.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Parametri

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Godišnja potrošnja energije (AE C)

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost AE C za više od 10 %.

Indeks učinkovitosti pranja (I C)

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti I C za više od 10 %.

Indeks učinkovitosti sušenja (I D)

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti I D za više od 19 %.

Potrošnja energije (E t)

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost E t za više od 10 %. U slučaju odabira triju dodatnih jedinica, aritmetička sredina izračunanih vrijednosti tih triju jedinica ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost E t za više od 6 %.

Trajanje programa (T t)

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljene vrijednosti T t za više od 10 %.

Potrošnja energije u stanju isključenosti i stanju pripravnosti (P o i P l)

Izračunane vrijednosti potrošnje energije P o i P l koje su veće od 1,00 W ne smiju prelaziti prijavljene vrijednosti P o i P l za više od 10 %. Izračunane vrijednosti potrošnje energije P o i P l koje iznose 1,00 W ili manje ne smiju prelaziti prijavljene vrijednosti P o i P l za više od 0,10 W.

Trajanje stanja pripravnosti (T l)

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost T t za više od 10 %.”


PRILOG X.

Izmjene Priloga III. Uredbi (EU) br. 327/2011

Prilog III. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG III.

Postupak provjere usklađenosti proizvoda koji provode tijela za nadzor tržišta

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela države članice, a proizvođač/uvoznik ne smije ih upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za izvješćivanje o većoj učinkovitosti na bilo koji način.

Pri provjeri usklađenosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak na zahtjeve iz ovog Priloga:

1.

nadležna tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela;

2.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako:

(a)

vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s točkom 2. Priloga IV. Direktivi 2009/125/EZ (prijavljene vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za proizvođača ili uvoznika od rezultata odgovarajućih mjerenja obavljenih u skladu s njezinim stavkom (g); i

(b)

prijavljene vrijednosti ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i ako sve potrebne informacije o proizvodu koje je objavio proizvođač ili uvoznik ne sadržavaju vrijednosti povoljnije za proizvođača ili uvoznika od prijavljenih vrijednosti; i

(c)

nakon što nadležna tijela države članice ispitaju jedinicu modela, izračunane vrijednosti (vrijednosti relevantnih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 3.;

3.

ako nisu postignuti rezultati iz točke 2. podtočaka (a) ili (b), smatra se da model nije u skladu s ovom Uredbom;

4.

ako rezultat iz točke 2. podtočke (c) nije postignut:

(a)

za modele koji se proizvode u količini manjoj od pet jedinica godišnje, smatra se da model nije u skladu s ovom Uredbom;

(b)

za modele koji se proizvode u količini od pet ili više jedinica godišnje, nadležna tijela države članice odabiru tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje. Smatra se da su modeli u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je za te tri jedinice aritmetička sredina izračunanih vrijednosti u skladu s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 3.;

5.

ako nije postignut rezultat iz točke 4. podtočke (b), smatra se da model nije u skladu s ovom Uredbom;

6.

nakon donošenja odluke o nesukladnosti modela u skladu s točkom 3., točkom 4. podtočkom (a) i točkom 5., nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Nadležna tijela države članice primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u Prilogu II.

Nadležna tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u tablici 3., a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak opisan u točkama od 1. do 6. Bilo koja druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja, ne primjenjuju se.

Tablica 3.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Parametar

Dopušteno odstupanje pri provjeri

Ukupna učinkovitost (η e)

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od vrijednosti koja iznosi 90 % odgovarajuće deklarirane vrijednosti.”


PRILOG XI.

Izmjene Priloga III. Uredbi (EU) br. 206/2012

Prilog III. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG III.

Postupak provjere usklađenosti proizvoda koji provode tijela za nadzor tržišta

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela države članice, a proizvođač/uvoznik ne smije ih upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za izvješćivanje o većoj učinkovitosti na bilo koji način.

Pri provjeri usklađenosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak na zahtjeve iz ovog Priloga:

1.

nadležna tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela;

2.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako:

(a)

vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s točkom 2. Priloga IV. Direktivi 2009/125/EZ (prijavljene vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za proizvođača ili uvoznika od rezultata odgovarajućih mjerenja obavljenih u skladu s njezinim stavkom (g); i

(b)

prijavljene vrijednosti ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i ako sve potrebne informacije o proizvodu koje je objavio proizvođač ili uvoznik ne sadržavaju vrijednosti povoljnije za proizvođača ili uvoznika od prijavljenih vrijednosti; i

(c)

nakon što nadležna tijela države članice ispitaju jedinicu modela, izračunane vrijednosti (vrijednosti relevantnih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 1.;

3.

ako nisu postignuti rezultati iz točke 2. podtočaka (a) ili (b), smatra se da model nije u skladu s ovom Uredbom;

4.

ako rezultat iz točke 2. podtočke (c) nije postignut, nadležna tijela države članice odabiru tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje;

5.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je za te tri jedinice aritmetička sredina izračunanih vrijednosti u skladu s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 1.;

6.

ako nije postignut rezultat iz točke 5., smatra se da model nije u skladu s ovom Uredbom;

7.

nakon donošenja odluke o neusklađenosti modela u skladu s točkama 3. i 6., nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Nadležna tijela države članice primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u Prilogu II.

Nadležna tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u tablici 1., a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak opisan u točkama od 1. do 7. Bilo koja druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja, ne primjenjuju se.

Tablica 1.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Parametri

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Sezonski omjer energetske učinkovitosti (SEER)

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 8 %.

Sezonski koeficijent učinka (SCOP)

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 8 %.

Potrošnja energije u stanju isključenosti

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 10 %.

Potrošnja energije u stanju mirovanja

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 10 %.

Omjer energetske učinkovitosti (EER rated)

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 10 %.

Koeficijent učinkovitosti (COP rated)

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 10 %.

Razina zvučne snage

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 2 dB(A).”


PRILOG XII.

Izmjene Priloga IV. Uredbi (EU) br. 547/2012

Prilog IV. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG IV.

Postupak provjere usklađenosti proizvoda koji provode tijela za nadzor tržišta

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela države članice, a proizvođač/uvoznik ne smije ih upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za izvješćivanje o većoj učinkovitosti na bilo koji način.

Pri provjeri usklađenosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu II. ovoj Uredbi u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak na zahtjeve iz ovog Priloga:

1.

nadležna tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela;

2.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako:

(a)

vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s točkom 2. Priloga IV. Direktivi 2009/125/EZ (prijavljene vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za proizvođača ili uvoznika od rezultata odgovarajućih mjerenja obavljenih u skladu s njezinim stavkom (g); i

(b)

prijavljene vrijednosti ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i ako sve potrebne informacije o proizvodu koje je objavio proizvođač ili uvoznik ne sadržavaju vrijednosti povoljnije za proizvođača ili uvoznika od prijavljenih vrijednosti; i

(c)

nakon što nadležna tijela države članice ispitaju jedinicu modela, izračunane vrijednosti (vrijednosti relevantnih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 2.;

3.

ako nisu postignuti rezultati iz točke 2. podtočaka (a) ili (b), smatra se da model nije u skladu s ovom Uredbom;

4.

ako rezultat iz točke 2. podtočke (c) nije postignut, nadležna tijela države članice odabiru tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje;

5.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je za te tri jedinice aritmetička sredina izračunanih vrijednosti u skladu s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 2.;

6.

ako nije postignut rezultat iz točke 5., smatra se da model nije u skladu s ovom Uredbom;

7.

nakon donošenja odluke o neusklađenosti modela u skladu s točkama 3. i 6., nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Nadležna tijela države članice primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u Prilogu III.

Nadležna tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u tablici 2., a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak opisan u točkama od 1. do 7. Bilo koja druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja, ne primjenjuju se.

Tablica 2.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Parametri

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Stupanj iskorištenja u točki najvišeg stupnja iskorištenja (ηΒΕΡ)

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 5 %.

Stupanj iskorištenja pri djelomičnom opterećenju (ηΡ L)

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 5 %.

Stupanj iskorištenja pri preopterećenju (ηΟ L)

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 5 %.”


PRILOG XIII.

Izmjene Priloga III. Uredbi (EU) br. 932/2012

Prilog III. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG III.

Postupak provjere usklađenosti proizvoda koji provode tijela za nadzor tržišta

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela države članice, a proizvođač/uvoznik ne smije ih upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za izvješćivanje o većoj učinkovitosti na bilo koji način.

Pri provjeri usklađenosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak na zahtjeve iz ovog Priloga:

1.

nadležna tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela;

2.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako:

(a)

vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s točkom 2. Priloga IV. Direktivi 2009/125/EZ (prijavljene vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za proizvođača ili uvoznika od rezultata odgovarajućih mjerenja obavljenih u skladu s njezinim stavkom (g); i

(b)

prijavljene vrijednosti ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i ako sve potrebne informacije o proizvodu koje je objavio proizvođač ili uvoznik ne sadržavaju vrijednosti povoljnije za proizvođača ili uvoznika od prijavljenih vrijednosti; i

(c)

nakon što nadležna tijela države članice ispitaju jedinicu modela, izračunane vrijednosti (vrijednosti relevantnih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 1.;

3.

ako rezultati iz točke 2. podtočaka (a) ili (b) nisu postignuti, smatra se da model i svi modeli koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli kućanske bubnjaste sušilice rublja nisu u skladu s ovom Uredbom;

4.

ako rezultat iz točke 2. podtočke (c) nije postignut, nadležna tijela države članice odabiru tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje. Alternativno, tri dodatne izabrane jedinice mogu pripadati jednom modelu ili više različitih modela koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli;

5.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je za te tri jedinice aritmetička sredina izračunanih vrijednosti u skladu s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 1.;

6.

ako rezultat iz točke 5. nije postignut, smatra se da model i svi modeli koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli kućanske bubnjaste sušilice rublja nisu u skladu s ovom Uredbom;

7.

nakon donošenja odluke o neusklađenosti modela u skladu s točkama 3. i 6., nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Nadležna tijela države članice primjenjuju postupke mjerenja kojima se uzimaju u obzir općepriznate, najnovije, pouzdane, precizne i ponovljive metode mjerenja, uključujući metode navedene u dokumentima čiji su referentni brojevi u tu svrhu objavljeni u Službenom listu Europske unije. Nadležna tijela države članice primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u Prilogu II.

Nadležna tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u tablici 1., a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak opisan u točkama od 1. do 7. Bilo koja druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja, ne primjenjuju se.

Tablica 1.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Parametri

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Ponderirana godišnja potrošnja energije (AE C)

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost AE C za više od 6 %.

Ponderirana potrošnja energije (E t)

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost E t za više od 6 %.

Ponderirana kondenzacijska učinkovitost (C t)

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti C t za više od 6 %.

Ponderirano trajanje programa (T t)

Izračunane vrijednosti ne smiju prelaziti prijavljene vrijednosti T t za više od 6 %.

Potrošnja energije u stanju isključenosti i stanju mirovanja (P o i P l)

Izračunane vrijednosti potrošnje energije P o i P l koje su veće od 1,00 W ne smiju prelaziti prijavljene vrijednosti P o i P l za više od 6 %. Izračunane vrijednosti potrošnje energije P o i P l koje iznose 1,00 W ili manje ne smiju prelaziti prijavljene vrijednosti P o i P l za više od 0,10 W.

Trajanje stanja mirovanja (T l)

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost T t za više od 6 %.”


PRILOG XIV.

Izmjene priloga II. i III. Uredbi (EU) br. 617/2013

1.

U Prilogu II. točka 6.2.1. zamjenjuje se sljedećim:

„6.2.1.

Računalo smanjuje brzinu svih aktivnih Ethernet mrežnih veza od 1 gigabita u sekundi (Gb/s) ili više prilikom prelaska u stanje mirovanja ili stanje isključivanja WOL funkcije.”.

2.

Prilog III. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG III.

Mjerenja i provjera usklađenosti proizvoda koje provode tijela za nadzor tržišta

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela države članice, a proizvođač/uvoznik ne smije ih upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za izvješćivanje o većoj učinkovitosti na bilo koji način.

1.   MJERENJA

Za potrebe usklađenosti i provjere usklađenosti s primjenjivim zahtjevima iz ove Uredbe, mjerenja i izračuni izvode se na temelju usklađenih normi čiji su referentni brojevi objavljeni u Službenom listu Europske unije ili na temelju drugih pouzdanih, preciznih i ponovljivih metoda kojima se uzimaju u obzir općepriznate, najnovije metode mjerenja i ostvaruju rezultati za koje se smatra da imaju nisku razinu nesigurnosti.

Računala koja se stavljaju na tržište bez operativnog sustava koji može podržati sustav naprednog sučelja konfiguracije i upravljanja napajanjem (ACPI) ili sličan sustav, ispituju se s operativnim sustavom koji podržava ACPI (ili sličnim).

2.   POSTUPAK PROVJERE USKLAĐENOSTI PROIZVODA KOJI PROVODE TIJELA ZA NADZOR TRŽIŠTA

Pri provjeri usklađenosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu II. ovoj Uredbi u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak na zahtjeve iz ovog Priloga:

1.

nadležna tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela ili konfiguracije modela;

2.

smatra se da je model ili konfiguracija modela u skladu s primjenjivim zahtjevima ako:

(a)

vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s točkom 2. Priloga IV. Direktivi 2009/125/EZ (prijavljene vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za proizvođača ili uvoznika od rezultata odgovarajućih mjerenja obavljenih u skladu s njezinim stavkom (g); i

(b)

prijavljene vrijednosti ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i ako sve potrebne informacije o proizvodu koje je objavio proizvođač ili uvoznik ne sadržavaju vrijednosti povoljnije za proizvođača ili uvoznika od prijavljenih vrijednosti; i

(c)

nakon što nadležna tijela države članice ispitaju jedinicu modela ili konfiguraciju modela u skladu s dijelovima od 3. do 5. ovog Priloga, izračunane vrijednosti (vrijednosti relevantnih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u dijelovima 3. i 4. ovog Priloga i model ispunjava zahtjeve za omogućivanje upravljanja potrošnjom električne energije iz dijela 5. ovog Priloga;

3.

ako rezultati iz točke 2. podtočaka (a) ili (b) nisu postignuti, smatra se da model i sve konfiguracije modela koje su obuhvaćene istim informacijama o proizvodu (prema Prilogu II. točkama 7.1.2. i 7.3.2.) nisu u skladu s ovom Uredbom;

4.

ako rezultat iz točke 2. podtočke (c) nije postignut, nadležna tijela države članice za ispitivanje odabiru tri dodatne jedinice istog modela ili jednu konfiguraciju modela ili više njih koje su obuhvaćene istim informacijama o proizvodu (prema Prilogu II. točkama 7.1.2. i 7.3.2.);

5.

smatra se da je model ili konfiguracija modela u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je za te tri jedinice aritmetička sredina izračunanih vrijednosti u skladu s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima navedenima u dijelovima 3. i 4. ovog Priloga i ako sve jedinice ispunjavaju zahtjeve za omogućivanje upravljanja potrošnjom električne energije iz dijela 5. ovog Priloga;

6.

ako rezultat iz točke 5. nije postignut, smatra se da model i sve konfiguracije modela koje su obuhvaćene istim informacijama o proizvodu (prema Prilogu II. točkama 7.1.2. i 7.3.2.) nisu u skladu s ovom Uredbom;

7.

nakon donošenja odluke o neusklađenosti modela u skladu s točkama 3. i 6., nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Nadležna tijela države članice primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u ovom Prilogu.

Nadležna tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u dijelovima 3. i 4. ovog Priloga, a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak opisan u točkama od 1. do 7. Bilo koja druga dopuštena odstupanja ne primjenjuju se.

3.   ETEC, STANJE MIROVANJA, STANJE ISKLJUČENOSTI I STANJE NAJMANJE POTROŠNJE:

1.

Za zahtjeve potrebne snage veće od 1,00 W ili kad zahtjevi potrošnje energije navedeni u TEC-u rezultiraju potrebom potrošnje energije većom od 1,00 W u najmanje jednom stanju potrošnje, smatra se da je konfiguracija modela u skladu s primjenjivim zahtjevima iz točaka 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.2. i 2.3. Priloga II. ako rezultati ispitivanja ne prelaze odgovarajuća dopuštena odstupanja pri provjeri navedena u tablici u nastavku.

Dopuštena odstupanja pri provjeri za zahtjeve potrebne snage veće od 1,00 W

Utvrđeni zahtjevi

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Točke 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. i 2.3. Priloga II.

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 7 %.

Točka 2.2. Priloga II. (s dodatnim dopuštenim odstupanjem iz točke 2.4. i bez njega)

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 7 %.

Dodatna dopuštena odstupanja iz točke 2.4. Priloga II. mogu se dodati zahtjevu navedenom u točki 2.2. ako se konfiguracija modela stavlja na tržište s WOL funkcijom omogućenom u stanju mirovanja. Konfiguracija modela mora se ispitati s omogućenom i onemogućenom WOL funkcijom i mora ispunjavati oba zahtjeva. Konfiguracija modela koja se stavlja na tržište bez Ethernet mogućnosti ispituje se bez omogućene WOL funkcije.

2.

Za zahtjeve potrebne snage koji iznose 1,00 W ili manje, smatra se da je konfiguracija modela u skladu s primjenjivim zahtjevima iz točaka 3.1. i 4.1. Priloga II. ako rezultati ispitivanja ne prelaze odgovarajuća dopuštena odstupanja pri provjeri navedena u tablici u nastavku.

Dopuštena odstupanja pri provjeri za zahtjeve potrebne snage od 1,00 W i manje

Utvrđeni zahtjevi

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Točka 3.1. Priloga II. (s dodatnim dopuštenim odstupanjem iz točke 3.3. i bez njega)

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 0,10 W.

Točka 4.1. Priloga II. (s dodatnim dopuštenim odstupanjem iz točke 4.3. i bez njega)

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 0,10 W.

Dodatno dopušteno odstupanje iz točke 3.3. Priloga II. može se dodati zahtjevu navedenom u točki 3.1. ako se konfiguracija modela stavlja na tržište s 'prikazom informacija ili statusa'.

Dodatno dopušteno odstupanje iz točke 4.3. Priloga II. može se dodati zahtjevu navedenom u točki 4.1. ako se konfiguracija modela stavlja na tržište s WOL funkcijom omogućenom u stanju isključenosti. Konfiguracija modela mora se ispitati s omogućenom i onemogućenom WOL funkcijom i mora ispunjavati oba zahtjeva. Konfiguracija modela koja se stavlja na tržište bez Ethernet mogućnosti ispituje se bez omogućene WOL funkcije.

4.   UČINKOVITOST UNUTARNJEG NAPAJANJA

Smatra se da je konfiguracija modela u skladu sa zahtjevima iz točke 5. Priloga II. ako rezultati ispitivanja ne prelaze odgovarajuća dopuštena odstupanja pri provjeri navedena u tablici u nastavku.

Dopuštena odstupanja pri provjeri za učinkovitost unutarnjeg napajanja

Utvrđeni zahtjevi

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Aritmetička sredina učinkovitosti u uvjetima opterećenja, kako je definirano u Prilogu II., niža je od primjenjivih zahtjeva za prosječnu učinkovitost u aktivnom stanju.

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 2 %.

Aritmetička sredina faktora snage, kako je definirano u Prilogu II., niža je od primjenjivih zahtjeva za faktor snage.

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 10 %.

5.   OMOGUĆIVANJE UPRAVLJANJA POTROŠNJOM ELEKTRIČNE ENERGIJE

Pri provjeri usklađenosti sa zahtjevima iz točke 6.1. Priloga II., nadležna tijela države članice primjenjuju odgovarajući postupak za mjerenje potrebne snage nakon što je funkcija upravljanja potrošnjom energije ili slična funkcija prebacila opremu u primjereno stanje potrošnje.

Pri provjeri usklađenosti sa zahtjevima iz točaka od 6.2.1. do 6.2.6. Priloga II., smatra se da je konfiguracija modela u skladu s primjenjivim zahtjevima navedenima u:

točki 6.2.1., ako se brzina svih aktivnih Ethernet mrežnih veza od 1 gigabita u sekundi (Gb/s) ili više smanjuje kad stolno računalo, integrirano stolno računalo ili prijenosno računalo prelazi u stanje mirovanja ili stanje isključivanja WOL funkcije,

točki 6.2.2., ako stolno računalo, integrirano stolno računalo ili prijenosno računalo postaje u potpunosti uporabljivo, uključujući prikazivanje svih povezanih zaslona, u roku od pet sekundi nakon pokretanja događaja buđenja tijekom stanja mirovanja,

točki 6.2.3., ako zaslon spojen sa stolnim računalom, integriranim stolnim računalom ili prijenosnim računalom uđe u stanje mirovanja u roku od 10 minuta od nedjelovanja korisnika,

točki 6.2.4., ako se WOL funkcija u stanju mirovanja i stanju isključenosti može omogućiti i onemogućiti,

točki 6.2.5., ako stolno računalo, integrirano stolno računalo ili prijenosno računalo uđe u stanje mirovanja u roku od 30 minuta od nedjelovanja korisnika,

točki 6.2.6., ako korisnici imaju mogućnost jednostavnog aktiviranja i deaktiviranja svih bežičnih mrežnih veza i dobivaju jasan signal u obliku simbola, svjetla ili istovjetan, o tome kad su bežične mrežne veze aktivirane ili deaktivirane.”


PRILOG XV.

Izmjene Priloga III. Uredbi (EU) br. 666/2013

Prilog III. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG III.

Postupak provjere usklađenosti proizvoda koji provode tijela za nadzor tržišta

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela države članice, a proizvođač/uvoznik ne smije ih upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za izvješćivanje o većoj učinkovitosti na bilo koji način.

Pri provjeri usklađenosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak na zahtjeve iz ovog Priloga:

1.

nadležna tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela;

2.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako:

(a)

vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s točkom 2. Priloga IV. Direktivi 2009/125/EZ (prijavljene vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za proizvođača ili uvoznika od rezultata odgovarajućih mjerenja obavljenih u skladu s njezinim stavkom (g); i

(b)

prijavljene vrijednosti ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i ako sve potrebne informacije o proizvodu koje je objavio proizvođač ili uvoznik ne sadržavaju vrijednosti povoljnije za proizvođača ili uvoznika od prijavljenih vrijednosti; i

(c)

nakon što nadležna tijela države članice ispitaju jedinicu modela, izračunane vrijednosti (vrijednosti relevantnih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 1.;

3.

ako rezultati iz točke 2. podtočaka (a) ili (b) nisu postignuti, smatra se da model i svi modeli koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli usisavača nisu u skladu s ovom Uredbom;

4.

ako rezultat iz točke 2. podtočke (c) nije postignut, nadležna tijela države članice odabiru tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje. Alternativno, tri dodatne izabrane jedinice mogu pripadati jednom modelu ili više različitih modela koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli usisavača;

5.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je za te tri jedinice aritmetička sredina izračunanih vrijednosti u skladu s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 1.;

6.

ako rezultat iz točke 5. nije postignut, smatra se da model i svi modeli koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli usisavača nisu u skladu s ovom Uredbom;

7.

nakon donošenja odluke o neusklađenosti modela u skladu s točkama 3. i 6., nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Nadležna tijela države članice primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u Prilogu II.

Nadležna tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u tablici 1., a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak opisan u točkama od 1. do 7. Bilo koja druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja, ne primjenjuju se.

Tablica 1.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Parametri

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Godišnja potrošnja energije

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 10 %.

Kapacitet prihvata prašine na tepihu

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 0,03.

Kapacitet prihvata prašine na tvrdoj podlozi

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 0,03.

Emisija prašine

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 15 %.

Razina zvučne snage

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost.

Operativno trajanje motora

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 5 %.”


PRILOG XVI.

Izmjene Priloga IV. Uredbi (EU) br. 813/2013

Prilog IV. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG IV.

Postupak provjere usklađenosti proizvoda koji provode tijela za nadzor tržišta

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela države članice, a proizvođač/uvoznik ne smije ih upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za izvješćivanje o većoj učinkovitosti na bilo koji način.

Pri provjeri usklađenosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak na zahtjeve iz ovog Priloga:

1.

nadležna tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela;

2.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako:

(a)

vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s točkom 2. Priloga IV. Direktivi 2009/125/EZ (prijavljene vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za proizvođača ili uvoznika od rezultata odgovarajućih mjerenja obavljenih u skladu s njezinim stavkom (g); i

(b)

prijavljene vrijednosti ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i ako sve potrebne informacije o proizvodu koje je objavio proizvođač ili uvoznik ne sadržavaju vrijednosti povoljnije za proizvođača ili uvoznika od prijavljenih vrijednosti; i

(c)

nakon što nadležna tijela države članice ispitaju jedinicu modela, izračunane vrijednosti (vrijednosti relevantnih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 8.;

3.

ako rezultati iz točke 2. podtočaka (a) ili (b) nisu postignuti, smatra se da model i svi ekvivalentni modeli nisu u skladu s ovom Uredbom;

4.

ako rezultat iz točke 2. podtočke (c) nije postignut, nadležna tijela države članice odabiru tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje. Alternativno, tri dodatne izabrane jedinice mogu pripadati jednom ekvivalentnom modelu ili više različitih ekvivalentnih modela;

5.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je za te tri jedinice aritmetička sredina izračunanih vrijednosti u skladu s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 8.;

6.

ako rezultat iz točke 5. nije postignut, smatra se da model i svi ekvivalentni modeli nisu u skladu s ovom Uredbom;

7.

nakon donošenja odluke o neusklađenosti modela u skladu s točkama 3. i 6., nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Nadležna tijela države članice primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u Prilogu III.

Nadležna tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u tablici 8., a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak opisan u točkama od 1. do 7. Bilo koja druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja, ne primjenjuju se.

Tablica 8.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Parametri

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora (η s )

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 8 %.

Energetska učinkovitost grijanja vode (η wh )

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 8 %.

Razina zvučne snage (L WA)

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 2 dB(A).

Emisije dušikovih oksida

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 20 %.”


PRILOG XVII.

Izmjene Priloga V. Uredbi (EU) br. 814/2013

Prilog V. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG V.

Postupak provjere usklađenosti proizvoda koji provode tijela za nadzor tržišta

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela države članice, a proizvođač/uvoznik ne smije ih upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za izvješćivanje o većoj učinkovitosti na bilo koji način.

Pri provjeri usklađenosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak na zahtjeve iz ovog Priloga:

1.

nadležna tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela;

2.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako:

(a)

vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s točkom 2. Priloga IV. Direktivi 2009/125/EZ (prijavljene vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za proizvođača ili uvoznika od rezultata odgovarajućih mjerenja obavljenih u skladu s njezinim stavkom (g); i

(b)

prijavljene vrijednosti ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i ako sve potrebne informacije o proizvodu koje je objavio proizvođač ili uvoznik ne sadržavaju vrijednosti povoljnije za proizvođača ili uvoznika od prijavljenih vrijednosti; i

(c)

nakon što nadležna tijela države članice ispitaju jedinicu modela, izračunane vrijednosti (vrijednosti relevantnih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 7.;

3.

ako rezultati iz točke 2. podtočaka (a) ili (b) nisu postignuti, smatra se da model i svi modeli koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli grijača vode ili spremnika tople vode nisu u skladu s ovom Uredbom;

4.

ako rezultat iz točke 2. podtočke (c) nije postignut, nadležna tijela države članice odabiru tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje. Alternativno, tri dodatne izabrane jedinice mogu pripadati jednom modelu ili više različitih modela koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli;

5.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je za te tri jedinice aritmetička sredina izračunanih vrijednosti u skladu s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 7.;

6.

ako rezultat iz točke 5. nije postignut, smatra se da model i svi modeli koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli grijača vode ili spremnika tople vode nisu u skladu s ovom Uredbom;

7.

nakon donošenja odluke o neusklađenosti modela u skladu s točkama 3. i 6., nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Nadležna tijela države članice primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u prilozima III. i IV.

Nadležna tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u tablici 7., a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak opisan u točkama od 1. do 7. Bilo koja druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja, ne primjenjuju se.

Tablica 7.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Parametri

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Dnevna potrošnja električne energije (Q elec )

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 5 %.

Razina zvučne snage, L WA, u unutrašnjem i/ili vanjskom prostoru

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 2 dB.

Dnevna potrošnja goriva (Q fuel)

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 5 %.

Emisije dušikovih oksida

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 20 %.

Tjedna potrošnja goriva uz uporabu pametnog sustava upravljanja (Q fuel,week,smart)

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 5 %.

Tjedna potrošnja električne energije uz uporabu pametnog sustava upravljanja (Q elec,week,smart)

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 5 %.

Tjedna potrošnja goriva bez uporabe pametnog sustava upravljanja (Q fuel,week)

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 5 %.

Tjedna potrošnja električne energije bez uporabe pametnog sustava upravljanja (Q elec,week)

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 5 %.

Korisna zapremnina (V)

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 2 %.

Miješana voda na 40 °C (V40)

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 3 %.

Svijetla površina kolektora (A sol )

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 2 %.

Potrošnja energije crpke (solpump)

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 3 %.

Potrošnja energije u stanju mirovanja (solstandby)

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 5 %.

Stalni gubitak (S)

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 5 %.”


PRILOG XVIII.

Izmjene Priloga III. Uredbi (EU) br. 66/2014

Prilog III. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG III.

Postupak provjere usklađenosti proizvoda koji provode tijela za nadzor tržišta

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela države članice, a proizvođač/uvoznik ne smije ih upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za izvješćivanje o većoj učinkovitosti na bilo koji način.

Pri provjeri usklađenosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak na zahtjeve iz ovog Priloga:

1.

nadležna tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela;

2.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako:

(a)

vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s točkom 2. Priloga IV. Direktivi 2009/125/EZ (prijavljene vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za proizvođača ili uvoznika od rezultata odgovarajućih mjerenja obavljenih u skladu s njezinim stavkom (g); i

(b)

prijavljene vrijednosti ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i ako sve potrebne informacije o proizvodu koje je objavio proizvođač ili uvoznik ne sadržavaju vrijednosti povoljnije za proizvođača ili uvoznika od prijavljenih vrijednosti; i

(c)

nakon što nadležna tijela države članice ispitaju jedinicu modela, izračunane vrijednosti (vrijednosti relevantnih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 7.;

3.

ako rezultati iz točke 2. podtočaka (a) ili (b) nisu postignuti, smatra se da model i svi modeli koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli nisu u skladu s ovom Uredbom;

4.

ako rezultat iz točke 2. podtočke (c) nije postignut, nadležna tijela države članice odabiru tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje. Alternativno, tri dodatne izabrane jedinice mogu pripadati jednom modelu ili više različitih modela koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli;

5.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je za te tri jedinice aritmetička sredina izračunanih vrijednosti u skladu s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 7.;

6.

ako rezultat iz točke 5. nije postignut, smatra se da model i svi modeli koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli nisu u skladu s ovom Uredbom;

7.

nakon donošenja odluke o neusklađenosti modela u skladu s točkama 3. i 6., nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Nadležna tijela države članice primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u Prilogu II.

Nadležna tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u tablici 7., a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak opisan u točkama od 1. do 7. Bilo koja druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja, ne primjenjuju se.

Tablica 7.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Parametri

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Masa kućanske pećnice (M)

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost M za više od 5 %.

Obujam prostora za pečenje kućanske pećnice (V)

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti V za više od 5 %.

EC električni prostor za pečenje, EC plinski prostor za pečenje

Izračunane vrijednosti ne smiju prelaziti prijavljene vrijednosti EC električni prostor za pečenje i EC plinskiprostor za pečenje za više od 5 %.

ECelektrična ploča za kuhanje

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost EC električna ploča za kuhanje za više od 5 %.

EEplinska ploča za kuhanje

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti EE plinskaploča za kuhanje za više od 5 %.

W BEP, W L

Izračunane vrijednosti ne smiju prelaziti prijavljene vrijednosti W BEP i W L za više od 5 %.

Q BEP, P BEP

Izračunane vrijednosti ne smiju biti niže od prijavljenih vrijednosti Q BEP i P BEP za više od 5 %.

Qmaks

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost Q maks za više od 8 %.

Eprosječna

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti E prosječna za više od 5 %.

Razina zvučne snage (L WA)

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost L WA.

P o, P s

Izračunane vrijednosti potrošnje energije Po i Ps ne smiju prelaziti prijavljene vrijednosti Po i Ps za više od 10 %. Izračunane vrijednosti potrošnje energije Po i Ps koje iznose 1,00 W ili manje ne smiju prelaziti prijavljene vrijednosti Po i Ps za više od 0,10 W.”


PRILOG XIX.

Izmjene Priloga III. Uredbi (EU) br. 548/2014

Prilog III. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG III.

Postupak provjere sukladnosti proizvoda koji provode tijela za nadzor tržišta

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela države članice, a proizvođač/uvoznik ne smije ih upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za izvješćivanje o većoj učinkovitosti na bilo koji način.

Pri provjeri sukladnosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi i njezinim prilozima u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak na zahtjeve iz ovog Priloga:

1.

nadležna tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela. S obzirom na ograničenja težine i veličine u prijevozu srednje velikih i velikih strujnih transformatora, nadležna tijela države članice mogu odlučiti provesti postupak provjere proizvoda u proizvodnim pogonima proizvođača prije njihova stavljanja u uporabu na konačnom odredištu;

2.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako:

(a)

vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s točkom 2. Priloga IV. Direktivi 2009/125/EZ (prijavljene vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za proizvođača ili uvoznika od rezultata odgovarajućih mjerenja obavljenih u skladu s njezinim stavkom (g); i

(b)

prijavljene vrijednosti ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i ako sve potrebne informacije o proizvodu koje je objavio proizvođač ili uvoznik ne sadržavaju vrijednosti povoljnije za proizvođača ili uvoznika od prijavljenih vrijednosti; i

(c)

nakon što nadležna tijela države članice ispitaju jedinicu modela, izračunane vrijednosti (vrijednosti relevantnih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 1.;

3.

ako rezultati iz točke 2. podtočaka (a), (b) ili (c) nisu postignuti, smatra se da model nije u skladu s ovom Uredbom;

4.

nakon donošenja odluke o nesukladnosti modela u skladu s točkom 3., nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Nadležna tijela država članica primjenjuju metode mjerenja i izračunavanja utvrđene Prilogom II.

Nadležna tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u tablici 1., a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak opisan u točkama od 1. do 4. Bilo koja druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja, ne primjenjuju se.

Tablica 1.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Parametri

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Teretni gubici

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 5 %.

Gubici praznog hoda

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 5 %.

Električna energija potrebna za sustav hlađenja za rad praznog hoda

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 5 %.”


PRILOG XX.

Izmjene Priloga VI. Uredbi (EU) br. 1253/2014

Prilog VI. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG VI.

Postupak provjere sukladnosti proizvoda koji provode tijela za nadzor tržišta

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela države članice, a proizvođač/uvoznik ne smije ih upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za izvješćivanje o većoj učinkovitosti na bilo koji način.

Pri provjeri sukladnosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak na zahtjeve iz ovog Priloga:

1.

nadležna tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela;

2.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako:

(a)

vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s točkom 2. Priloga IV. Direktivi 2009/125/EZ (prijavljene vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za proizvođača ili uvoznika od rezultata odgovarajućih mjerenja obavljenih u skladu s njezinim stavkom (g); i

(b)

prijavljene vrijednosti ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i ako sve potrebne informacije o proizvodu koje je objavio proizvođač ili uvoznik ne sadržavaju vrijednosti povoljnije za proizvođača ili uvoznika od prijavljenih vrijednosti; i

(c)

nakon što nadležna tijela države članice ispitaju jedinicu modela, izračunane vrijednosti (vrijednosti relevantnih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 1.;

3.

ako rezultati iz točke 2. podtočaka (a) ili (b) nisu postignuti, smatra se da model i svi istovrijedni modeli koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao istovrijedni modeli ventilacijskih jedinica nisu u skladu s ovom Uredbom;

4.

ako rezultat iz točke 2. podtočke (c) nije postignut:

(a)

za modele koji se proizvode u količini manjoj od pet jedinica godišnje, smatra se da model nije u skladu s ovom Uredbom;

(b)

za modele koji se proizvode u količini od pet ili više jedinica godišnje, nadležna tijela države članice odabiru tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje. Alternativno, tri dodatne izabrane jedinice mogu pripadati jednom modelu ili više različitih modela koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli; smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je za te tri jedinice aritmetička sredina izračunanih vrijednosti u skladu s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 1.;

5.

ako rezultat iz točke 4. podtočke (b) nije postignut, smatra se da model i svi istovrijedni modeli ventilacijskih jedinica koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao istovrijedni modeli nisu u skladu s ovom Uredbom;

6.

nakon donošenja odluke o nesukladnosti modela u skladu s točkom 3., točkom 4. podtočkom (a) i točkom 5., nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Nadležna tijela države članice primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u prilozima VIII. i IX.

Nadležna tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u tablici 1., a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak opisan u točkama od 1. do 6. Bilo koja druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja, ne primjenjuju se.

Tablica 1.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Parametri

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Specifična ulazna snaga (SPI)

Izračunana vrijednost ne smije biti veća od 1,07 prijavljene vrijednosti.

Toplinska učinkovitost RVU-a i NRVU-a

Izračunana vrijednost ne smije biti manja od 0,93 prijavljene vrijednosti.

SFPint

Izračunana vrijednost ne smije biti veća od 1,07 prijavljene vrijednosti.

Učinkovitost ventilatora UVU-a, nestambeni

Izračunana vrijednost ne smije biti manja od 0,93 prijavljene vrijednosti.

Razina zvučne snage RVU-a

Izračunana vrijednost ne smije biti veća od prijavljene vrijednosti uvećane za 2 dB.

Razina zvučne snage NRVU-a

Izračunana vrijednost ne smije biti veća od prijavljene vrijednosti uvećane za 5 dB.”


PRILOG XXI.

Izmjene priloga IX., X. i XI. Uredbi (EU) 2015/1095

1.

Prilog IX. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG IX.

Postupak provjere sukladnosti proizvoda koji tijela za nadzor tržišta provode za profesionalne rashladne ormare

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela države članice, a proizvođač/uvoznik ne smije ih upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za izvješćivanje o većoj učinkovitosti na bilo koji način.

Pri provjeri sukladnosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak na zahtjeve iz ovog Priloga:

1.

nadležna tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela;

2.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako:

(a)

vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s točkom 2. Priloga IV. Direktivi 2009/125/EZ (prijavljene vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za proizvođača ili uvoznika od rezultata odgovarajućih mjerenja obavljenih u skladu s njezinim stavkom (g); i

(b)

prijavljene vrijednosti ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i ako sve potrebne informacije o proizvodu koje je objavio proizvođač ili uvoznik ne sadržavaju vrijednosti povoljnije za proizvođača ili uvoznika od prijavljenih vrijednosti; i

(c)

nakon što nadležna tijela države članice ispitaju jedinicu modela, izračunane vrijednosti (vrijednosti relevantnih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 8.;

3.

ako rezultati iz točke 2. podtočaka (a) ili (b) nisu postignuti, smatra se da model i svi ekvivalentni profesionalni rashladni ormari koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni proizvodi nisu u skladu s ovom Uredbom;

4.

ako rezultat iz točke 2. podtočke (c) nije postignut, nadležna tijela države članice odabiru tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje. Alternativno, tri dodatne izabrane jedinice mogu pripadati jednom modelu ili više različitih modela koji su u tehničkoj dokumentaciji navedeni kao ekvivalentni proizvodi;

5.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je za te tri jedinice aritmetička sredina izračunanih vrijednosti u skladu s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 8.;

6.

ako rezultat iz točke 5. nije postignut, smatra se da model i svi ekvivalentni profesionalni rashladni ormari koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni proizvodi nisu u skladu s ovom Uredbom;

7.

nakon donošenja odluke o nesukladnosti modela u skladu s točkama 3. i 6., nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Nadležna tijela države članice primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u prilozima III. i IV.

Nadležna tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u tablici 8., a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak opisan u točkama od 1. do 7. Bilo koja druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja, ne primjenjuju se.

Tablica 8.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Parametri

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Neto obujam

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 3 %.

Potrošnja energije (E24h )

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 10 %.”

2.

Prilog X. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG X.

Postupak provjere sukladnosti proizvoda koji tijela za nadzor tržišta provode za kondenzacijske uređaje

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela države članice, a proizvođač/uvoznik ne smije ih upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za izvješćivanje o većoj učinkovitosti na bilo koji način.

Pri provjeri sukladnosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak na zahtjeve iz ovog Priloga:

1.

nadležna tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela;

2.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako:

(a)

vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s točkom 2. Priloga IV. Direktivi 2009/125/EZ (prijavljene vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za proizvođača ili uvoznika od rezultata odgovarajućih mjerenja obavljenih u skladu s njezinim stavkom (g); i

(b)

prijavljene vrijednosti ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i ako sve potrebne informacije o proizvodu koje je objavio proizvođač ili uvoznik ne sadržavaju vrijednosti povoljnije za proizvođača ili uvoznika od prijavljenih vrijednosti; i

(c)

nakon što nadležna tijela države članice ispitaju jedinicu modela, izračunane vrijednosti (vrijednosti relevantnih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 9.;

3.

ako rezultati iz točke 2. podtočaka (a) ili (b) nisu postignuti, smatra se da model nije u skladu s ovom Uredbom;

4.

ako rezultat iz točke 2. podtočke (c) nije postignut, nadležna tijela države članice odabiru tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje;

5.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je za te tri jedinice aritmetička sredina izračunanih vrijednosti u skladu s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 9.;

6.

ako nije postignut rezultat iz točke 5., smatra se da model nije u skladu s ovom Uredbom;

7.

nakon donošenja odluke o nesukladnosti modela u skladu s točkama 3. i 6., nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Nadležna tijela države članice primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u Prilogu VI.

Nadležna tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u tablici 9., a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak opisan u točkama od 1. do 7. Bilo koja druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja, ne primjenjuju se.

Tablica 9.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Parametri

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Omjer sezonske energetske učinkovitosti (SEPR) kondenzacijskih uređaja nazivnog kapaciteta hlađenja većeg od 2 kW na niskoj temperaturi i 5 kW na srednjoj temperaturi

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 10 %, pri čemu je točka A izmjerena pri nazivnom kapacitetu hlađenja.

Nazivni koeficijent učinkovitosti (COPA ) kondenzacijskih uređaja nazivnog kapaciteta hlađenja manjeg od 2 kW na niskoj temperaturi i 5 kW na srednjoj temperaturi

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti izmjerene pri nazivnom kapacitetu hlađenja za više od 10 %.

Koeficijenti učinkovitosti COPB , COPC i COPD kondenzacijskih uređaja nazivnog kapaciteta hlađenja većeg od 2 kW na niskoj temperaturi i 5 kW na srednjoj temperaturi

Izračunane vrijednosti ne smiju biti niže od prijavljene vrijednosti izmjerene pri nazivnom kapacitetu hlađenja za više od 10 %.”

3.

Prilog XI. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG XI.

Postupak provjere sukladnosti proizvoda koji tijela za nadzor tržišta provode za procesne rashladne uređaje

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela države članice, a proizvođač/uvoznik ne smije ih upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za izvješćivanje o većoj učinkovitosti na bilo koji način.

Pri provjeri sukladnosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak na zahtjeve iz ovog Priloga:

1.

nadležna tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela;

2.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako:

(a)

vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s točkom 2. Priloga IV. Direktivi 2009/125/EZ (prijavljene vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za proizvođača ili uvoznika od rezultata odgovarajućih mjerenja obavljenih u skladu s njezinim stavkom (g); i

(b)

prijavljene vrijednosti ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i ako sve potrebne informacije o proizvodu koje je objavio proizvođač ili uvoznik ne sadržavaju vrijednosti povoljnije za proizvođača ili uvoznika od prijavljenih vrijednosti; i

(c)

nakon što nadležna tijela države članice ispitaju jedinicu modela, izračunane vrijednosti (vrijednosti relevantnih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 10.;

3.

ako rezultati iz točke 2. podtočaka (a) ili (b) nisu postignuti, smatra se da model nije u skladu s ovom Uredbom;

4.

ako rezultat iz točke 2. podtočke (c) nije postignut, nadležna tijela države članice odabiru tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje;

5.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je za te tri jedinice aritmetička sredina izračunanih vrijednosti u skladu s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 10.;

6.

ako nije postignut rezultat iz točke 5., smatra se da model nije u skladu s ovom Uredbom;

7.

nakon donošenja odluke o nesukladnosti modela u skladu s točkama 3. i 6., nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Nadležna tijela države članice primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u Prilogu VIII.

Nadležna tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u tablici 10., a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak opisan u točkama od 1. do 7. Bilo koja druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja, ne primjenjuju se.

Tablica 10.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Parametri

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Omjer sezonske energetske učinkovitosti (SEPR)

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 10 %, pri čemu je točka A izmjerena pri nazivnom kapacitetu hlađenja.

Nazivni omjer energetske učinkovitosti (EERA )

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti izmjerene pri nazivnom kapacitetu hlađenja za više od 10 %.”


PRILOG XXII.

Izmjene Priloga IV. Uredbi (EU) 2015/1185

Prilog IV. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG IV.

Postupak verifikacije usklađenosti proizvoda koji provode tijela za nadzor tržišta

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela države članice, a proizvođač/uvoznik ne smije ih upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za izvješćivanje o većoj učinkovitosti na bilo koji način.

Pri provjeri usklađenosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak na zahtjeve iz ovog Priloga:

1.

nadležna tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela;

2.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako:

(a)

vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s točkom 2. Priloga IV. Direktivi 2009/125/EZ (prijavljene vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za proizvođača ili uvoznika od rezultata odgovarajućih mjerenja obavljenih u skladu s njezinim stavkom (g); i

(b)

prijavljene vrijednosti ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i ako sve potrebne informacije o proizvodu koje je objavio proizvođač ili uvoznik ne sadržavaju vrijednosti povoljnije za proizvođača ili uvoznika od prijavljenih vrijednosti; i

(c)

nakon što nadležna tijela države članice ispitaju jedinicu modela, izračunane vrijednosti (vrijednosti relevantnih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 4.; jedinica se ispituje na jedno gorivo ili više njih sa značajkama u jednakom rasponu kao kod goriva koje je proizvođač upotrijebio za mjerenja opisana u Prilogu III.;

3.

ako rezultati iz točke 2. podtočaka (a) ili (b) nisu postignuti, smatra se da model i svi modeli koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli nisu u skladu s ovom Uredbom;

4.

ako rezultat iz točke 2. podtočke (c) nije postignut, nadležna tijela države članice odabiru tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje. Alternativno, tri dodatne izabrane jedinice mogu pripadati jednom modelu ili više različitih modela koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli;

5.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je za te tri jedinice aritmetička sredina izračunanih vrijednosti u skladu s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri verifikaciji navedenima u tablici 4.;

6.

ako rezultat iz točke 5. nije postignut, smatra se da model i svi modeli koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli nisu u skladu s ovom Uredbom;

7.

nakon donošenja odluke o neusklađenosti modela u skladu s točkama 3. i 6., nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Nadležna tijela države članice primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u Prilogu III.

Nadležna tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri verifikaciji utvrđena u tablici 4., a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak opisan u točkama od 1. do 7. Bilo koja druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja, ne primjenjuju se.

Tablica 4.

Dopuštena odstupanja pri verifikaciji

Parametri

Dopuštena odstupanja pri verifikaciji

Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora (η s)

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 5 %.

Emisije čestičnih tvari

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 20 mg/m3 pri 13 % O2 za uređaje za lokalno grijanje prostora na kruto gorivo s otvorenom komorom za izgaranje, uređaje za lokalno grijanje prostora na kruto gorivo sa zatvorenom komorom za izgaranje na kruto gorivo koje nije komprimirano drvo u obliku peleta i štednjake pri mjerenju u skladu s metodom opisanom u Prilogu III. točki 4. podtočki (a) i. 1.

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 10 mg/m3 pri 13 % O2 za uređaje za lokalno grijanje prostora na kruto gorivo sa zatvorenom komorom za izgaranje na komprimirano drvo u obliku peleta pri mjerenju u skladu s metodom opisanom u Prilogu III. točki 4. podtočki (a) i. 1.

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 1 g/kg pri mjerenju u skladu s metodom opisanom u Prilogu III. točki 4. podtočki (a) i. 2.

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 0,8 g/kg pri mjerenju u skladu s metodom opisanom u Prilogu III. točki 4. podtočki (a) i. 3.

Emisije organskih plinskih spojeva

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 25 mgC/m3 pri 13 % O2 za uređaje za lokalno grijanje prostora na kruto gorivo s otvorenom komorom za izgaranje, uređaje za lokalno grijanje prostora na kruto gorivo sa zatvorenom komorom za izgaranje na kruto gorivo koje nije komprimirano drvo u obliku peleta te štednjake.

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 15 mgC/m3 pri 13 % O2 za uređaje za lokalno grijanje prostora na kruto gorivo sa zatvorenom komorom za izgaranje na komprimirano drvo u obliku peleta.

Emisije ugljičnog monoksida

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 275 mg/m3 pri 13 % O2 za uređaje za lokalno grijanje prostora na kruto gorivo s otvorenom komorom za izgaranje, uređaje za lokalno grijanje prostora na kruto gorivo sa zatvorenom komorom za izgaranje na kruto gorivo koje nije komprimirano drvo u obliku peleta te štednjake.

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 60 mg/m3 pri 13 % O2 za uređaje za lokalno grijanje prostora na kruto gorivo sa zatvorenom komorom za izgaranje na komprimirano drvo u obliku peleta.

Emisije dušikovih oksida

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 30 mg/m3 izraženu kao NO2 pri 13 % O2.”


PRILOG XXIII.

Izmjene Priloga IV. Uredbi (EU) 2015/1188

Prilog IV. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG IV.

Postupak verifikacije usklađenosti proizvoda koji provode tijela za nadzor tržišta

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela države članice, a proizvođač/uvoznik ne smije ih upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za izvješćivanje o većoj učinkovitosti na bilo koji način.

Pri verifikaciji usklađenosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak na zahtjeve iz ovog Priloga:

1.

nadležna tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela;

2.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako:

(a)

vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s točkom 2. Priloga IV. Direktivi 2009/125/EZ (prijavljene vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za proizvođača ili uvoznika od rezultata odgovarajućih mjerenja obavljenih u skladu s njezinim stavkom (g); i

(b)

prijavljene vrijednosti ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i ako sve potrebne informacije o proizvodu koje je objavio proizvođač ili uvoznik ne sadržavaju vrijednosti povoljnije za proizvođača ili uvoznika od prijavljenih vrijednosti; i

(c)

nakon što nadležna tijela države članice ispitaju jedinicu modela, izračunane vrijednosti (vrijednosti relevantnih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 9.;

3.

ako rezultati iz točke 2. podtočaka (a) ili (b) nisu postignuti, smatra se da model i svi modeli koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli nisu u skladu s ovom Uredbom;

4.

ako rezultat iz točke 2. podtočke (c) nije postignut, nadležna tijela države članice odabiru tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje, osim kad je riječ o električnim grijalicama za lokalno grijanje prostora za koje se neusklađenost utvrđuje bez dodatnih ispitivanja, a točke 6. i 7. navedene u nastavku primjenjuju se odmah. Alternativno, kad je riječ o drugim modelima, tri dodatne izabrane jedinice mogu pripadati jednom modelu ili više različitih modela koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli;

5.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je za te tri jedinice aritmetička sredina izračunanih vrijednosti u skladu s odgovarajućim tolerancijama verifikacije navedenima u tablici 9.;

6.

ako rezultat iz točaka 4. ili 5. nije postignut, smatra se da model i svi modeli koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli nisu u skladu s ovom Uredbom;

7.

nakon donošenja odluke o neusklađenosti modela u skladu s točkama 3. i 6., nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Nadležna tijela države članice primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u Prilogu III.

Nadležna tijela države članice primjenjuju isključivo tolerancije verifikacije utvrđene u tablici 9., a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak opisan u točkama od 1. do 7. Bilo koje druge tolerancije, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja, ne primjenjuju se.

Tablica 9.

Tolerancije verifikacije

Parametri

Tolerancije verifikacije

Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora (η s) za električne grijalice za lokalno grijanje prostora

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti pri nazivnoj toplinskoj snazi jedinice.

Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora (η s) za kućanske grijalice za lokalno grijanje prostora na tekuće i plinsko gorivo

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od deklarirane vrijednosti za više od 8 %.

Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora (η s) za grijalice svijetlog zračenja za lokalno grijanje prostora i cijevne grijalice za lokalno grijanje prostora

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 10 %.

Emisije dušikovih oksida za kućanske grijalice za lokalno grijanje prostora na plinsko i tekuće gorivo, grijalice svijetlog zračenja za lokalno grijanje prostora i cijevne grijalice za lokalno grijanje prostora

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti deklariranu vrijednost za više od 10 %.”


PRILOG XXIV.

Izmjene Priloga IV. Uredbi (EU) 2015/1189

Prilog IV. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG IV.

Postupak provjere usklađenosti proizvoda koji provode tijela za nadzor tržišta

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela države članice, a proizvođač/uvoznik ne smije ih upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za izvješćivanje o većoj učinkovitosti na bilo koji način.

Pri provjeri usklađenosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak na zahtjeve iz ovog Priloga:

1.

nadležna tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela;

2.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako:

(a)

vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s točkom 2. Priloga IV. Direktivi 2009/125/EZ (prijavljene vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za proizvođača ili uvoznika od rezultata odgovarajućih mjerenja obavljenih u skladu s njezinim stavkom (g); i

(b)

prijavljene vrijednosti ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i ako sve potrebne informacije o proizvodu koje je objavio proizvođač ili uvoznik ne sadržavaju vrijednosti povoljnije za proizvođača ili uvoznika od prijavljenih vrijednosti; i

(c)

nakon što nadležna tijela države članice ispitaju jedinicu modela, izračunane vrijednosti (vrijednosti relevantnih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 2.; jedinica se ispituje na jedno gorivo ili više njih sa značajkama u jednakom rasponu kao kod goriva koje je proizvođač upotrijebio za mjerenja opisana u Prilogu III.;

3.

ako rezultati iz točke 2. podtočaka (a) ili (b) nisu postignuti, smatra se da model i svi modeli koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli nisu u skladu s ovom Uredbom;

4.

ako rezultat iz točke 2. podtočke (c) nije postignut, nadležna tijela države članice odabiru tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje. Alternativno, tri dodatne izabrane jedinice mogu pripadati jednom modelu ili više različitih modela koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli;

5.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je za te tri jedinice aritmetička sredina izračunanih vrijednosti u skladu s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 2.;

6.

ako rezultat iz točke 5. nije postignut, smatra se da model i svi modeli koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli nisu u skladu s ovom Uredbom;

7.

nakon donošenja odluke o neusklađenosti modela u skladu s točkama 3. i 6., nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Nadležna tijela države članice primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u Prilogu III.

Nadležna tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u tablici 2., a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak opisan u točkama od 1. do 7. Bilo koja druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja, ne primjenjuju se.

Tablica 2.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Parametri

Dopušteno odstupanje pri provjeri

Sezonska energetska učinkovitost pri zagrijavanju prostora (η s )

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 4 %.

Emisije lebdećih čestica

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 9 mg/m3.

Emisije organskih plinskih spojeva

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 7 mg/m3.

Emisije ugljičnog monoksida

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 30 mg/m3.

Emisije dušikovih oksida

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 30 mg/m3.”


PRILOG XXV.

Izmjene Priloga IV. Uredbi (EU) 2016/2281

Prilog IV. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG IV.

Postupak provjere usklađenosti proizvoda koji provode tijela za nadzor tržišta

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela države članice, a proizvođač/uvoznik ne smije ih upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za izvješćivanje o većoj učinkovitosti na bilo koji način.

Pri provjeri usklađenosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak na zahtjeve iz ovog Priloga:

1.

nadležna tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela;

2.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako:

(a)

vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s točkom 2. Priloga IV. Direktivi 2009/125/EZ (prijavljene vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za proizvođača ili uvoznika od rezultata odgovarajućih mjerenja obavljenih u skladu s njezinim stavkom (g); i

(b)

prijavljene vrijednosti ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i ako sve potrebne informacije o proizvodu koje je objavio proizvođač ili uvoznik ne sadržavaju vrijednosti povoljnije za proizvođača ili uvoznika od prijavljenih vrijednosti; i

(c)

nakon što nadležna tijela države članice ispitaju jedinicu modela, izračunane vrijednosti (vrijednosti relevantnih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 30.;

3.

ako rezultati iz točke 2. podtočaka (a) i (b) nisu postignuti, smatra se da model i bilo koji drugi model za koji su podaci iz tehničke dokumentacije dobiveni na istom temelju nisu u skladu s ovom Uredbom;

4.

za modele uređaja za grijanje zraka, uređaja za hlađenje, visokotemperaturnih procesnih rashladnih uređaja ili ventilatorskih konvektora s nazivnim kapacitetom grijanja, hlađenja ili rashlađivanja ≥ 70 kW ili koji se proizvode u količinama manjima od pet primjeraka godišnje, ako rezultat iz točke 2. podtočke (c) nije postignut, smatra se da model i bilo koji drugi model za koji su podaci iz tehničke dokumentacije dobiveni na istom temelju nisu u skladu s ovom Uredbom;

5.

za modele uređaja za grijanje zraka, uređaja za hlađenje, visokotemperaturnih procesnih rashladnih uređaja ili ventilatorskih konvektora s nazivnim kapacitetom grijanja, hlađenja ili rashlađivanja < 70 kW ili koji se proizvode u količinama od pet ili više primjeraka godišnje, ako rezultat iz točke 2. podtočke (c) nije postignut, nadležno tijelo države članice odabire tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje;

6.

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je za te tri jedinice aritmetička sredina izračunanih vrijednosti u skladu s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 30.;

7.

ako rezultat iz točke 6. nije postignut, smatra se da model i bilo koji drugi model za koji su podaci iz tehničke dokumentacije dobiveni na istom temelju nisu u skladu s ovom Uredbom;

8.

nakon donošenja odluke o neusklađenosti modela u skladu s točkama 3., 4. i 7., nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Nadležna tijela država članica primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u Prilogu III.

Nadležna tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u tablici 30., a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak opisan u točkama od 1. do 8. Bilo koja druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja, ne primjenjuju se.

Tablica 30.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Parametri

Dopušteno odstupanje pri provjeri

Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora (η s,h) za uređaje za grijanje zraka pri nazivnom kapacitetu grijanja jedinice

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 8 %.

Sezonska energetska učinkovitost hlađenja prostora (η s,c) za uređaje za hlađenje pri nazivnom kapacitetu hlađenja jedinice

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 8 %.

Razina zvučne snage (L WA) za uređaje za grijanje zraka i uređaje za hlađenje

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 1,5 dB.

Emisije dušikovih oksida za uređaje za grijanje zraka i uređaje za hlađenje pogonjene gorivom, izražene u dušikovu dioksidu

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 20 %.

Sezonski omjer energetske učinkovitosti (SEPR) visokotemperaturnih procesnih rashladnih uređaja pri nazivnom kapacitetu hlađenja jedinice

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 10 %.

Nazivni omjer energetske učinkovitosti (EER A) visokotemperaturnih procesnih rashladnih uređaja pri nazivnom kapacitetu hlađenja

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 5 %.”