15.12.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 340/9


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2251

оd 4. listopada 2016.

o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju u pogledu regulatornih tehničkih standarda za tehnike smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (1), a posebno njezin članak 11. stavak 15.,

budući da:

(1)

Druge ugovorne strane obvezne su se zaštititi od kreditnih izloženosti izvedenicama drugih ugovornih strana naplatom iznosa nadoknade kada poravnanje tih ugovora ne obavlja središnja druga ugovorna strana. U ovoj Uredbi propisuju se standardi za pravodobnu, točnu i primjereno odvojenu razmjenu kolaterala. Ti standardi trebali bi se obavezno primjenjivati na kolateral koji su duge ugovorne strane dužne naplatiti ili položiti u skladu s ovom Uredbom. Međutim, druge ugovorne strane koje su se složile naplatiti ili položiti kolateral koji nadilazi zahtjeve iz ove Uredbe trebale bi moći odabrati hoće li taj kolateral razmijeniti u skladu s tim standardima.

(2)

Druge ugovorne strane na koje se primjenjuju zahtjevi iz članka 11. stavka 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 trebale bi uzeti u obzir različite profile rizika nefinancijskih drugih ugovornih strana koje ne prekoračuju prag poravnanja iz članka 10. te Uredbe pri uspostavi postupaka za upravljanje rizikom za ugovore o OTC izvedenicama koje sklapaju s tim subjektima. Stoga bi drugim ugovornim stranama trebalo dopustiti da utvrde treba li se razina kreditnog rizika druge ugovorne strane koji čine te nefinancijske druge ugovorne strane, a koja je ispod tog praga poravnanja, smanjivati razmjenom kolaterala. Budući da se može pretpostaviti da nefinancijske druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u trećoj zemlji koje bi bile ispod praga poravnanja da imaju poslovni nastan u Uniji imaju iste profile rizika kao nefinancijske druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u Uniji koje su ispod praga poravnanja, na obje vrste subjekata trebalo bi primijeniti isti pristup u cilju sprječavanja regulatorne arbitraže.

(3)

Druge ugovorne strane ugovora o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana moraju se zaštititi od rizika od mogućeg neispunjenja obveza druge ugovorne strane. Stoga su nužne dvije vrste kolaterala u obliku iznosa nadoknade da bi se moglo ispravno upravljati rizicima kojima su izložene te druge ugovorne strane. Prva vrsta je varijacijski iznos nadoknade kojim se druge ugovorne strane štite od izloženosti povezanih s trenutačnom tržišnom vrijednošću njihovih ugovora o OTC izvedenicama. Druga vrsta je inicijalni iznos nadoknade kojim se druge ugovorne strane štite od mogućih gubitaka koji bi nastali zbog promjena u tržišnoj vrijednosti pozicije izvedenica koja je nastala između posljednje razmjene varijacijskog iznosa nadoknade prije nego što druga ugovorna strana nije ispunila obveze i vremena zamjene ugovora o OTC izvedenicama ili ograničavanja povezanog rizika.

(4)

Budući da središnja druga ugovorna strana može imati odobrenje za rad kao kreditna institucija u skladu sa zakonodavstvom Unije, potrebno je iz primjene zahtjeva ove Uredbe isključiti ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana koje središnja druga ugovorna strana sklapa tijekom postupka za upravljanje neispunjenjem obveza jer se na te ugovore već primjenjuju odredbe Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 153/2013 (2) te se stoga ne primjenjuju odredbe ove Uredbe.

(5)

U slučaju ugovora o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana koji uključuju plaćanje premije unaprijed kao jamstva za izvršenje ugovora, druga ugovorna strana koja zaprima uplatu premije („prodavatelj opcije”) nema trenutačnu ili moguću buduću izloženost druge ugovorne strane. Nadalje, dnevna tržišna vrijednost takvih ugovora već je obuhvaćena plaćanjem te premije. Stoga, kada se skup za netiranje sastoji od takvih pozicija opcija, prodavatelj opcije trebao bi moći izabrati da za te vrste OTC izvedenica neće naplatiti inicijalni ili varijacijski iznos nadoknade ako prodavatelj opcije nije izložen nikakvom kreditnom riziku. Druga ugovorna strana koja plaća premiju („kupac opcije”) trebala bi naplatiti inicijalni i varijacijski iznos nadoknade.

(6)

Iako su postupci rješavanja sporova sadržani u bilateralnim sporazumima između drugih ugovornih strana korisni za skraćenje trajanja i učestalosti sporova, druge ugovorne strane trebale bi, u prvom stupnju, naplatiti barem nesporni iznos ako je poziv na uplatu iznosa nadoknade osporen. Time će se smanjiti rizik koji proizlazi iz osporenih transakcija i tako će se u mjeri u kojoj je to moguće osigurati kolateralizacija ugovora o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana.

(7)

Kako bi se zajamčili jednaki uvjeti u svim jurisdikcijama, ako druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u Uniji sklopi ugovor o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana s drugom ugovornom stranom koja ima poslovni nastan u trećoj zemlji, inicijalni i varijacijski iznosi nadoknade trebali bi se razmijeniti u oba smjera. Druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u Uniji koje obavljaju transakcije s drugim ugovornim stranama s poslovnim nastanom u trećim zemljama trebale bi i dalje podlijegati obvezi ocjenjivanja pravne izvršivosti bilateralnih sporazuma i djelotvornosti sporazuma o odvajanju.

(8)

Primjereno je dopustiti drugim ugovornim stranama da primjenjuju najniži iznos prijenosa kod razmjene kolaterala u cilju smanjenja operativnog opterećenja razmjene ograničenih iznosa pri malim promjenama izloženosti. Međutim, treba osigurati da se taj najniži iznos prijenosa upotrebljava kao operativni alat, a ne kao neosigurana kreditna linija između drugih ugovornih strana. Stoga bi trebalo odrediti najveću razinu za taj najniži iznos prijenosa.

(9)

Iz operativnih razloga u nekim slučajevima moglo bi biti primjerenije odrediti odvojene najniže iznose prijenosa za inicijalni i varijacijski iznos nadoknade. U tim slučajevima trebalo bi biti moguće da se druge ugovorne strane dogovore o odvojenim najnižim iznosima za prijenos varijacijskog i inicijalnog iznosa nadoknade. Međutim, zbroj odvojenih najnižih iznosa za prijenos ne bi trebao prekoračivati najveću razinu najnižeg iznosa prijenosa. Iz praktičnih razloga trebalo bi biti moguće definirati najniži iznos prijenosa u valuti u kojoj se iznosi nadoknade obično razmjenjuju, a koja ne mora biti euro.

(10)

Neke jurisdikcije trećih zemalja mogu utvrditi različito područje primjene Uredbe (EU) br. 648/2012 za potrebe svojih zahtjeva za razmjenu kolaterala u odnosu na ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana. Stoga, iako je ovom Uredbom propisano da su u izračun iznosa nadoknade za potrebe prekograničnih skupina za netiranje uključeni samo ugovori o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana koji su uređeni Uredbom (EU) br. 648/2012, druge ugovorne strane u različitim jurisdikcijama možda bi morale udvostručiti potrebne izračune kako bi uzele u obzir različite definicije ili različita područja primjene proizvoda obuhvaćenih zahtjevima u skladu s povezanim zahtjevima za iznos nadoknade. To bi moglo dovesti do netočnih izračuna iznosa nadoknade. Nadalje, time bi se mogao povećati rizik od sporova. Stoga, dopuštanjem uporabe šireg skupa proizvoda u prekograničnim skupovima za netiranje koji uključuju sve ugovore o OTC izvedenicama koji podliježu razmjeni kolaterala u jednoj ili drugoj jurisdikciji olakšao bi se nesmetani postupak naplate iznosa nadoknade. Taj je pristup u skladu s ciljem smanjenja sistemskih rizika iz Uredbe (EU) br. 648/2012 jer bi se zahtjevi za iznos nadoknade primjenjivali na širi raspon proizvoda.

(11)

Druge ugovore strane mogu odlučiti naplatiti inicijalne iznose nadoknade u gotovini. U tom slučaju na kolateral se ne bi smjeli primjenjivati korektivni faktori, pod uvjetom da je valuta kolaterala ona koja je navedena u ugovoru. Međutim, ako se inicijalni iznosi nadoknade naplaćuju u gotovini u valuti koja nije valuta iz ugovora, zbog razlika u valuti može nastati valutni rizik. Stoga bi se na inicijalne iznose nadoknade naplaćene u gotovini u drugoj valuti trebao primjenjivati korektivni faktor zbog razlike u valuti. Za varijacijski iznos nadoknade naplaćen u gotovini nije potreban korektivni faktor u skladu s okvirom BCBS-a i IOSCO-a, čak i ako je plaćanje izvršeno u valuti koja nije valuta iz ugovora.

(12)

Pri utvrđivanju razine zahtjeva za inicijalni iznos nadoknade, Bazelski odbor za nadzor banaka i odbor Međunarodne organizacije nadzornih tijela za vrijednosne papire izričito su razmatrali dva aspekta, kako je navedeno u njihovu okviru „Zahtjevi za iznose nadoknade za izvedenice čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana” iz ožujka 2015. („okvir BCBS-a i IOSCO-a”). Prvi aspekt je dostupnost visoke kreditne kvalitete i likvidne imovine kojom su pokriveni zahtjevi za inicijalni iznos nadoknade. Drugi je načelo proporcionalnosti jer zahtjevi za inicijalne iznose nadoknade mogu nerazmjerno pogoditi manje financijske i nefinancijske druge ugovorne strane. Kako bi se zadržali jednaki uvjeti, ovom Uredbom trebao bi se uvesti prag koji je potpuno jednak pragu iz okvira BCBS-a i IOSCO-a, a ispod kojega dvije ugovorne strane nisu dužne razmjenjivati inicijalni iznos nadoknade. Time bi se trebali znatno smanjiti troškovi i operativno opterećenje manjih sudionika i ukloniti zabrinutost u pogledu dostupnosti visoke kreditne kvalitete i likvidne imovine bez ugrožavanja općih ciljeva Uredbe (EU) br. 648/2012.

(13)

Dok bi se pragovi uvijek trebali izračunavati na razini grupe, investicijski fondovi trebali bi se smatrati posebnim slučajevima jer njima može upravljati jedan investicijski upravitelj i mogu se smatrati jednom grupom. Međutim, ako su sredstva različiti skupovi imovine i nisu osigurana kolateralom, jamstvom ili ih ne podupiru drugi investicijski fondovi ili sam investicijski upravitelj, ona čine rizik koji je relativno slab u odnosu na ostatak grupe. Takvi investicijski fondovi stoga bi se za potrebe izračuna pragova trebali smatrati zasebnim subjektima, u skladu s okvirom BCBS-a i IOSCO-a.

(14)

Kada je riječ o inicijalnom iznosu nadoknade, zahtjevi iz ove Uredbe vjerojatno će imati mjerljivi učinak na likvidnost tržišta jer se imovina koja je dana kao kolateral ne može unovčiti ili na neki drugi način ponovno upotrijebiti za vrijeme trajanja ugovora o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana. Takvi zahtjevi znatna su promjena u tržišnoj praksi i donose određene operativne i praktične izazove kojima će se trebati upravljati pri uvođenju novih zahtjeva. Uzimajući u obzir činjenicu da su varijacijskim iznosom nadoknade već obuhvaćene ostvarene fluktuacije vrijednosti ugovora o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana do trenutka neispunjenja obveza, smatra se razmjernim na primjenu zahtjeva za inicijalne iznose nadoknade primijeniti prag u iznosu od 8 milijardi EUR bruto zamišljenih iznosa važećih ugovora. Taj se prag primjenjuje na razini grupe ili, ako druga ugovorna strana nije dio grupe, na razini jednog subjekta. Ukupan bruto zamišljeni iznos važećih ugovora trebao bi se upotrebljavati kao odgovarajuća referentna vrijednost jer je odgovarajuća mjera za mjerenje veličine i složenosti portfelja ugovora o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana. To je također referentni iznos koji je lako pratiti i o njemu izvješćivati. Ti su pragovi također u skladu s okvirom BCBS-a i IOSCO-a za ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana i stoga su u skladu s međunarodnim standardima.

(15)

Izloženosti koje proizlaze iz ugovora ili drugih ugovornih strana koje su trajno ili privremeno izuzete od iznosa nadoknade trebale bi isto biti uključene u izračun ukupnog bruto zamišljenog iznosa. To je zato što se svim ugovorima pridonosi utvrđivanju veličine i složenosti portfelja druge ugovorne strane. Ugovori o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana i koji mogu biti izuzeti od zahtjeva iz ove Uredbe stoga su također relevantni za utvrđivanje veličine, raspona i složenosti portfelja druge ugovorne strane i trebale bi se stoga također uključiti u izračun pragova.

(16)

Primjereno je utvrditi posebne postupke za upravljanje rizikom za određene vrste ugovora o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana koji imaju određeni profil rizika. Razmjenu varijacijskog iznosa nadoknade bez inicijalnog iznosa nadoknade trebalo bi posebno, u skladu s okvirom BCBS-a i IOSCO-a, smatrati primjerenom razmjenom kolaterala za fizički namirene devizne ugovore. Slično tomu, budući da se ugovori o razmjeni valuta mogu podijeliti na niz deviznih terminskih ugovora, inicijalnim dodatnim iznosom trebala bi biti obuhvaćena samo kamatna sastavnica.

(17)

Trebalo bi uzeti u obzir prepreke s kojima se suočavaju izdavatelji pokrivenih obveznica ili skupina za pokriće pri pružanju kolaterala. U skladu s posebnim skupom uvjeta, od pokrivenih izdavatelja obveznica ili skupina za pokriće stoga ne bi trebalo zahtijevati da polože kolateral. Time bi se trebala omogućiti određena fleksibilnost pokrivenih izdavatelja obveznica ili skupina za pokriće i pritom osigurati da su rizici za njihove druge ugovorne strane ograničeni. Izdavatelji pokrivenih obveznica ili skupine za pokriće mogu se suočiti s pravnim zaprekama polaganju i naplati negotovinskog kolaterala za inicijalni ili varijacijski iznos nadoknade ili polaganju varijacijskog iznosa nadoknade u gotovini jer bi se plaćanje varijacijskog iznosa nadoknade moglo smatrati potraživanjem koje je nadređeno potraživanjima imatelja obveznica, što bi moglo dovesti do pravne zapreke. Slično tomu, mogućnost zamjene ili povlačenja inicijalnog iznosa nadoknade mogla bi se smatrati potraživanjem koje je nadređeno potraživanjima imatelja obveznica koji su suočeni s istim zaprekama. Međutim, nema ograničenja u pogledu pokrivenog izdavatelja obveznica ili skupina za pokriće za povrat gotovine prethodno naplaćene kao varijacijskog iznosa nadoknade. Od drugih ugovornih strana izdavatelja pokrivenih obveznica ili skupine za pokriće trebalo bi stoga tražiti da polože varijacijski iznos nadoknade u gotovini i one bi trebale imati pravo dobiti povrat dijela tog iznosa ili cijeli iznos, ali od izdavatelja pokrivenih obveznica ili skupine za pokriće trebalo bi tražiti samo da polože varijacijski iznos nadoknade za prethodno zaprimljen iznos u gotovini.

(18)

Druge ugovorne strane trebale bi uvijek ocijeniti izvršivost svojih sporazuma o netiranju i odvajanju. Ako se, s obzirom na pravni okvir druge stranke, pokaže da su te procjene negativne, druge ugovorne strane trebale bi se oslanjati na sporazume koji nisu dvosmjerna razmjena iznosa nadoknade. Kako bi se osigurala usklađenost s međunarodnim standardima, kako bi se izbjeglo onemogućivanje drugim ugovornim stranama iz Unije da trguju s drugim ugovornim stranama u tim jurisdikcijama i kako bi se osigurali jednaki uvjeti za druge ugovorne strane iz Unije, trebalo bi utvrditi najniži prag ispod kojeg druge ugovorne strane mogu trgovati s drugim ugovornim stranama koje imaju poslovni nastan u tim jurisdikcijama bez razmjene inicijalnog ili varijacijskog iznosa nadoknade. Ako stranke mogu naplatiti iznose nadoknade i osigurati da se za naplaćeni kolateral, za razliku od položenog kolaterala, mogu ispuniti odredbe iz ove Uredbe, druge ugovorne strane iz Unije uvijek bi trebale biti dužne naplatiti kolateral. Izloženosti iz ugovora s drugim ugovornim stranama s poslovnim nastanom u jurisdikcijama treće zemlje koje nisu obuhvaćene niti jednom razmjenom kolaterala zbog pravnih zapreka u tim jurisdikcijama trebale bi se ograničiti određivanjem granice jer se kapital ne smatra istovjetnim razmjeni iznosa nadoknade u vezi s izloženostima koje proizlaze iz ugovora o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana i kapitalni zahtjevi ne primjenjuju se na sve druge ugovorne strane na koje se primjenjuju zahtjevi za iznose nadoknade u skladu s ovom Uredbom. Tu granicu trebalo bi utvrditi na način koji se može jednostavno izračunati i provjeriti. Kako bi se izbjeglo nakupljanje sistemskog rizika i izbjeglo da se takvim posebnim postupanjem stvara mogućnost zaobilaženja odredaba ove Uredbe, granicu bi trebalo utvrditi na konzervativnoj razini. Ta postupanja smatrala bi se dovoljno razboritima jer, uz iznos nadoknade, postoje i druge tehnike smanjivanja rizika.

(19)

Radi zaštite od slučaja kada se kolateral ne može unovčiti odmah nakon što druga ugovorna stranka nije ispunila obveze, pri izračunu inicijalnog iznosa nadoknade nužno je uzeti u obzir vrijeme od posljednje razmjene kolaterala kojim je pokriven skup za netiranje ugovora s drugom stranom koja nije izvršila obveze do zaključivanja ugovora i ponovnog ograničavanja nastalog tržišnog rizika. To se razdoblje naziva „razdobljem iznosa nadoknade za rizik” („MPOR”) i ono je isti alat koji se upotrebljavao u članku 272. stavku 9. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3), u pogledu kreditnog rizika kreditnih institucija druge ugovorne strane. Neovisno o tome, budući da su ciljevi dviju uredaba različiti te da su u Uredbi (EU) br. 575/2013 utvrđena pravila za izračun MPOR-a samo za potrebe zahtjeva za vlastita sredstva, ova Uredba trebala bi uključivati posebna pravila o MPOR-u koja su potrebna u kontekstu postupaka za upravljanje rizikom za ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana. MPOR-om bi se trebali uzeti u obzir postupci propisani ovom Uredbom za razmjenu iznosa nadoknade.

(20)

Inicijalni i varijacijski iznos nadoknade u načelu bi se trebali razmjenjivati najkasnije na kraju radnog dana nakon dana izvršenja. Međutim, produljenje vremena za razmjenu varijacijskog iznosa nadoknade dopušteno je ako se nadoknadi odgovarajućim izračunom MPOR-a. U protivnom, ako se ne primjenjuju zahtjevi za inicijalni iznos nadoknade, produljenje bi trebalo dopustiti ako se naplatio odgovarajući iznos dodatnog varijacijskog iznosa nadoknade.

(21)

Kada razvijaju modele inicijalnog iznosa nadoknade i pri izračunu odgovarajućeg MPOR-a, druge ugovorne strane trebale bi uzeti u obzir potrebu za modelima kojima je obuhvaćena likvidnost tržišta, broj sudionika na tome tržištu i obujam relevantnih ugovora o OTC izvedenicama. Istovremeno treba razviti model koji obje strane mogu razumjeti, ponoviti i na koji se mogu osloniti za rješavanje sporova. Drugim ugovornim stranama stoga bi trebalo biti dopušteno kalibrirati model i izračunavati MPOR samo na temelju tržišnih uvjeta bez prilagodbe njihovih procjena značajkama određenih drugih ugovornih strana. To znači da druge ugovorne strane mogu odlučiti prihvatiti različite modele za izračun inicijalnog iznosa nadoknade koji će međusobno razmjenjivati i da ti inicijalni iznosi nadoknade možda neće biti simetrični.

(22)

Ako je model inicijalnog iznosa nadoknade potrebno dovoljno učestalo ponovno kalibrirati, novom kalibracijom mogle bi se uzrokovati neočekivane razine zahtjeva za iznose nadoknade. Stoga bi trebalo utvrditi odgovarajuće razdoblje tijekom kojeg se iznosi nadoknade i dalje mogu razmjenjivati na temelju prethodne kalibracije. Time bi se drugim ugovornim stranama trebalo osigurati dovoljno vremena da se usklade s pozivima na uplatu iznosa nadoknade koji su dobiveni ponovnom kalibracijom.

(23)

Kolateral bi se trebao smatrati slobodno prenosivim ako, u slučaju da polagatelj kolaterala ne izvrši svoje obveze, ne postoje regulatorne ili pravne zapreke ili potraživanja treće strane, među ostalim skrbnika treće strane. Međutim, određena potraživanja, na primjer troškovi i rashodi nastali zbog prijenosa kolaterala, u obliku zaloga koji se redovito nameću za sve prijenose vrijednosnica, ne bi se trebali smatrati zaprekom koja bi dovela do situacije u kojoj bi se zapreka uvijek mogla utvrditi.

(24)

Druga ugovorna strana koja se naplaćuje trebala bi imati operativnu sposobnost unovčiti kolateral u slučaju da davatelj kolaterala ne ispuni svoje obveze. Druga ugovorna strana koja se naplaćuje trebala bi također moći upotrijebiti gotovinski prihod od unovčenja za sklapanje jednakovrijednog ugovora s drugom ugovornom stranom ili za ograničavanje nastalog rizika. Pristup tržištu stoga bi trebao biti preduvjet kako bi naplatitelj kolaterala mogao prodati kolateral ili ga ponovno kupiti u razumnom roku. Ta sposobnost trebala bi biti neovisna o polagatelju kolaterala.

(25)

Naplaćeni kolateral mora biti dovoljno velike likvidnosti i kreditne kvalitete da se drugoj ugovornoj strani koja se naplaćuje omogući unovčenje pozicije bez gubitka uzrokovanog značajnim promjenama vrijednosti u slučaju da druga ugovorna strana ne ispuni obveze. Kreditnu kvalitetu kolaterala trebalo bi procijeniti na temelju priznatih metodologija, na primjer rejtinga vanjskih institucija za procjenu kreditne sposobnosti. Međutim, u cilju smanjenja rizika od mehaničkog oslanjanja na vanjske rejtinge, trebalo bi uvesti niz dodatnih zaštitnih mjera. Te zaštitne mjere trebale bi uključivati mogućnost uporabe odobrenog modela utemeljenog na internim rejting-sustavima („IRB”) i mogućnost odgađanja zamjene kolaterala koji se zbog pogoršanja rejtinga ne može priznati, u cilju učinkovitog smanjenja mogućih učinaka naglog pogoršanja zbog pretjeranog oslanjanja na vanjske procjene kreditnog rizika.

(26)

Dok se korektivnim faktorima smanjuje rizik da naplaćeni kolateral nije dovoljan za pokrivanje potreba za iznosom nadoknade u vrijeme financijskih poteškoća, kada se prihvaća negotovinski kolateral potrebni su i drugi čimbenici za smanjenje rizika kako bi se osiguralo da se on može djelotvorno unovčiti. Druge ugovorne strane posebno bi trebale osigurati da je naplaćeni kolateral razumno diversificiran u pogledu pojedinačnih izdavatelja, vrsta izdavatelja i kategorija imovine.

(27)

Unovčavanje kolaterala kojeg su položile druge ugovorne strane koje nisu sistemski važne ima ograničen utjecaj na financijsku stabilnost. Nadalje, ograničenja koncentracije u pogledu inicijalnog iznosa nadoknade mogu biti opterećujuća za druge ugovorne strane s malim portfeljima OTC izvedenica jer bi one mogle imati ograničen broj dostupnih prihvatljivih kolaterala. Stoga, iako je diversifikacija kolaterala valjani čimbenik za smanjenje rizika, od drugih ugovornih strana koje nisu sistemski važne ne bi se trebalo zahtijevati da diversificiraju kolateral. S druge strane, sistemski važne financijske institucije i druge ugovorne strane s velikim portfeljima OTC izvedenica koje uzajamno trguju trebale bi primjenjivati ograničenja koncentracija na najmanje inicijalni iznos nadoknade, među ostalim u pogledu kolaterala koji se priznaje kojim su obuhvaćeni vrijednosni papiri za državni dug država članica. Te druge ugovorne strane dovoljno su napredne da mogu preobraziti kolateral ili pristupiti višestrukim tržištima te da izdavatelji mogu dovoljno diversificirati položeni kolateral. U članku 131. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (4) predviđeno je utvrđivanje institucija koje su sistemski važne u skladu s pravom Unije. Međutim, s obzirom na široko područje primjene Uredbe (EU) br. 648/2012, trebalo bi uvesti kvantitativni prag kako bi se zahtjevi za ograničenja koncentracija primjenjivali i na druge ugovorne strane koje možda nisu obuhvaćene postojećim klasifikacijama sistemski važnih institucija, ali na koje bi se ograničenja koncentracije svejedno trebale primjenjivati zbog veličine njihovih portfelja OTC izvedenica.

(28)

Na mirovinske sustave primjenjuju se bilateralni zahtjevi kolateralizacije. Međutim, važno je izbjeći da ti zahtjevi predstavljaju pretjerano opterećenje za očekivane rezultate takvih sustava te posljedično mirovinske prihode budućih umirovljenika. Obveze mirovinskih sustava prema umirovljenicima izražene su u lokalnim valutama i njihova ulaganja moraju stoga biti u istoj valuti kako bi se izbjegli troškovi i rizici neusklađenosti valuta. Stoga je primjereno predvidjeti da se ograničenja koncentracija ne primjenjuju na mirovinske sustave na isti način kao na druge ugovorne strane. Međutim, važno je uspostaviti odgovarajuće postupke za upravljanje rizikom u cilju praćenja i uklanjanja mogućih rizika od koncentracija koji nastaju iz tog posebnog sustava. Primjenu tih odredaba na mirovinske sustave trebalo bi pratiti i preispitati uzimajući u obzir tržišna kretanja.

(29)

Poteškoće s odvajanjem gotovinskog kolaterala trebalo bi priznati tako da se drugim ugovornim stranama dopusti da uplate ograničeni iznos inicijalnog iznosa nadoknade u gotovini i skrbnicima da ponovno ulože taj gotovinski kolateral. Međutim, gotovina koju drži skrbnik obveza je koju on ima prema drugoj ugovornoj strani koja polaže kolateral, zbog čega nastaje kreditni rizik u pogledu te strane. Stoga, da bi smanjio sistemski rizik, na uporabu gotovine kao inicijalnog iznosa nadoknade trebali bi se primjenjivati zahtjevi diversifikacije barem za sistemski važne institucije. Od sistemski važnih institucija trebalo bi se zahtijevati da ograniče iznos naplaćenog inicijalnog iznosa nadoknade u gotovini ili da diversificiraju izloženosti uporabom više skrbnika.

(30)

Vrijednost kolaterala ne bi trebala biti u značajnoj pozitivnoj korelaciji s kreditnom sposobnošću polagatelja kolaterala niti s vrijednošću portfelja izvedenica čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana jer bi se time ugrozila djelotvornost zaštite koju pruža naplaćeni kolateral. U skladu s time, vrijednosne papire koje je izdao polagatelj kolaterala ili njegovi povezani subjekti ne bi trebalo prihvaćati kao kolateral. Od drugih ugovornih strana također bi se trebalo zahtijevati da prate podliježe li naplaćeni kolateral drugim vrstama specifičnog povratnog rizika.

(31)

U slučaju da druga ugovorna strana ne ispuni obveze, druga ugovora strana koja ispunjava obveze trebala bi moći u dovoljno kratkom vremenu unovčiti imovinu naplaćenu kao kolateral kao inicijalni ili varijacijski iznos nadoknade radi zaštite od gubitaka na temelju ugovora o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana. Ta bi imovina trebala biti vrlo likvidna i ne bi trebala biti izložena pretjeranom kreditnom, tržišnom ili valutnom riziku. U mjeri u kojoj je vrijednost kolaterala izložena tim rizicima, trebalo bi primjenjivati odgovarajuće korektivne faktore osjetljive na rizik.

(32)

Kako bi se osigurao pravodobni prijenos kolaterala, druge ugovorne strane trebale bi uspostaviti učinkovite operativne postupke. Zbog toga postupci za bilateralnu razmjenu kolaterala moraju biti dovoljno detaljni, transparentni i pouzdani. Ako se druge ugovorne strane ne slože oko operativnog okvira za učinkoviti izračun poziva na uplatu iznosa nadoknade te za njegovu prijavu i dovršenje te ne uspostave taj okvir, može doći do sporova i neuspjelih razmjena kolaterala čija je posljedica neosigurana izloženost u okviru ugovora o OTC izvedenicama. Zbog toga je od ključne važnosti da druge ugovorne strane uspostave jasne unutarnje politike i standarde u pogledu prijenosa kolaterala. Svako odstupanje od tih politika trebali bi strogo preispitati svi relevantni unutarnji dionici koji moraju odobriti takva odstupanja. Nadalje, sve primjenjive uvjete u pogledu operativne razmjene kolaterala trebalo bi točno i detaljno evidentirati na stabilan, brz i sustavan način.

(33)

Druge ugovorne strane koje sklapaju ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana trebale bi radi pravne sigurnosti sklopiti ugovor o razmjeni kolaterala. Zbog toga bi ugovor o razmjeni kolaterala trebao uključivati sva materijalna prava i obveze drugih ugovornih strana primjenjive na ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana.

(34)

Kolateralom se štiti druga ugovorna strana koja se naplaćuje u slučaju da druga ugovorna strana koja ga je položila ne izvrši svoje obveze. Međutim, obje su druge ugovorne strane odgovorne osigurati da se načinom na koji se naplaćeni kolateral drži za drugu ugovornu stranu koja je kolateral položila ne povećava rizik od gubitka viška položenog kolaterala u slučaju da druga ugovorna strana koja ga naplaćuje ne ispuni obveze. Iz tog razloga bilateralnim sporazumom između drugih ugovornih strana trebalo bi se objema drugim ugovornim stranama omogućiti da pravodobno procijene kolateral kada na to imaju pravo i stoga su potrebna pravila o odvajanju i pravila kojima se predviđa ocjenjivanje djelotvornosti sporazuma u tom pogledu, uzimajući u obzir pravna ograničenja i tržišne prakse svake jurisdikcije.

(35)

Ponovnim stavljanjem pod hipoteku, ponovnim zalogom ili ponovnom uporabom naplaćenog kolaterala kao inicijalnih iznosa nadoknade stvorili bi se novi rizici za druge ugovorne strane zbog potraživanja trećih strana u pogledu imovine u slučaju neispunjenja obveza. Zbog pravnih i operativnih komplikacija moglo bi doći do kašnjenja s povratom kolaterala u slučaju neispunjenja obveze naplatitelja inicijalnog kolaterala ili treće strane ili bi to čak bilo nemoguće. Da bi se mogla očuvati učinkovitost okvira i osigurati odgovarajuće smanjenje kreditnih rizika druge ugovorne strane, ne bi trebalo dopustiti ponovno stavljanje pod hipoteku, zalog ili ponovnu uporabu kolaterala naplaćenog kao inicijalnog iznosa nadoknade.

(36)

S obzirom na poteškoće s odvajanjem gotovine, trenutačne prakse razmjene gotovinskog kolaterala u određenim jurisdikcijama i potreba za oslanjanjem na gotovinu umjesto na vrijednosne papire u određenim okolnostima kada bi prijenos vrijednosnih papira mogao biti spriječen operativnim ograničenjima, gotovinski kolateral naplaćen kao inicijalni iznos nadoknade uvijek bi trebala držati središnja banka ili kreditna institucija treće strane jer se time osigurava odvajanje od dviju drugih ugovornih strana u ugovoru. Kako bi se osiguralo takvo odvajanje, kreditna institucija treće strane ne bi trebala pripadati istoj grupi kao jedna od drugih ugovornih strana.

(37)

Kada druga ugovorna strana obavijesti relevantno nadležno tijelo o svojoj namjeri da iskoristi izuzeće za unutargrupne transakcije, ona bi trebala dostaviti cijeli spis sa svim relevantnim informacijama koje su potrebne nadležnom tijelu da dovrši svoje ocjenjivanje kako bi moglo odlučiti jesu li ispunjeni uvjeti za izuzeće.

(38)

Da bi se smatralo da grupa ima dovoljno čvrste i pouzdane postupke za upravljanje rizikom, mora biti ispunjen niz uvjeta. Grupa bi trebala osigurati redovito praćenje unutargrupnih izloženosti i trebalo bi zajamčiti pravodobno namirenje obveza koje proizlaze iz unutargrupnih ugovora o OTC izvedenicama na temelju alata za praćenje i likvidnost na razini grupe koji su u skladu sa složenošću unutargrupnih transakcija.

(39)

Da bi izuzeće za unutargrupne transakcije bilo primjenjivo, mora biti sigurno da se nikakvim zakonodavnim, regulatornim, administrativnim ili drugim propisanim odredbama primjenjivog prava neće moći zakonito onemogućiti unutargrupne druge ugovorne strane da ispune svoje obveze prijenosa novca ili otplate obveza ili vrijednosnih papira u skladu s uvjetima unutargrupnih transakcija. Slično tomu, unutargrupne druge ugovorne strane ili grupe ne bi smjele imati operativne ili poslovne postupke kojima bi se mogla uzrokovati nedostupnost sredstava za ispunjenje platnih obveza koje svakodnevno dospijevaju ili nemogućnost brzog elektroničkog prijenosa sredstava.

(40)

Ova Uredba uključuje niz detaljnih zahtjeva koje grupa mora ispuniti da bi mogla dobiti izuzeće od uplate iznosa nadoknade za unutargrupne transakcije. Osim tih zahtjeva, ako jedna od dvije druge ugovorne strane u grupi ima domicil u trećoj zemlji za koju još nije dostavljena potvrda istovjetnosti u skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012, grupa mora razmijeniti varijacijske i primjereno odvojene inicijalne iznose nadoknade za sve unutargrupne transakcije s društvima kćerima u tim trećim zemljama. Kako bi se izbjegla nerazmjerna primjena zahtjeva za iznos nadoknade i uzimajući u obzir slične zahtjeve za obveze poravnanja, u ovoj Uredbi trebalo bi predvidjeti odgođenu provedbu tog posebnog zahtjeva. Time bi se osiguralo dovoljno vremena za okončanje postupka dostavljanja potvrde o istovjetnosti pri ćemu se ne bi zahtijevala neučinkovita dodjele sredstava grupama koje imaju društva kćeri s domicilom u trećim zemljama.

(41)

Uzimajući u obzir načelo proporcionalnosti, drugim ugovornim stranama koje imaju slične portfelje i stoga općenito manje operacija trebalo bi dati više vremena da prilagode svoje unutarnje sustave i postupke kako bi ispunile zahtjeve ove Uredbe. Da bi se mogla postići odgovarajuća ravnoteža između smanjenja rizika koji proizlaze iz OTC izvedenica čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana i odgovarajuće primjene ove Uredbe, te kako bi se postigla međunarodna usklađenost i umanjile mogućnosti za regulatornu arbitražu u cilju izbjegavanja narušavanja tržišta, nužno je razdoblje postupnog uvođenja zahtjeva. Razdobljem postupnog uvođenja zahtjeva koje se uvodi ovom Uredbom uzima se u obzir raspored dogovoren u okviru BCBS-a i IOSCO-a, koji je uspostavljen upućivanjem na studiju o kvantitativnom učinku u kojoj su sudjelovale kreditne institucije Unije.

(42)

U Delegiranoj uredbi Komisije (*1) navodi se definicija fizički namirenih deviznih terminskih ugovora u Uniji. Međutim, ta definicija u ovom trenutku nije primjenjiva i ti proizvodi nisu u Uniji definirani na usklađen način. Stoga, kako bi se izbjeglo stvaranje nejednakih uvjeta u Uniji, nužno je uskladiti primjenu odgovarajućih tehnika smanjenja rizika s datumom primjene odgovarajućeg Delegiranog akta. Konkretni datum kada bi se u svakom slučaju trebali primjenjivati odgovarajući zahtjevi utvrđuje se i kako bi se izbjegla prekomjerna kašnjenja u pogledu uvođenja tehnika smanjenja rizika.

(43)

Kako bi se izbjegla fragmentacija tržišta i osigurali jednaki uvjeti na globalnoj razini za druge ugovorne strane Unije s poslovnim nastanom u Uniji i potvrđujući činjenicu da se u nekim jurisdikcijama razmjena varijacijskog i inicijalnog iznosa nadoknade za opcije s jednom dionicom i opcije dioničkog indeksa ne primjenjuju jednaki zahtjevi za iznose nadoknade, trebalo bi postupno uvesti način postupanja s tim proizvodima. Tim razdobljem postupnog uvođenja osigurat će se potrebno vrijeme za praćenje regulatornih promjena u drugim jurisdikcijama i osiguravanje uspostave odgovarajućih zahtjeva u Uniji za smanjenje kreditnog rizika druge ugovorne strane u pogledu takvih ugovora, pri čemu se izbjegava mogućnost regulatorne arbitraže.

(44)

Radi pravne sigurnosti i kako bi se izbjegli mogući poremećaji na financijskim tržištima, primjerno je razjasniti postupanje s postojećim ugovorima.

(45)

Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koje su Komisiji dostavili Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala.

(46)

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala održali su otvorena javna savjetovanja o nacrtima regulatornih tehničkih standarda na kojima se temelji ova Uredba, analizirali su moguće povezane troškove i koristi i zatražili mišljenje Interesne skupine za bankarstvo koja je osnovana u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (5), Interesne skupine za osiguranje i reosiguranje i Interesne skupine za strukovno mirovinsko osiguranje koje su osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (6), i Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala iz članka 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (7).

(47)

U skladu s postupkom utvrđenim u članku 10. stavku 1. podstavcima petom, šestom i sedmom Uredbe (EU) br. 1093/2010, u članku 10. stavku 1. podstavcima petom, šestom i sedmom Uredbe (EU) br. 1095/2010 i članku 10. stavku 1. podstavcima petom, šestom i sedmom Uredbe (EU) br. 1094/2010, ovom se Uredbom uvode izmjene nacrta regulatornih tehničkih standarda koji su Komisiji, u obliku službenog mišljenja na temelju izmjena koje je Komisija predložila, ponovno dostavili Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE O POSTUPCIMA ZA UPRAVLJANJE RIZIKOM

ODJELJAK 1.

Definicije i opći zahtjevi

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„inicijalni iznos nadoknade” znači kolateral iz kojeg se druga ugovorna strana naplaćuje kako bi pokrila svoju trenutačnu i moguću buduću izloženost u razdoblju između posljednje naplate iznosa nadoknade i unovčenja pozicija ili ograničavanja tržišnog rizika u slučaju da druga ugovorna strana nije izvršila svoje obveze;

(2)

„varijacijski iznos nadoknade” znači kolateral iz kojeg se naplaćuje druga ugovorna strana kao odraz rezultata svakodnevnog vrednovanja važećih ugovora u skladu s tržišnom vrijednošću ili na temelju modela iz članka 11. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012;

(3)

„skup za netiranje” znači skup ugovora o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana između dvije druge ugovorne strane koji podliježe pravno izvršivom bilateralnom sporazumu o netiranju.

Članak 2.

Opći zahtjevi

1.   Druge ugovorne strane utvrđuju, primjenjuju i evidentiraju postupke za upravljanje rizikom za razmjenu kolaterala za ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana.

2.   Postupci za upravljanje rizikom iz stavka 1. uključuju postupke kojima je predviđeno ili u kojima je navedeno sljedeće:

(a)

prihvatljivost kolaterala za ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana u skladu s odjeljkom 2.;

(b)

izračun i naplata iznosa nadoknade za ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana u skladu s odjeljkom 3;

(c)

upravljanje kolateralom za ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana i njegovo odvajanje u skladu s odjeljkom 5.;

(d)

izračun prilagođene vrijednosti kolaterala u skladu s odjeljkom 6.;

(e)

razmjena informacija između drugih ugovornih strana i odobravanje i evidentiranje izuzeća od postupaka za upravljanje rizikom iz stavka 1.;

(f)

izvješćivanje višeg rukovodstva o izuzećima utvrđenima u poglavlju II.:

(g)

uvjeti svih potrebnih ugovora koje druge ugovorne strane moraju sklopiti najkasnije u trenutku sklapanja ugovora o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana, uključujući uvjete sporazuma o netiranju i uvjete ugovora o razmjeni kolaterala u skladu s člankom 3.;

(h)

povremena provjera likvidnosti kolaterala koji će se razmjenjivati;

(i)

pravodobno ponovno prisvajanje kolaterala od druge ugovorne strane koja se naplaćuje u slučaju da druga ugovorna strana koja ga je položila ne izvrši obveze; i

(j)

redovito praćenje izloženosti koje proizlaze iz ugovora o OTC izvedenicama koji su unutargrupne transakcije i pravodobna namira obveza koje proizlaze iz tih ugovora.

Za potrebe prvog podstavka točke (g) uvjeti ugovora uključuju sve aspekte koji se odnose na obveze koje proizlaze iz bilo kojeg ugovora o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana koji se mora sklopiti, a barem sljedeće:

(a)

platne obveze između drugih ugovornih strana;

(b)

uvjete netiranja platnih obveza;

(c)

događaje koji podrazumijevaju neispunjenje obveza ili ostale događaje koji podrazumijevaju raskid ugovora o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana;

(d)

sve metode izračuna koje se upotrebljavaju u odnosu na platne obveze;

(e)

uvjete netiranja platnih obveza pri raskidu ugovora;

(f)

prijenos prava i obveza pri raskidu ugovora;

(g)

mjerodavno pravo za transakcije ugovora o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana;

3.   Ako sklapaju sporazum o netiranju ili ugovor o razmjeni kolaterala, druge ugovorne strane obavljaju neovisno pravno preispitivanje izvršivosti tih ugovora. To preispitivanje može obavljati unutarnji neovisni odjel ili neovisna treća strana.

Smatra se da je zahtjev o izvršavanju preispitivanja iz prvog podstavka ispunjen u odnosu na sporazum o netiranju ako je taj sporazum priznat u skladu s člankom 296. Uredbe (EU) br. 575/2013.

4.   Druge ugovorne strane uspostavljaju politike za trajno ocjenjivanje izvršivosti sporazuma o netiranju i ugovora o razmjeni kolaterala koje sklapaju.

5.   Postupci za upravljanje rizikom iz stavka 1. ispituju se, preispituju i ažuriraju prema potrebi i najmanje jednom godišnje.

6.   Druge ugovorne strane koje upotrebljavaju modele inicijalnog iznosa nadoknade u skladu s odjeljkom 4. na zahtjev dostavljaju nadležnim tijelima u bilo kojem trenutku dokumentaciju koja se odnosi na postupke za upravljanje rizikom iz stavka 2. točke (b).

Članak 3.

Ugovor o razmjeni kolaterala

Ugovor o razmjeni kolaterala iz članka 2. stavka 2. prvog podstavka točke (g) uključuje najmanje sljedeće uvjete:

(a)

razine i vrstu potrebnog kolaterala:

(b)

dogovore o odvajanju;

(c)

skup za netiranje na koji se odnosi razmjena kolaterala;

(d)

postupke obavješćivanja, potvrđivanja i prilagodbe poziva na uplatu iznosa nadoknade;

(e)

postupke za namirenje poziva na uplatu iznosa nadoknade za svaku vrstu prihvatljivog kolaterala;

(f)

postupke, metode, vremenske okvire i podjelu odgovornosti za izračun iznosa nadoknade i procjenu vrijednosti kolaterala;

(g)

događaje koji se smatraju neispunjenjem obveze ili raskidom;

(h)

zakonodavstvo koje se primjenjuje na ugovor o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana;

(i)

zakonodavstvo koje se primjenjuje na ugovore o razmjeni kolaterala.

ODJELJAK 2.

Priznavanje

Članak 4.

Priznati kolateral

1.   Druga ugovorna strana naplaćuje kolateral iz sljedećih kategorija imovine:

(a)

gotovine u obliku sredstava uplaćenih na račun u bilo kojoj valuti ili sličnih potraživanja za isplatu novca, na primjer depoziti na tržištu novca;

(b)

zlata u obliku dodijeljenih poluga od čistog zlata priznate dobre isporuke;

(c)

dužničkih vrijednosnih papira koje su izdale središnje države ili središnje banke država članica;

(d)

dužničkih vrijednosnih papira koje su izdale jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave čije se izloženosti smatraju izloženostima prema središnjoj državi dotične države članice u skladu s člankom 115. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(e)

dužničkih vrijednosnih papira koje su izdali subjekti javnog sektora čije se izloženosti smatraju izloženostima prema središnjoj državi, jedinicama područne (regionalne) samouprave ili lokalne samouprave dotične države članice u skladu s člankom 116. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(f)

dužničkih vrijednosnih papira koje su izdale jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave država članica koje nisu one iz točke (d);

(g)

dužničkih vrijednosnih papira koje su izdali subjekti javnog sektora država članica koji nisu oni iz točke (e);

(h)

dužničkih vrijednosnih papira koje su izdale multilateralne razvojne banke navedene u članku 117. stavku 2. Uredbe (EU) br. 574/2013;

(i)

dužničkih vrijednosnih papira koje su izdale međunarodne organizacije navedene u članku 118. Uredbe (EU) br. 574/2013;

(j)

dužničkih vrijednosnih papira koje su izdale središnja država ili središnje banke trećih zemalja;

(k)

dužničkih vrijednosnih papira koje su izdale jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave trećih zemalja koje ispunjuju zahtjeve iz točaka (d) i (e);

(l)

dužničkih vrijednosnih papira koje su izdale jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave trećih zemalja koje nisu one iz točaka (d) i (e);

(m)

dužničkih vrijednosnih papira koje su izdale kreditne institucije ili investicijska društva, uključujući obveznice iz članka 52. stavka 4. Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8);

(n)

korporativnih obveznica;

(o)

najviše nadređene tranše u sekuritizaciji, kako je definirano u članku 4. stavku 61. Uredbe (EU) br. 575/2013, koja nije resekuritizacija kako je definirano u članku 4. stavku 63. te Uredbe;

(p)

konvertibilnih obveznica pod uvjetom da se mogu pretvoriti samo u dionice koje su uključene u indeks određen u skladu s člankom 197. stavkom 8. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(q)

dionica uključenih u indeks određen u skladu s člankom 197. stavkom 8. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(r)

dionica ili udjela u subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS), pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti iz članka 5.

2.   Druga ugovorna strana naplaćuje kolateral iz kategorija imovine iz stavka 1. točaka (f), (g) i (k) do (r) samo ako se primjenjuju svi sljedeći uvjeti:

(a)

imovinu ne izdaje druga ugovorna strana koja polaže kolateral;

(b)

imovinu ne izdaju subjekti koji su dio grupe kojoj pripada druga ugovorna strana koja polaže kolateral;

(c)

imovina na neki drugi način ne podliježe značajnom specifičnom povratnom riziku kako je definiran u članku 291. stavku 1. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) br. 575/2013.

Članak 5.

Kriteriji priznavanja za udjele ili dionice u subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS)

1.   Za potrebe članka 4. stavka 1. točke (r) druga ugovorna strana može upotrebljavati udjele ili dionice u UCTIS-u kao priznati kolateral samo ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

cijena udjela ili dionica svakodnevno se javno objavljuje;

(b)

UCITS je ograničen na ulaganja u imovinu koja se priznaje u skladu s člankom 4. stavkom 1.;

(c)

UCITS zadovoljava kriterije iz članka 132. stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Za potrebe točke (b) UCITS može upotrijebiti izvedene instrumente za ograničavanje rizika koji proizlaze iz imovine u koju ulažu.

Ako UCITS ulaže u dionice ili udjele drugog UCTIS-a, uvjeti iz prvog podstavka primjenjuju se i na taj UCITS.

2.   Odstupajući od stavka 1. točke (b), ako UCITS ili neki od njegovih odnosnih UCITS-ova ne ulaže samo u imovinu koja se priznaje u skladu s člankom 4. stavkom 1., kao priznati kolateral može se upotrebljavati samo vrijednost udjela ili dionica UCITS-a koja predstavlja ulaganje u priznatu imovinu u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

Prvi podstavak primjenjuje se na odnosne UCITS-ove UCITS-a koji ima svoje odnosne UCITS-ove.

3.   Ako imovina UCITS-a koja se ne priznaje može imati negativnu vrijednost, vrijednost udjela ili dionice UCITS-a koja se može upotrijebiti kao priznati kolateral u skladu sa stavkom 1. utvrđuje se oduzimanjem najveće negativne vrijednosti imovine koja se ne priznaje od vrijednosti priznate imovine.

Članak 6.

Procjena kreditne kvalitete

1.   Druga ugovorna strana koja se naplaćuje procjenjuje kreditnu kvalitetu imovine koja pripada kategorijama imovine iz članka 4. stavka 1. točaka (c), (d) i (e) koja nije denominirana u domaćoj valuti izdavatelja ili se ne financira u toj valuti i iz članka 4. stavka 1. točaka (f), (g), (j) do (n) i (p) uporabom jedne od sljedećih metodologija:

(a)

internih rejtinga iz stavka 3. druge ugovorne strane koja se naplaćuje;

(b)

internih rejtinga iz stavka 3. druge ugovorne strane koja polaže kolateral, ako ta druga ugovorna strana ima poslovni nastan u Uniji ili trećoj zemlji u kojoj ugovorna strana koja polaže kolateral podliježe nadzoru na konsolidiranoj osnovi koji je istovjetan onome koji je uređen pravom Unije u skladu s člankom 127. Direktive 2013/36/EU;

(c)

procjene kreditne kvalitete koju izdaje priznata vanjska institucija za procjenu kreditnog rizika (VIPKR) kako je definirano u članku 4. stavku 98. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili procjene kreditne kvalitete agencije za kreditiranje izvoza iz članka 137. te Uredbe.

2.   Druga ugovorna strana koja se naplaćuje procjenjuje kreditnu kvalitetu imovine koja pripada kategoriji imovine iz članka 4. stavka 1. točke (o) uporabom metodologije iz stavka 1. točke (c) ovog članka.

3.   Druga ugovorna strana koja smije primjenjivati pristup utemeljen na internim rejting-sustavima (dalje u tekstu „IRB pristup”) u skladu s člankom 143. Uredbe (EU) br. 575/2013 može upotrebljavati svoj interni rejting za procjenu kreditne kvalitete kolaterala naplaćenog za potrebe ove Uredbe.

4.   Druga ugovorna strana koja primjenjuje IRB pristup u skladu sa stavkom 3. utvrđuje stupanj kreditne kvalitete kolaterala u skladu s Prilogom I.

5.   Druga ugovorna strana koja primjenjuje IRB pristup u skladu sa stavkom 3. priopćuje drugoj ugovornoj strani stupanj kreditne kvalitete iz stavka 4. povezan s imovinom koja će se razmjenjivati kao kolateral.

6.   Za potrebe stavka 1. točke (c) procjena kreditne kvalitete izražava se u stupnjevima kreditne kvalitete u skladu s člancima 136. ili 270. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Članak 7.

Posebni zahtjevi za imovinu koja se priznaje

1.   Druge ugovorne strane upotrebljavaju kao kolateral samo imovinu iz članka 4. stavka 1. točaka (f), (g) i (j) do (p) ako je njihova kreditna kvaliteta procijenjena kao kreditna kvaliteta 1., 2. ili 3. stupnja u skladu s člankom 6.

2.   Druge ugovorne strane upotrebljavaju kao kolateral samo imovinu iz članka 4. stavka 1. točaka (c), (d) i (e) koja nije denominirana u domaćoj valuti izdavatelja ili se ne financira u toj valuti samo ako je njihova kreditna kvaliteta procijenjena kao kreditna kvaliteta 1., 2., 3. ili 4. stupnja u skladu s člankom 6.

3.   Druge ugovorne strane uspostavljaju postupke za tretman imovine koja se razmjenjuje kao kolateral u skladu sa stavcima 1. i 2. čija je kreditna kvaliteta naknadno procijenjena kao:

(a)

kvaliteta 4. stupnja ili više za imovinu iz stavka 1.;

(b)

kvaliteta veća od 4. stupnja za imovinu iz stavka 2.

4.   Postupci iz stavka 3. moraju zadovoljiti sve navedene uvjete:

(a)

njima se drugim ugovornim stranama zabranjuje razmjena dodatne imovine koja je procijenjena kao imovina kreditne kvalitete iz stavka 3.;

(b)

njima se uspostavlja raspored u skladu s kojim se imovina koja je procijenjena kao imovina kreditne kvalitete iz stavka 3. i koja je već razmijenjena kao kolateral zamjenjuje tijekom razdoblja koje nije dulje od dva mjeseca;

(c)

njima se utvrđuje stupanj kreditne kvalitete u skladu s kojim je odmah potrebno zamijeniti imovinu iz stavka 3.;

(d)

njima se drugim ugovornim stranama omogućuje da povećaju korektivne faktore za odgovarajući kolateral ako kolateral nije zamijenjen u skladu s rasporedom iz točke (b).

5.   Druge ugovorne strane ne upotrebljavaju kategorije imovine iz članka 4. stavka 1. kao kolateral ako nemaju pristup tržištu te imovine ili ako ne mogu pravodobno unovčiti tu imovinu u slučaju da druga ugovorna strana koja je položila kolateral ne ispuni obveze.

Članak 8.

Ograničenja koncentracija za inicijalni iznos nadoknade

1.   Ako je kolateral naplaćen kao inicijalni iznos nadoknade u skladu s člankom 13., na svaku drugu ugovornu stranu koja se naplaćuje primjenjuju se sljedeća ograničenja:

(a)

zbroj vrijednosti inicijalnog iznosa nadoknade naplaćenog iz kategorija imovine iz članka 4. stavka 1. točaka (b), (f), (g) i (l) do (r) koje je izdao jedinstveni izdavatelj ili subjekti koji pripadaju istoj grupi ne prekoračuje veću od sljedećih vrijednosti:

i.

15 % kolaterala naplaćenog od druge ugovorne strane koja ga je položila;

ii.

10 milijuna EUR ili jednakovrijedni iznos u drugoj valuti;

(b)

zbroj vrijednosti inicijalnog iznosa nadoknade naplaćenog iz kategorije imovine iz članka 4. stavka 1. točaka (o), (p) i (q), ako imovina iz kategorija imovine iz točaka (p) i (q) tog članka koju izdaju institucije kako su definirane u Uredbi (EU) br. 575/2013 ne prekoračuje veću od sljedećih vrijednosti:

i.

40 % kolaterala naplaćenog od druge ugovorne strane koja ga je položila;

ii.

10 milijuna EUR ili jednakovrijedni iznos u drugoj valuti.

Ograničenja iz prvog podstavka primjenjuju se i na udjele ili dionice u UCITS-u ako UCITS ulaže poglavito u kategorije imovine iz tog podstavka.

2.   Ako se kolateral naplaćuje kao inicijalni iznos nadoknade u skladu s člankom 13. koji prekoračuje 1 milijardu EUR i svaka druga ugovorna strana pripada jednoj od kategorija navedenih u stavku 3., na iznos inicijalnog iznosa nadoknade naplaćenog od druge ugovorne strane koji prekoračuje 1 milijardu EUR primjenjuju se sljedeća ograničenja:

(a)

zbroj vrijednosti inicijalnog iznosa nadoknade naplaćenog iz kategorija imovine iz članka 4. stavka 1. točaka (c) do (l) koje je izdao jedan izdavatelj ili izdavatelji s domicilom u istoj zemlji ne prekoračuje 50 % inicijalnog iznosa nadoknade naplaćenog od dotične druge ugovorne strane.

(b)

ako se inicijalni iznos nadoknade naplaćuje u gotovini, ograničenjem koncentracija od 50 % iz točke (a) uzimaju se u obzir i izloženosti riziku koje nastaju zbog treće strane imatelja ili skrbnika koji drži tu gotovinu.

3.   Druge ugovorne strane iz stavka 2. jedna su od sljedećih institucija:

(a)

institucije određene kao globalne sistemski važne institucije u skladu s člankom 131. Direktive 2013/36/EU;

(b)

institucije određene kao ostale sistemski važne institucije skladu s člankom 131. Direktive 2013/36/EU;

(c)

druge ugovorne strane koje nisu mirovinski sustavi i za koje zbroj vrijednosti kolaterala koji se treba naplatiti prekoračuje 1 milijardu EUR.

4.   Ako se kolateral naplaćuje iz ili od mirovinskog sustava kao inicijalni iznos nadoknade u skladu s člankom 13. koji prekoračuje 1 milijardu EUR, druga ugovorna strana koja se naplaćuje uspostavlja postupke za upravljanje rizikom koncentracije u pogledu kolaterala naplaćenog iz kategorija imovine iz članka 4. stavka 1. točaka (c) do (l), među ostalim odgovarajuću diversifikaciju tog kolaterala.

5.   Ako institucije iz stavka 3. točaka (a) i (b) naplaćuju inicijalni iznos nadoknade u gotovini od jedne druge ugovorne strane koja je ujedno i institucija iz tih točaka, druga ugovorna strana koja se naplaćuje osigurava da jedan skrbnik treće strane ne drži više od 20 % tog inicijalnog iznosa nadoknade.

6.   Stavci 1. do 4. ne primjenjuju se na kolateral naplaćen u obliku financijskih instrumenata koji su jednaki odnosnom financijskom instrumentu iz ugovora o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana.

7.   Druga ugovorna strana koja se naplaćuje ocjenjuje sukladnost s uvjetima iz ovog članka stavka 2. najmanje pri svakom izračunu inicijalnog iznosa nadoknade u skladu s člankom 9. stavkom 2.

8.   Odstupajući od stavka 7., druga ugovorna strana iz članka 2. stavka 10. točaka (a), (b) i (c) može tromjesečno ocjenjivati sukladnost s uvjetima iz stavka 2., pod uvjetom da je tijekom tromjesečja koje prethodi ocjenjivanju iznos inicijalnog iznosa nadoknade naplaćenog od svake pojedinačne druge ugovorne strane u bilo kojem trenutku manji od 800 milijuna EUR.

ODJELJAK 3.

Izračun i naplata iznosa nadoknade

Članak 9.

Učestalost izračuna i određivanje datuma izračuna

1.   Druge ugovorne strane izračunavaju varijacijski iznos nadoknade u skladu s člankom 10. najmanje svakodnevno.

2.   Druge ugovorne strane izračunavaju inicijalni iznos nadoknade u skladu s člankom 11. najkasnije jedan radni dan nakon jednog od sljedećih događaja:

(a)

ako se izvršava novi ugovor o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana ili se dodaje skupu za netiranje;

(b)

ako postojeći ugovor o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana ističe ili je uklonjen iz skupa za netiranje;

(c)

ako postojeći ugovor o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana potakne plaćanje ili isporuku koja nije uplata ili naplata iznosa nadoknade;

(d)

ako se inicijalni iznos nadoknade izračunava u skladu sa standardiziranim pristupom iz članka 11. stavka 1. i postojeći je ugovor ponovno razvrstan u skladu s kategorijom imovine iz Priloga IV. stavka 1. zbog skraćenog vremena dospijeća;

(e)

ako tijekom prethodnih deset radnih dana nije izvršen izračun.

3.   Za potrebe utvrđivanja datuma izračuna inicijalnog i varijacijskog iznosa nadoknade primjenjuje se sljedeće:

(a)

ako se dvije druge ugovorne strane nalaze u istoj vremenskoj zoni, izračun se temelji na skupu za netiranje prethodnog radnog dana;

(b)

ako se dvije druge ugovorne strane ne nalaze u istoj vremenskoj zoni, izračun se temelji na transakcijama u skupu za netiranje koje su sklopljene prije 16.00 sati prethodnog radnog dana vremenske zone u kojoj 16.00 sati nastupi prije.

Članak 10.

Izračun varijacijskog iznosa nadoknade

Varijacijski iznos nadoknade koji naplaćuje druga ugovorna strana zbroj je vrijednosti svih ugovora u skupu za netiranje izračunanih u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 umanjen za vrijednost svih varijacijskih iznosa nadoknade koji su prethodno naplaćeni, umanjen za neto vrijednost svakog ugovora u skupu za netiranje u trenutku sklapanja ugovora i uvećan za vrijednost svih prethodno uplaćenih varijacijskih iznosa nadoknade.

Članak 11.

Izračun inicijalnog iznosa nadoknade

1.   Druge ugovorne strane izračunavaju inicijalni iznos nadoknade koji se naplaćuje primjenom standardiziranog pristupa iz Priloga IV. ili modela za inicijalne iznose nadoknade iz odjeljka 4. ili obaju načina.

2.   Naplata inicijalnog iznosa nadoknade izvršava se bez prijeboja iznosa inicijalnih iznosa nadoknade između dvije druge ugovorne strane.

3.   Ako druge ugovorne strane za isti skup za netiranje primjenjuju standardizirani pristup iz Priloga IV. i modele inicijalnog iznosa nadoknade iz odjeljka 4., one ih dosljedno primjenjuju za svaki ugovor o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana.

4.   Druge ugovorne strane koje izračunavaju inicijalni iznos nadoknade u skladu s odjeljkom 4. u tom izračunu ne uzimaju u obzir odnose između vrijednosti neosigurane izloženosti i kolaterala.

5.   Druge ugovorne strane dogovaraju se o metodi koju svaka druga ugovorna strana upotrebljava za utvrđivanje inicijalnog iznosa nadoknade koji mora naplatiti, ali ne moraju upotrebljavati zajedničku metodologiju.

6.   Ako se jedna ili obje druge ugovorne strane oslanjaju na model inicijalnog iznosa nadoknade, one postižu suglasnost o modelu razvijenom u skladu s odjeljkom 4.

Članak 12.

Pružanje varijacijskog iznosa nadoknade

1.   Druga ugovorna strana koja polaže kolateral pruža varijacijski iznos nadoknade na sljedeći način:

(a)

tijekom istog radnog dana koji je datum izračuna utvrđen u skladu s člankom 9. stavkom 3.;

(b)

ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 2., u roku od dva radna dana od datuma izračuna utvrđenog u skladu s člankom 9. stavkom 3.

2.   Pružanje varijacijskog iznosa nadoknade u skladu sa stavkom 1. točkom (b) može se primjenjivati samo na sljedeće:

(a)

skupove za netiranje koji uključuju ugovore o izvedenicama koji ne podliježu zahtjevima za inicijalni iznos nadoknade u skladu s ovom Uredbom, ako je druga ugovorna strana koja polaže kolateral pružila, na datum izračuna varijacijskog iznosa nadoknade ili prije njega, predujam priznatog kolaterala izračunan na isti način koji se primjenjuje na inicijalne iznose nadoknade u skladu s člankom 15., za što je druga ugovorna strana koja se naplaćuje upotrijebila razdoblje iznosa nadoknade za rizik (MPOR) koje je barem jednako broju dana između datuma izračuna i datuma naplate;

(b)

skupove za netiranje koji uključuju ugovore koji podliježu zahtjevima za inicijalni iznos nadoknade u skladu s ovom Uredbom, ako je inicijalni iznos nadoknade prilagođen na jedan od sljedećih načina:

i.

povećanjem iznosa nadoknade za rizik iz članka 15. stavka 2. za broj dana između datuma izračuna utvrđenog u skladu s člankom 9. stavkom 3. i datuma naplate utvrđenog u skladu sa stavkom 1. ovog članka, uključujući te datume;

ii.

povećanjem inicijalnog iznosa nadoknade za rizik izračunanog u skladu sa standardiziranim pristupom iz članka 11. uporabom odgovarajuće metodologije uzimajući u obzir iznos nadoknade za rizik koji je uvećan za broj dana između datuma izračuna utvrđenog u skladu s člankom 9. stavkom 3. i datuma naplate utvrđenog u skladu sa stavkom 2. ovog članka, uključujući te datume.

Za potrebe točke (a), u slučaju da između dvije druge ugovorne strane nije uspostavljen mehanizam za odvajanje, te druge ugovorne strane mogu prebiti iznose koji se moraju pružiti.

3.   U slučaju spora oko dospjelog varijacijskog iznosa nadoknade, druge ugovorne strane pružaju, u istom vremenskom okviru iz stavka 1., najmanje dio varijacijskog iznosa nadoknade koji nije predmet spora.

Članak 13.

Pružanje inicijalnog iznosa nadoknade

1.   Druga ugovorna strana koja polaže kolateral pruža inicijalni iznos nadoknade u skladu s odjeljkom 5.

2.   Druga ugovorna strana koja polaže kolateral pruža inicijalni iznos nadoknade tijekom istog radnog dana koji je datum izračuna utvrđen u skladu s člankom 9. stavkom 3.

3.   U slučaju spora oko dospjelog inicijalnog iznosa nadoknade, druge ugovorne strane pružaju najmanje dio inicijalnog iznosa nadoknade koji nije predmet spora u istom radnom danu koji je datum izračuna utvrđen u skladu s člankom 9. stavkom 3.

ODJELJAK 4.

Modeli inicijalnog iznosa nadoknade

Članak 14.

Opći zahtjevi

1.   Ako druga ugovorna strana upotrebljava model inicijalnog iznosa nadoknade, taj model može razviti bilo koja od drugih ugovornih strana, obje druge ugovorne strane ili zastupnik treće strane.

Ako druga ugovorna strana upotrebljava model inicijalnog iznosa nadoknade koji je razvio zastupnik treće strane, druga ugovorna strana odgovorna je osigurati da je taj model u skladu sa zahtjevima iz ovog odjeljka.

2.   Modeli inicijalnog iznosa nadoknade razvijaju se na način kojim se uzimaju u obzir svi značajni rizici koji proizlaze iz sklapanja ugovora o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana uključenih u skup za netiranje, među ostalim njihova priroda, raspon te složenost tih rizika, i zadovoljavaju sljedeće zahtjeve:

(a)

model uključuje čimbenike rizika koji odgovaraju pojedinačnim valutama u kojima su ti ugovori u skupu za netiranje denominirani;

(b)

model uključuje čimbenike kamatnog rizika koji odgovaraju pojedinačnim valutama u kojima su ti ugovori denominirani;

(c)

krivulja prinosa podijeljena je na najmanje šest razdoblja dospijeća za izloženosti kamatnom riziku u najvažnijim valutama i na najvažnijim tržištima;

(d)

modelom je obuhvaćen rizik kretanja između različitih krivulja prinosa i između različitih razdoblja dospijeća;

(e)

model uključuje zasebne čimbenike rizika najmanje za svaku dionicu, dionički indeks, robu ili robni indeks koji je značajan za te ugovore;

(f)

modelom je obuhvaćen rizik koji proizlazi iz manje likvidnih pozicija i pozicija s ograničenom transparentnošću cijena u okviru realističnih tržišnih scenarija;

(g)

modelom je obuhvaćen rizik koji inače nije obuhvaćen drugim značajkama modela, a koji proizlazi iz ugovora o izvedenicama ako je kategorija odnosne imovine kredit;

(h)

modelom je obuhvaćen rizik kretanja između sličnih, ali ne istih odnosnih čimbenika rizika i izloženost promjenama vrijednosti koje proizlaze iz neusklađenosti dospijeća;

(i)

modelom su obuhvaćene glavne nelinearne ovisnosti;

(j)

model uključuje metodologiju koja se upotrebljava za retroaktivno ispitivanje koje uključuje statistička ispitivanja uspješnosti modela;

(k)

modelom se utvrđuje koji događaji potiču promjenu modela, kalibraciju ili druge korektivne mjere.

3.   Postupcima za upravljanje rizikom iz članka 2. stavka 1. osigurava se stalno praćenje uspješnosti modela, među ostalim i retroaktivnim ispitivanjem modela najmanje svaka tri mjeseca.

Za potrebe prvog podstavka retroaktivno ispitivanje uključuje usporedbu između vrijednosti dobivenih modelom i ostvarene tržišne vrijednosti ugovora o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana u skupu za netiranje.

4.   Postupcima za upravljanje rizikom iz članka 2. stavka 1. opisuju se metodologije koje se upotrebljavaju za provedbu retroaktivnog ispitivanja, uključujući statističke testove uspješnosti.

5.   Postupcima za upravljanje rizikom iz članka 2. stavka 1. opisuju se rezultati retroaktivnog ispitivanje koji bi doveli do promjene modela, ponovne kalibracije ili druge korektivne mjere.

6.   Postupcima za upravljanje rizikom iz članka 2. stavka 1. osigurava se da druge ugovorne strane čuvaju evidenciju o rezultatima retroaktivnog ispitivanja iz stavka 3. ovog članka.

7.   Druge ugovorne strane pružaju ostalim drugim ugovornim stranama sve informacije koje su potrebne za objašnjenje izračuna dane vrijednosti modela inicijalnog iznosa nadoknade na način da upućena treća strana može provjeriti taj izračun.

8.   Model inicijalnog iznosa nadoknade odražava na razborit način nesigurnost parametara, korelaciju, osnovni rizik i kvalitetu podataka.

Članak 15.

Interval pouzdanosti i razdoblje iznosa nadoknade za rizik (MPOR)

1.   Pretpostavljene razlike u vrijednosti ugovora o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana u okviru skupa za netiranje za izračun inicijalnih iznosa nadoknade uporabom modela inicijalnog iznosa nadoknade temelje se na jednostranom intervalu pouzdanosti od 99 % tijekom razdoblja iznosa nadoknade za rizik od najmanje 10 dana.

2.   Razdoblje iznosa nadoknade za rizik za izračun inicijalnog iznosa nadoknade uporabom modela inicijalnog iznosa nadoknade iz stavka 1. uključuje sljedeće:

(a)

razdoblje koje može proći od posljednje razmjene varijacijskog iznosa nadoknade u slučaju neispunjavanja obveza druge ugovorne strane;

(b)

procijenjeno razdoblje potrebno za zamjenu svakog ugovora o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana u okviru skupa za netiranje ili ograničavanje rizika koji iz njih proizlaze, uzimajući u obzir razinu likvidnosti tržišta na kojem se trguje tim vrstama ugovora, ukupni volumen ugovora o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana na tom tržištu i broj sudionika na tom tržištu.

Članak 16.

Kalibracija parametara modela

1.   Parametri koji se upotrebljavaju u modelima inicijalnog iznosa nadoknade kalibriraju se, najmanje jednom godišnje, na temelju povijesnih podataka iz razdoblja najkraćeg trajanja od tri godine i najduljeg trajanja od pet godina.

2.   Podaci koji se upotrebljavaju za kalibraciju parametara modela inicijalnog iznosa nadoknade uključuju posljednje kontinuirano razdoblje od datuma kalibracije iz stavka 1. i najmanje 25 % tih podataka reprezentativno je za razdoblje značajnog financijskog stresa („podaci iz stresnog razdoblja”).

3.   Ako podaci za stresno razdoblje iz stavka 2. ne čine barem 25 % podataka koji su se upotrebljavali u modelu inicijalnog iznosa nadoknade, najnoviji podaci o povijesnim podacima iz stavka 1. zamjenjuju se podacima iz razdoblja značajnog financijskog stresa dok ukupni udio podataka iz stresnog razdoblja ne bude činio barem 25 % ukupnih podataka upotrijebljenih u modelu inicijalnog iznosa nadoknade.

4.   Razdoblje značajnog financijskog stresa koje se upotrebljava za kalibraciju parametara utvrđuje se i primjenjuje zasebno barem za svaku od kategorija imovine iz članka 17. stavka 2

5.   Parametri se kalibriraju uporabom jednako ponderiranih podataka.

6.   Parametri se mogu kalibrirati za kraća razdoblja od razdoblja iznosa nadoknade za rizik utvrđenog u skladu s člankom 15. Ako se upotrebljavaju kraća razdoblja, parametri se prilagođavaju parametrima razdoblja iznosa nadoknade za rizik primjenom odgovarajuće metodologije.

7.   Druge ugovorne strane imaju pisane politike kojima se utvrđuju okolnosti koje potiču učestaliju kalibraciju.

8.   Druge ugovorne strane uspostavljaju postupke za prilagodbu vrijednosti iznosa nadoknade koji se razmjenjuju kao odgovor na promjene parametara zbog promjene tržišnih uvjeta. Tim postupcima osigurava se da druge ugovorne strane mogu razmijeniti dodatne inicijalne iznose nadoknade koji su posljedica te promjene parametara u razdoblju od jednog do trideset radnih dana.

9.   Druge ugovorne strane uspostavljaju postupke u pogledu kvalitete podataka koji se upotrebljavaju u modelu u skladu sa stavkom1., među ostalim odabir odgovarajućih pružatelja podataka i pročišćavanje i interpolaciju tih podataka.

10.   Zamjenske vrijednosti za podatke koji se upotrebljavaju u modelima inicijalnog iznosa nadoknade upotrebljavaju se samo ako su ispunjena oba sljedeća uvjeta:

(a)

dostupni podaci nedovoljni su ili ne odražavaju stvarnu volatilnost ugovora o OTC izvedenicama ili portfelja ugovora o OTC izvedenicama u okviru skupa za netiranje;

(b)

zamjenske vrijednosti dovode do konzervativnih razina iznosa nadoknade.

Članak 17.

Diversifikacija, ograničavanje i prebijanje rizika u kategorijama odnosne imovine

1.   Modeli inicijalnog iznosa nadoknade uključuju samo ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana u okviru istog skupa za netiranje. Modelima inicijalnog iznosa nadoknade mogu se predvidjeti diversifikacija, ograničavanje i prebijanje rizika koji proizlaze iz rizika ugovora u istom skupu za netiranje, pod uvjetom da se diversifikacija, ograničavanje i prebijanje rizika izvršavaju samo u istoj kategoriji odnosne imovine iz stavka 2.

2.   Za potrebe stavka 1. diversifikacija, ograničavanje i prebijanje rizika mogu se izvršavati samo u okviru sljedećih kategorija odnosne imovine:

(a)

kamate, valuta i inflacija;

(b)

vlasnički kapital;

(c)

kredit;

(d)

roba i zlato;

(e)

ostalo.

Članak 18.

Kvalitativni zahtjevi

1.   Druge ugovorne strane uspostavljaju unutarnji postupak upravljanja za trajno ocjenjivanje primjerenosti modela inicijalnog iznosa nadoknade, među ostalim sljedeće:

(a)

početno vrednovanje modela koje obavljaju primjereno kvalificirane osobe koje su neovisne od osoba koje razvijaju model;

(b)

praćenje vrednovanja u slučaju svake znatne promjene modela inicijalnog iznosa nadoknade i najmanje jednom godišnje;

(c)

redovit postupak revizije za ocjenjivanje sljedećeg:

i.

cjelovitosti i pouzdanosti izvora podataka;

ii.

sustava za izvješćivanje uprave koji se upotrebljava za upravljanje modelom;

iii.

točnosti i potpunosti podataka koji se upotrebljavaju;

iv.

točnosti i primjerenosti pretpostavki o volatilnosti i korelaciji.

2.   Dokumentacija o postupcima za upravljanje rizikom iz članka 2. stavka 2. točke (b) koja se odnosi na model inicijalnog iznosa nadoknade zadovoljava sljedeće uvjete:

(a)

omogućuje upućenoj trećoj stranci da razumije strukturu i operativne pojedinosti modela inicijalnog iznosa nadoknade;

(b)

sadržava ključne pretpostavke i ograničenja modela inicijalnog iznosa nadoknade;

(c)

u njoj su definirane okolnosti pod kojima pretpostavke modela inicijalnog iznosa nadoknade više nisu važeće.

3.   Druge ugovorne strane evidentiraju sve promjene modela inicijalnog iznosa nadoknade. U toj dokumentaciji detaljno su opisani rezultati vrednovanja iz stavka 1. provedenih nakon tih promjena.

ODJELJAK 5.

Upravljanje kolateralom i njegovo odvajanje

Članak 19.

Upravljanje kolateralom i njegovo odvajanje

1.   Postupci iz članka 2. stavka 2. točke (c) uključuju sljedeće:

(a)

svakodnevno vrednovanje kolaterala koji se drži u skladu s odjeljkom 6.;

(b)

pravne dogovore i strukturu za držanje kolaterala kojima se omogućuje pristup zaprimljenom kolateralu ako ga drži treća strana;

(c)

ako pružatelj kolaterala drži inicijalni iznos nadoknade, kolateral se drži na skrbničkim računima koji su zaštićeni od nesolventnosti;

(d)

održavanje negotovinskog inicijalnog iznosa nadoknade u skladu sa stavcima 3. i 4.;

(e)

držanje gotovine naplaćene kao inicijalni iznos nadoknade na gotovinskim računima u središnjim bankama ili kreditnim institucijama koje ispunjavaju sve sljedeće uvjete:

i.

imaju odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2013/36/EU ili imaju odobrenje za rad u trećoj zemlji čiji su nadzorni i regulatorni mehanizmi utvrđeni jednakovrijednima u skladu s člankom 142. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013;

ii.

one nisu ni druga ugovorna strana koja polaže ni ugovorna strana koja se naplaćuje niti su dio iste grupe kao jedna od drugih ugovornih strana;

(f)

dostupnost neiskorištenog kolaterala likvidatoru ili drugom stečajnom upravitelju druge ugovorne stranke koja nije ispunila obveze;

(g)

ako druga ugovorna strana koja se naplaćuje ne izvrši svoje obveze, inicijalni iznos nadoknade može se slobodno i pravodobno prenijeti na drugu ugovornu stranu koja polaže kolateral;

(h)

prenosivost negotovinskog kolaterala bez regulatornih ili pravnih ograničenja ili potraživanja treće strane, među ostalim potraživanja likvidatora druge ugovorne strane koja se naplaćuje ili skrbnika treće strane, osim zaloga za naknade i troškove nastale pri pružanju skrbničkih računa i osim zaloga koji se redovito nameću na sve vrijednosne papire u sustavu poravnanja u kojem se može držati takav kolateral;

(i)

vraćanje bilo kojeg neiskorištenog kolaterala u cijelosti drugoj ugovornoj strani koja ga je položila, isključujući troškove i rashode nastale u postupku naplate i držanja kolaterala.

2.   Svaki kolateral koji je položen kao inicijalni ili varijacijski iznos nadoknade može se zamijeniti alternativnim kolateralom ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

zamjena je izvršena u skladu s uvjetima iz ugovora između drugih ugovornih strana iz članka 3.;

(b)

dostupan je alternativni kolateral u skladu s odjeljkom 2.;

(c)

vrijednost alternativnog kolaterala dovoljna je za zadovoljavanje svih zahtjeva za iznos nadoknade nakon primjene svih relevantnih korektivnih faktora.

3.   Inicijalni iznos nadoknade štiti se od neispunjenja obveza ili nesolventnosti druge ugovorne strane koja se naplaćuje tako da se odvaja na jedan ili oba sljedeća načina:

(a)

u knjigama i evidenciji treće strane imatelja ili skrbnika;

(b)

putem drugih pravno obvezujućih mehanizama.

4.   Druge ugovorne strane osiguravaju da se negotovinski kolateral koji se razmjenjuje kao inicijalni iznos nadoknade odvaja kako slijedi:

(a)

ako kolateral na vlasničkoj osnovi drži druga ugovorna strana koja se naplaćuje, on se odvaja od ostatka vlasničke imovine druge ugovorne strane koja se naplaćuje;

(b)

ako kolateral koji nije na vlasničkoj osnovi drži druga ugovorna strana koja ga polaže, on se odvaja od ostatka vlasničke imovine druge ugovorne strane koja ga polaže;

(c)

ako se kolateral drži u knjigama i evidenciji skrbnika ili treće strane imatelja, on se odvaja od vlasničke imovine dotične treće strane imatelja ili skrbnika.

5.   Ako negotovinski kolateral drži strana koja se naplaćuje ili treća strana imatelj ili skrbnik, druga ugovorna strana koja se naplaćuje u svakom trenutku drugoj ugovornoj strani koja polaže kolateral pruža mogućnost odvajanja njezina kolaterala od imovine drugih ugovornih strana koje polažu kolateral.

6.   Druge ugovorne strane obavljaju neovisno pravno preispitivanje radi provjere zadovoljavaju li mehanizmi odvajanja zahtjeve iz stavka 1. točke (g) i stavaka 3.,4. i 5. To pravno preispitivanje može obavljati neovisni unutarnji odjel ili neovisna treća strana.

7.   Druge ugovorne strane svojim nadležnim tijelima dostavljaju dokaze o sukladnosti sa stavkom 6. u pogledu svake relevantne jurisdikcije i, na zahtjev nadležnog tijela, uspostavljaju politike kojima se osigurava trajno ocjenjivanje sukladnosti.

8.   Za potrebe stavka 1. točke (e) druge ugovorne strane ocjenjuju kreditnu kvalitetu navedene kreditne institucije primjenom metodologije koja se ne oslanja samo, ili mehanički, na vanjske procjene kreditne kvalitete.

Članak 20.

Postupanje s naplaćenim inicijalnim iznosima nadoknade

1.   Druga ugovorna strana koja se naplaćuje ne stavlja kolateral koji je naplaćen kao inicijalni iznos nadoknade ponovno pod hipoteku ili zalog niti ga upotrebljava na neki drugi način.

2.   Neovisno o stavku 1. treća strana imatelj može upotrijebiti inicijalni iznos nadoknade zaprimljen u gotovini za potrebe ponovnog ulaganja.

ODJELJAK 6.

Vrednovanje kolaterala

Članak 21.

Izračun prilagođene vrijednosti kolaterala

1.   Druge ugovorne strane prilagođavaju vrijednost naplaćenog kolaterala u skladu s metodologijom iz Priloga II. ili metodologijom uporabe vlastitih procjena volatilnosti u skladu s člankom 22.

2.   Kada prilagođavaju vrijednost kolaterala u skladu sa stavkom 1., druge ugovorne strane mogu zanemariti valutni rizik koji proizlazi iz deviznih pozicija koje podliježu pravno obvezujućem međudržavnom sporazumu kojim se ograničava mijenjanje tih pozicija u odnosu na druge valute obuhvaćene istim ugovorom.

Članak 22.

Vlastite procjene prilagođene vrijednosti kolaterala

1.   Druge ugovorne strane prilagođavaju vrijednost naplaćenog kolaterala uporabom vlastitih procjena volatilnosti u skladu s Prilogom III.

2.   Druge ugovorne strane ažuriraju svoje skupove podataka i izračunavaju vlastite procjene volatilnosti iz članka 21. kad god se bitno promijeni volatilnost tržišnih cijena ili barem tromjesečno.

3.   Za potrebe stavka 2., druge ugovorne strane unaprijed utvrđuju razine volatilnosti zbog kojih je potrebno ponovno izračunati korektivne faktore kako se navodi u Prilogu III.

4.   Postupci iz članka 2. stavka 2. točke (d) uključuju politike za praćenje izračuna vlastitih procjena volatilnosti i uključivanje tih procjena u postupke za upravljanje rizikom te druge ugovorne strane.

5.   Politike iz stavka 4. podliježu unutarnjem preispitivanju koje uključuje sve od navedenog:

(a)

uključivanje procjena u postupke za upravljanje rizikom druge ugovorne strane, koji se provode najmanje jednom godišnje;

(b)

uključivanje procijenjenih korektivnih faktora u svakodnevno upravljanje rizikom;

(c)

procjenu vrijednosti znatne promjene u postupku izračunavanja procjena;

(d)

provjeru dosljednosti, pravodobnosti i pouzdanosti izvora podataka koji se upotrebljavaju za izračun procjena;

(e)

točnost i primjerenost pretpostavki o volatilnosti.

6.   Preispitivanje iz stavka 5. obavlja se redovito u okviru postupka unutarnje revizije druge ugovorne strane.

POGLAVLJE II.

POSEBNE ODREDBE O POSTUPCIMA ZA UPRAVLJANJE RIZIKOM

ODJELJAK 1.

Izuzeća

Članak 23.

Središnje druge ugovorne strane koje imaju odobrenje za rad kao kreditne institucije

Odstupajući od članka 2. stavka 2., druge ugovorne strane mogu u svojim postupcima za upravljanje rizikom predvidjeti da nema razmjene kolaterala u vezi s ugovorima o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana koji su sklopljeni sa središnjim drugim ugovornim stranama koje imaju odobrenje za rad kao kreditne institucije u skladu s Direktivom 2013/36/EU.

Članak 24.

Nefinancijske druge ugovorne strane i druge ugovorne strane trećih zemalja

Odstupajući od članka 2. stavka 2., druge ugovorne strane mogu u svojim postupcima za upravljanje rizikom predvidjeti da nema razmjene kolaterala u vezi s ugovorima o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana koji su sklopljeni s nefinancijskim drugim ugovornim stranama koje ne zadovoljavaju uvjete iz članka 10. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 648/2012 ili s nefinancijskim subjektima s poslovnim nastanom u trećoj zemlji koji, da imaju poslovni nastan u Uniji, ne bi ispunili uvjete iz članka 10. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 648/2012.

Članak 25.

Najniži iznos za prijenos

1.   Odstupajući od članka 2. stavka 2. druge ugovorne strane mogu predvidjeti u svojim postupcima za upravljanje rizikom da se od druge ugovorne strane ne naplaćuje kolateral ako je iznos dugovanja od posljednje naplate kolaterala jednak iznosu koji su dogovorile druge ugovorne strane ili niži od njega („najniži iznos za prijenos”).

Najniži iznos za prijenosa ne prekoračuje 500 000 EUR ili jednakovrijedni iznos u drugoj valuti.

2.   Ako se druge ugovorne strane dogovore o najnižem iznosu za prijenos, iznos kolaterala izračunava se kao zbroj sljedećeg:

(a)

varijacijskog iznosa nadoknade koji dospijeva od posljednje naplate izračunanog u skladu s člankom 10., uključujući višak kolaterala;

(b)

inicijalnog iznosa nadoknade koji dospijeva od posljednje naplate izračunanog u skladu s člankom 11., uključujući višak kolaterala;

3.   Ako iznos dospjelog kolaterala prekoračuje najniži iznos za prijenos koji su dogovorile druge ugovorne strane, druga ugovorna strana koja se naplaćuje ubire cijeli iznos plativog kolaterala bez oduzimanja najnižeg iznosa za prijenos.

4.   Druge ugovorne strane mogu se dogovoriti o zasebnim najnižim iznosima za prijenos za inicijalne i varijacijske iznose nadoknade pod uvjetom da je iznos tih najnižih iznosa za prijenos 500 000 EUR ili je jednak jednakovrijednom iznosu u drugoj valuti ili je niži od tih iznosa.

5.   Ako se druge ugovorne strane dogovore o zasebnim najnižim iznosima za prijenos u skladu sa stavkom 4., druga ugovorna strana koja se naplaćuje ubire cijeli iznos inicijalnog ili varijacijskog iznosa nadoknade bez oduzimanja tih najnižih iznosa za prijenos ako iznos plativog inicijalnog ili varijacijskog kolaterala prekoračuje najniži iznos za prijenos.

Članak 26.

Izračun iznosa nadoknade s drugim ugovornim stranama treće zemlje

Ako druga ugovorna strana ima domicil u trećoj zemlji, druge ugovorne strane mogu izračunati iznose nadoknade na temelju skupa za netiranje koji uključuje sljedeće vrste ugovora:

(a)

OTC izvedenice čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana podložno zahtjevima za iznose nadoknade u skladu s ovom Uredbom;

(b)

ugovore koji zadovoljavaju oba sljedeća uvjeta:

i.

utvrđeni su u regulatornom sustavu koji se primjenjuje na drugu ugovornu stranu koja ima domicil u trećoj zemlji kao OTC izvedenice čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana;

ii.

na njih se primjenjuju pravila o iznosu nadoknade u regulatornom sustavu koji se primjenjuje na drugu ugovornu stranu koja ima domicil u trećoj zemlji.

ODJELJAK 2.

Izuzeća za izračun razina inicijalnog iznosa nadoknade

Članak 27.

Devizni ugovori

Odstupajući od članka 2. stavka 2., druge ugovorne strane mogu u svojim postupcima za upravljanje rizikom predvidjeti da se inicijalni iznosi nadoknade ne naplaćuju u pogledu sljedećeg:

(a)

fizički namirenih ugovora o OTC izvedenicama koji uključuju samo razmjenu dviju različitih valuta na određeni budući datum po fiksnoj stopi koja je dogovorena na datum trgovanja iz ugovora koji se primjenjuje na razmjenu („devizni terminski ugovori”).

(b)

fizički namirenih ugovora o OTC izvedenicama koji uključuju samo razmjenu dviju različitih valuta na određeni datum po fiksnoj stopi koja je dogovorena na datum trgovanja iz ugovora koji se primjenjuje na razmjenu i povratnu razmjenu dviju valuta na kasniji datum i po fiksnoj stopi koja je također dogovorena na datum trgovanja iz ugovora koji se primjenjuje na razmjenu („ugovor o razmjeni valuta”).

(c)

razmjene iznosa glavnice ugovora o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana u skladu s kojim druge ugovorne strane razmjenjuju samo iznos glavnice i uplate kamata u jednoj valuti iznosom glavnice i kamata u drugoj valuti u određenom trenutku u vremenu u skladu s utvrđenom formulom („razmjena valuta”).

Članak 28.

Prag utemeljen na zamišljenom iznosu

1.   Odstupajući od članka 2. stavka 2., druge ugovorne strane mogu u svojim postupcima za upravljanje rizikom predvidjeti da se inicijalni iznosi nadoknade ne naplaćuju za sve nove ugovore o OTC izvedenicama koji su sklopljeni unutar kalendarske godine ako ukupni prosječni zamišljeni iznos na kraju mjeseca OTC izvedenica jedne od dviju drugih ugovornih strana čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana za ožujak, travanj i svibanj prethodne godine iznosi manje od 8 milijardi EUR.

Ukupni prosječni zamišljeni iznos na kraju mjeseca iz prvog podstavka izračunava se na razini druge ugovorne strane ili na razini grupe ako druga ugovorna strana pripada grupi.

2.   Ako druga ugovorna strana pripada grupi, izračun ukupnog prosječnog zamišljenog iznosa grupe na kraju mjeseca uključuje sve ugovore grupe o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana, uključujući sve unutargrupne ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana.

Za potrebe prvog podstavka ugovori o OTC izvedenicama koji su unutarnje transakcije uzimaju se u obzir samo jednom.

3.   UCITS koji ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2009/65/EZ i alternativni investicijski fondovi kojima upravljaju upravitelji alternativnim investicijskim fondovima koji imaju odobrenje za rad ili su registrirani u skladu s Direktivom 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća (9) smatraju se odvojenim subjektima i tretira ih se zasebno kada se primjenjuju pragovi iz stavka 1. ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

sredstva su različiti odvojeni skupovi imovine za potrebe nesolventnosti ili stečaja fonda;

(b)

odvojeni skupovi imovine nisu osigurani kolateralom, za njih se ne jamči niti ih na neki drugi način financijski podupiru drugi investicijski fondovi ili njihovi upravitelji.

Članak 29.

Prag utemeljen na inicijalnom iznosu nadoknade

1.   Odstupajući od članka 2. stavka 2., druge ugovorne strane mogu u svojim postupcima za upravljanje rizikom predvidjeti da se naplaćeni inicijalni iznos nadoknade smanji za iznos od najviše 50 milijuna EUR u slučaju iz točaka (a) i (b) ovoga stavka ili u vrijednosti od 10 milijuna EUR u slučaju iz točke (c) ako:

(a)

nijedna druga ugovorna strana ne pripada nijednoj grupi;

(b)

druge ugovorne strane pripadaju različitim grupama;

(c)

obje druge ugovorne strane pripadaju istoj grupi.

2.   Ako druga ugovorna strana ne naplaćuje inicijalne iznose nadoknade u skladu sa stavkom 1. točkom (b), postupci za upravljanje rizikom iz članka 2. stavka 1. uključuju odredbe o praćenju prekoračenja praga na razini grupe i odredbe o čuvanju odgovarajuće evidencije o izloženosti grupe svakoj pojedinoj drugoj ugovornoj strani u istoj grupi.

3.   UCITS koji ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2009/65/EZ i alternativni investicijski fondovi kojima upravljaju upravitelji alternativnim investicijskim fondovima koji imaju odobrenje za rad ili su registrirani u skladu s Direktivom 2011/61/EU smatraju se odvojenim subjektima i tretira ih se zasebno kada se primjenjuju pragovi iz stavka 1. ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

sredstva su različiti odvojeni skupovi imovine za potrebe nesolventnosti ili stečaja fonda;

(b)

odvojeni skupovi imovine nisu osigurani kolateralom, za njih se ne jamči niti ih na neki drugi način financijski podupiru drugi investicijski fondovi ili njihovi upravitelji.

ODJELJAK 3.

Izuzeća od zahtjeva za uplatu ili naplatu inicijalnog ili varijacijskog iznosa nadoknade

Članak 30.

Postupanje s izvedenicama povezanima s pokrivenim obveznicama u svrhe ograničavanja rizika

1.   Odstupajući od članka 2. stavka 2. i ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 2. ovog članka, druge ugovorne strane mogu u svojim postupcima za upravljanje rizikom predvidjeti sljedeće u vezi s ugovorima o OTC izvedenicama koji su sklopljeni u vezi s pokrivenim obveznicama:

(a)

varijacijski iznos nadoknade ne polaže izdavatelj pokrivene obveznice ili skupina za pokriće, već se on naplaćuje od njegove druge ugovorne strane u gotovini i vraća njegovoj drugoj ugovornoj strani po dospijeću;

(b)

inicijalni se iznos nadoknade ne polaže niti se naplaćuje.

2.   Stavak 1. primjenjuje se ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

ugovor o OTC izvedenicama nije raskinut u slučaju sanacije ili nesolventnosti izdavatelja pokrivene obveznice ili skupine za pokriće;

(b)

druga ugovorna strana ugovora o OTC izvedenicama sklopljenog s izdavateljima pokrivenih obveznica ili sa skupinama za pokriće za pokrivene obveznice ima najmanje isti položaj kao imatelji pokrivene obveznice, osim ako druga ugovorna strana ugovora o OTC izvedenicama sklopljenog s izdavateljima pokrivene obveznice ili sa skupinama za pokriće za pokrivene obveznice ne ispunjuje obveze ili je pogođena stranka, ili se odrekla jednakog položaja;

(c)

ugovor o OTC izvedenicama registriran je ili evidentiran u skupini za pokriće pokrivene obveznice u skladu s nacionalnim zakonodavstvom o pokrivenim obveznicama;

(d)

ugovor o OTC izvedenicama upotrebljava se samo za ograničavanje kamatne stope ili neusklađenosti valuta skupine za pokriće u vezi s pokrivenom obveznicom;

(e)

skup za netiranje ne uključuje ugovore o OTC izvedenicama koji nisu povezani sa skupinom za pokriće pokrivene obveznice;

(f)

pokrivena obveznica s kojom je povezan ugovor o OTC izvedenicama ispunjuje zahtjeve iz članka 129. stavaka 1., 2. i 3. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(g)

skupina za pokriće pokrivene obveznice s kojom je povezan ugovor o OTC izvedenicama podliježe regulatornom zahtjevu kolateralizacije od najmanje 102 %.

Članak 31.

Postupanje s izvedenicama s drugim ugovornim stranama u trećim zemljama u kojima se ne može osigurati izvršivost sporazuma o netiranju ili zaštita kolaterala

1.   Odstupajući od članka 2. stavka 2., druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u Uniji mogu u svojim postupcima za upravljanje rizikom predvidjeti da se varijacijski i inicijalni iznosi nadoknade ne moraju uplatiti za ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana sklopljene s drugim ugovornim stranama s poslovnim nastanom u trećoj zemlji ako se primjenjuju svi sljedeći uvjeti:

(a)

pravnim preispitivanjem iz članka 2. stavka 3. potvrđeno je da se sporazum o netiranju i ugovor o razmjeni kolaterala, ako se upotrebljava, ne mogu u bilo kojem trenutku sa sigurnošću zakonski izvršiti;

(b)

pravnim preispitivanjem iz članka 19. stavka 6. potvrđeno je da se zahtjevi o odvajanju iz članka 19. stavaka 3., 4. i 5. ne mogu ispuniti.

Za potrebe prvog podstavka, druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u Uniji naplaćuju iznos nadoknade u bruto iznosu.

2.   Odstupajući od članka 2. stavka 2., druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u Uniji mogu u svojim postupcima za upravljanje rizikom predvidjeti da se varijacijski i inicijalni iznosi nadoknade ne polažu ili naplaćuju za ugovore sklopljene s drugim ugovornim stranama s poslovnim nastanom u trećoj zemlji ako se primjenjuju svi sljedeći uvjeti:

(a)

primjenjuje se stavak 1. točka (a) i, ako je primjenjivo, točka (b);

(b)

pravnim preispitivanjima iz stavka 1. točaka (a) i (b) potvrđeno je da naplata iz kolaterala u skladu s ovom Uredbom nije moguća, čak ni u bruto iznosu;

(c)

omjer izračunan u skladu sa stavkom 3. niži je od 2,5 %.

3.   Omjer iz stavka 2. točke (c) rezultat je dijeljenja iznosa dobivenog u točki (a) ovog stavka s iznosom dobivenim u točki (b):

(a)

zbroja zamišljenih iznosa važećih ugovora o OCT izvedenicama grupe kojoj pripada druga ugovorna strana koji su sklopljeni nakon stupanja na snagu ove Uredbe i za koje nije naplaćen iznos nadoknade od drugih ugovornih strana s poslovnim nastanom u trećoj zemlji za koju se primjenjuje stavak 2. točka (b);

(b)

zbroja zamišljenih iznosa svih važećih ugovora o OTC izvedenicama grupe kojoj pripada druga ugovorna strana, osim ugovora o OTC izvedenicama koji su unutargrupne transakcije.

POGLAVLJE III.

UNUTARGRUPNI UGOVORI O IZVEDENICAMA

ODJELJAK 1.

Postupci kojih se druge ugovorne strane i nadležna tijela trebaju pridržavati kada primjenjuju izuzeća za unutargrupne ugovore o izvedenicama

Članak 32.

Postupci za druge ugovorne strane i relevantna nadležna tijela

1.   Zahtjev ili obavijest druge ugovorne strane nadležnom tijelu u skladu s člankom 11. stavcima 6. do 10. Uredbe (EU) br. 648/2012 smatraju se zaprimljenima kada nadležno tijelo zaprimi sve sljedeće informacije:

(a)

sve informacije koje su potrebne za ocjenjivanje toga jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 11. stavaka 6., 7., 8., 9. ili 10. Uredbe (EU) br. 648/2012;

(b)

informacije i dokumente iz članka 18. stavka 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 149/2013 (10).

2.   Ako nadležno tijelo utvrdi da su potrebne dodatne informacije da bi se moglo ocijeniti jesu li ispunjeni uvjeti iz stavka 1. točke (a), nadležno tijelo drugoj ugovornoj strani podnosi pisani zahtjev za informacije.

3.   Odluka nadležnog tijela u skladu s člankom 11. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 648/2012 priopćuje se drugoj ugovornoj strani u roku od tri mjeseca od primitka svih informacija iz stavka 1.

4.   Ako nadležno tijelo donese pozitivnu odluku u skladu s člankom 11. stavcima 6., 8. ili 10. Uredbe (EU) br. 648/2012, nadležno tijelo pisanim putem priopćuje tu pozitivnu odluku drugoj ugovornoj strani navodeći barem sljedeće:

(a)

je li izuzeće potpuno izuzeće ili djelomično izuzeće;

(b)

u slučaju djelomičnog izuzeća, jasno se navode ograničenja tog izuzeća.

5.   Ako nadležno tijelo donese negativnu odluku u skladu s člankom 11. stavcima 6., 8. ili 10. Uredbe br. (EU) No 648/2012 ili uloži prigovor na obavijest na temelju članka 11. stavaka 7. ili 11. te Uredbe, nadležno tijelo pisanim putem priopćuje tu negativnu odluku ili prigovor drugoj ugovornoj strani navodeći barem sljedeće:

(a)

uvjete iz članka 11. stavaka 6., 7., 8., 9. ili 10. Uredbe (EU) br. 648/2012., koji nisu ispunjeni;

(b)

sažetak razloga zbog kojih se smatra da ti uvjeti nisu ispunjeni.

6.   Ako jedno od nadležnih tijela koje je primilo obavijest na temelju članka 11. stavka 7. Uredbe (EU) br. 648/2012 smatra da uvjeti iz članka 11. stavka 7. prvog podstavka točaka (a) i (b) te Uredbe nisu ispunjeni, ono obavješćuje drugo nadležno tijelo u roku od dva mjeseca od primitka obavijesti.

7.   Nadležna tijela obavješćuju nefinancijske druge ugovorne strane o prigovoru iz stavka 5. u roku od tri mjeseca od primitka obavijesti.

8.   Odluka nadležnog tijela u skladu s člankom 11. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 648/2012 priopćuje se drugoj ugovornoj strani koja ima poslovni nastan u Uniji u roku od tri mjeseca od primitka svih informacija iz stavka 1.

9.   Odluka nadležnog tijela financijske druge ugovorne strane iz članka 11. stavka 10. Uredbe (EU) br. 648/2012 priopćuje se nadležnom tijelu nefinancijske druge ugovorne strane u roku od dva mjeseca od primitka svih informacija navedenih u stavku 1. i drugim ugovornim stranama u roku od tri mjeseca od primitka tih informacija.

10.   Druge ugovorne strane koje su podnijele obavijest ili zaprimile pozitivnu odluku u skladu s člankom 11. stavcima 6., 7., 8., 9. ili 10. Uredbe (EU) br. 648/2012, odmah obavješćuju odgovarajuće nadležno tijelo o promjeni koja bi mogla utjecati na ispunjenje uvjeta utvrđenih u tim stavcima, kako je primjenjivo. Nadležno tijelo može uložiti prigovor na primjenu izuzeća ili povući svoju pozitivnu odluku uslijed promjena okolnosti koje bi mogle utjecati na ispunjenje tih uvjeta.

11.   Ako nadležno tijelo priopći negativnu odluku ili prigovor, relevantna druga ugovorna strana može podnijeti samo dodatni zahtjev ili obavijest u slučaju bitne promjene okolnosti koje su činile osnovu za odluku ili prigovor nadležnog tijela.

ODJELJAK 2.

Primjenjivi kriteriji za primjenu izuzeća za unutargrupne ugovore o izvedenicama

Članak 33.

Primjenjivi kriteriji na pravnu zapreku brzom prijenosu kapitala i otplati obveza

Smatra se da postoji pravna zapreka brzom prijenosu kapitala ili otplati obveza između drugih ugovornih strana kako je navedeno u članku 11. stavcima 5. do 10. Uredbe (EU) br. 648/2012 ako postoje tekuća ili predviđena ograničenja pravne prirode, uključujući bilo što od sljedećeg:

(a)

kontrola valuta i razmjene;

(b)

regulatorni, administrativni, pravni ili ugovorni okvir koji onemogućuje uzajamnu financijsku potporu ili znatno utječe na prijenos sredstava unutar grupe;

(c)

ispunjen je bilo koji od uvjeta o ranoj intervenciji, oporavku i sanaciji iz Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća (11), zbog čega nadležno tijelo predviđa zapreku brzom prijenosu kapitala ili otplati obveza;

(d)

postojanje manjinskih udjela kojima se ograničava ovlast donošenja odluka unutar subjekata koji su dio grupe;

(e)

priroda pravne strukture druge ugovorne strane, kako je definirana u njezinim statutima, osnivačkim instrumentima i unutarnjim pravilima.

Članak 34.

Primjenjivi kriteriji na praktične zapreke brzom prijenosu kapitala i otplati obveza

Smatra se da postoji praktična zapreka brzom prijenosu kapitala ili otplati obveza između drugih ugovornih strana kako je navedeno u članku 11. stavcima 5. do 10. Uredbe (EU) br. 648/2012 ako postoje ograničenja praktične prirode, uključujući bilo što od sljedećeg:

(a)

nedovoljna dostupnost neopterećene ili likvidne imovine relevantnoj drugoj ugovornoj strani u trenutku dospijeća;

(b)

zapreke operativne prirode koje uzrokuju stvarnu odgodu ili sprječavaju takve prijenose ili otplate u trenutku dospijeća.

POGLAVLJE IV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Prijelazne odredbe

Druge ugovorne strane iz članka 11. stavka 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 mogu i dalje primjenjivati postupke za upravljanje rizikom koje imaju uspostavljene na datum primjene ove Uredbe u odnosu na ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana sklopljene od 16. kolovoza 2012. do relevantnih datuma primjene ove Uredbe.

Članak 36.

Primjena članka 9. stavka 2., članka 11., članaka 13. do 18., članka 19. stavka 1. točaka (c), (d) i (f), članka 19. stavka 3. i članka 20.

1.   Članak 9. stavak 2., članak 11., članci 13. do 18., članak 19. stavak 1. točke (c), (d) i (f), članak 19. stavak 3. i članak 20. počinju se primjenjivati se kako slijedi:

(a)

mjesec dana nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe ako obje druge ugovorne strane imaju ili pripadaju grupama od kojih svaka ima izvedenice čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana u ukupnom prosječnom zamišljenom iznosu većem od 3 000 milijardi EUR;

(b)

od 1. rujna 2017. ako obje druge ugovorne strane imaju ili pripadaju grupama od kojih svaka ima izvedenice čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana u ukupnom prosječnom zamišljenom iznosu većem od 2 250 milijardi EUR;

(c)

od 1. rujna 2018. ako obje druge ugovorne strane imaju ili pripadaju grupama od kojih svaka ima izvedenice čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana u ukupnom prosječnom zamišljenom iznosu većem od 1 500 milijardi EUR;

(d)

od 1. rujna 2019. ako obje druge ugovorne strane imaju ili pripadaju grupama od kojih svaka ima izvedenice čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana u ukupnom prosječnom zamišljenom iznosu većem od 750 milijardi EUR;

(e)

od 1. rujna 2020. ako obje druge ugovorne strane imaju ili pripadaju grupama od kojih svaka ima izvedenice čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana u ukupnom prosječnom zamišljenom iznosu većem od 8 milijardi EUR.

2.   Odstupajući od stavka 1., ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 3. ovog članka, članak 9. stavak 2., članak 11., članci 13. do 18. članak 19. stavak 1. točke (c), (d) i (f), članak 19. stavak 3. i članak 20. počinju se primjenjivati kako slijedi:

(a)

tri godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe ako nije donesena odluka o istovjetnosti u skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 za potrebe članka 11. stavka 3. te Uredbe u pogledu relevantne treće zemlje;

(b)

na kasniji od sljedećih datuma ako je donesena odluka o istovjetnosti u skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 za potrebe članka 11. stavka 3. te Uredbe u pogledu relevantne treće zemlje:

i.

četiri mjeseca nakon datuma stupanja na snagu odluke donesene u skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 za potrebe članka 11. stavka 3. te Uredbe u pogledu relevantne treće zemlje;

ii.

primjenjivi datum utvrđen u skladu sa stavkom 1.

3.   Odstupanje iz stavka 2. primjenjuje se samo ako druge ugovorne strane ugovora o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana ispunjuju sve sljedeće uvjete:

(a)

jedna druga ugovorna strana ima poslovni nastan u trećoj zemlji, a druga u Uniji;

(b)

druga ugovorna strana koja ima poslovni nastan u trećoj zemlji financijska je druga ugovorna strana ili nefinancijska druga ugovorna strana;

(c)

druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u Uniji jedno je od sljedećeg:

i.

financijska druga ugovorna strana, nefinancijska druga ugovorna strana, financijski holding, financijska institucija ili društvo za pomoćne usluge koji podliježu odgovarajućim bonitetnim zahtjevima, dok je druga ugovorna strana iz treće zemlje iz točke (a) financijska druga ugovorna strana;

ii.

financijska druga ugovorna strana ili nefinancijska druga ugovorna strana, dok je druga ugovorna strana iz treće zemlje iz točke (a) nefinancijska druga ugovorna strana;

(d)

obje druge ugovorne strane uključene su u istu konsolidaciju u cijelosti u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012;

(e)

obje druge ugovorne strane podliježu primjerenim i centraliziranim postupcima evaluacije, mjerenja i kontrole rizika;

(f)

ispunjeni su zahtjevi iz poglavlja III.

Članak 37.

Primjena članka 9. stavka 1., članka 10. i članka 12.

1.   Članak 9. stavak 1., članak 10. i članak 12. počinju se primjenjivati kako slijedi:

(a)

mjesec dana nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe u pogledu drugih ugovornih strana od kojih obje imaju ili pripadaju grupama od kojih svaka ima OTC izvedenice čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana u ukupnom prosječnom zamišljenom iznosu većem od 3 000 milijardi EUR;

(b)

od 1. ožujka 2017. ili jedan mjesec nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe za druge ugovorne strane, ovisno o tome koji je datum kasniji.

2.   Odstupajući od stavka 1. u pogledu deviznih terminskih ugovora iz članka 27. točke (a), članak 9. stavak 1., članak 10. i članak 12. počinju se primjenjivati na raniji od sljedećih datuma:

(a)

31. prosinca 2018. ako se Uredba iz točke (b) još ne primjenjuje;

(b)

datum početka primjene Delegirane uredbe Komisije (*2) o određivanju određenih tehničkih elemenata povezanih s definicijom financijskih instrumenata u pogledu fizički namirenih deviznih terminskih ugovora ili datum utvrđen u skladu sa stavkom 1., ovisno tome koji je datum kasniji.

Članak 38.

Datumi primjene određenih ugovora

1.   Odstupajući od članka 36. stavka 1. i članka 37., u pogledu svih OTC izvedenica čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana koje su dioničke opcije s jednom dionicom ili indeksne opcije, članci iz članka 36. stavka 1. i članka 37. počinju se primjenjivati tri godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

2.   Odstupajući od članka 36. stavka 1. i članka 37., ako druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u Uniji sklopi ugovor o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana s drugom ugovornom stranom koja pripada istoj grupi, članci iz članka 36. stavka 1. i članka 37. počinju se primjenjivati od datuma utvrđenih u skladu s tim člancima ili od 4. srpnja 2017., ovisno o tome koji je datum kasniji.

Članak 39.

Izračun ukupnog prosječnog zamišljenog iznosa

1.   Za potrebe članka 36. i članka 37. navedeni ukupni prosječni zamišljeni iznos izračunava se kao prosjek ukupnog bruto zamišljenog iznosa koji ispunjava sve sljedeće uvjete:

(a)

evidentiran je posljednjeg radnog dana u ožujku, travnju i svibnju 2016. u odnosu na druge ugovorne strane iz članka 36. stavka 1. točke (a);

(b)

evidentiran je posljednjeg radnog dana u ožujku, travnju i svibnju godine navedene u svakoj od točaka iz članka 36. stavka 1.;

(c)

uključuje sve subjekte u grupi;

(d)

uključuje sve ugovore o OTC izvedenicama u grupi čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana;

(e)

uključuje sve unutargrupne ugovore o OTC izvedenicama u grupi čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana, od kojih se svaki broji samo jednom.

2.   Za potrebe stavka 1., UCITS koji ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2009/65/EZ i alternativni investicijski fondovi kojima upravljaju upravitelji alternativnim investicijskim fondovima koji imaju odobrenje za rad ili su registrirani u skladu s Direktivom 2011/61/EU smatraju se odvojenim subjektima i tretira ih se zasebno ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

sredstva su različiti odvojeni skupovi imovine za potrebe nesolventnosti ili stečaja fonda;

(b)

odvojeni skupovi imovine nisu osigurani kolateralom, za njih se ne jamči niti ih na neki drugi način financijski podupiru drugi investicijski fondovi ili njihovi upravitelji.

Članak 40.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. listopada 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 201, 27.7.2012, str.1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 153/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o zahtjevima za središnje druge ugovorne strane (SL L 52, 23.2.2013., str. 41.).

(3)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

(4)  Direktiva 2013/36/EU od 26. lipnja 2013. Europskog parlamenta i Vijeća o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str.338.).

(*1)  C(2016) 2398 final.

(5)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

(6)  Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 48.).

(7)  Uredba (EU) br.1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(8)  Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).

(9)  Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).

(10)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 149/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća vezano uz regulatorne tehničke standarde o dogovorima o posrednom poravnanju, obvezi poravnanja, javnom registru, pristupu mjestu trgovanja, nefinancijskim drugim ugovornim strankama i tehnikama smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne stranke (SL L 52, 23.2.2013., str. 11.).

(11)  Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 12.6.2014., str. 190.).

(*2)  C(2016) 2398 final.


PRILOG I.

Povezanost vjerojatnosti nastanka statusa neispunjavanja obveza (dalje u tekstu „PD”) i stupnja kreditne kvalitete za potrebe članaka 6. i 7.

Interni rejting čiji je PD jednak ili niži od vrijednosti iz Tablice 1. povezuje se s odgovarajućim stupnjem kreditne kvalitete.

Tablica 1.

Stupanj kreditne kvalitete

Vjerojatnost nastanka statusa neispunjavanja obveza, kako je definirano u članku 4. stavku 54. Uredbe (EU) br. 575/2013 niža od ili jednaka:

1.

0,10 %

2.

0,25 %

3.

1 %

4.

7,5 %


PRILOG II.

Metodologija za prilagodbu vrijednosti kolaterala za potrebe članka 21.

1.

Vrijednost kolaterala prilagođava se kako slijedi:

Cvrijednost = C · (1 – HC – HFX)

pri čemu je

C

=

tržišna vrijednost kolaterala;

HC

=

odgovarajući korektivni faktor za kolateral, izračunan u skladu sa stavkom 2.;

HFX

=

odgovarajući korektivni faktor za valutnu neusklađenost, izračunan u skladu sa stavkom 6.;

2.

Druge ugovorne strane na tržišnu vrijednost kolaterala primjenjuju barem korektivne faktore iz tablica 1. i 2. u nastavku:

Tablica 1.

Korektivni faktori za dugoročne procjene kreditne kvalitete

Stupanj kreditne kvalitete pridružen kreditnoj procjeni dužničkoga vrijednosnog papira

Preostali rok do dospijeća

Korektivni faktori za dužničke vrijednosne papire subjekata iz članka 4. stavka 1. točaka (c) do (e) i (h) do (k), u (%)

Korektivni faktori za dužničke vrijednosne papire subjekata iz članka 4. stavka 1. točaka (f), (g) i (l) do (n), u (%)

Korektivni faktori za sekuritizacijske pozicije koje ispunjavaju kriterije iz članka 4. stavka 1. točke (o), u (%)

1.

≤ 1 godine

0,5

1

2

> 1 ≤ 5 godina

2

4

8

> 5 godina

4

8

16

2. – 3.

≤ 1 godine

1

2

4

> 1 ≤ 5 godina

3

6

12

> 5 godina

6

12

24

4. ili niži

≤ 1 godine

15

Nije dostupno

Nije dostupno

> 1 ≤ 5 godina

15

Nije dostupno

Nije dostupno

> 5 godina

15

Nije dostupno

Nije dostupno


Tablica 2.

Korektivni faktori za kratkoročne procjene kreditne kvalitete

Stupanj kreditne kvalitete povezan s kreditnom procjenom kratkoročnog dužničkog vrijednosnog papira

Korektivni faktori za dužničke vrijednosne papire subjekata iz članka 4. stavka 1. točaka (c) i (j), u (%)

Korektivni faktori za dužničke vrijednosne papire subjekata iz članka 4. stavka 1. točke (m), u (%)

Korektivni faktori za sekuritizacijske pozicije koje ispunjavaju kriterije iz članka 4. stavka 1. točke (o), u (%)

1.

0,5

1

2

2. – 3. ili niži

1

2

4

1.

Korektivni faktor za dionice u glavnim burzovnim indeksima, obveznice koje se mogu konvertirati u dionice u glavnim burzovnim indeksima i zlato iznosi 15 %.

2.

Za priznate udjele u UCITS-ovima korektivni faktor jednak je ponderiranom prosjeku korektivnih faktora koji bi se primjenjivali na imovinu u koju je fond uložen.

3.

Na novčani varijacijski iznos nadoknade primjenjuje se korektivni faktor od 0 %.

4.

Za potrebe razmjene varijacijskog iznosa nadoknade korektivni faktor od 8 % primjenjuje se na sve nenovčane kolaterale položene u valuti koja nije jedna od valuta dogovorenih u pojedinačnom ugovoru o izvedenicama, relevantnom okvirnom standardiziranom sporazumu o netiranju ili relevantnom prilogu o kreditnoj potpori.

5.

Za potrebe razmjene inicijalnog iznosa nadoknade korektivni faktor od 8 % primjenjuje se na sve novčane i nenovčane kolaterale položene u valuti koja nije jedna od valuta u kojoj se izvršavaju plaćanja u slučaju prijevremenog raskida ili nastanka statusa neispunjavanja obveza u skladu s pojedinačnim ugovorom o izvedenicama, relevantnim ugovorom o razmjeni kolaterala ili relevantnim prilogom o kreditnoj potpori („valuta raskida”). Svaka druga ugovorna strana može odabrati drugu valutu raskida. Ako ugovorom nije utvrđena valuta raskida, korektivni faktor primjenjuje se na tržišnu vrijednost cjelokupne imovine koja je položena kao kolateral.


PRILOG III.

Vlastite procjene volatilnosti korektivnih faktora koji se primjenjuju na tržišnu vrijednost kolaterala za potrebe članka 22.

1.

Izračun prilagođene vrijednosti kolaterala ispunjava sve sljedeće uvjete:

(a)

druge ugovorne strane izračun temelje na jednostranom intervalu pouzdanosti od 99 %;

(b)

druge ugovorne strane izračun temelje na likvidacijskom razdoblju od najmanje 10 radnih dana.

(c)

druge ugovorne strane izračunavaju korektivne faktore povećanjem korektivnih faktora na temelju dnevne revalorizacije, primjenom sljedeće jednadžbe drugog korijena vremena:

Formula

pri čemu je

H

=

primjenjivi korektivni faktor;

HM

=

korektivni faktor u slučaju dnevne revalorizacije;

NR

=

stvarni broj radnih dana između revalorizacija;

TM

=

razdoblje unovčenja za tu vrstu transakcije.

(d)

druge ugovorne strane uzimaju u obzir nižu likvidnost niskokvalitetne imovine. Institucije su dužne produljiti razdoblje unovčenja u slučajevima u kojima se sumnja u likvidnost kolaterala. Institucije su dužne utvrditi i slučajeve kada na temelju podataka za prethodna razdoblja potencijalna volatilnost može biti podcijenjena. Takvi slučajevi rješavaju se primjenom testiranja otpornosti na stres;

(e)

za izračun korektivnih faktora institucije su dužne primijeniti razdoblje povijesnog promatranja od najmanje jedne godine. Za druge ugovorne strane koje za razdoblje povijesnog promatranja primjenjuju shemu ponderiranja ili druge metode, efektivno razdoblje promatranja nije kraće od godinu dana.

(f)

tržišna vrijednost kolaterala prilagođava se kako slijedi:

Cvrijednost = C · (1 – H)

pri čemu je

C

=

tržišna vrijednost kolaterala;

H

=

korektivni faktor izračunan u skladu s prethodnom točkom (c).

2.

Na novčani varijacijski iznos nadoknade može se primijeniti korektivni faktor od 0 %.

3.

Za dužničke vrijednosne papire koji imaju kreditnu procjenu VIPKR-a, druge ugovorne strane mogu upotrijebiti vlastitu procjenu volatilnosti za svaku kategoriju vrijednosnih papira.

4.

Pri određivanju relevantnih kategorija vrijednosnih papira za potrebe stavka 3. druge ugovorne strane dužne su uzeti u obzir vrstu izdavatelja vrijednosnih papira, vanjsku kreditnu procjenu vrijednosnih papira, preostali rok do dospijeća i njihovo modificirano trajanje. Procjene volatilnosti moraju odražavati karakteristike vrijednosnih papira uključenih u pojedinu kategoriju.

5.

Izračun korektivnih faktora koji proizlazi iz primjene stavka 1. točke (c) mora biti u skladu sa svim sljedećim uvjetima:

(a)

druga ugovorna strana u svakodnevnom postupku za upravljanje rizikom primjenjuje procjene volatilnosti, među ostalim i u vezi s vlastitim ograničenjima izloženosti;

(b)

ako je razdoblje unovčenja koje upotrebljava druga ugovorna strana dulje od razdoblja iz stavka 1. točke (b) za dotičnu vrstu ugovora o OTC izvedenicama, ta druga ugovorna strana povećava svoje korektivne faktore u skladu s jednadžbom drugog korijena iz točke (c) tog stavka.


PRILOG IV.

Standardizirana metoda za izračun inicijalnog iznosa nadoknade za potrebe članaka 9. i 11.

1.

Zamišljeni iznosi ili odnosne vrijednosti, ovisno o slučaju, ugovora o OTC izvedenicama u skupu za netiranje množe se s postotcima iz sljedeće tablice 1.:

Tablica 1.

Kategorija

Faktor uvećanja

Kredit: 0 – 2 godine preostalog roka do dospijeća

2 %

Kredit: 2 – 5 godina preostalog roka do dospijeća

5 %

Kredit 5+ godina preostalog roka do dospijeća

10 %

Roba

15 %

Vlasnički instrumenti

15 %

Devize

6 %

Kamatna stopa i inflacija: 0 – 2 godine preostalog roka do dospijeća

1 %

Kamatna stopa i inflacija: 2 – 5 godina preostalog roka do dospijeća

2 %

Kamatna stopa i inflacija: 5+ godina preostalog roka do dospijeća

4 %

Ostalo

15 %

2.

Inicijalni bruto iznos nadoknade skupa za netiranje izračunava se kao zbroj proizvoda iz stavka 1. za sve ugovore o OTC izvedenicama u skupu za netiranje.

3.

Sljedeći postupak primjenjuje se na ugovore koji se odnose na više od jedne kategorije:

(a)

ako se relevantni faktor rizika za ugovor o OTC izvedenicama može jasno utvrditi, ugovori se svrstavaju u kategoriju koja odgovara tom faktoru rizika;

(b)

ako uvjet iz točke (a) nije ispunjen, ugovori se svrstavaju u kategoriju s najvećim faktorom uvećanja među svim relevantnim kategorijama;

(c)

zahtjevi za inicijalni iznos nadoknade za skup za netiranje izračunavaju se u skladu sa sljedećom formulom:

Inicijalni neto iznos nadoknade = 0,4 * inicijalni bruto iznos nadoknade + 0,6 * NGR * inicijalni bruto iznos nadoknade.

pri čemu je

i.

inicijalni neto iznos nadoknade odnosi se na smanjeni iznos zahtjeva za inicijalni iznos nadoknade za sve ugovore o OTC izvedenicama s određenom drugom ugovornom stranom uključenom u skup za netiranje;

ii.

NGR se odnosi na omjer neto i bruto vrijednosti izračunan kao kvocijent neto troška zamjene skupa za netiranje s određenom drugom ugovornom stranom (brojnik) i bruto troška zamjene tog skupa za netiranje (nazivnik);

(d)

za potrebe točke (c) neto trošak zamjene skupa za netiranje jednak je nuli ili zbroju trenutačnih tržišnih vrijednosti svih ugovora o OTC izvedenicama u skupu za netiranje ako je taj zbroj veći od nule;

(e)

za potrebe točke (c) bruto trošak zamjene skupa za netiranje jednak je zbroju trenutačnih tržišnih vrijednosti svih ugovora o OTC izvedenicama izračunanih u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 i člancima 16. i 17. Delegirane uredbe (EU) br. 149/2013 koje imaju pozitivne vrijednosti u skupu za netiranje;

(f)

zamišljeni iznos iz stavka 1. može se izračunati netiranjem zamišljenih iznosa ugovora koji su suprotnog smjera, ali su inače identični u svim ugovornim značajkama osim svojim zamišljenim iznosima.