13.12.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 337/6


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2236

оd 12. prosinca 2016.

o određivanju tehničkih parametara ad hoc modula za 2018. o usklađivanju poslovnog i obiteljskog života

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 577/98 od 9. ožujka 1998. o organizaciji ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici, (1) a posebno njezin članak 7.a stavak 5.,

budući da:

(1)

EU ima trajnu obvezu promoviranja ravnoteže između poslovnog i obiteljskog života. Minimalni standardi u tom području određeni su direktivama o rodiljnom (2) i roditeljskom dopustu (3). Na razini EU-a doneseni su tzv. Barcelonski ciljevi u svrhu poboljšanja ponude usluga skrbi o djeci, a dane su i preporuke za pojedinačne države članice u području ravnoteže između poslovnog i obiteljskog života u okviru Europskog semestra 2016.

(2)

U svom programu rada za 2016. (4), Komisija je iznijela planove za inicijativu namijenjenu rješavanju poteškoća s kojima se susreću roditelji i skrbnici u postizanju ravnoteže između poslovnog i obiteljskog života.

(3)

Stoga je praćenje problema povezanih s postizanjem ravnoteže između poslovnog i obiteljskog života i napretka u tom području od ključne važnosti, baš kao i poboljšanje prikupljanja podataka.

(4)

U Uredbi Komisije (EU) br. 318/2013 (5) utvrđen je ad hoc modul o usklađivanju poslovnog i obiteljskog života.

(5)

U Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1397/2014 (6) utvrđuju se i opisuju područja specijaliziranih informacija („ad hoc podmoduli”) koje će se uključiti u ad hoc modul za 2018. o usklađivanju poslovnog i obiteljskog života.

(6)

Komisija bi trebala odrediti tehničke parametre, filtre, šifre i rok za slanje podataka u okviru ad hoc modula o usklađivanju poslovnog i obiteljskog života.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za europski statistički sustav,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Tehnički parametri ad hoc modula za 2018. o usklađivanju poslovnog i obiteljskog života, filtri, šifre koje treba upotrijebiti i rok do kojeg se rezultati dostavljaju Komisiji utvrđeni su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. prosinca 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 77, 14.3.1998., str. 3.

(2)  Direktiva Vijeća 92/85/EEZ od 19. listopada 1992. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje (deseta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 348, 28.11.1992., str. 1.).

(3)  Direktiva Vijeća 2010/18/EU od 8. ožujka 2010. o provedbi revidiranog Okvirnog sporazuma o roditeljskom dopustu koji su sklopili BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC te o stavljanju izvan snage Direktive 96/34/EZ (SL L 68, 18.3.2010., str. 13.).

(4)  COM(2015) 610 final.

(5)  Uredba Komisije (EU) br. 318/2013 od 8. travnja 2013. o donošenju programa ad hoc modula za razdoblje od 2016. do 2018. za anketu o radnoj snazi na uzorku predviđenu Uredbom Vijeća (EZ) br. 577/98 (SL L 99, 9.4.2013., str. 11.).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1397/2014 od 22. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 318/2013 o donošenju programa ad hoc modula za razdoblje od 2016. do 2018. za anketu o radnoj snazi na uzorku predviđenu Uredbom Vijeća (EZ) br. 577/98 (SL L 370, 30.12.2014., str. 42.).


PRILOG

U ovom se Prilogu utvrđuju tehnički parametri, filtri i šifre koje treba upotrijebiti u ad hoc modulu o usklađivanju poslovnog i obiteljskog života predviđenom za provedbu u 2018. Utvrđuju se i datumi za dostavu podataka Komisiji.

Rok za slanje rezultata Komisiji: 31. ožujka 2019.

Filtri i šifre koje treba upotrijebiti za slanje podataka: kako je utvrđeno u Prilogu III. Uredbi Komisije (EZ) br. 377/2008 (1).

Stupci rezervirani za neobvezne faktore ponderiranja, za upotrebu u slučajevima poduzorkovanja ili neodaziva: stupci 223–226 sadržavaju cijele brojeve, a stupci 227–228 decimalna mjesta.

1.   Podmodul 1.: Skrb

Naziv/stupac

Šifra

Opis

Filtar

CARERES

 

Postojanje obveza povezanih sa skrbi

DOB = 18–64

211

 

Redovita skrb o vlastitoj ili partnerovoj/partneričinoj djeci (< 15 godina) ili o onesposobljenim članovima obitelji (15 godina i stariji)

 

 

1

Nema obveza povezanih sa skrbi

 

 

2

Samo o vlastitoj ili partnerovoj/partneričinoj djeci u kućanstvu

 

 

3

Samo o vlastitoj ili partnerovoj/partneričinoj djeci izvan kućanstva

 

 

4

O vlastitoj ili partnerovoj/partneričinoj djeci u kućanstvu i izvan njega

 

 

5

Samo o onesposobljenim članovima obitelji

 

 

6

O vlastitoj ili partnerovoj/partneričinoj djeci u kućanstvu i onesposobljenim članovima obitelji

 

 

7

O vlastitoj ili partnerovoj/partneričinoj djeci izvan kućanstva i onesposobljenim članovima obitelji

 

 

8

O vlastitoj ili partnerovoj/partneričinoj djeci u kućanstvu i izvan njega te o onesposobljenim članovima obitelji

 

 

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

 

 

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

 

 

 

 

 

CHCARUSE

 

Korištenje usluga skrbi o djeci

CARERES = 2–4,6–8

212

 

Korištenje profesionalnih usluga skrbi o djeci za neku ili svu djecu

 

 

1

Ne

 

 

2

Da, za neku djecu

 

 

3

Da, za svu djecu

 

 

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

 

 

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

 

 

 

 

 

CHCAROBS

 

Razlozi za nekorištenje usluga skrbi o djeci

CHCARUSE = 1,2

213/214

 

Glavni razlog za nekorištenje usluga skrbi o djeci (ili razlog zbog kojeg se nisu više koristile) za vlastitu ili partnerovu djecu

 

 

01

Usluge nisu dostupne/nepopunjeno

 

 

02

Troškovi

 

 

03

Kvaliteta/vrsta usluga

 

 

04

Neka druga prepreka povezana s uslugama

 

 

05

Skrb organizira sam(a) s partnerom(-icom)

 

 

06

Skrb je organizirana na način da je uključena i dodatna neformalna pomoć

 

 

07

Profesionalne usluge koje se koriste (za neku, ali ne svu djecu) nisu dovoljne

 

 

08

Djeca se sama brinu o sebi

 

 

09

Drugi osobni razlozi

 

 

99

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

 

 

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

 

 

 

 

 

CHCAREFF

 

Utjecaj obveza povezanih sa skrbi o djeci na zaposlenje

CARERES = 2–4,6–8 i WSTATOR = 1,2

215

 

Glavni način kako zaposlene osobe prilagođavaju svoj posao kako bi ga uskladile s obvezama povezanima sa skrbi o djeci

 

 

1

Bilo koja promjena kako bi se povećali prihodi

 

 

2

Skraćeno radno vrijeme

 

 

3

Manje zahtjevni radni zadaci na poslu

 

 

4

Promjena posla ili poslodavca kako bi se omogućilo usklađivanje

 

 

5

Trenutačno na dopustu iz obiteljskih razloga (obiteljskom dopustu)

 

 

6

Ostalo

 

 

7

Nema utjecaja

 

 

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

 

 

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

 

2.   Podmodul 2.: Fleksibilno radno vrijeme

Naziv/stupac

Šifra

Opis

Filtar

POSSTEND

 

Fleksibilno radno vrijeme u svrhu skrbi

STAPRO = 3 i CARERES = 2–8

216

 

Mogućnost variranja početka i/ili kraja radnog vremena na glavnom poslu kako bi se olakšalo ispunjavanje obveza povezanih sa skrbi

 

 

1

Općenito moguće

 

 

2

Rijetko moguće

 

 

3

Nije moguće

 

 

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

 

 

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

 

 

 

 

 

POSORGWT

 

Felksibilnost u pogledu uzimanja slobodnih dana u svrhu skrbi

STAPRO = 3 i CARERES = 2–8

217

 

Mogućnost organiziranja radnog vremena kako bi se na glavnom poslu mogli uzeti slobodni dani u svrhu ispunjavanja obveza povezanih sa skrbi

 

 

1

Općenito moguće

 

 

2

Rijetko moguće

 

 

3

Nije moguće

 

 

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

 

 

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

 

 

 

 

 

WORKOBS

 

Glavna prepreka na poslu koja otežava usklađivanje

WSTATOR = 1,2 i CARERES = 2–8

218

 

Svojstvo glavnog posla koje najviše otežava usklađivanje

 

 

1

Nema prepreke

 

 

2

Dugo radno vrijeme

 

 

3

Nepredvidivo ili nepovoljno raspoređeno radno vrijeme

 

 

4

Dugotrajan put do posla

 

 

5

Zahtjevan ili iscrpljujući posao

 

 

6

Nedostatak podrške od strane poslodavca i kolega

 

 

7

Druge prepreke

 

 

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

 

 

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

 

3.   Podmodul 3.: Prekidi u karijeri i roditeljski dopust

Naziv/stupac

Šifra

Opis

Filtar

STOPWORK

 

Prekid u karijeri u svrhu skrbi o djeci

DOB = 18–64

219

 

U dosadašnjoj karijeri prekid od najmanje mjesec dana u svrhu skrbi o vlastitoj ili partnerovoj/partneričinoj djeci

 

 

1

Da

 

 

2

Nikad nije radio(-la); zbog skrbi o djeci

 

 

3

Ne (ali bio(-la) je, ili je još uvijek, zaposlen(a) i ima djecu)

 

 

4

Nikad nije radio(-la); iz drugih razloga

 

 

5

Nikad nije imao(-la) djecu

 

 

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

 

 

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

 

 

 

 

 

STOPLENG

 

Ukupno trajanje prekida u karijeri zbog skrbi o djeci

STOPWORK = 1

220

 

Zbroj svih prekida zaposlenja od najmanje mjesec dana

 

 

1

Do 6 mjeseci

 

 

2

Od 6 mjeseca do 1 godine

 

 

3

Od 1 do 2 godine

 

 

4

Od 2 do 3 godine

 

 

5

Od 3 do 5 godina

 

 

6

Više od 5 godina

 

 

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

 

 

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

 

 

 

 

 

PARLEAV

 

Korištenje roditeljskog dopusta

STOPWORK = 1

221

 

Korištenje roditeljskog dopusta i/ili rodiljnog dopusta/dopusta za očeve kao dio prekida zaposlenja u svrhu skrbi o djeci

 

 

1

Koristio(-la) samo roditeljski dopust

 

 

2

Kombinacija raznih vrsta obiteljskog dopusta

 

 

3

Koristila samo rodiljni dopust/koristio samo dopust za očeve

 

 

4

Nije koristio(-la) obiteljski dopust

 

 

 

 

 

DEREDSTP

 

Prekid u karijeri u svrhu skrbi o onesposobljenim članovima obitelji

DOB = 18–64 i (EXISTPR = 1 ili WSTATOR = 1,2)

222

 

U karijeri najmanje mjesec dana prekida rada ili rada u skraćenom radnom vremenu u svrhu skrbi o onesposobljenom članu obitelji (15 godina ili stariji(-a))

 

 

1

Prekid zaposlenja

 

 

2

Samo skraćeno radno vrijeme

 

 

3

Nije bilo ni prekida ni smanjenja radnog vremena

 

 

4

Nikad nije morao(-la) skrbiti o onesposobljenom članu obitelji

 

 

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

 

 

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

 


(1)  Uredba Komisije (EZ) br. 377/2008 od 25. travnja 2008. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 o provedbi ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici u pogledu šifriranja koje od 2009. treba koristiti za prijenos podataka, korištenju poduzorka za prikupljanje podataka o strukturnim varijablama i definiciji referentnih tromjesečja (SL L 114, 26.4.2008., str. 57.).