29.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 321/45


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2080

оd 25. studenoga 2016.

o otvaranju prodaje obranog mlijeka u prahu putem natječajnog postupka

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2016/1240 оd 18. svibnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na javnu intervenciju i potpore za privatno skladištenje (2), a posebno njezin članak 28. i članak 31. stavak 1.,

budući da:

(1)

S obzirom na trenutačno stanje na tržištu obranog mlijeka u prahu u pogledu oporavka cijena i visoke razine interventnih zaliha primjereno je otvoriti prodaju obranog mlijeka u prahu iz javne intervencije putem natječajnog postupka u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2016/1240.

(2)

Kako bi se na primjeren način upravljalo prodajom iz intervencije, potrebno je odrediti datum do kojeg je obrano mlijeko u prahu koje je raspoloživo za prodaju moralo ući u javnu intervenciju.

(3)

U skladu s člankom 28. stavkom 4. točkama (b), (c) i (d) Provedbene Uredbe (EU) 2016/1240 potrebno je odrediti rokove za podnošenje ponuda, najmanju količinu za koju se može podnijeti ponuda za nadmetanje te iznos jamstva koji se mora položiti prilikom podnošenja ponude.

(4)

Za potrebe članka 31. stavka 1. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240 potrebno je utvrditi rokove u kojima države članice moraju obavijestiti Komisiju o svim prihvatljivim ponudama za nadmetanje.

(5)

Radi učinkovitog upravljanja, države članice trebale bi svoje obavijesti Komisiji upućivati u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (3).

(6)

Odbor za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta nije dostavio mišljenje u roku koji je utvrdio njegov predsjednik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Područje primjene

Prodaja putem natječajnog postupka obranog mlijeka u prahu uskladištenog prije 1. studenoga 2015. otvorena je uz uvjete iz glave II. poglavlja III. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240.

Članak 2.

Podnošenje ponuda za nadmetanje

1.   Rok za podnošenje ponuda na prvi djelomični poziv na podnošenje ponuda završava 13. prosinca 2016. u 11.00 (po briselskom vremenu).

2.   Rokovi za podnošenje ponuda na drugi i svaki sljedeći djelomični poziv počinju prvog radnog dana nakon završetka prethodnog roka. Oni završavaju u 11.00 (po briselskom vremenu) prvog i trećeg utorka u mjesecu. Međutim, u kolovozu je rok 11.00 (po briselskom vremenu) četvrtog utorka, a u prosincu je rok 11.00 (po briselskom vremenu) drugog utorka. Ako je utorak državni praznik, rok je 11.00 (po briselskom vremenu) prethodnog radnog dana.

3.   Ponude za nadmetanje dostavljaju se agencijama za plaćanja koje su odobrile države članice (4).

Članak 3.

Količina po ponudi za nadmetanje i jedinica mjere

Najmanja količina obranog mlijeka u prahu za koju se može podnijeti ponuda za nadmetanje jest 20 tona.

Predložena cijena odnosi se na 100 kg proizvoda.

Članak 4.

Jamstvo

Pri podnošenju ponude za nadmetanje za prodaju obranog mlijeka u prahu u agenciji za plaćanje kojoj se podnosi ponuda polaže se jamstvo u iznosu od 50 EUR po toni.

Članak 5.

Obavješćivanje Komisije

Obavijest iz članka 31. stavka 1. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240 dostavlja se u skladu s Uredbom (EZ) br. 792/2009 do 16.00 (po briselskom vremenu) na dane navedene u članku 2. ove Uredbe.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. studenoga 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 206, 30.7.2016., str. 71.

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 792/2009 od 31. kolovoza 2009. o detaljnim pravilima u skladu s kojima države članice moraju Komisiji dostavljati podatke i dokumente pri provedbi zajedničke organizacije tržišta, sustava izravnih plaćanja, promidžbe poljoprivrednih proizvoda i režima koji se primjenjuju na najudaljenije regije i manje otoke u Egejskom moru (SL L 228, 1.9.2009., str. 3.).

(4)  Adrese agencija za plaćanja dostupne su na internetskoj stranici Europske komisije http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm.