16.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/5


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1997

оd 15. studenoga 2016.

o izmjeni i ispravku Provedbene uredbe (EU) br. 808/2014 u pogledu izmjena programâ ruralnog razvoja i praćenja mjera za potporu integraciji državljana trećih zemalja

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (1), a posebno njezin članak 12., članak 66. stavak 5., članak 67. te članak 75. stavak 5.,

budući da:

(1)

Člankom 4. stavkom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 808/2014 (2) utvrđuje se najveći broj izmjena programâ ruralnog razvoja koje države članice mogu dostaviti Komisiji. Iskustvo je pokazalo da bi najveći broj izmjena programâ trebalo povećati kako bi se državama članicama omogućilo da tijekom programskog razdoblja podnesu ograničeni broj dodatnih izmjena. Trebalo bi razjasniti u kojim slučajevima nije primjenjiv najveći broj izmjena programâ i oni bi trebali uključivati izmjene povezane s donošenjem određenih hitnih mjera ili s novim razgraničenjem područja sa znatnim prirodnim ograničenjima iz članka 32. stavka 5. točke (b) Uredbe (EU) br. 1305/2013.

(2)

Uspjeh programâ ruralnog razvoja ne ovisi samo o dobrom upravljanju i njihovoj punoj provedbi nego i o spremnosti na prilagodbu novim izazovima i promjenjivim okolnostima kao što je migracijska kriza. Kako bi se osigurala dobra koordinacija svih postojećih interventnih mehanizama, na razini Unije trebalo bi pratiti potporu iz EPFRR-a mjerama koje se poduzimaju u cilju integracije državljana trećih zemalja.

(3)

U Prilogu III. dijelu 2. točki 1. Provedbene uredbe (EU) br. 808/2014 greškom nije unesen logotip LEADER-a. To bi trebalo ispraviti. U Prilogu IV. točki 1. trebalo bi ispraviti upućivanje na područja s težim uvjetima gospodarenja. Trebalo bi ga zamijeniti upućivanjem na područja s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima.

(4)

Provedbenu uredbu (EU) br. 808/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za ruralni razvoj,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) br. 808/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 4. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Izmjene programâ koje pripadaju vrsti navedenoj u članku 11. točki (a) podtočki i. Uredbe (EU) br. 1305/2013 mogu se predložiti najviše tri puta tijekom trajanja programskog razdoblja.

Za sve ostale vrste izmjena zajedno:

(a)

može se podnijeti jedan prijedlog za izmjenu po kalendarskoj godini i po programu, osim za 2023. godinu u kojoj se više od jednog prijedloga za izmjenu može podnijeti za izmjene koje se odnose isključivo na prilagodbu financijskog plana, uključujući sve promjene plana pokazatelja koje iz toga proizlaze;

(b)

tijekom trajanja programskog razdoblja mogu se podnijeti tri dodatna prijedloga za izmjenu po programu.

Najveći broj izmjena iz prvog i drugog podstavka ne primjenjuje se:

(a)

u slučaju kada je potrebno poduzeti hitne mjere zbog elementarnih nepogoda, katastrofalnih događaja ili nepovoljnih klimatskih prilika koje su nadležna nacionalna javna tijela službeno priznala ili zbog znatnih i naglih promjena socio-ekonomskih uvjeta u državi članici ili regiji, uključujući znatne i nagle demografske promjene koje su posljedica migracija ili prihvata izbjeglica;

(b)

u slučaju kada je izmjena potrebna nakon izmjene pravnog okvira Unije;

(c)

nakon pregleda uspješnosti iz članka 21. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

(d)

u slučaju promjene doprinosa EPFRR-a planiranog za svaku godinu kako se navodi u članku 8. stavku 1. točki (h) podtočki i. Uredbe (EU) br. 1305/2013 do koje je došlo zbog događaja u vezi s godišnjom raspodjelom po državi članici iz članka 58. stavka 7. te uredbe; predložene izmjene mogu uključivati posljedične promjene u opisu mjera;

(e)

u slučaju promjena povezanih s uvođenjem financijskih instrumenata iz članka 37. Uredbe (EU) br. 1303/2013; ili

(f)

u slučaju promjena povezanih s uvođenjem novog ograničenja iz članka 32. stavka 5. točke (b) Uredbe (EU) br. 1305/2013.”

2.

Članak 5. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Osim u slučaju hitnih mjera zbog elementarnih nepogoda, katastrofalnih događaja ili nepovoljnih klimatskih prilika koje su nadležna nacionalna javna tijela službeno priznala ili zbog znatnih i naglih promjena socio-ekonomskih uvjeta u državi članici ili regiji, uključujući znatne i nagle demografske promjene koje su posljedica migracija ili prihvata izbjeglica, promjene pravnog okvira ili promjene koje su posljedica pregleda uspješnosti iz članka 21. Uredbe (EU) br. 1303/2013, zahtjevi za izmjenu nacionalnog okvira iz stavka 2. mogu se podnijeti samo jedanput po kalendarskoj godini prije 1. travnja. Odstupajući od članka 4. stavka 2. drugog podstavka, uz prijedloge za izmjenu podnesene u skladu s tim podstavkom mogu se provoditi promjene programâ koje proizlaze iz takve revizije.”

3.

Članak 14. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Za one vrste operacija za koje je identificiran potencijalni doprinos žarišnim područjima iz članka 5. prvog stavka točke 2. podtočke (a), članka 5. prvog stavka točke 5. podtočki (a) do (d) i članka 5. prvog stavka točke 6. podtočke (a) Uredbe (EU) br. 1305/2013, ili za one vrste operacija za koje je identificiran potencijalni doprinos integraciji državljana trećih zemalja, elektronička evidencija operacija iz članka 70. Uredbe (EU) br. 1305/2013 sadržava oznaku (ili više njih) kojom se označuju slučajevi u kojima operacija ima komponentu kojom se pridonosi jednom žarišnom području ili cilju ili više njih.”

4.

Prilozi III., IV. i VII. mijenjaju se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. studenoga 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 487.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 808/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravilâ primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 227, 31.7.2014., str. 18.).


PRILOG

Prilozi III., IV. i VII. Provedbene uredbe (EU) br. 808/2014 mijenjaju se kako slijedi:

1.

U Prilogu III. dijelu 2. točki 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

za aktivnosti i mjere koje se financiraju u okviru LEADER-a, logotip LEADER-a:

Image

2.

U Prilogu IV. točki 1. pokazatelj C32. zamjenjuje se sljedećim:

„C32.

Područja s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima”

3.

U Prilogu VII. točki 1. podtočki (b) upis „Tablica C” zamjenjuje se sljedećim:

„—

Tablica C: Raščlamba za relevantna ostvarenja i mjere, po vrsti područja, spolu i/ili dobi te operacijama kojima se pridonosi integraciji državljana trećih zemalja.”