17.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 311/13


UREDBA (EU) 2016/1953 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 26. listopada 2016.

o uspostavi europske putne isprave za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom i stavljanju izvan snage Preporuke Vijeća od 30. studenoga 1994.

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 79. stavak 2. točku (c),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Vraćanje državljana trećih zemalja koji ne ispunjavaju ili koji više ne ispunjavaju uvjete za ulazak u državu članicu odnosno boravak ili boravište u državi članici, uz potpuno poštovanje njihovih temeljnih prava, a posebno načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja, te u skladu s Direktivom 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2), ključan je dio sveobuhvatnih nastojanja za osiguranje vjerodostojnosti te ispravnog i učinkovitog funkcioniranja migracijske politike Unije te za smanjenje nezakonitih migracija i odvraćanje od njih.

(2)

Nacionalna tijela država članica suočavaju se s poteškoćama prilikom vraćanja državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom koji ne posjeduju važeće putne isprave.

(3)

Poboljšanje suradnje u pogledu vraćanja i ponovnog prihvata s glavnim zemljama podrijetla i tranzita državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom ključno je za povećanje nezadovoljavajućih stopa vraćanja. Poboljšana europska putna isprava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom relevantna je u tom pogledu.

(4)

Sadašnju standardnu putnu ispravu za vraćanje državljana trećih zemalja, uspostavljenu Preporukom Vijeća od 30. studenoga 1994. (3), zbog različitih razloga, uključujući nedostatne sigurnosne standarde, ne prihvaćaju sva tijela trećih zemalja.

(5)

Stoga je nužno promicati da treće zemlje prihvate poboljšanu i jedinstvenu europsku putnu ispravu za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom kao referentnu ispravu za potrebe vraćanja.

(6)

Trebalo bi uspostaviti sigurniju i jedinstvenu europsku putnu ispravu za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom („europska putna isprava za vraćanje”) radi olakšavanja vraćanja i ponovnog prihvata državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom na državnom području država članica. Poboljšane sigurnosne značajke i tehničke specifikacije europske putne isprave za vraćanje trebale bi olakšati njezino priznavanje od strane trećih zemalja. Ta isprava trebala bi stoga olakšati provedbu vraćanja u kontekstu sporazumâ o ponovnom prihvatu ili drugih dogovora koje su Unija ili države članice sklopile s trećim zemljama te u kontekstu suradnje s trećim zemljama povezane s vraćanjem koja nije obuhvaćena formalnim sporazumima.

(7)

Ponovni prihvat vlastitih državljana obveza je koja proizlazi iz međunarodnog običajnog prava, koju sve države moraju poštovati. Identifikacija državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom i izdavanje isprava, uključujući europsku putnu ispravu za vraćanje, trebali bi prema potrebi biti predmet suradnje s diplomatskim predstavništvima i pregovora s trećim zemljama koje sklapaju sporazume o ponovnom vraćanju, bilo s Unijom ili s državama članicama.

(8)

U sporazumima o ponovnom prihvatu koje je Unija sklopila s trećim zemljama trebalo bi se tražiti priznavanje europske putne isprave za vraćanje. Države članice trebale bi tražiti priznavanje europske putne isprave za vraćanje u bilateralnim sporazumima i drugim dogovorima te u kontekstu suradnje s trećim zemljama povezane s vraćanjem koja nije obuhvaćena formalnim sporazumima. Države članice trebale bi nastojati osigurati učinkovitu uporabu europske putne isprave za vraćanje.

(9)

Europskom putnom ispravom za vraćanje trebalo bi se doprinijeti smanjivanju administrativnog i birokratskog opterećenja administracija država članica i trećih zemalja, uključujući konzularne službe, te skraćivanju administrativnih postupaka potrebnih za osiguranje vraćanja i ponovnog prihvata državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom.

(10)

Ovom bi Uredbom trebalo uskladiti samo oblik, sigurnosne značajke i tehničke specifikacije europske putne isprave za vraćanje, a ne i pravila u vezi s njezinim izdavanjem.

(11)

Trebalo bi uskladiti sadržaj i tehničke specifikacije europske putne isprave za vraćanje radi osiguranja visokih tehničkih i sigurnosnih standarda, posebice u pogledu mjera zaštite od krivotvorenja i falsificiranja. Na europskoj putnoj ispravi za vraćanje trebale bi se nalaziti prepoznatljive usklađene sigurnosne značajke. Sigurnosne značajke i tehničke specifikacije utvrđene u Uredbi Vijeća (EZ) br. 333/2002 (4) trebale bi se stoga primjenjivati na europsku putnu ispravu za vraćanje.

(12)

Kako bi se izmijenili određeni elementi predloška za europsku putnu ispravu za vraćanje koji nisu ključni, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (5) Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(13)

U pogledu obrade osobnih podataka u okviru ove Uredbe, nadležna tijela obavljaju svoje zadaće za potrebe ove Uredbe u skladu s nacionalnim zakonima i drugim propisima kojima se prenosi Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6).

(14)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji (UEU) i UFEU-u, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje. S obzirom na to da ova Uredba, u mjeri u kojoj se primjenjuje na državljane trećih zemalja koji ne ispunjavaju ili koji više ne ispunjavaju uvjete za ulazak u skladu s Uredbom (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća (7), predstavlja daljnji razvoj schengenske pravne stečevine Danska, u skladu s člankom 4. navedenog protokola, u roku od šest mjeseci nakon što Vijeće odluči o ovoj Uredbi odlučuje hoće li je provesti u svojem nacionalnom pravu.

(15)

U mjeri u kojoj se primjenjuje na državljane trećih zemalja koji ne ispunjavaju ili koji više ne ispunjavaju uvjete za ulazak u skladu s Uredbom (EU) 2016/399, ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2000/365/EZ (8); Ujedinjena Kraljevina stoga ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje. Nadalje, u skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde, priloženog UEU-u i UFEU-u, i ne dovodeći u pitanje članak 4. navedenog protokola, Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(16)

U mjeri u kojoj se primjenjuje na državljane trećih zemalja koji ne ispunjavaju ili koji više ne ispunjavaju uvjete za ulazak u skladu s Uredbom (EU) 2016/399, ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Irska ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2002/192/EZ (9); Irska stoga ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje. Nadalje, u skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde, priloženog UEU-u i UFEU-u, i ne dovodeći u pitanje članak 4. navedenog protokola, Irska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(17)

U pogledu Islanda i Norveške i u mjeri u kojoj se primjenjuje na državljane trećih zemalja koji ne ispunjavaju ili koji više ne ispunjavaju uvjete za ulazak u skladu s Uredbom (EU) 2016/399, ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (10), koje pripadaju području iz članka 1. Odluke Vijeća 1999/437/EZ (11).

(18)

U pogledu Švicarske i u mjeri u kojoj se primjenjuje na državljane trećih zemalja koji ne ispunjavaju ili koji više ne ispunjavaju uvjete za ulazak u skladu s Uredbom (EU) 2016/399, ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (12), koje pripadaju području iz članka 1. Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2008/146/EZ (13).

(19)

U pogledu Lihtenštajna i u mjeri u kojoj se primjenjuje na državljane trećih zemalja koji ne ispunjavaju ili koji više ne ispunjavaju uvjete za ulazak u skladu s Uredbom (EU) 2016/399, ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (14), koje pripadaju području iz članka 1. Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2011/350/EU (15).

(20)

S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog učinaka predviđenog djelovanja oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. UEU-a. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(21)

Kako bi se uspostavili jedinstveni uvjeti i osigurala jasnoća koncepata, primjereno je donijeti ovaj akt u obliku uredbe.

(22)

Države članice trebale bi poštovati svoje obveze u skladu s međunarodnim pravom i pravom Unije, osobito Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, posebice zaštitu u slučaju udaljavanja, protjerivanja ili izručenja predviđenu u članku 19. te dužnost iz članka 24. stavka 2.

(23)

Preporuku Vijeća od 30. studenoga 1994. trebalo bi stoga staviti izvan snage,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom Uredbom uspostavlja se jedinstvena europska putna isprava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom („europska putna isprava za vraćanje”), a posebno njezin oblik, sigurnosne značajke i tehničke specifikacije.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„državljanin treće zemlje” znači državljanin treće zemlje kako je definiran u članku 3. točki 1. Direktive 2008/115/EZ;

2.

„vraćanje” znači vraćanje kako je definirano u članku 3. točki 3. Direktive 2008/115/EZ;

3.

„odluka o vraćanju” znači odluka o vraćanju kako je definirana u članku 3. točki 4. Direktive 2008/115/EZ.

Članak 3.

Europska putna isprava za vraćanje

1.   Oblik europske putne isprave za vraćanje odgovara predlošku navedenom u Prilogu. Europska putna isprava za vraćanje sadržava sljedeće informacije:

(a)

ime, prezime, datum rođenja, spol, državljanstvo i posebna obilježja državljanina treće zemlje te, ako je poznata, njegovu adresu u trećoj zemlji vraćanja;

(b)

fotografiju državljanina treće zemlje;

(c)

naziv tijela koje je izdalo ispravu, datum i mjesto izdavanja i razdoblje važenja;

(d)

informacije o odlasku i dolasku državljanina treće zemlje.

2.   Europska putna isprava za vraćanje izdaje se na jednom ili više službenih jezika države članice koja izdaje odluku o vraćanju te se prema potrebi također stavlja na raspolaganje na engleskom i francuskom jeziku.

3.   Europska putna isprava za vraćanje važi za jedno putovanje do vremena dolaska u treću zemlju vraćanja državljanina treće zemlje koji podliježe odluci o vraćanju koju je izdala država članica.

4.   Ako je to primjenjivo, europskoj putnoj ispravi za vraćanje mogu se priložiti dodatni dokumenti potrebni za vraćanje državljana trećih zemalja.

5.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 6. radi izmjene oblika europske putne isprave za vraćanje.

Članak 4.

Tehničke specifikacije

1.   Sigurnosne značajke i tehničke specifikacije europske putne isprave za vraćanje jesu one koje su utvrđene u članku 2. Uredbe (EZ) br. 333/2002.

2.   Države članice šalju Komisiji i drugim državama članicama ogledni primjerak europske putne isprave za vraćanje sastavljen u skladu s ovom Uredbom.

Članak 5.

Pristojbe za izdavanje

Europska putna isprava za vraćanje izdaje se besplatno državljaninu treće zemlje.

Članak 6.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 5. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od 7. prosinca 2016.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 5. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.   Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 5. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 7.

Stavljanje izvan snage

Preporuka Vijeća od 30. studenoga 1994. stavlja se izvan snage.

Članak 8.

Preispitivanje i izvješćivanje

Komisija do 8. prosinca 2018. preispituje učinkovitu provedbu ove Uredbe i izvješćuje o tome. Preispitivanje ove Uredbe uključuje se u ocjenu predviđenu u članku 19. Direktive 2008/115/EZ.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 8. travnja 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Strasbourgu 26. listopada 2016.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

I. LESAY


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 15. rujna 2016. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 13. listopada 2016.

(2)  Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 348, 24.12.2008., str. 98.)

(3)  Preporuka Vijeća od 30. studenoga 1994. o usvajanju standardne putne isprave za protjerivanje državljana trećih zemalja (SL C 274, 19.9.1996., str. 18.).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 333/2002 od 18. veljače 2002. o jedinstvenom obliku obrazaca za unošenje vize koju države članice izdaju nositeljima putnih isprava koje država članica koja sastavlja obrazac ne priznaje (SL L 53, 23.2.2002., str. 4.).

(5)  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

(6)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(7)  Uredba (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (SL L 77, 23.3.2016., str. 1.).

(8)  Odluka Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 131, 1.6.2000., str. 43.).

(9)  Odluka Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 64, 7.3.2002., str. 20.).

(10)  SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

(11)  Odluka Vijeća 1999/437/EZ od 17. svibnja 1999. o određenim aranžmanima za primjenu Sporazuma sklopljenog između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih dviju država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 176, 10.7.1999., str. 31.).

(12)  SL L 53, 27.2.2008., str. 52.

(13)  Odluka Vijeća 2008/146/EZ od 28. siječnja 2008. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 53, 27.2.2008., str. 1.).

(14)  SL L 160, 18.6.2011., str. 21.

(15)  Odluka Vijeća 2011/350/EU od 7. ožujka 2011. o sklapanju Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pristupanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, u vezi s ukidanjem kontrola na unutarnjim granicama i kretanju osoba, u ime Europske unije (SL L 160, 18.6.2011., str. 19.).


PRILOG

Image

Tekst slike