24.9.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 258/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1712

оd 7. lipnja 2016.

o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju minimalni skup informacija o financijskim ugovorima koje mora sadržavati detaljna evidencija i okolnosti u kojima treba nametnuti zahtjev

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 71. stavak 8.,

budući da:

(1)

Kako bi se osiguralo da nadležna i sanacijska tijela mogu jednostavno pristupiti podacima o financijskim ugovorima kako su definirani u članku 2. stavku 1. točki 100. Direktive 2014/59/EU, ako se primjenjivim planom sanacije ili planom sanacije grupe predviđa poduzimanje mjera sanacije u odnosu na instituciju ili subjekt iz članka 1. stavka 1. točaka (b), (c) ili (d) Direktive 2014/59/EU, ta bi tijela od institucija ili subjekata trebala zahtijevati da trajno vode evidenciju o minimalnom skupu informacija o takvim ugovorima. Time se ne dovodi u pitanje mogućnost da nadležna ili sanacijska tijela zatraže da se u detaljnu evidenciju financijskih ugovora uključe dodatne informacije i da nametnu takve zahtjeve drugim institucijama ili subjektima iz članka 1. stavka 1. točaka (b), (c) ili (d) Direktive 2014/59/EU kada je to potrebno da bi se osiguralo sveobuhvatno i učinkovito planiranje.

(2)

Potrebno je jasno utvrditi minimalni skup informacija koje bi trebala sadržavati detaljna evidencija financijskih ugovora koju vode relevantne institucije. Time se ne smije dovesti u pitanje diskrecijsko pravo nadležnih tijela i sanacijskih tijela da taj skup informacija upotrebljavaju kao obrazac ili da propišu format u kojem je potrebno dostaviti zatražene informacije u roku koji je određen u zahtjevu.

(3)

Kako bi se izbjegle nedoumice, zahtjev nametnut relevantnim institucijama ili subjektima u pogledu vođenja detaljne evidencije financijskih ugovora ne bi smio utjecati na pravo nadležnih tijela i sanacijskih tijela da zatraže potrebne informacije od trgovinskih repozitorija u skladu s člankom 81. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (2) i člankom 71. stavkom 7. Direktive 2014/59/EU.

(4)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Komisiji dostavilo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.

(5)

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo provelo je otvoreno javno savjetovanje o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo je moguće povezane troškove i koristi te zatražilo očitovanje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, (3)

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Zahtjev za vođenje detaljne evidencije financijskih ugovora

1.   Nadležno tijelo ili sanacijsko tijelo zahtijevat će od institucije ili subjekta iz članka 1. stavka 1. točaka (b), (c) ili (d) Direktive 2014/59/EU da vodi detaljnu evidenciju financijskih ugovora ako se planom sanacije ili planom sanacije grupe predviđa poduzimanje mjera sanacije u odnosu na predmetnu instituciju ili subjekt ako su zadovoljeni uvjeti za sanaciju.

2.   Kada je to potrebno da bi se osiguralo sveobuhvatno i učinkovito planiranje, nadležna tijela i sanacijska tijela mogu nametnuti zahtjeve iz stavka 1. institucijama ili subjektima iz članka 1. stavka 1. točaka (b), (c) ili (d) Direktive 2014/59/EU koji nisu obuhvaćeni stavkom 1. ovog članka.

Članak 2.

Minimalni skup informacija o financijskim ugovorima koje mora sadržavati detaljna evidencija

1.   Institucija ili subjekt od kojeg se zahtijeva da vodi detaljnu evidenciju financijskih ugovora u skladu s člankom 1. za svaki financijski ugovor u svojoj evidenciji trajno čuva minimalni skup informacija koje su navedene u Prilogu.

2.   Institucija ili subjekt iz stavka 1. na zahtjev nadležnog tijela ili sanacijskog tijela stavlja na raspolaganje i dostavlja informacije o financijskim ugovorima tijelu koje je to od njega zatražilo u roku određenom u zahtjevu.

3.   Ako polje za unos informacije koje je navedeno u Prilogu nije primjenjivo na određenu vrstu financijskog ugovora te institucija ili subjekt iz stavka 1. to može dokazati nadležnom tijelu ili sanacijskom tijelu, informacije relevantne za to polje bit će izuzete iz zahtjeva u skladu s člankom 1.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. lipnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 173, 12.6.2014., str. 190.

(2)  Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).


PRILOG

Minimalni skup informacija o financijskim ugovorima koje mora sadržavati detaljna evidencija

 

Polje

Opis informacija koje treba čuvati u detaljnoj evidenciji financijskih ugovora

Odjeljak 1. – Stranke financijskog ugovora

1

Vremenski žig vođenja evidencije

Datum i vrijeme unosa u evidenciju.

2

Vrsta identifikacijske oznake druge ugovorne strane izvjestiteljice

Vrsta kôda koji se upotrebljava za identificiranje druge ugovorne strane izvjestiteljice.

3

Identifikacijska oznaka druge ugovorne strane izvjestiteljice

Jedinstveni kôd (identifikator pravne osobe (LEI), ako je dostupan) kojim se identificira druga ugovorna strana izvjestiteljica.

4

Vrsta identifikacijske oznake druge ugovorne strane

Vrsta kôda koji se upotrebljava za identificiranje druge ugovorne strane.

5

Identifikacijska oznaka druge ugovorne strane

Jedinstveni kôd (identifikator pravne osobe (LEI), ako je dostupan) kojim se identificira druga ugovorna strana financijskog ugovora. Ovo se polje ispunjava iz perspektive druge ugovorne strane izvjestiteljice. U slučaju pojedinca, dosljedno se upotrebljava kôd klijenta.

6

Naziv druge ugovorne strane izvjestiteljice

Korporativni naziv druge ugovorne strane izvjestiteljice.

Ovo polje može ostati prazno ako se za identifikaciju druge ugovorne strane izvjestiteljice upotrebljava LEI.

7

Sjedište druge ugovorne strane izvjestiteljice

Informacije o registriranom sjedištu, koje se sastoje od potpune adrese, grada i države druge ugovorne strane izvjestiteljice.

Ovo polje može ostati prazno ako se za identifikaciju druge ugovorne strane izvjestiteljice upotrebljava LEI.

8

Država druge ugovorne strane

Kôd države u kojoj se nalazi registrirano sjedište druge ugovorne strane ili, ako je druga ugovorna strana fizička osoba, država boravišta.

9

Mjerodavno pravo

Utvrdite zakone koji su mjerodavni za financijski ugovor.

10

Ugovorno priznanje – ovlasti za otpis duga i konverziju (samo za ugovore za koje je mjerodavno pravo treće zemlje, na temelju zahtjeva o ugovornoj odredbi iz članka 55. stavka 1. prvog podstavka Direktive 2014/59/EU)

Ugovorna odredba iz članka 55. stavka 1. Direktive 2014/59/EU.

Kada je takva ugovorna odredba uključena u okvirni sporazum i primjenjuje se na sve transakcije koje su uređene tim okvirnim sporazumom, može je se evidentirati na razini okvirnog sporazuma.

11

Ugovorno priznanje – suspenzija prava otkaza (samo za ugovore za koje je mjerodavno pravo treće zemlje)

Ugovorna odredba prema kojoj vjerovnik ili strana sporazuma kojim se stvara obveza priznaje ovlast sanacijskog tijela države članice da suspendira prava otkaza.

Kada je takva ugovorna odredba uključena u okvirni sporazum i primjenjuje se na sve transakcije koje su obuhvaćene tim okvirnim sporazumom može je se evidentirati na razini okvirnog sporazuma.

12

Ugovorno priznanje – sanacijske ovlasti (samo za ugovore za koje je mjerodavno pravo treće zemlje)

Ugovorna odredba, ako postoji, prema kojoj vjerovnik ili strana sporazuma kojim se stvara obveza priznaje ovlast sanacijskog tijela države članice da primijeni sanacijske ovlasti koje se razlikuju od onih utvrđenih u poljima 10 i 11.

Kada je takva ugovorna odredba uključena u okvirni sporazum i primjenjuje se na sve transakcije koje su obuhvaćene tim okvirnim sporazumom može ju se evidentirati na razini okvirnog sporazuma.

13

Temeljne linije poslovanja

Navedite na koju se temeljnu liniju poslovanja ili temeljne linije poslovanja odnosi financijski ugovor, ako ih ima.

14

Vrijednost ugovora

Utvrđivanje tržišne vrijednosti financijskog ugovora ili utvrđivanje vrijednosti prema modelu koja se upotrebljava u primjeni članka 11. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 i prijavljene pri primjeni članka 9. Uredbe (EU) br. 648/2012 te delegiranih i provedbenih uredbi donesenih u skladu s njom. Evaluacija druge ugovorne strane upotrebljava se za poravnanu transakciju.

15

Valuta vrijednosti

Valuta koja se upotrebljava za utvrđivanje vrijednosti financijskog ugovora.

16

Vremenski žig utvrđivanja vrijednosti

Datum i vrijeme zadnjeg utvrđivanja vrijednosti.

Za utvrđivanje tržišne vrijednosti izvješćuje se o datumu i vremenu objavljivanja referentnih cijena.

17

Vrsta utvrđivanja vrijednosti

Navedite je li utvrđivanje vrijednosti izvršeno metodom utvrđivanja tržišne vrijednosti ili metodom utvrđivanja vrijednosti prema modelu ili ga je osigurala druga ugovorna strana.

18

Kolateralizacija

Navedite postoji li ugovor o kolateralu između drugih ugovornih strana. Ako je financijski ugovor obuhvaćen obvezama izvješćivanja na temelju članka 9. Uredbe (EU) br. 648/2012 te delegiranih i provedbenih uredbi donesenih u skladu s njom, informacije o kolateralizaciji pružaju se u skladu s tim zahtjevima.

19

Portfelj kolaterala

Navedite je li kolateralizacija izvršena na temelju portfelja. Portfelj znači da je kolateral izračunan na temelju neto pozicija koje su rezultat skupa ugovora, a ne na temelju transakcije.

20

Kôd portfelja kolaterala

Ako se o kolateralu izvješćuje na temelju portfelja, portfelj mora biti identificiran jedinstvenim kôdom koji utvrđuje druga ugovorna strana izvjestiteljica.

21

Dana inicijalna marža

Vrijednost inicijalne marže koju druga ugovorna strana izvjestiteljica dalje drugoj ugovornoj strani.

Ako se inicijalna marža daje na temelju portfelja, to bi polje trebalo obuhvaćati ukupne vrijednosti inicijalne marže dane za portfelj.

22

Valuta dane inicijalne marže

Navedite valutu dane inicijalne marže.

23

Dana varijacijska marža

Vrijednost varijacijske marže koju druga ugovorna strana izvjestiteljica dalje drugoj ugovornoj strani, uključujući namirenu gotovinu.

Ako se varijacijska marža daje na temelju portfelja, to bi polje trebalo obuhvaćati ukupnu vrijednost varijacijske marže dane za portfelj.

24

Valuta dane varijacijske marže

Navedite valutu dane varijacijske marže.

25

Primljena inicijalna marža

Vrijednost inicijalne marže koju druga ugovorna strana izvjestiteljica prima od druge ugovorne strane.

Ako se inicijalna marža prima na temelju portfelja, to bi polje trebalo obuhvaćati ukupnu vrijednost inicijalne marže primljene za portfelj.

26

Valuta primljene inicijalne marže

Navedite valutu primljene inicijalne marže.

27

Primljena varijacijska marža

Vrijednost varijacijske marže koju druga ugovorna strana izvjestiteljica prima od druge ugovorne strane, uključujući namirenu gotovinu.

Ako se varijacijska marža prima na temelju portfelja, to bi polje trebalo obuhvaćati ukupnu vrijednost varijacijske marže primljene za portfelj.

28

Valuta primljene varijacijske marže

Navedite valutu primljene varijacijske marže.

Odjeljak 2.a – Vrsta financijskog ugovora

29

Vrsta financijskog ugovora

Razvrstajte financijski ugovor u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 100. Direktive 2014/59/EU.

30

Identifikacijska oznaka financijskog ugovora

Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije ako je financijski ugovor obuhvaćen obvezama izvješćivanja u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 648/2012 te delegiranih i provedbenih uredbi donesenih u skladu s njom. Za sve druge financijske ugovore identifikacijsku oznaku određuje druga ugovorna strana izvjestiteljica.

Odjeljak 2.b – Pojedinosti o transakciji

31

Datum stupanja na snagu

Datum kada obveze iz financijskog ugovora stupaju na snagu.

32

Datum dospijeća

Izvorni datum isteka financijskog ugovora o kojem se izvješćuje. U ovom se polju ne bilježi raniji raskid ugovora.

33

Datum otkaza ugovora

Datum otkaza ugovora u slučaju ranijeg raskida financijskog ugovora o kojem se izvješćuje.

Ako se ne razlikuje od datuma dospijeća, ovo polje ostaje prazno.

34

Pravo otkaza ugovora

Navedite je li pravo druge ugovorne strane na otkaz ugovora u okviru financijskog ugovora o kojem se izvješćuje utemeljeno na stečaju ili na financijskom stanju institucije u postupku sanacije.

Kada je takva ugovorna odredba uključena u okvirni sporazum i primjenjuje se na sve transakcije koje su obuhvaćene tim okvirnim sporazumom može ju se evidentirati na razini okvirnog sporazuma.

35

Vrsta okvirnog sporazuma

Upućivanje na naziv relevantnog okvirnog sporazuma ako ga se upotrebljava za financijski ugovor o kojem se izvješćuje (npr. Standardizirani ugovor ISDA, Okvirni sporazum o kupnji i prodaji energije, Međunarodni okvirni sporazum ForEx, Europski okvirni sporazum ili bilo koji lokalni okvirni sporazum).

36

Verzija okvirnog sporazuma

Upućivanje na godinu verzije okvirnog sporazuma koja se upotrebljava za transakciju o kojoj se izvješćuje, ako je primjenjivo (npr. 1992., 2002. itd.).

37

Sporazum o netiranju

Ako je financijski ugovor dio sporazuma o netiranju definiranog u članku 2. stavku 1. točki 98. Direktive 2014/59/EU, jedinstvena referenca sporazuma o netiranju.

38

Vrsta obveze/tražbine

Navedite vrijedi li za obveze koje proizlaze iz financijskog ugovora sljedeće:

potpuno su isključene iz bail-ina u skladu s člankom 44. stavkom 2. Direktive 2014/59/EU.

djelomično su isključene iz bail-ina u skladu s člankom 44. stavkom 2. Direktive 2014/59/EU

nisu isključene iz bail-ina u skladu s člankom 44. stavkom 2. Direktive 2014/59/EU.

Odjeljak 2.c – Poravnanje

39

Obveza poravnanja

Navedite pripada li financijski ugovor o kojem se izvješćuje vrsti OTC izvedenica na koje se primjenjuje obveza poravnanja te podliježu li obje druge ugovorne strane ugovora od trenutka izvršenja financijskog ugovora obvezi poravnanja u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012.

40

Poravnano

Navedite je li poravnanje provedeno.

41

Vremenski žig poravnanja

Vrijeme i datum provedbe poravnanja.

42

Druga ugovorna strana

Ako je financijski ugovor poravnan, jedinstveni kôd druge ugovorne strane koja je poravnala financijski ugovor.

43

Unutar grupe

Navedite je li financijski ugovor sklopljen kao transakcija unutar grupe, definirana u članku 3. Uredbe (EU) br. 648/2012.